Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 12.09.2013 № 511 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2013 р. за № 1710/24242 Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 315 від 01.07.2014 № 828 від 28.12.2015 № 128 від 04.03.2019 № 819 від 16.12.2020} Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 227, і з метою проведення заходів з профілактики та запобігання аварійності на транспортних засобах у регіональних органах, територіальних підрозділах, закладах та установах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ: 1. Створити службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 2. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається. 3. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України: забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом утворити та забезпечити функціонування служби безпеки дорожнього руху Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 4. Керівникам територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом утворити та забезпечити функціонування служби безпеки дорожнього руху територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. {Пункт 4 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 315 від 01.07.2014} 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Голова Служби Г.А. Резніков ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 12.09.2013 № 511 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2013 р. за № 1710/24242 ПОЛОЖЕННЯ про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України {У тексті Положення після слова "Адміністрації" доповнено словом "Держспецзв'язку"; після слова "Держспецзв'язку" слово "України" виключено; слова "особи начальницького складу" замінено словом "військовослужбовця"; слова "особами рядового і начальницького складу", "осіб рядового і начальницького складу" замінено відповідно словами "військовослужбовцями", "військовослужбовців" згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 315 від 01.07.2014} І. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про дорожній рух» і Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 227. 1.2. Це Положення визначає порядок організації робіт із профілактичної діяльності щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП), структуру служби безпеки дорожнього руху, її основні завдання та функції. 1.3. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку), її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - підрозділи Держспецзв'язку) покладається на службу безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку). {Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 315 від 01.07.2014} 1.4. СБДР Держспецзв'язку складається із: СБДР Адміністрації Держспецзв'язку, функції якої покладаються на підрозділ Департаменту забезпечення Держспецзв'язку, відповідальний за організацію забезпечення безпеки дорожнього руху; СБДР підрозділів Держспецзв'язку (виконання функцій СБДР підрозділів Держспецзв'язку із середньообліковою чисельністю водіїв до 50 покладається на посадову особу за сумісництвом, більше ніж 51 - на окрему посадову особу). До складу СБДР підрозділів Держспецзв'язку за рішенням їх керівників входить контролер технічного стану транспортних засобів (начальник контрольно-технічного пункту, механік або посадова особа за сумісництвом). {Пункт 1.4 розділу I в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} 1.5. Начальником СБДР Держспецзв'язку є заступник Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу обов'язків, який здійснює управління СБДР підрозділів Держспецзв'язку через СБДР Адміністрації Держспецзв'язку. Заступником начальника СБДР Держспецзв'язку є керівник (начальник) підрозділу Департаменту забезпечення Держспецзв'язку, на який покладають функції СБДР Адміністрації Держспецзв'язку. У разі відсутності начальника СБДР Держспецзв'язку з поважних причин (хвороби, відпустки, відрядження) його обов'язки виконує заступник начальника СБДР Держспецзв'язку. СБДР Адміністрації Держспецзв'язку має кутовий штамп і печатку. Приписи, розпорядження і вказівки СБДР Адміністрації Держспецзв'язку щодо запобігання ДТП та забезпечення безпеки дорожнього руху є обов'язковими для виконання посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку. СБДР підрозділів Держспецзв'язку підпорядковуються їх керівникам (начальникам). Посадовим особам СБДР Держспецзв'язку видається посвідчення служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, форму якого наведено в додатку 1 до цього Положення. Посвідчення посадових осіб СБДР Держспецзв'язку підписуються начальником СБДР Держспецзв'язку і скріплюються печаткою із зображенням Державного Герба України. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення СБДР Адміністрації Держспецзв'язку за зверненням СБДР підрозділів Держспецзв'язку. Оформлення посвідчень здійснюють посадові особи СБДР Адміністрації Держспецзв'язку за заявками СБДР підрозділів Держспецзв'язку. Заявки подаються в довільній формі. У заявці зазначається військове звання, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) посадової особи СБДР підрозділу Держспецзв'язку. Посвідчення обліковуються у журналі обліку та видачі посвідчень СБДР Держспецзв'язку (додаток 4) та видаються під підпис посадовій особі СБДР Держспецзв'язку. Особа, якій видано посвідчення, зобов'язана забезпечити його зберігання та використання так, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ сторонніх осіб. Про втрату посвідчення посадова особа зобов'язана доповісти в СБДР Адміністрації Держспецзв'язку. Посвідчення СБДР Держспецзв'язку посадова особа здає до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку у разі: призначення на іншу посаду або якщо виконання обов'язків покладається на іншу особу; звільнення зі служби; заміни внаслідок присвоєння чергового військового звання, зміни прізвища або пошкодження посвідчення. {Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} 1.6. СБДР Держспецзв'язку у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Адміністрації Держспецзв'язку і цим Положенням. 1.7. СБДР Держспецзв'язку у своїй діяльності взаємодіє з уповноваженими підрозділами МВС та Національної поліції України. {Пункт 1.7 розділу І в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 828 від 28.12.2015} 1.8. Документи, що регламентують безпеку дорожнього руху, які розробляються структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділами Держспецзв'язку, підлягають погодженню з СБДР Держспецзв'язку. ІІ. Основні завдання СБДР Держспецзв'язку 2.1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху на транспортних засобах, закріплених за підрозділами Держспецзв'язку (далі - відомчі транспортні засоби). 2.2. Контроль за дотриманням водіями відомчих транспортних засобів вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху. 2.3. Проведення аналізу стану аварійності та фактів порушення особовим складом Держспецзв'язку вимог безпеки дорожнього руху, розроблення заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів. 2.4. Облік звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки. 2.5. Проведення заходів щодо здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації), зняття та ведення обліку відомчих транспортних засобів. {Розділ II доповнено новим пунктом 2.5 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} 2.6. Проведення обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів. {Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} ІІІ. Функції, що покладені на СБДР Держспецзв'язку 3.1. СБДР Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції: організовує роботу, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху; здійснює методичне забезпечення діяльності, пов'язаної із запобіганням ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби, інформує військовослужбовців, працівників підрозділів Держспецзв'язку про стан аварійності, причини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху); забезпечує підвищення кваліфікації працівників СБДР Держспецзв'язку, вивчення та поширення передового досвіду роботи в цьому напрямі, видає відповідні інформаційно-пропагандистські матеріали; дає СБДР підрозділів Держспецзв'язку обов'язкові для виконання письмові доручення з питань безпеки дорожнього руху, одержує звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП; проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи відомчих транспортних засобів; перевіряє технічний стан відомчих транспортних засобів; перевіряє діяльність підрозділів Держспецзв'язку з безпеки дорожнього руху; контролює у підрозділах Держспецзв'язку дотримання правил, норм і стандартів з організації перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів відомчими транспортними засобами; організовує ведення обліку та подає в установленому порядку Голові Держспецзв'язку та начальнику СБДР Держспецзв'язку інформацію про ДТП за участю водіїв відомчих транспортних засобів, виявляє порушення чинних нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху та їх наслідки; аналізує стан аварійності та факти порушення водіями відомчих транспортних засобів вимог безпеки дорожнього руху, розробляє разом з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку заходи щодо запобігання ДТП і контролює їх проведення; організовує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху; організовує та проводить заходи з відомчої реєстрації (перереєстрації), а також обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів. {Абзац тринадцятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} 3.2. СБДР підрозділів Держспецзв'язку відповідно до покладених на них основних завдань здійснюють такі функції: організовують вивчення водіями й іншими військовослужбовцями, пов'язаними з експлуатацією транспортних засобів Держспецзв'язку, вимог актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань; організовують і проводять інструктажі водіїв з безпеки дорожнього руху; здійснюють контроль за проведенням медичного огляду водіїв перед виїздом у рейс; організовують контроль за використанням відомчих транспортних засобів; готують і подають до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку звіти, довідки й іншу інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та про стан роботи щодо запобігання ДТП; з дозволу слідчого або прокурора беруть участь в установленому законом порядку в огляді місць ДТП і причетних до них відомчих транспортних засобів, за результатами якого складають довідку про дорожньо-транспортну пригоду (додаток 2), яку надають до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше ніж через добу з часу вчинення ДТП; протягом трьох діб після вчинення ДТП готують запит до уповноваженого підрозділу Національної поліції України з метою отримання облікових даних про ДТП і потерпілих; {Абзац восьмий пункту 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 828 від 28.12.2015} здійснюють контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчих транспортних засобів; розробляють плани робіт СБДР; організовують заходи з підвищення кваліфікації водіїв; доповідають керівнику підрозділу Держспецзв'язку про пригоди з відомчими транспортними засобами; здійснюють контроль за облаштуванням територій підрозділу Держспецзв'язку засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками; систематично проводять вивчення та аналіз причин ДТП за участю відомчих транспортних засобів, ведуть їх облік, розробляють і вживають необхідних заходів щодо запобігання їм; ведуть облік водіїв, організовують їх стажування на відомчих транспортних засобах, контролюють додержання ними режиму праці та відпочинку, вимог Правил дорожнього руху; забезпечують постійне функціонування класу (приміщення) з безпеки дорожнього руху, інформують посадових осіб, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху; здійснюють облік осіб, які допущені до керування транспортними засобами; {Пункт 3.2 розділу ІІІ доповнено абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 828 від 28.12.2015} беруть участь у проведенні обов'язкового технічного контролю транспортних засобів підрозділу. {Пункт 3.2 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} 3.3. Контролер технічного стану транспортних засобів (начальник контрольно-технічного пункту, механік або посадова особа за сумісництвом): перевіряє технічний стан транспортних засобів перед виходом з місця стоянки та після повернення, стан і опломбування спідометрів, витрату моторесурсів транспортних засобів і робить запис про їх технічний стан у дорожніх листах, за результатами яких доповідає керівнику підрозділу Держспецзв'язку; оглядає транспортний засіб на наявність пошкоджень, з'ясовує причини та обставини їх появи, про що доповідає керівнику підрозділу Держспецзв'язку; бере участь у проведенні інструктажів з безпеки дорожнього руху для водіїв відомчих транспортних засобів; здійснює контроль за дотриманням водіями заходів безпеки під час обслуговування та ремонту транспортних засобів. 3.4. СБДР підрозділів Держспецзв'язку беруть участь у проведенні обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів. ІV. Права СБДР Держспецзв'язку 4.1. Посадові особи СБДР Адміністрації Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків мають право: перевіряти діяльність підрозділів Держспецзв'язку з питань безпеки дорожнього руху; забороняти експлуатацію відомчих транспортних засобів, якщо їх технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху, життю та здоров'ю людей; за дорученням Голови Держспецзв'язку, начальника СБДР Держспецзв'язку представляти Держспецзв'язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань безпеки дорожнього руху; готувати для виконання проекти письмових доручень Голови Держспецзв'язку щодо усунення порушень нормативно-правових актів і нормативних документів, які регламентують безпечне використання транспортних засобів; оглядати відомчі транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право керування ними та дорожні листи; вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху; організовувати взаємодію з уповноваженими підрозділами МВС та Національної поліції України. {Абзац восьмий пункту 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 828 від 28.12.2015} 4.2. Посадові особи СБДР підрозділів Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків мають право: здійснювати систематичний контроль за дотриманням Правил дорожнього руху і безпечною експлуатацією транспортних засобів підрозділу Держспецзв'язку; оглядати транспортні засоби підрозділу Держспецзв'язку на предмет їх відповідності вимогам Правил дорожнього руху; організовувати і брати участь у проведенні обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів; здійснювати перевірку роботи контрольно-пропускних пунктів або контрольно-технічних пунктів щодо виїзду відомчих транспортних засобів у технічно справному стані; організовувати взаємодію з уповноваженими підрозділами МВС та Національної поліції України. {Абзац шостий пункту 4.2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 828 від 28.12.2015} 4.3. Посадові особи СБДР Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків повинні дотримуватися вимог чинного законодавства та нормативних документів з експлуатації транспортних засобів. V. Організація роботи СБДР Держспецзв'язку 5.1. СБДР Держспецзв'язку організовує свою роботу у взаємодії з уповноваженими підрозділами Національної поліції України з питань: {Абзац перший пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 828 від 28.12.2015} участі в заходах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчими транспортними засобами; отримання інформації про порушення Правил дорожнього руху, ДТП, вчинені з вини водіїв відомчих транспортних засобів, а також військовослужбовців, державних службовців і працівників Держспецзв'язку (далі - співробітники) - власників транспортних засобів; проведення профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в підрозділах Держспецзв'язку з водіями та співробітниками - власниками автомобільного транспорту. 5.2. Посадові особи СБДР Держспецзв'язку ведуть облік ДТП у журналі реєстрації дорожньо-транспортних пригод (додаток 3). СБДР підрозділів Держспецзв'язку щомісяця звіряють в уповноважених підрозділах Національної поліції України відомості про ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби, і про порушення Правил дорожнього руху водіями відомчих транспортних засобів. {Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} 5.3. Матеріали про порушення Правил дорожнього руху розглядаються на загальних зборах водіїв у присутності особи, яка вчинила це порушення, та посадової особи підрозділу Держспецзв'язку, відповідальної за експлуатацію транспортних засобів, з метою проведення посадовими особами СБДР підрозділів Держспецзв'язку профілактичної роботи щодо запобігання ДТП. 5.4. Рішення керівника підрозділу Держспецзв'язку за результатами службового розслідування оголошується наказом підрозділу Держспецзв'язку. Витяг з наказу надсилається до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку. 5.5. Працівниками СБДР проводяться такі заходи щодо запобігання ДТП на відомчих транспортних засобах: систематичне вивчення співробітниками Держспецзв'язку транспортних засобів, правил їх безпечної експлуатації та ремонту; постійне вдосконалення навичок водіння транспортних засобів, неухильне дотримання Правил дорожнього руху; проведення якісного інструктажу для водіїв транспортних засобів перед виконанням поставлених завдань; постійний контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту транспортних засобів; контроль за використанням транспортних засобів у святкові та вихідні дні; своєчасне та якісне технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів; організація роботи контрольно-технічних пунктів підрозділів Держспецзв'язку; проведення зборів, технічних конференцій з обговоренням передових методів використання і технічного обслуговування транспортних засобів. VІ. Організація матеріально-технічного забезпечення СБДР Держспецзв'язку 6.1. Матеріально-технічне забезпечення СБДР Держспецзв'язку здійснюється з розрахунку повного і своєчасного виконання покладених на неї завдань. 6.2. СБДР Адміністрації Держспецзв'язку забезпечується спеціалізованим (спеціальним) автомобілем. {Абзац перший пункту 6.2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 128 від 04.03.2019, № 819 від 16.12.2020} 6.3. У підрозділах Держспецзв'язку виділяються кабінет (клас) з безпеки дорожнього руху та приміщення для проведення медичного огляду водіїв. У підрозділах Держспецзв'язку при чисельності менше ніж 10 осіб, що експлуатують транспортні засоби, обладнується куточок з безпеки дорожнього руху. Директор Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку України О.А. Кирій Додаток 1 до Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (пункт 1.5) ФОРМА посвідчення служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 315 від 01.07.2014, № 819 від 16.12.2020} Додаток 2 до Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (пункт 3.2) ДОВIДКА про дорожньо-транспортну пригоду {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 315 від 01.07.2014, № 819 від 16.12.2020} Додаток 3 до Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (пункт 5.2) ЖУРНАЛ реєстрації дорожньо-транспортних пригод № з/п Дата і час дорожньо-транспортної пригоди Дата і час отримання інформації та матеріалів розслідування дорожньо-транспортної пригоди Марка, номер транспортного засобу, відомості про потерпілих (прізвища, імена та по батькові (за наявності), роки народження, місця роботи, проживання, характер травми, у разі потреби - додаткова інформація про потерпілих) Місце, обставини та причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди Заходи оперативного реагування Вжиті заходи згідно з матеріалами розслідування 1 2 3 4 5 6 7 {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} {Додаток 4 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020} Додаток 4 до Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (пункт 1.5 розділу I) ЖУРНАЛ обліку та видачі посвідчень служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України № з/п Дата запису Серія і номер бланка посвідчення Найменування підрозділу Держспецзв'язку Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, на яку оформлено посвідчення Реєстраційний номер, дата супровідного листа Дата та підстава повернення посвідчення Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 {Положення доповнено новим Додатком згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 128 від 04.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 819 від 16.12.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси