Про затвердження Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОСТАНОВА від 29 липня 1991 р. N 111 Київ { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 927 ( 927-2022-п ) від 19.08.2022 } Про затвердження Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія" ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 85 ( 85-92-п ) від 27.02.92 N 957 ( 957-95-п ) від 29.11.95 N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 ) З метою забезпечення діяльності Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія" Кабінет Міністрів Української РСР постановляє: Затвердити Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія", що додається. Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА Інд. 25 ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. N 111 ПОЛОЖЕННЯ про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія" 1. Українське відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія" (надалі - Українське відділення Всесвітньої лабораторії) відкрите на території республіки відповідно до Угоди між Українською РСР і Міжнародним центром наукової культури - Всесвітньою лабораторією. Українське відділення Всесвітньої лабораторії є самостійним підрозділом Всесвітньої лабораторії, користується правами юридичної особи згідно з законодавством Української РСР. Українське відділення Всесвітньої лабораторії має статус науково-дослідної установи і здійснює на території республіки діяльність, що випливає із цілей та завдань цієї організації щодо виконання міжнародних проектів у галузі науки, техніки, екології, медицини, освіти та інших галузях. Відділення об'єднує зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів на розв'язання актуальних для республіки проблем, залучає науковий потенціал України для роботи за міжнародними проектами Всесвітньої лабораторії. 2. Українське відділення Всесвітньої лабораторії має право: організовувати та проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи як самостійно, так і з участю тимчасових творчих колективів, у тому числі у формі різних товариств, залучати до цієї роботи заінтересовані радянські й іноземні організації, підприємства та фірми; приймати на роботу і залучати як консультантів радянських та іноземних громадян; придбавати та орендувати майно, в тому числі електронно-обчислювальну техніку, телекомунікаційне, поліграфічне та інше обладнання, необхідні для виконання його завдань і функцій; використовувати прийняті у міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, у тому числі відряджати у встановленому порядку за рахунок власних коштів за кордон радянських і приймати іноземних вчених і спеціалістів для роботи за проектами та участі в семінарах, конференціях, нарадах, встановлювати зв'язок із закордонними мережами ЕОМ і банками даних; відкривати на території республіки свої філіали і дослідно-експериментальні бази за погодженням з урядом Кримської АРСР і виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів; видавати та розповсюджувати твори науки, літератури та мистецтва, пов'язані з діяльністю Українського відділення Всесвітньої лабораторії; вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів; безпосередньо здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що відповідає меті й завданням відділення; надавати в оренду та безплатне користування організаціям, тимчасовим творчим колективам, які беруть участь в його роботах, електронно-обчислювальну техніку, комунікаційне й інше обладнання, а також подавати їм фінансову допомогу; безпосередньо вступати у відносини з органами державного управління республіки, з місцевими органами управління та іншими організаціями й установами. Українське відділення Всесвітньої лабораторії має бланк і печатку. 3. Майно, придбане Українським відділенням Всесвітньої лабораторії за рахунок результатів господарської та науково-технічної діяльності, надання консультаційних, інформаційних й інших послуг, надходжень від видавничої та іншої діяльності, а також добровільних внесків радянських й іноземних організацій та окремих громадян, є його власністю. 4. Кошти Українського відділення Всесвітньої лабораторії утворюються за рахунок реалізації результатів господарської й науково-технічної діяльності, надання консультаційних, інформаційних та інших послуг, надходжень від видавничої й іншої діяльності, а також за рахунок добровільних внесків радянських та іноземних організацій і окремих громадян. 5. Українське відділення Всесвітньої лабораторії відкриває рахунки в карбованцях та іноземній валюті згідно з чинним законодавством. ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 957 ( 957-95-п ) від 29.11.95 ) 7. Українське відділення Всесвітньої лабораторії при користуванні зв'язком має такі ж пільги, як і дипломатичні представництва, й використовує передбачені для них ставки на поштові відправлення, каблограми, телеграми, телекс, телефон та інші засоби зв'язку. При передачі інформації для преси, радіо й телебачення Українське відділення Всесвітньої лабораторії користується тарифами і ставками, встановленими для засобів масової інформації. 8. Українське відділення Всесвітньої лабораторії самостійно розробляє та затверджує наукові, фінансові й господарські програми, необхідні для реалізації його завдань та функцій. Республіканські, місцеві органи державного управління не вправі встановлювати відділенню обов'язкові планові завдання. Контроль за адміністративно-господарською діяльністю здійснюється Всесвітньою лабораторією. 9. Українське відділення Всесвітньої лабораторії забезпечує громадянам, що працюють за трудовими договорами, необхідні умови та охорону праці, соціальні гарантії, включаючи медичне страхування і соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 ) Режим праці та відпочинку працюючих в Українському відділенні Всесвітньої лабораторії громадян, їх соціальне забезпечення та соціальне страхування регулюються нормами чинного законодавства Української РСР. Ці норми поширюються і на іноземних громадян, які працюють в цьому відділенні, за винятком питань оплати праці, надання відпусток та пенсійного забезпечення, які визначаються договором з кожним іноземним громадянином окремо. Українське відділення Всесвітньої лабораторії самостійно вирішує питання, пов'язані з оплатою праці своїх працівників, а також питання найму, звільнення, інших умов праці з дотриманням прав громадян, передбачених законодавчими актами Української РСР.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси