Про утворення Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 р. № 1075 Київ Про утворення Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 340 від 25.05.2016 № 899 від 26.08.2021} З метою вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням прав осіб німецького походження в Україні, Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Утворити Міжурядову українсько-німецьку комісію із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, у складі згідно з додатком. 2. Затвердити Положення про Міжурядову українсько-німецьку комісію із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 73 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1075 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 р. № 899) СКЛАД Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні Заступник Міністра закордонних справ, голова Комісії Голова ДЕСС, заступник голови Комісії Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України Представник МКІП Представник МОН Представник Мін'юсту Представник Мінрегіону Представник МЗС, до повноважень якого належить забезпечення розвитку двостороннього співробітництва з питань національних меншин Представник ДЕСС, до повноважень якого належить забезпечення аналітики та міжнародної комунікації з питань німецької національної меншини в Україні Представник Держкомтелерадіо Представник Українського інституту національної пам'яті Представник СБУ (за згодою) Представник Координаційного центру мовлення національних меншин АТ “НСТУ” (за згодою) Народні депутати України (за згодою) Надзвичайний і Повноважний Посол України у Федеративній Республіці Німеччина (за згодою) Представники громадських об'єднань осіб німецького походження, які проживають в Україні (за згодою) {Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 340 від 25.05.2016; в редакції Постанови КМ № 899 від 26.08.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1075 ПОЛОЖЕННЯ про Міжурядову українсько-німецьку комісію із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні 1. Міжурядова українсько-німецька комісія із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні (далі - Комісія), є постійним консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 899 від 26.08.2021} 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 3. Основними завданнями Комісії є: сприяння забезпеченню прав осіб німецького походження, які проживають в Україні (далі - особи німецького походження); організація розроблення та здійснення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Федеративною Республікою Німеччина з метою забезпечення реалізації прав осіб німецького походження, задоволення їх соціальних, культурних, інформаційних та інших потреб; сприяння створенню необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності осіб німецького походження; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації прав осіб німецького походження. 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: аналізує стан та перспективи розвитку соціально-економічних, демографічних та інших процесів щодо осіб німецького походження; вживає заходів до забезпечення виконання органами виконавчої влади рішень Комісії; проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади завдань із забезпечення реалізації прав осіб німецького походження; бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів і програм щодо захисту прав та задоволення потреб осіб німецького походження; подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції. 5. Комісія має право: отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою); скликати наради за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії; звертатися в установленому порядку за сприяння Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина до державних і недержавних органів та організацій Федеративної Республіки Німеччина з питань двостороннього співробітництва; утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи. {Пункт 5 доповнено абазцом згідно з Постановою КМ № 899 від 26.08.2021} 6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та інших членів. Головою Комісії є заступник Міністра закордонних справ. Заступником голови Комісії є Голова ДЕСС. Секретаря Комісії призначає голова Комісії за поданням Голови ДЕСС. Голова Комісії за поданням Голови ДЕСС затверджує персональний склад Комісії та вносить до нього зміни. {Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 899 від 26.08.2021} 8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. {Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 899 від 26.08.2021} Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. 9. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації Комісії оформляють протоколом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України. {Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 899 від 26.08.2021} Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень. 11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням. 12. Підготовчу, організаційну та експертну координацію роботи Комісії здійснює ДЕСС. {Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 899 від 26.08.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси