Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 29.08.2013 N 339 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 р. за N 1626/24158 { Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 90 ( v0090500-20 ) від 30.06.2020 } Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму На виконання статей 3, 6, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року N 197 ( z0852-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 852/19590, що додаються. 2. Департаменту фінансового моніторингу (Смахтіна Л.Н.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О. 4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Голова І.В.Соркін ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державної служби фінансового моніторингу України О.Ю.Фещенко ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 29.08.2013 N 339 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 р. за N 1626/24158 ЗМІНИ до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ( z0852-11 ) 1. У розділі I: пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції: "1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт) - документ, який складається службовцями Національного банку за результатами безвиїзного нагляду в разі виявлення порушень вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу - аналіз діяльності банку, який проводиться службовцями Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення; дата виїзної перевірки - календарна дата, за станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку в довідці про виїзну перевірку; дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта; дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком запиту Національного банку про надання інформації, документів (їх копій), пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу; довідка про виїзну перевірку - документ, що містить результати виїзної перевірки; виїзна перевірка - перевірка банку, яка проводиться службовцями Національного банку безпосередньо за його місцезнаходженням, за визначений період його діяльності; перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка) - виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу; період, що підлягає виїзній перевірці, - це строк, за який розглядаються та аналізуються документи, матеріали, інформація (у тому числі в електронному вигляді) щодо діяльності банку з питань фінансового моніторингу; планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі - План); позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), нормативно-правових актах Національного банку. 1.3. Перевірка банку, платіжної організації та члена платіжної системи, що є банківською установою, відокремленого підрозділу банку, філії іноземного банку (далі - банк) проводиться з метою визначення достатності та відповідності заходів, що здійснюються банком, вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, а також рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.". 2. У розділі II: абзац четвертий пункту 2.4 викласти в такій редакції: "банків, перелік яких визначається за результатами оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму, проведеної на основі аналізу статистичної звітності в порядку, установленому Національним банком;"; пункт 2.11 доповнити словами та цифрами "крім випадків, зазначених у пункті 2.16 цього розділу."; доповнити розділ після пункту 2.11 новим пунктом 2.12 такого змісту: "2.12. Національний банк зобов'язаний повідомити банк про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки. Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі - повідомлення) оформлюється службовим листом Національного банку або електронним повідомленням, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію: дати початку та закінчення виїзної перевірки; період, що підлягає виїзній перевірці; інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон; іншу важливу інформацію. Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку може надсилатися перелік інформації, даних (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій), які банк зобов'язаний підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах та порядку, визначених у повідомленні.". У зв'язку з цим пункти 2.12-2.25 уважати відповідно пунктами 2.13-2.26; пункт 2.13 після слова "запит" доповнити словами "інспекційної групи"; пункти 2.14, 2.15 викласти в такій редакції: "2.14. Запит інспекційної групи з обов'язковим визначенням терміну надання інформації та даних, документів (їх копій) та/або пояснень оформляється у двох примірниках на ім'я керівника банку за підписом керівника інспекційної групи. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в підрозділі банку, відповідальному за діловодство. 2.15. Керівник банку зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи у визначених у ньому обсягах, порядку і терміни."; у пункті 2.16: в абзаці першому слово ", скорочення" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про продовження строку або відміну розпочатої перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 20 робочих днів."; пункт 2.19 доповнити новим абзацом такого змісту: "Довідка про виїзну перевірку має містити висновки, виявлені порушення, супровідну інформацію та рекомендації банку."; пункт 2.20 викласти в такій редакції: "2.20. Будь-які документи (їх копії), пояснення та/або інформація, надані банком (працівниками банку) на запит інспекційної групи/Національного банку, у тому числі ті, що свідчать про факти порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу, є матеріалами виїзної перевірки (далі - матеріали виїзної перевірки). У разі існування документа лише в електронному вигляді банк на запит інспекційної групи зобов'язаний надати його копію на паперовому носії. Матеріали виїзної перевірки, надані банком (працівниками банку), повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати всі зазначені в них у первісному написанні відомості та інші реквізити документа (зокрема, підписи, печатки, бланки тощо). Підготовлені банком на запит інспекційної групи документи та пояснення надаються за підписом керівника банку, скріпленого відбитком печатки банку. Копії документів, що надаються на запит інспекційної групи, засвідчуються підписом керівника та відбитком печатки банку із зазначенням дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом". Банк прошнуровує та пронумеровує документ (його копію), що складається з двох і більше аркушів."; пункт 2.23 після слів "пояснень із" доповнити словом "їх", після слова "довідки" доповнити словами "про виїзну перевірку"; в абзаці третьому пункту 2.24 слова "з грифом конфіденційності" замінити словами "з грифом інформації з обмеженим доступом"; у пункті 2.25 цифри "2.21" замінити цифрами "2.22"; у тексті розділу слово "перевірка" у всіх відмінках замінити словами "виїзна перевірка" у відповідних відмінках. 3. Розділ III викласти в такій редакції: "III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку 1. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку мають право: 1) вільного доступу до всіх документів та інформації банку, у тому числі до тих, що становлять банківську чи комерційну таємницю, необхідних для проведення виїзної перевірки; 2) вільного доступу в робочий час до всіх приміщень банку; 3) вимагати від банку надання будь-якої інформації та даних, документів (їх копій) та пояснень (у тому числі письмових), необхідних для здійснення виїзної перевірки; 4) безоплатно одержувати від банку інформацію та дані, документи (їх копії) щодо його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих питань діяльності; 5) одержувати від банку та виносити за його межі матеріали виїзної перевірки, засвідчені у встановленому порядку; 6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, дискетами, картами флеш пам'яті та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку технічні та програмні засоби, що належать Національному банку; 7) вимагати від банку демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу. 2. Керівники банку зобов'язані сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, зокрема: 1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку банку, з керівниками підрозділів, які здійснюють відповідні операції, що підлягають виїзній перевірці; 2) забезпечити протягом періоду виїзної перевірки інспекційній групі вільний доступ до всіх приміщень банку протягом усього робочого дня; 3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів та інформації з питань діяльності (обставин, фактів) банку; 4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами, забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи; 5) забезпечити надання на запит інспекційної групи інформації та даних (у форматі та структурі, визначених у запиті інспекційної групи), документів (їх копії), пояснень (у тому числі письмових) у порядку, терміни та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи; 6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, у порядку, установленому в запиті інспекційної групи; 7) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час проведення виїзної перевірки. Керівники банку не мають права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки.". 4. У розділі IV: у пункті 4.1: абзац другий викласти в такій редакції: "довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку;"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "інформації та копій документів, отриманих від банку;"; пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі і структурі), документи (їх копії) та пояснення щодо проведених операцій і з окремих питань діяльності банку шляхом надання відповідного запиту. Запит оформлюється службовим листом Національного банку або електронним повідомленням, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку. Керівник банку зобов'язаний забезпечити виконання запиту Національного банку у визначених у ньому обсягах, порядку і терміни. Документи (їх копії) та пояснення, які подаються банком на запит Національного банку, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати всі зазначені в них у первісному написанні відомості та інші реквізити документа (зокрема, підписи, печатки, бланки тощо). Підготовлені банком на запит Національного банку документи та пояснення надаються за підписом керівника банку. У разі надання документів та пояснень на паперовому носії підпис керівника банку скріплюється відбитком печатки банку. Копії документів, що надаються на запит Національного банку, засвідчуються підписом керівника та відбитком печатки банку із зазначенням дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом". Банк прошнуровує та пронумеровує документ (його копію), що складається з двох і більше аркушів."; у пункті 4.3 слова "про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт)" виключити; у пункті 4.4 слова "з грифом конфіденційності" замінити словами "з грифом інформації з обмеженим доступом". Директор Департаменту фінансового моніторингу Л.Н.Смахтіна
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси