Про затвердження Інструкції про організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України

Міноборони України; Наказ, Інструкція, Перелік, Рішення, Форма типового документа, Лист, План, Акт, Протокол від 01.10.2013 № 663

Про затвердження Інструкції про організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України

Реєстрація: Мін'юст України від 17.10.2013 № 1777/24309

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1777-13

Текст документа від 01.10.2013:

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2013  № 663


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2013 р.
за № 1777/24309

Про затвердження Інструкції про організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою унормування процедур організації підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України

Генеральний директор
Державного концерну "Укроборонпром"

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України
генерал-полковник

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуаційВ.Ю. Захарченко


С. ГромовП.А. Шишолін


М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
01.10.2013  № 663


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2013 р.
за № 1777/24309

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України

І. Загальні положення

1.1. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

випробувальна база - сукупність функціонально взаємопов’язаних ділянок простору (наземних, повітряних, морських), споруд, випробувального обладнання, технічних засобів і матеріалів, що забезпечують проведення випробувань нових типів повітряних суден (далі - ПС) в обсягах та умовах, визначених програмою та методикою (далі - ПМ);

випробувальна бригада (далі - ВБ) - тимчасове позаштатне формування фахівців Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України (далі - ДНВЦ ЗС України) із залученням, за необхідності, представників інших науково-дослідних установ (далі - НДУ), організацій та військових частин для безпосереднього проведення випробувань зразка нового типу ПС;

випробування - експериментальне визначення кількісних та (або) якісних характеристик властивостей нового типу ПС, як наслідок дії на нього під час функціонування та під час моделювання ПС та (або) дій на нього;

державні замовники - центральні органи виконавчої влади та інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів, які здійснюють діяльність в галузі державної авіації і укладають договори на створення (модернізацію, модифікацію) нових типів ПС військового призначення;

дослідне повітряне судно - ПС, яке виготовлене (модернізоване, модифіковане) за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності його заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво та (або) прийняття в експлуатацію (на озброєння);

засоби випробувань - технічне устаткування і матеріали для проведення випробувань;

модернізоване повітряне судно - ПС, яке створене на основі базового шляхом внесення в конструкцію змін, що суттєво покращують раніше встановлені нормативними документами характеристики;

модифіковане повітряне судно - ПС, яке створене на основі базового шляхом внесення в конструкцію змін, що змінюють його цільове призначення або сферу застосування;

новий тип повітряного судна - тип ПС, який створений шляхом дослідної розробки (модернізації, модифікації) за нормами і правилами стосовно військової техніки або закуплений від виробника для потреб суб’єктів державної авіації;

полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для виконання вимірювань і оброблення вимірювальної інформації з метою оцінки тактико-технічних характеристик об’єктів випробувань в полігонних умовах.

У цій Інструкції інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та ДСТУ 3021-95.

1.2. Ця Інструкція визначає організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів ПС, призначених для використання в державній авіації України.

Дія цієї Інструкції поширюється на суб’єктів державної авіації України та процедури державних випробувань повітряних суден, які розробляються, виготовляються (модернізуються, модифікуються) вітчизняними підприємствами на замовлення та (або) за тактико-технічними завданнями центральних органів виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна.

1.3. Нові ПС, які не належать до військової техніки, випробовуються у порядку, встановленому Правилами сертифікації типу авіаційної техніки (розділи А, В, С, D, Е частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки"), затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 03 листопада 2000 року № 611, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 року за № 959/5180 (зі змінами).

Центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні ПС, визнаються сертифікати типу, надані цивільним ПС, що плануються до використання в державній авіації України. У разі встановлення на такі ПС обладнання для виконання спеціальних завдань, наслідком чого є суттєва зміна типової конструкції, здійснюється процедура державних випробувань згідно з цією Інструкцією.

1.4. Нові типи ПС, які створюються (модернізуються) для потреб державної авіації України і належать до військової техніки, підлягають державним випробуванням. Орієнтовний перелік документів, що розробляються при організації підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, наведений у додатку 1 до цієї Інструкції.

1.5. Загальну координацію діяльності при проведенні державних випробувань нових типів ПС, призначених для використання в державній авіації, крім Збройних Сил України, здійснює Міністерство оборони України через уповноважений орган з регулювання діяльності державної авіації України.

ІІ. Організація підготовки до проведення державних випробувань повітряних суден, які плануються для використання в державній авіації України

2.1. Організація підготовки до проведення державних випробувань повітряних суден, які плануються для використання в державній авіації України (далі - нові типи ПС) здійснюється відповідним структурним підрозділом державного замовника за погодженням з Міністерством оборони України і передбачає:

забезпечення навчання особового складу, що залучається до проведення державних випробувань відповідно до пункту 2.2 цього розділу;

призначення державної комісії та постановку завдання учасникам проведення державних випробувань;

розробку й оформлення документації відповідно до позицій 1-10 додатка 1 до цієї Інструкції;

забезпечення наявності, придатності і готовності на місці проведення випробувань матеріально-технічних і метрологічних засобів, які гарантують створення умов і режимів державних випробувань зразка ПС відповідно до тактико-технічного завдання (далі - ТТЗ) на створення зразка і ПМ випробувань;

своєчасну доставку до місця проведення державних випробувань зразка ПС з необхідним комплектом робочої конструкторської та іншої документації;

оцінку готовності до проведення державних випробувань зразка ПС та його матеріально-технічне приймання відповідно до пункту 2.7 цього розділу;

визначення переліку засобів та документації, які передаються разом зі зразком, а також установ, на які покладаються завдання приймання, експлуатації та збереження зразка ПС.

У рамках підготовки до державних випробувань нового типу ПС за рішенням державного замовника ДНВЦ ЗС України та інші учасники державних випробувань беруть участь у проведенні його попередніх випробувань з метою:

вивчення зразка ПС, правил його експлуатації та підготовки льотно-випробувального складу до виконання самостійних польотів;

спільного з розробником визначення окремих характеристик зразка;

аналізу матеріалів випробувань та зарахування оцінок, що є заліковими і не потребують повторного визначення у державних випробуваннях.

Проект рішення щодо проведення державних випробувань нового типу ПС розробляється не пізніше ніж за два місяці до початку випробувань за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції.

2.2. До участі у державних випробуваннях нових типів ПС залучаються найбільш підготовлені фахівці. Особовий склад, який передбачається включити до складу випробувальної бригади (далі - ВБ), допускається до проведення державних випробувань нового типу ПС наказами керівників відповідних установ (організацій) після вивчення фахівцями зразка ПС та правил його експлуатації у необхідному обсязі відповідно до спеціалізації та складання заліків.

Вивчення нових типів ПС здійснюється, як правило, на базі розробника. За наявності повної інформації про зразок ПС допускається проходити навчання самостійно в обсязі персонально встановленої для кожного фахівця (групи фахівців) програми навчання. Приймання заліків здійснюється комісією, яка призначається керівником установи, що проводить навчання. Результати складання заліків оформлюються у вигляді листів оцінок за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

2.3. Програма державних випробувань нових типів ПС розробляється згідно з ГОСТ В 15.211-78 СРПП ВТ "Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения".

Програма повинна передбачати перевірку відповідності зразка вимогам ТТЗ в умовах, які відповідають умовам його застосування, і забезпечувати повноту випробувань та достовірність результатів.

Разом з програмою розробляється методика державних випробувань, яка оформлюється у вигляді розділу програми або окремим документом.

2.4. До початку державних випробувань нового типу ПС мають бути завершені заходи з підготовки випробувальної бази, які передбачають наявність, придатність та готовність засобів випробувань і матеріально-технічних ресурсів на місці проведення державних випробувань. Загальну координацію робіт щодо підготовки випробувальних баз, контроль термінів готування та обсягів фінансування здійснює державний замовник.

Місце проведення державних випробувань зазначається у ТТЗ на створення нового типу ПС та у програмі випробувань. Вибір місця проведення державних випробувань здійснюється виходячи з вимог єдиної комплексної системи вимірювання, а також ( у разі її відсутності) з аналізу потрібних засобів та умов випробувань; стану і оснащення наявних баз розробника та Міністерства оборони України (у якості державного замовника), які можуть бути використані для державних випробувань нового типу ПС.

Під час проведення державних випробувань нового типу ПС в установах державного замовника необхідне матеріально-технічне і метрологічне забезпечення засобами, наявними в їх розпорядженні, а також всіма видами забезпечення польотів здійснюють зазначені установи.

Надання матеріально-технічних, метрологічних засобів, а також засобів технічного обслуговування і ремонту, якими не в змозі забезпечити установи державного замовника, на базах яких проводять державні випробування, організовує (забезпечує) розробник, якщо інше не встановлено програмою державних випробувань нового типу ПС.

Підготовка випробувальних баз здійснюється шляхом реалізації:

планів (програм) розвитку та підготовки випробувальних баз через систему державного оборонного замовлення, а також за рахунок інших коштів, які передбачені на розвиток розробників;

проектів єдиної комплексної системи вимірювання для випробувань нового типу ПС за рахунок коштів, що передбачені на виконання дослідно-конструкторської роботи;

планів матеріально-технічного забезпечення (далі - МТЗ) державних випробувань нового типу ПС за рахунок наявних, а також виділених за цільовим призначенням ресурсів.

Плани матеріально-технічного забезпечення державних випробувань розробляються за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

2.5. Під час підготовки до державних випробувань нового типу ПС розробляється план-графік проведення державних випробувань (далі - план-графік) за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, яким встановлюються:

черговість, строки та тривалість виконання пунктів програми;

кількість польотів (експериментів);

бази і умови проведення випробувань;

додаткові види робіт та інші обов’язкові заходи.

План-графік складається на весь період державних випробувань (загальний), а також для більшої деталізації (при значних обсягах та тривалості робіт) може складатися на квартал, місяць, декаду. У таких випадках, коли проведення державних випробувань передбачається на декількох зразках ПС, у плані-графіку наводиться розподіл за зразками.

Строки початку та завершення робіт у плані-графіку повинні відповідати встановленим у наказі державного замовника про проведення державних випробувань нового типу ПС.

При складанні планів-графіків враховуються:

принцип послідовності виконання робіт від менш навантажених та простих до більш навантажених та складних;

тривалість та трудомісткість робіт, які визначені відповідними документами або ґрунтуються на існуючому досвіді і можуть бути реалізовані з урахуванням наявних технічних та організаційних можливостей для конкретної випробувальної бази;

технологічна черговість та можливість сумісного виконання пунктів (підпунктів) ПМ випробувань;

потреба пристосування до специфічних умов проведення державних випробувань (географічних, кліматичних, завадових тощо);

терміни та роботи, що пов’язані з переміщенням або перебазуванням зразка ПС, який випробовується, для виконання окремих видів перевірок;

можливі перерви у державних випробуваннях нового типу ПС через необхідність виконання регламентних та інших тривалих робіт з технічного обслуговування зразка ПС, який випробовується.

2.6. Зразки ПС, які надаються розробником на державні випробування, підлягають прийманню у порядку, визначеному рішенням щодо проведення державних випробувань.

Приймання зразка ПС на державні випробування здійснюється на підставі повідомлення (сповіщення) розробника за умов, якщо:

зразок надійшов на місце приймання або проведення випробувань у комплектації штатним та спеціальним обладнанням, озброєнням, технічними засобами протидії розвідкам, засобами обслуговування та контрольно-перевірною апаратурою, документацією в обсязі, який передбачений ТТЗ, ПМ та чинними нормативно-правовими актами;

зразок обладнаний системою бортових вимірювань та (або) радіотелеметричним обладнанням (далі - РТМО) і укомплектований необхідними для їх застосування документацією, засобами технічного і метрологічного обслуговування, алгоритмами і програмами автоматизованої обробки інформації;

дослідні складові частини зразка пройшли спеціальні лабораторні і попередні випробування та змонтовані (встановлені) на ПС, на якому передбачені їх державні випробування;

зразок із задовільними результатами і в повному обсязі пройшов попередні випробування та на ньому виконані заходи щодо усунення виявлених у процесі випробувань недоліків;

робоча конструкторська документація на зразок ПС погоджена, а сам зразок прийнятий військовим представництвом Міністерства оборони України при розробнику.

Строк приймання зразка ПС на державні випробування не повинен перевищувати 15 днів.

2.7. При прийманні на державні випробування зразка ПС перевіряються:

повнота та якість проведення попередніх випробувань зразка ПС за актами (звітами) випробувань;

повнота проведення державних (міжвідомчих) випробувань складових частин зразка і виробів міжгалузевого застосування;

повнота та якість усунення раніше виявлених недоліків на зразку ПС та відповідність його ТТЗ;

наявність та достатність звітної та робочої конструкторської документації (комплектність документації, що надається на державні випробування, встановлюється відповідно до ГОСТ 2.902-68, ГОСТ 19.101-77, загальних технічних вимог та спільних з розробником переліків);

укомплектованість зразка ПС складовими частинами згідно з ТТЗ та технічною документацією;

наявність та достатність інструменту, контрольно-перевірної апаратури, пристроїв та пристосувань, засобів наземного обслуговування, необхідних для державних випробувань та експлуатації зразка ПС (з технічною документацією);

залишок ресурсу та гарантійний строк експлуатації зразка ПС і всіх його складових частин (на державні випробування повинен прийматися зразок ПС з ресурсом і гарантійним строком, що забезпечують виконання програми випробувань з необхідним запасом, який визначається залежно від особливостей державних випробувань);

якість встановлення системи бортових вимірювань та радіотелеметричного обладнання, їх відповідність затвердженим переліку і схемам, а також стан і наявність експлуатаційної документації, графіків градуювання, сервісної апаратури та інструментів для їх обслуговування;

наявність інструкції та технічних засобів протидії технічним розвідкам (якщо зразок підлягає захисту від технічних розвідок);

наявність протиугінних пристроїв, що виключають несанкціоновані застосування та експлуатацію зразка;

працездатність зразка ПС, його систем і обладнання;

окремі характеристики та параметри на відповідність заданим вимогам (у разі необхідності).

У процесі приймання зразка ПС здійснюється перевірка його працездатності і функціонування системи бортових вимірювань та радіотелеметричного обладнання у контрольному польоті.

У разі виявлення недоліків, які пов’язані з безпекою експлуатації, порушенням працездатності, невиконанням вимог ТТЗ, а також недоліків, що перешкоджають проведенню державних випробувань у повному обсязі, вони усуваються до передавання зразка ПС на державні випробування. Інші недоліки підлягають усуненню в погоджені строки.

Приймання зразка ПС на державні випробування може здійснюватися як з матеріальною передачею зразка від розробника, так і без передачі. Результати матеріально-технічного приймання зразка ПС на державні випробування оформлюються приймально-здавальним актом, форма якого наведена у додатку 6 до цієї Інструкції.

У разі приймання зразка ПС на державні випробування складається акт готовності до державних випробувань, форма якого наведена у додатку 7 до цієї Інструкції.

Зразок ПС вважається готовим до проведення державних випробувань після затвердження акта готовності до проведення державних випробувань.

2.8. Проведення державних випробувань нових типів ПС здійснюється на підставі наказів державного замовника, проекти яких повинні містити:

посилання на акти законодавства, на підставі яких проводяться державні випробування нового типу ПС;

загальну постановку завдань щодо проведення державних випробувань нового типу ПС з посиланням на програму випробувань;

порядок та місце проведення державних випробувань нового типу ПС;

строки початку та закінчення випробувань з визначенням дати надання акта державних випробувань нового типу ПС на затвердження посадовій особі, яка підписує наказ;

конкретні завдання установам, організаціям і посадовим особам щодо участі у проведенні та забезпеченні державних випробувань нових типів ПС;

заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці (за необхідності) та інші організаційні заходи;

відповідальну посадову особу за контроль виконання наказу.

До наказу державного замовника додаються:

ПМ державних випробувань;

план МТЗ державних випробувань (додаток 4);

інші документи (за необхідності).

Після видання наказу державного замовника про проведення державних випробувань нового типу ПС керівники установ, фахівці яких задіяні у випробуваннях, видають накази для поіменного призначення учасників випробувань та більш детальної постановки завдань підпорядкованим підрозділам і посадовим особам на проведення та забезпечення випробувань.

ІІІ. Організація проведення державних випробувань

3.1. Державні випробування нового типу ПС проводяться з метою:

визначення відповідності тактико-технічних, бойових, експлуатаційних та інших характеристик вимогам ТТЗ на зразок та загальним технічним вимогам;

порівняльної оцінки тактичного та технічного рівня зразка ПС з вітчизняними та іноземними аналогами, які визначені у ТТЗ;

видачі рекомендацій про придатність нового типу ПС і його складових частин до прийняття в експлуатацію (на озброєння) суб’єктом державної авіації та постановки на серійне виробництво.

За необхідності проведення державних випробувань нових типів ПС в інтересах інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють діяльність у галузі державної авіації (крім Міністерства оборони України), ДНВЦ ЗС України, інші НДУ та організації Міністерства оборони та Збройних Сил України залучаються до випробувань на договірній основі.

3.2. З метою скорочення витрат та строків створення (модернізації) нових типів ПС в окремих випадках за рішеннями замовника та розробника попередні випробування зразків ПС об’єднуються з державними випробуваннями. У цьому випадку проводяться державні спільні випробування, які повинні бути поділені відповідно до цілей на окремі етапи з визначенням відповідальності учасників та конкретних умов переходу з попереднього етапу до наступного.

3.3. Підставою для початку проведення державних випробувань нових типів ПС є наявність таких службових документів:

рішення щодо проведення державних випробувань;

акта готовності до проведення державних випробувань;

наказу державного замовника про проведення державних випробувань.

Проведення державних випробувань поза строками, встановленими наказом державного замовника, а також за відсутності затверджених ПМ заборонено.

3.4. Загальне керівництво державними випробуваннями і координацію діяльності усіх учасників державних випробувань здійснює державна комісія, яка призначається наказом державного замовника або, для складних зразків ПС, - Кабінетом Міністрів України.

Безпосереднє керівництво проведенням державних випробувань покладається на керівника ВБ ДНВЦ ЗС України.

Розбіжності, які виникають при проведенні державних випробувань у взаємовідносинах між учасниками, розглядають і вирішують на погоджувальних нарадах.

До початку державних випробувань проводяться збори членів ВБ для контролю їх готовності до проведення державних випробувань, розподілу і постановки завдань, доведення особливостей випробувань, заходів безпеки тощо.

3.5. Організація проведення державних випробувань нових типів ПС включає:

розподіл обсягу робіт та постановку завдань учасникам випробувань ВБ і координацію їх діяльності;

отримання та аналіз інформації про хід і результати державних випробувань;

керівництво випробувальними роботами і коригування планів під час підготовки і проведення польотів (експериментів);

заходи з економного та раціонального витрачання сил та засобів забезпечення державних випробувань;

контроль дотримання заданих умов проведення державних випробувань;

своєчасне виявлення порушень, неприпустимих відхилень параметрів або характеристик і оперативну зміну завдання на політ (експеримент) або його припинення.

3.6. Проведення державних випробувань нових типів ПС передбачає послідовне та повне виконання згідно із затвердженими планами-графіками пунктів програми державних випробувань.

Планування випробувальних польотів (експериментів) повинно включати уточнення цілей і завдань, які потребують вирішення, розробку комплексу заходів та вирішення питань, пов’язаних з розподілом і використанням людських, матеріальних, фінансових та часових ресурсів.

Випробувальні польоти модернізованих ПС здійснюються за наявності спеціального сертифіката льотної придатності ПС, виданого Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України Міністерства оборони України відповідно до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 335/20648.

Для проведення випробувальних польотів (експериментів) ВБ складаються завдання на політ за формою, наведеною у додатку 8 до цієї Інструкції.

3.7. У разі проведення державних випробувань з підвищеною небезпекою повинні розроблятися та виконуватись спеціальні заходи безпеки, які враховують особливості зразка ПС і конкретні умови його застосування. Заходи безпеки оформлюють окремою інструкцією або розділом методики випробувань.

3.8. У процесі державних випробувань нових типів ПС ДНВЦ ЗС України забезпечує дотримання необхідних умов випробувань згідно з ПМ, а також отримання та документування сукупності об’єктивної і суб’єктивної інформації про кількісні та якісні характеристики зразка ПС, які оцінюються. Параметри роботи і характеристики зразка ПС підлягають вимірюванням, реєстрації та обробці за встановленими ПМ процедурами.

Аналіз отриманих результатів з прийняттям керівником ВБ рішення про залік кожного польоту (експерименту) проводиться після повної обробки матеріалів об’єктивного контролю, системи бортових вимірювань, засобів вимірювання полігонного вимірювально-обчислювального комплексу тощо.

За результатами польотів (експериментів) складаються протоколи за формою, наведеною у додатку 9 до цієї Інструкції, де містяться матеріали вимірювань, спостережень, обробки та аналізу і дається оцінка відповідності характеристик, що оцінювались, визначеним нормативним документам.

3.9. Уся сукупність об’єктивної і суб’єктивної інформації про кількісні та якісні характеристики зразка ПС, яка оформлюється у процесі державних випробувань, відноситься до первинної звітної документації і є основою для відпрацювання акта державних випробувань.

Виправлення вихідних даних у первинних матеріалах повинні засвідчуватися підписами осіб, які виконували та перевіряли документ.

Оцінка ступеня заліку матеріалів випробувань здійснюється за результатами контролю повноти та якості виконання завдання (робіт).

У процесі державних випробувань дозволяється використовувати дані про тактико-технічні характеристики зразка ПС, які були отримані на попередніх випробуваннях і підтверджені об’єктивними документами цих випробувань.

Уся первинна документація підлягає обліку та зберігається у справах ДНВЦ ЗС України до затвердження акта контрольних випробувань головного серійного зразка ПС. Після закінчення строку зберігання первинні документи, що не мають наукової та історичної цінності, підлягають знищенню у встановленому порядку.

3.10. У разі виявлення у процесі державних випробувань недоліків зразка ПС ДНВЦ ЗС України щомісяця або після виконання окремих етапів державних випробувань надсилає їх перелік розробнику та військовому представництву Міністерства оборони України при розробнику для своєчасного відпрацювання заходів щодо їх усунення.

Після усунення силами та засобами розробника недоліків на зразку ПС шляхом доробок або регулювань, які можуть вплинути на раніше визначені характеристики у межах, що мають практичне значення для оцінки зразка, ці характеристики визначаються повторно.

3.11. Державні випробування перериваються або зупиняються за наявності таких підстав:

невідповідність зразка ПС вимогам ТТЗ або робочої конструкторської документації;

порушення працездатності випробовуваного зразка ПС, що перешкоджає подальшому проведенню випробувань;

відсутність тривалий час умов, що необхідні для проведення державних випробувань.

Перерви державних випробувань нових типів ПС оформлюються актом про перерву державних випробувань, форма якого наведена у додатку 10 до цієї Інструкції.

У випадках, коли перерви пов’язані з необхідністю виконання доробок зразка ПС, акт про перерву у державних випробуваннях надсилається розробнику і військовому представництву Міністерства оборони України при ньому.

Державні випробування нового типу ПС зупиняють, якщо причини переривання випробувань не можуть бути усунені впродовж тривалого часу або аналізом результатів виконаної частини програми встановлено, що продовження державних випробувань недоцільно.

У разі зупинення державних випробувань нового типу складається акт про зупинення державних випробувань, форма якого наведена у додатку 11 до цієї Інструкції.

На підставі акта про зупинення державних випробувань опрацьовується проект наказу державного замовника про зупинення державних випробувань із зазначенням підстав для проведення державних випробувань, обсягу державних випробувань (згідно з програмою та фактично виконаного), причин зупинення державних випробувань.

У наказовій частині проекту наказу зазначаються:

дата, з якої державні випробування вважаються зупиненими;

порядок та строки передавання зразка ПС розробнику;

умови щодо повторного пред’явлення зразка на державні випробування;

строки відпрацювання акта за результатами виконаної частини державних випробувань тощо.

Після усунення недоліків, через які державні випробування були зупинені, зразок ПС знову надається на державні випробування з урахуванням вимог пунктів 2.6, 2.7 розділу ІІ цієї Інструкції.

3.12. Відновлення, а також продовження строків державних випробувань нових типів ПС, строки яких закінчилися, оформлюються наказами державного замовника.

3.13. Метрологічне забезпечення державних випробувань проводиться згідно з чинними керівними нормативно-технічними і методичними документами з метрологічного забезпечення та програмою випробувань. Контроль метрологічного забезпечення державних випробувань нових типів ПС здійснюється ДНВЦ ЗС України відповідно до загальних технічних вимог ОТТ 1.2.789 "Общие технические требования к видам вооружения и военной техники. Системы и комплексы (образцы вооружения и военной техники). Общие требования к контролю метрологического обеспечения".

При проведенні державних випробувань засоби випробувань, контролю і вимірювань, а також методики контролю і вимірювань повинні відповідати вимогам чинних керівних документів з метрологічного забезпечення. Не допускається застосовувати засоби випробувань, контролю і вимірювань, які не пройшли метрологічну атестацію (калібрування) у визначені строки.

Строки та організація проведення атестації (калібрування) нестандартних засобів випробувань, контролю і вимірювань, які застосовуються при проведенні державних випробувань нових типів ПС, підлягають погодженню з Центральним управлінням метрології і стандартизації Збройних Сил України.

3.14. Державні випробування нових типів ПС проводяться із забезпеченням виконання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам.

3.15. Зразок ПС вважають таким, що витримав державні випробування, якщо він випробуваний у повному обсязі згідно з ПМ і відповідає вимогам ТТЗ, які перевірялися у цих випробуваннях.

3.16. Державні випробування нового типу ПС закінчуються оформленням акта державних випробувань (додаток 12) , який підтверджує виконання програми випробувань і містить результати випробувань. Акт державних випробувань нового типу ПС оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки та техніки".

3.17. Акт державних випробувань нового типу ПС відпрацьовується на підставі первинної звітної документації й повинен включати такі розділи:

титульний аркуш;

об’єкт випробувань;

мета випробувань;

результати випробувань;

зауваження та рекомендації;

висновки;

заключення;

додатки;

зміст.

Для оформлення акта державних випробувань нового типу ПС надається 30 днів після закінчення виконання програми випробувань.

Командувач Повітряних Сил
Збройних Сил України
генерал-лейтенантЮ.А. БайдакДодаток 1
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 1.4)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що розробляються при організації підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден

№ з/п

Найменування документа

Організація (підприємство), яка

Типова форма документа

розробляє документ

погоджує документ

затверджує (підписує) документ

1

2

3

4

5

6

1

Рішення щодо проведення державних випробувань

Структурний підрозділ державного замовника

Міністерство оборони України, розробник, військове представництво Міністерства оборони України при розробнику, експлуатант, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, науково-дослідні установи

Державний замовник

Згідно з додатком 2 до цієї Інструкції

2

Лист оцінок

Установа, яка проводить навчання


Керівник установи, яка проводила навчання

Згідно з додатком 3 до цієї Інструкції

3

Програма державних випробувань

Державний замовник або за його дорученням Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Міністерство оборони України, розробник, експлуатант, інші організації за рішенням замовника

Державний замовник

Згідно з ГОСТ В15.21178

4

Методики державних випробувань

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Розробник, інші організації за рішенням державного замовника

Державний замовник або за його дорученням керівник Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України

Згідно з ГОСТ В15.21178

5

План матеріально - технічного забезпечення державних випробувань

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Міністерство оборони України, експлуатант, розробник (за необхідності)

Державний замовник

Згідно з додатком 4 до цієї Інструкції

6

План-графік державних випробувань

Державна комісія з випробувань, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Розробник і експлуатант (за необхідності)

Голова державної комісії з випробувань або керівник Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України

Згідно з додатком 5 до цієї Інструкції

7

Повідомлення (сповіщення) про готовність до державних випробувань

Розробник

Військове представництво Міністерства оборони України при розробнику

Розробник

Згідно з ГОСТ В15.20379

8

Приймально-здавальний акт матеріально-технічного приймання зразка повітряного судна на державні випробування

Організація, яка здійснює матеріально-технічне приймання, розробник


Керівник організації, яка здійснює матеріально-технічне приймання

Згідно з додатком 6 до цієї Інструкції

9

Акт готовності до державних випробувань зразка повітряного судна

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Державна комісія з випробувань, розробник (за необхідності)

Державний замовник

Згідно з додатком 7 до цієї Інструкції

10

Наказ про проведення державних випробувань

Структурний підрозділ державного замовника

Міністерство оборони України, експлуатант (за необхідності)

Державний замовник

Згідно з наказом Міністра оборони України від 28.03.2013 № 201

11

Завдання на випробувальний політ

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Державна комісія з випробувань (за необхідності)

Керівник Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України і його заступники, які займають льотні посади

Згідно з додатком 8 до цієї Інструкції

12

Протоколи державних випробувань

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Державна комісія з випробувань, розробник (за необхідності)

Посадові особи, які проводили та контролювали випробування

Згідно з додатком 9 до цієї Інструкції

13

Акт про перерву у державних випробуваннях

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Державна комісія з випробувань, розробник (за необхідності)

Голова державної комісії з випробувань або керівник Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України

Згідно з додатком 10 до цієї Інструкції

14

Акт про зупинення державних випробувань

Державна комісія з випробувань, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Міністерство оборони України, розробник

Державний замовник

Згідно з додатком 11 до цієї Інструкції

15

Наказ про зупинення (продовження термінів) державних випробувань

Структурний підрозділ державного замовника

Міністерство оборони України, експлуатант (за необхідності)

Державний замовник

Згідно з наказом Міністра оборони України від 28.03.2013 № 201

16

Акт державних випробувань

Державна комісія з випробувань, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

Міністерство оборони України, розробник, експлуатант, науково-дослідні установи, які приймали участь у державних випробуваннях

Учасники випробувань. Затверджують рішенням державного замовника згідно з ГОСТ В15.20379

Згідно з пунктом 3.16 та додатком 12 до цієї Інструкції

За узгодженням з державним замовником склад організацій (підприємств) і посадових осіб, що погоджують (підписують) і затверджують документи для конкретних зразків ПС, може бути уточнений.


Додаток 2
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 2.1)

РІШЕННЯ
щодо проведення державних випробувань


Додаток 3
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 2.2)

ЛИСТ ОЦІНОК


Додаток 4
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 2.4)

ПЛАН
матеріально-технічного забезпечення державних випробуваньДодаток 5
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 2.5)


Гриф обмеження доступу

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада, військове звання,

______________________________
підпис, ініціали, прізвище)

"___" ________________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада, військове звання,

___________________________________
підпис, ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20__ року

ПЛАН-ГРАФІК
проведення державних випробувань
_____________________________________
(найменування повітряного судна)

№ з/п

№ пунктів програми державних випробувань

Зміст

Кількість часу/польотів

Відповідальна особа

Строк

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

4.1.1

Перевірка комплектності зразка

_ год.

П. І. Б.2

4.1.2

Перевірка виконання вимог з ергономіки і технічної естетики

_ год.

П. І. Б.3

4.1.3

Перевірка експлуатаційних характеристик

_ год.

П. І. Б.4

4.2.1

Визначення льотно-технічних характеристик

_ год. /_пол.

П. І. Б.5

4.2.2

Оцінка характеристик стійкості і керованості

_ год. /_пол.

П. І. Б.6

4.2.3

Оцінка злітно-посадкових характеристик

_ год. /_пол.

П. І. Б.7

4.2.4

Оцінка пілотажно-навігаційного комплексу

_ год. /_пол.

П. І. Б.8

4.2.5

Оцінка радіозв’язкового обладнання

_ год. /_пол.

П. І. Б.9


Відпрацювання акта випробувань

30 днів

Особовий склад ВБ______________________________
(посада, військове звання,

__________________________________
(посада, військове звання,

______________________________
підпис, ініціали, прізвище)

__________________________________
підпис, ініціали, прізвище)

"___" ________________ 20__ року

"___" ___________________ 20__ року

1. За необхідності план-графік може включати інші графи для розміщення потрібної інформації.

2. Шоста графа для більшої наочності може оформлюватися у календарному вигляді (у годинах, днях, тижнях, місяцях).


Додаток 6
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 2.7)

ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ


Додаток 7
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 2.7)

АКТ
готовності до державних випробувань


Додаток 8
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 3.6)

ЗАВДАННЯ
на політ


Додаток 9
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 3.8)

ПРОТОКОЛ
випробувань програми державних випробувань


Додаток 10
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 3.11)

АКТ
про перерву у державних випробуваннях


Додаток 11
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 3.11)

АКТ
про зупинення державних випробувань


Додаток 12
до Інструкції про організацію підготовки
і проведення державних випробувань
нових типів повітряних суден,
призначених для використання
в державній авіації України
(пункт 3.16)


Гриф обмеження доступу
Прим. № ____


Затверджений рішенням
№ __________________________
від "___" ____________ 20__ року

АКТ
державних випробувань
__________________________________________
(найменування та тип зразка повітряного судна)
(тема № ___________________________)
(номер та шифр теми)

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси