Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.12.2015 № 1115

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1115-2015-п

Текст документа від 23.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1115
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54, ст. 1742, № 79, ст. 2650), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1115

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

“Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до чотирьох значущих цифр після коми.”.

2. У пункті 28:

в абзаці третьому слова і цифри “згідно з додатками 3-6” замінити словами і цифрами “згідно з додатками 1, 3-6”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“ПНО - десятизначне число, яке є порядковим номером об’єкта Державного земельного кадастру (крім земельних ділянок) (максимальна кількість об’єктів Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) з однаковим кодом та позначенням виду становить 9999999999), а для відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру відповідає коду Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97.”.

3. Пункт 57 після слів “цього Порядку” доповнити словами “, та у разі виправлення помилки відповідно до пункту 156 - 2 цього Порядку.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 115 - 2 такого змісту:

“115 - 2 . У разі коли до 1 січня 2013 р. була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність, або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку.”.

5. Пункт 138 доповнити підпунктами 5-7 такого змісту:

“5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7) помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.”.

6. Доповнити Порядок пунктами 156 - 1 -156 - 3 такого змісту:

“156 - 1 . Технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, виправляється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення, за формою згідно з додатком 36.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, Державний кадастровий реєстратор:

виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, яка виникла внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у Державному реєстрі земель;

формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30 - 1 ;

засвідчує протокол виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, власним електронним цифровим підписом.

Технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, за наявності відкритої Поземельної книги виправляється відповідно до пункту 156 цього Порядку.

Технічні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, виправляються у день їх виявлення.

156 - 2 . Помилка, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, за формою згідно з додатком 37 - 1 .

До заяви додаються:

документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;

документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, здійснює:

закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги згідно з пунктом 58 цього Порядку;

формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30 - 1 ;

передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).

Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.

156 - 3 . Помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру, виправляються адміністратором Державного земельного кадастру шляхом перерахування координат земельних ділянок, про що він за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол за формою згідно з додатком 30 - 1 відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 156 - 2 цього Порядку.”.

7. У пункті 176:

абзац перший викласти у такій редакції:

“176. Витяг з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Примірник витягу в електронній формі Державний кадастровий реєстратор посвідчує власним цифровим підписом, а у паперовій формі - підписує та засвідчує свій підпис власною печаткою і надає заявникові. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі.”;

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

“У разі коли витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається нотаріусом, примірник такого витягу підписується нотаріусом і посвідчується його печаткою та залишається у справах нотаріуса.”.

8. Пункт 179 після слів “визначених законом” доповнити словами “, а також особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів”.

9. Підпункт 5 пункту 182 викласти у такій редакції:

“5) оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;”.

10. Підпункт 2 пункту 187 викласти у такій редакції:

“2) оцінювачам з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;”.

11. У пункті 188:

в абзаці першому слова “(крім нотаріусів)” виключити, а слово “Держгеокадастром” замінити словами “адміністратором Державного земельного кадастру”;

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слово “нотаріусів” виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“Послуги із забезпечення доступу суб’єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу, надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно з договорами між зазначеними суб’єктами та адміністратором Державного земельного кадастру.”.

12. У пункті 189:

абзац перший викласти у такій редакції:

“189. У договорі між адміністратором Державного земельного кадастру та суб’єктом, визначеним у пункті 187 цього Порядку, зазначаються, зокрема:”;

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) технічні вимоги до обладнання, що використовується для отримання доступу в режимі читання до Державного земельного кадастру, та вимоги до комплексної системи захисту інформації;”;

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

“3) умова, що надання доступу здійснюється шляхом надсилання відповідної заявки та вимоги до неї.”.

13. Пункт 190 доповнити абзацом такого змісту:

“Особам, зазначеним у підпунктах 1 і 3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 4-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).”.

14. Пункт 205 доповнити підпунктом 2 - 1 такого змісту:

“2 - 1 ) технічне і технологічне забезпечення підключення та супроводження доступу користувачів до відомостей Державного земельного кадастру;”.

15. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

“виконавець робіт - розробник документації із землеустрою та/або суб’єкт оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;”;

у пункті 30:

у підпункті 1:

абзац третій після слів “Порядку ведення Державного земельного кадастру” доповнити словами “, додатком 42 до цих вимог (для відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць)”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“в елементі “Порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду” (TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (десятизначний) територіальної зони, який визначено за результатами робіт із землеустрою, оцінки земель чи кадастрових зйомок, складення містобудівної документації (крім відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, де порядковий номер відповідає коду Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97);”;

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“в елементі “Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника” (Qualification) - номер кваліфікаційного сертифіката (QualificationNumber) та дата його видачі (Qualification Date);”;

доповнити пункт підпунктами 2 - 1 і 2 - 2 такого змісту:

“2 - 1 ) в елементі “Об’єкти Державного земельного кадастру” (Objects) - відомості про державний кордон України згідно з додатком 40 до цих вимог, землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком 41 до цих вимог та відомості про обмеження у використанні земель згідно з додатком 43 до цих вимог (вимоги до порядку оформлення електронного документа, що містить відомості про державний кордон України, землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та обмеження у використанні земель, визначаються Мінрегіоном);

2 - 2 ) в елементі “Опис режимоутворюючого об’єкта” (ModeObjects) - відомості про режимоутворюючі об’єкти згідно з додатком 44 до цих вимог;”;

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“в елементі “Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника” (Qualification) - номер кваліфікаційного сертифіката (QualificationNumber) та дата його видачі (Qualification Date);”;

доповнити додаток після розділу “Суміжники об’єкта державного земельного кадастру” розділами такого змісту:

“Державний кордон України

69 - 1 . Елемент “Державний кордон України” (Border) наведений у додатку 40 до цих вимог.

69 - 2 . Елемент “Державний кордон України” (Border) включає елементи, які містять відомості про державний кордон України, в яких зазначаються:

1) в елементі “Графічне зображення державного кордону України” (BorderMetricInfo) - метричні відомості про державний кордон України, а саме:

послідовно з’єднані лініями поворотні точки державного кордону;

координати поворотних точок державного кордону;

текстовий опис державного кордону;

довжина державного кордону (в цілому та окремих ділянок).

У разі зміни частини ліній державного кордону України в електронному документі зазначаються відомості про полігон;

2) в елементі “Повні назви суміжних іноземних держав” (CountryName) - повні назви суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв у вигляді міжнародних кодів;

3) в елементі “Опис меж прикордонної смуги” (BorderLine) - відомості про межі прикордонної смуги, а саме:

графічне зображення меж прикордонної смуги з координатами її поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

площа прикордонної смуги;

облікові номери ділянок прикордонної смуги згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

інформація про документи, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про встановлення меж прикордонної смуги, найменування органу, що його прийняв;

4) в елементі “Інформація про документи” (BorderDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України, а саме назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

5) в елементі “Дані щодо демаркації” (DemarcationInfo) - дані щодо демаркації державного кордону України, а саме:

кількість засобів демаркації державного кордону України (в цілому та окремих ділянок);

дата встановлення кожного засобу демаркації державного кордону України;

координати засобів демаркації державного кордону України;

інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону України (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію державного кордону України, найменування органу, що його прийняв.

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

69 - 3 . Елемент “Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць” (Lands) наведений у додатку 41 до цих вимог.

69 - 4 . Елемент “Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць” (Lands) включає елементи, які містять відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами, в яких зазначаються:

1) в елементі “Назва адміністративно-територіальної одиниці” (TerritorialZoneName) - відомості про тип та назву адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв та Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

2) в елементі “Опис меж адміністративно-територіальної одиниці” (LandsMetricInfo) - метричні відомості про межі адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);

3) в елементі “Площа земель” (LandsArea) - площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;

4) в елементі “Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць” (OutsideLands) - відомості про типи та назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв та Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

5) в елементі “Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі” (LandsDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) в елементі “Відомості про категорії земель” (LandsCategory) - відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

7) в елементі “Відомості про угіддя” (LandsParcels) - відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), зокрема: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об’єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;

8) в елементі “Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель” (LandsValuation) - відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), зокрема: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середня вартість одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);

інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;

інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру, визначається Мінрегіоном;

9) в елементі “Відомості про бонітування ґрунтів” (LandsSoils) - відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, зокрема: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;

середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів.

Обмеження у використанні земель

69 - 5 . Елемент “Обмеження у використанні земель” (LandsRestrictions) наведений у додатку 43 до цих вимог.

69 - 6 . Елемент “Обмеження у використанні земель” (LandsRestrictions) включає елементи, які містять відомості про обмеження у використанні земель, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі “Площа обмеження” (RestrictionArea) - площа обмеження у використанні земель;

3) в елементі “Код забороненого виду діяльності” (Ban) - код забороненого виду діяльності згідно з класифікатором, який затверджується Мінрегіоном;

4) в елементі “Код обов’язків щодо вчинення певних дій” (Liability) - код обов’язків щодо вчинення певних дій згідно з класифікатором, який затверджується Мінрегіоном;

5) в елементі “Строк дії обмеження” (RestrictionTerm) - початок дії, закінчення дії та строк дії обмеження у використанні земель;

6) в елементі “Додаткова інформація” (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація про обмеження у використанні земель.

Режимоутворюючий об’єкт

69 - 7 . Елемент “Режимоутворюючий об’єкт” (ModeObject) наведений у додатку 44 до цих вимог.

69 - 8 . Елемент “Режимоутворюючий об’єкт” (ModeObject) включає елементи, які містять відомості про режимоутворюючий об’єкт, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер” (Number) - номер режимоутворюючого об’єкта у документації;

2) в елементі “Найменування” (ModeObjectName) - найменування режимоутворюючого об’єкта;

3) в елементі “Місцезнаходження” (ModeObjectAddress) - дані згідно з додатком 37 до цих вимог;

4) в елементі “Площа” (ModeObjectArea) - площа режимоутворюючого об’єкта;

5) в елементі “Характеристики” (ModeObjectFactor) - характеристики, що обумовлюють встановлення обмеження;

6) в елементі “Метрична інформація” (ModeObjectMetric) - метрична інформація про режимоутворюючий об’єкт.”;

абзаци третій і четвертий підпункту 1 пункту 70 викласти у такій редакції:

“податковий номер юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

податковий номер фізичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber);”;

додатки 4 і 7 до вимог викласти у такій редакції:


“Додаток 4
до вимог

ВІДОМОСТІ
про виконавця робіт

COMPLEX TYPE

ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

CompanyName

Виконавець робіт
EDRPOU

Податковий номерДля юридичної особи

TaxNumber

Податковий номерДля фізичної особи

Chief

Дані про відповідальну особу

ChiefName

type
FullNameType

Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи


Зазначаються дані згідно з додатком 38до вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи


Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифіката


Executor

Дані про безпосереднього виконавця робіт

ExecutorName

type
FullNameType

Прізвище, ім’я та по батькові виконавця робіт


Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition

Посада виконавця робіт
Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифікатаContactInfo

Контактна інформація

Phone

Номер телефону


Fax

Номер факсу


Email

Електронна адреса виконавця робіт


Address

type Address

Місцезнаходження (місце проживання)Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог”;


“Додаток 7
до вимог

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА
(група об’єктів Державного земельного кадастру)

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo

Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Додаткова інформація

Territorial ZoneNumber

Номер територіальної зони - обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode

Ідентифікатор територіальної зони - код об’єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)


Зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

TerritorialZoneID

Ідентифікатор територіальної зони - позначення виду об’єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)


Зазначаються дані згідно з додатками 3-6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 42 до вимог

TerritorialZoneShort Number

Порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (десятизначний)Об’єкти Державного земельного кадастру

(Objects)

Border

type Border

Державний кордон України


Зазначаються дані згідно з додатком 40 до вимог


Lands

type Lands

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць


Зазначаються дані згідно з додатком 41 до вимог


LandsRestrictions

type Lands Restrictions

Обмеження у використанні земель


Зазначаються дані згідно з додатком 43 до вимог

ModeObjects

type ModeObjects

Опис режимоутворюючого об’єктаЗазначаються дані згідно з додатком 44 до вимог

Executor

Виконавець робіт

ExecutorName

type FullNameType

Прізвище, ім’я та по батькові особи


Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог


ExecutorPosition

Посада виконавцяContactInfo

Контактна інформація

Phone

Номер телефону


Fax

Номер факсу


Email

Електронна адресаQualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифіката


Chief

Відповідальна особа

ChiefName

type FullNameType

Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи


Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи
Qualification

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number

Номер кваліфікаційного сертифіката
Qualification Date

Дата видачі кваліфікаційного сертифіката


TechDocumentation

Документація із землеустрою, інші документи

DocumentationType

Вид документації із землеустрою (код), інших документів


Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа

BookNumber

Обліковий номер документаціїDocumentList

Перелік документів, з яких складається документація


Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

DateDrafted

Дата складення документаціїDateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робітDocumentExpertise

Державна експертиза землевпорядної документації

ExpertiseRequired

Потреба у проведенні державної експертизи


Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority

Найменування органу ДержгеокадаструExpertiseDate

Дата висновкуExpertiseNumber

Номер висновкуDocumentation Approval

Затвердження документації із землеустрою, інших документів

ApprovedBy

Найменування органуApprovalDate

Дата рішенняApprovalNumber

Номер рішенняExternals

Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

Boundary type

Boundary

Межа зовнішнього полігона територіальної зони


Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

Boundary type

Boundary

Межа внутрішнього полігона територіальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог”;

доповнити додатки до цих вимог додатками 40-44 такого змісту:


“Додаток 40
до вимог

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Border/

Border

Державний кордон України

Склад елемента

Додаткова інформація

BorderMetricInfo

Графічне зображення державного кордону України
CountryName

Повні назви суміжних іноземних держав
BorderLine

Опис меж прикордонної смуги
Border Documentation

Інформація про документи
DemarcationInfo

Дані щодо демаркації

Додаток 41
до вимог

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ
адміністративно-територіальних одиниць

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Lands/

Lands

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone
Name

Назва адміністративно-територіальної одиниці

ZoneType

Тип
ZoneName

НазваLandsMetricInfo

Опис меж адміністративно-територіальної одиниці
LandsArea

Площа земель

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File
Coordinates

За координатами вузлів полігона


OutsideLands

Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць

OutsideType

Тип
OutsideName

НазваLands Documentation

Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі
LandsCategory

Відомості про категорії земель
LandsParcels

Відомості про угіддя
LandsValuation

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель
LandsSoils

Відомості про бонітування ґрунтів

Додаток 42
до вимог

ПЕРЕЛІК
видів об’єктів Державного земельного кадастру (групи меж адміністративно-територіальних одиниць)

Код

Види адміністративно-територіальних одиниць

000001

Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

000002

Район

000003

Місто

000004

Селище

000005

Село

000006

Район у місті


Додаток 43
до вимог

Обмеження у використанні земель

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

LandsRestrictions/

LandsRestrictions

Обмеження у використанні земель

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary type

Boundary

Межа зони обмеження
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary type

Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження


RestrictionArea

Площа обмеження

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File

Coordinates

За координатами вузлів полігона


Ban

Код забороненого виду діяльності
Liability

Код обов’язків щодо вчинення певних дій
RestrictionTerm

Строк дії обмеження

Permanent Постійний
Time

Строковий

StartDate

Початок дії
Expiration Date

Закінчення дії
Duration

Строк дії


AdditionalInfoBlock

Додаткова інформація

Додаток 44
до вимог

РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИЙ ОБ’ЄКТ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

ModeObject/

ModeObject

Режимоутворюючий об’єкт

Склад елемента

Додаткова інформація

Number

Номер
ModeObjectName

Найменування
ModeObjectAddress

type Adress

Місцезнаходження
ModeObjectArea

Площа

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File

Coordinates

За координатами вузлів полігона


ModeObjectFactor

Характеристики
ModeObjectMetric

Метрична інформація

Point

Точка
Lines

Опис ліній режимоутворюючого об’єкта
Externals

Блок опису зовнішнього полігона

Boundary

Опис ліній режимоутворюючого об’єкта
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів”;


2) у додатках 12, 20, 22, 25 до Порядку слова “Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами законодавства.” виключити;

3) доповнити Порядок додатком 30 - 1 такого змісту:


“Додаток 30 - 1
до Порядку

ПРОТОКОЛ

4) доповнити Порядок додатком 37 - 1 такого змісту:


“Додаток 37 - 1
до Порядку

ЗАЯВА

5) у додатку 42 позицію

“Відомості про:

власника/користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

особу, яка отримала ліцензію на проведення робіт із землеустрою / землеоціночних робіт;

нотаріуса”

замінити такою позицією:

“Відомості про:

власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку землі”;

нотаріуса”.


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси