Міжнародна конвенція про безпечні контейнери (укр/рос)

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери (укр/рос) { Поправки до Конвенції додатково див. у Документі ( 896_048 ) від 04.11.93 } Офіційний переклад Преамбула Договірні Сторони, визнаючи необхідність підтримання високого рівня безпеки людського життя під час обробки, штабелювання та перевезення контейнерів; беручи до уваги необхідність полегшення міжнародних контейнерних перевезень; визнаючи в цьому зв'язку переваги розробки загальних міжнародних вимог у сфері безпеки; уважаючи, що цій меті найліпше слугуватиме укладення Конвенції, прийняли рішення розробити структурні вимоги для забезпечення безпеки під час обробки, штабелювання та перевезення контейнерів у ході звичайної експлуатації і з цією метою домовилися про таке: Стаття I Загальне зобов'язання, що випливає із цієї Конвенції Договірні Сторони зобов'язуються втілювати в життя положення цієї Конвенції та додатків до неї, які є складовою частиною цієї Конвенції. Стаття II Визначення Для цілей цієї Конвенції, якщо не буде визначено по-іншому: 1. "Контейнер" означає предмет транспортного обладнання: a) що має постійний характер і, відповідно, є досить міцним, щоб бути придатним для багаторазового використання; b) спеціально сконструйований для полегшення перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту без проміжного перевантаження; c) сконструйований з урахуванням необхідності закріплення та (або) легкої обробки й для цього обладнаний кутовими фітингами; d) такого розміру, що площа, яка знаходиться між чотирма зовнішніми нижніми кутами, складає: i) не менше 14 кв.м (150 кв. футів) або ii) не менше 7 кв.м (75 кв. футів), якщо його обладнано верхніми кутовими фітингами; термін "контейнер" не включає ні транспортних засобів, ні пакування; однак він поширюється на контейнери, коли вони перевозяться на шасі. 2. "Кутові фітинги" означають сукупність отворів і граней у верхній та (або) нижній частинах контейнера, які використовуються для обробки, штабелювання та (або) закріплення. 3. "Адміністрація" означає уряд Договірної Сторони, з дозволу якого здійснюється допуск контейнерів. 4. "Допущений" означає допущений Адміністрацією. 5. "Допуск" означає рішення Адміністрації про те, що тип конструкції або контейнер є безпечним за умовами цієї Конвенції. 6. "Міжнародне перевезення" означає перевезення між пунктами відправлення й призначення, розташованими на території двох країн, принаймні одна з яких є країною, стосовно якої застосовується ця Конвенція. Ця Конвенція застосовується також у тих випадках, коли частина перевезення між двома країнами здійснюється територією країни, стосовно якої застосовується ця Конвенція. 7. "Вантаж" означає будь-які товари, вироби чи будь-якого роду предмети, що перевозяться в контейнерах. 8. "Новий контейнер" означає контейнер, виготовлення якого почалось у день набрання чинності цією Конвенцією або після цього дня. 9. "Існуючий контейнер" означає контейнер, що не є новим контейнером. 10. "Власник" означає власника, як це передбачається національним законодавством Договірної Сторони, або орендаря, або отримувача застави, якщо угодою сторін передбачається відповідальність власника за утримання й огляд контейнера орендарем або отримувачем застави. 11. "Тип контейнера" означає тип конструкції, допущений Адміністрацією. 12. "Серійний контейнер" означає будь-який контейнер, побудований згідно з допущеним типом конструкції. 13. "Прототип" означає зразок контейнерів, які виготовлено або які намічаються до виготовлення серійно за типом конструкції. 14. "Максимальна експлуатаційна вага брутто", або "R", означає максимально дозволену загальну вагу контейнера та його вантажу. 15. "Вага тари" означає вагу порожнього контейнера, у тому числі постійно прикріпленого до нього допоміжного обладнання. 16. "Максимально допущене корисне навантаження", або "P", означає різницю між максимальною експлуатаційною вагою брутто й вагою тари. Стаття III Застосування 1. Ця Конвенція поширюється на нові й існуючі контейнери, які використовуються в міжнародних перевезеннях, за винятком контейнерів, спеціально призначених для повітряних перевезень. 2. Кожний новий контейнер підлягає допуску відповідно або до процедури випробування за типом конструкції, або до процедури випробування окремих контейнерів згідно з положеннями додатка I. 3. Кожний існуючий контейнер повинен пройти процедуру допуску згідно з відповідними положеннями про допуск існуючих контейнерів, викладеними в додатку I, протягом 5 років з моменту набрання чинності цією Конвенцією. Стаття IV Випробування, огляд, допуск та утримання 1. Для впровадження положень додатка I кожна Адміністрація розробляє ефективну процедуру випробування, огляду та допуску контейнерів відповідно до критеріїв, установлених цією Конвенцією; за умови, однак, що Адміністрація може доручити таке випробування, огляд або допуск організаціям, належним чином нею вповноваженим. 2. Адміністрація, яка доручає таке випробування, огляд або допуск якій-небудь організації, інформує Генерального секретаря Міжурядової морської консультативної організації (далі - Організація) для повідомлення Договірним Сторонам. 3. Заявку про допуск може бути подано Адміністрацією будь-якої Договірної Сторони. 4. Кожний контейнер утримується в безпечному стані згідно з положеннями додатка I. 5. Якщо допущений контейнер фактично не відповідає вимогам, що містяться в додатках I й II, відповідна Адміністрація вживає заходів, які вважає необхідними для приведення цього контейнера у відповідність до таких вимог або скасовує допуск. Стаття V Визнання допуску 1. Допуск за дозволом однієї Договірної Сторони, наданий відповідно до положень цієї Конвенції, визнається іншими Договірними Сторонами в усіх випадках, на які поширюється ця Конвенція. Він розглядається іншими Договірними Сторонами як такий, що має таку саме силу, що й допуск, виданий ними самими. 2. Договірна Сторона не нав'язує жодних інших конструктивних вимог або випробувань стосовно безпеки до контейнерів, на які поширюються положення цієї Конвенції, за умови, однак, що жодне положення цієї Конвенції не перешкоджає застосуванню положень національних правил або законів або міжнародних угод, які приписують додаткові конструктивні вимоги або випробування стосовно безпеки для контейнерів, спеціально сконструйованих для перевезення небезпечних вантажів, або для тих конструктивних особливостей, які властиві контейнерам, що перевозять рідини наливом, або для контейнерів, коли вони перевозяться повітряним транспортом. Термін "небезпечні вантажі" має тлумачення, яке надається йому міжнародними угодами. Стаття VI Контроль 1. Кожний контейнер, допущений згідно зі статтею III, підлягає на території Договірних Сторін контролю з боку посадових осіб, належним чином уповноважених цими Договірними Сторонами. Цей контроль обмежується перевіркою наявності на контейнері таблички, що має силу, про допуск за умовами безпеки, як цього вимагає ця Конвенція, якщо немає серйозних підстав для припущення про те, що стан контейнера є таким, що виникає очевидна загроза безпеці. У такому разі посадова особа, яка здійснює контроль, здійснює його лише настільки, наскільки це необхідно для забезпечення того, щоб до продовження експлуатації контейнер було відновлено до стану, що відповідає вимогам безпеки. 2. У тих випадках, коли виявляється, що контейнер перестав відповідати вимогам безпеки в результаті наявності дефекту, що існував, можливо, на момент допуску контейнера, Договірна Сторона, що знайшла цей дефект, повідомляє про це Адміністрації, відповідальній за цей допуск. Стаття VII Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення та приєднання 1. Ця Конвенція відкрита для підписання до 15 січня 1973 р. у Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві й згодом, з 1 лютого 1973 р. до 31 грудня 1973 р. включно, - у штаб-квартирі Організації в Лондоні всіма державами - членами Організації Об'єднаних Націй або членами будь-якої спеціалізованої установи або Міжнародного агентства з атомної енергії, або учасниками Статуту Міжнародного Суду ( 995_010 ), а також будь-якою іншою державою, запрошеною Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй стати учасницею цієї Конвенції. 2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню державами, які її підписали. 3. Ця Конвенція залишається відкритою для приєднання до неї кожної з держав, зазначених у пункті 1. 4. Документи про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання здаються на зберігання Генеральному секретарю Організації (далі - Генеральний секретар). Стаття VIII Набрання чинності 1. Ця Конвенція набирає чинності після закінчення дванадцяти місяців з дня здачі на зберігання десятого документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання. 2. Для кожної держави, що ратифікувала, прийняла чи схвалила цю Конвенцію або приєдналася до неї після здачі на зберігання десятого документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання, ця Конвенція набирає чинності після закінчення дванадцяти місяців з дня здачі на зберігання цією державою свого документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання. 3. Будь-яка держава, яка стає учасницею цієї Конвенції після набрання поправкою чинності, якщо тільки вона не заявляє про інший намір, a) уважається учасницею Конвенції, до якої було внесено поправки, та b) уважається учасницею Конвенції, до якої не було внесено поправки, стосовно будь-якого учасника Конвенції, не пов'язаного із цією поправкою. Стаття IX Процедура внесення поправок до будь-якої частини чи будь-яких частин цієї Конвенції 1. Поправки до цієї Конвенції може бути внесено за пропозицією будь-якої Договірної Сторони відповідно до кожної з процедур, зазначених у цій статті. 2. Унесення поправок після розгляду в Організації: a) на прохання Договірної Сторони будь-яка запропонована нею поправка до цієї Конвенції розглядається в Організації. Така поправка, якщо вона схвалена Комітетом з безпеки на морі Організації, для участі в роботі якого з правом голосу запрошуються всі Договірні Сторони, більшістю у дві третини тих, хто є присутнім і голосує, надсилається всім членам Організації й усім Договірним Сторонам не пізніше, ніж за шість місяців до її розгляду Асамблеєю Організації. Будь-яка Договірна Сторона, яка не є членом Організації, має право участі й голосування під час розгляду поправки на Асамблеї; b) якщо поправка приймається більшістю у дві третини тих, хто є присутнім і голосує на Асамблеї, і якщо ця більшість уключає дві третини Договірних Сторін, які є присутніми й голосують, то поправка повідомляється Генеральним секретарем усім Договірним Сторонам для її прийняття; c) така поправка набирає чинності після закінчення дванадцяти місяців з дня її прийняття двома третинами Договірних Сторін. Поправка набирає чинності стосовно всіх Договірних Сторін за винятком тих, які до набрання нею чинності зробили заяву про те, що вони не приймають цієї поправки. 3. Унесення поправки шляхом скликання конференції: На прохання Договірної Сторони, підтриманого не менш, ніж однією третиною Договірних Сторін, Генеральний секретар скликає конференцію, на яку запрошуються держави, згадані у статті VII. Стаття X Особлива процедура внесення поправок до додатків 1. Будь-яка поправка до додатків, запропонована Договірною Стороною, розглядається в Організації на прохання цієї Сторони. 2. Якщо така поправка приймається більшістю у дві третини тих, хто є присутнім і голосує в Комітеті з безпеки на морі Організації, для участі в роботі якого з правом голосу запрошуються всі Договірні Сторони, і якщо ця більшість уключає дві третини Договірних Сторін, які є присутніми й голосують, то вона розсилається Генеральним секретарем усім Договірним Сторонам для її прийняття. 3. Така поправка набирає чинності з дати, яка встановлюється Комітетом з безпеки на морі в момент її прийняття, якщо до більш ранньої дати, установленої Комітетом з безпеки на морі в той саме час, одна п'ята або п'ять Договірних Сторін, причому до уваги береться менша із цих двох цифр, не повідомлять Генеральному секретарю про те, що вони заперечують проти поправки. Зазначені в цьому пункті дати встановлюються Комітетом з безпеки на морі більшістю у дві третини тих, хто є присутнім і голосує, причому ця більшість уключає більшість у дві третини Договірних Сторін, які є присутніми й голосують. 4. З набранням чинності будь-яка поправка скасовує та замінює будь-яке попереднє положення, якого вона стосується, для всіх Договірних Сторін, які не заперечували проти цієї поправки; заперечення, заявлене однією з Договірних Сторін, не буде пов'язувати інші Договірні Сторони стосовно прийняття контейнерів, на які поширюється ця Конвенція. 5. Генеральний секретар інформує всі Договірні Сторони та членів Організації про будь-яке прохання й повідомлення відповідно до цієї статті й про дату набрання чинності будь-якою поправкою. 6. У разі, коли запропоновану поправку до додатків розглянуто, але не прийнято, в Комітеті з безпеки на морі, будь-яка Договірна Сторона може звернутися з проханням про скликання конференції, на яку запрошуються держави, зазначені у статті VII. Після одержання повідомлення про згоду щонайменше однієї третини інших Договірних Сторін Генеральний секретар скликає таку конференцію для розгляду поправок до додатків. Стаття XI Денонсація 1. Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію шляхом здачі відповідного документа на зберігання Генеральному секретарю. Денонсація набирає чинності після закінчення одного року з дня здачі на зберігання Генеральному секретарю. 2. Договірна Сторона, яка заявила про своє заперечення проти внесення поправки до додатків, може денонсувати цю Конвенцію, і ця денонсація набирає чинності з дня набрання чинності цією поправкою. Стаття XII Припинення дії Ця Конвенція втрачає чинність, якщо кількість Договірних Сторін складає менше п'яти протягом будь-якого періоду в дванадцять послідовних місяців. Стаття XIII Вирішення спорів 1. Будь-який спір між двома чи більше Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не може бути вирішено шляхом переговорів або інших засобів урегулювання, передається на прохання однієї з них до арбітражного суду, створеного в такий спосіб: кожний учасник спору призначає арбітра, і ці два арбітри призначають третього арбітра, який є головою. Якщо після закінчення трьох місяців з дня одержання прохання один з учасників не може призначити арбітра або арбітри не можуть обрати голови, будь-який з учасників може звернутися до Генерального секретаря з проханням призначити арбітра або голову арбітражного суду. 2. Рішення арбітражного суду, призначеного відповідно до положень пункту 1, має обов'язкову силу для учасників спору. 3. Арбітражний суд установлює свої правила процедури. 4. Рішення арбітражного суду, що стосуються процедури його роботи й місця засідання, а також будь-якого розглянутого ним спору, приймаються більшістю голосів. 5. Будь-який спір, що може виникнути між сторонами спору стосовно тлумачення й виконання рішення, може бути переданий будь-яким з учасників на розгляд арбітражного суду, який виніс це рішення. Стаття XIV Застереження 1. Допускаються застереження до цієї Конвенції за винятком тих, що стосуються положень статей I-VI, XIII й цієї статті, а також застережень, які містяться в додатках, за умови, що ці застереження подаються в письмовому вигляді та, якщо їх подано до здачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання, їх підтверджено в цьому документі. Генеральний секретар надсилає ці застереження всім державам, зазначеним у статті VII. 2. Будь-які застереження, зроблені згідно з пунктом 1: a) змінюють для Договірної Сторони, яка зробила таке застереження, положення цієї Конвенції, яких стосується таке застереження, в обсязі такого застереження, і b) змінюють у такому самому обсязі ці положення також для інших Договірних Сторін в їхніх відносинах з Договірною Стороною, яка ввела застереження. 3. Будь-яка Договірна Сторона, яка сформулювала застереження згідно з пунктом 1, може зняти його будь-коли шляхом повідомлення Генеральному секретарю. Стаття XV Повідомлення Крім оповіщень і повідомлень, передбачених статтями IX, X й XIV, Генеральний секретар повідомляє всім державам, зазначеним у статті VII, про таке: a) підписання, ратифікацію, прийняття, схвалення та приєднання відповідно до статті VII; b) дати набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статті VIII; c) дату набрання чинності поправками до цієї Конвенції відповідно до статей IX й X; d) денонсацію відповідно до статті XI; e) припинення дії цієї Конвенції відповідно до статті XII. Стаття XVI Автентичні тексти Оригінал цієї Конвенції, англійський, іспанський, китайський, російський та французький тексти якої є рівноавтентичними, здається на зберігання Генеральному секретарю, який надсилає належним чином засвідчені копії всім державам, зазначеним у статті VII. На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, Повноважні представники, належним чином уповноважені своїми урядами, підписали цю Конвенцію. Учинено в Женеві 2 грудня 1972 р. (Підписи) Додаток I ПРАВИЛА випробувань, огляду, допуску та утримання контейнерів Глава I Правила, загальноприйняті для всіх систем допуску Правило 1 Табличка про допуск за умовами безпеки 1. До кожного допущеного контейнера на добре видному важкодоступному для ушкодження місці поруч з будь-якою іншою табличкою про допуск, виданою для офіційних цілей, постійно кріпиться табличка про допуск за умовами безпеки, що відповідає вимогам, які містяться в доповненні до цього додатка. 2. a) Табличка повинна містити таку інформацію, принаймні англійською або французькою мовами: "Допуск за умовами безпеки КБК" Країна та номер допуску Дата (місяць і рік) виготовлення Ідентифікаційний номер контейнера, наданий заводом-виробником, або - для існуючих контейнерів, в яких цей номер невідомий - номер, наданий Адміністрацією Максимальна експлуатаційна вага брутто (кілограми та фунти) Припустима вага на штабелювання при 1,8 g (кілограми та фунти) Величина навантаження під час поперечного випробування на твердість конструкції (кілограми та фунти) b) На табличці повинно бути залишене вільне місце для включення величин (коефіцієнтів) міцності торцевої та (чи) бічної стінки відповідно до пункту 3 правила 1 і випробувань 6 й 7, описаних у додатку II. На табличці залишається також вільне місце для дат першого й наступного профілактичних оглядів (місяць і рік), якщо такі дати використовуються. 3. Коли, на думку Адміністрації, новий контейнер задовольняє вимоги цієї Конвенції стосовно безпеки і якщо значення (коефіцієнта) міцності торцевих і (чи) бічних стінок цього контейнера більше або менше значення, приписаного в додатку II, то це значення повинно зазначатися на табличці про допуск за умовами безпеки. 4. Наявність таблички про допуск за умовами безпеки не усуває необхідності наявності таких ярликів або іншої інформації, які можуть вимагатися відповідно до інших чинних правил. Правило 2 Утримання 1. Власник контейнера несе відповідальність за підтримання його в безпечному стані. 2. Власник допущеного контейнера повинен проводити огляд контейнера або передавати його для огляду відповідно до процедури, приписаної або схваленої заінтересованою Договірною Стороною, після закінчення визначених проміжків часу, що відповідають експлуатаційним умовам. Дата (місяць і рік), до якої новий контейнер повинен пройти перший огляд, зазначається на табличці про допуск за умовами безпеки. 3. Дата (місяць і рік), до якої необхідно провести наступний огляд контейнера, повинна чітко зазначатися на контейнері на табличці про допуск за умовами безпеки або якомога ближче до неї й у такий спосіб, який є прийнятним для Договірної Сторони, що приписала або схвалила певну процедуру утримання контейнерів. 4. Проміжок часу між датою виготовлення й датою першого огляду не повинен перевищувати п'яти років. Наступний огляд нових контейнерів і повторний огляд існуючих контейнерів повинні здійснюватися через проміжки часу, що не перевищують 24 місяців. Усі огляди повинні встановлювати, чи має контейнер дефекти, які створюють небезпеку для будь-якої особи. 5. Для цілей цього правила під "заінтересованою Договірною Стороною" мається на увазі Договірна Сторона, на території якої власник або проживає постійно, або має свою головну контору. Глава II Правила допуску нових контейнерів за типом конструкції Правило 3 Допуск нових контейнерів Для допуску за умовами безпеки відповідно до цієї Конвенції всі нові контейнери повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку II. Правило 4 Допуск за типом конструкції У випадку подання заявки на допуск контейнерів Адміністрація досліджує їхню конструкцію та є присутньою на випробуванні прототипу контейнера з метою забезпечення того, щоб контейнери відповідали вимогам, викладеним у додатку II. Якщо результати є задовільними, Адміністрація повідомляє в письмовому вигляді особі, яка подала заявку, що контейнер відповідає вимогам цієї Конвенції, і це повідомлення дає заводові-виробнику право прикріплювати до кожного контейнера серії, що виготовляється за типом конструкції, табличку про допуск за умовами безпеки. Правило 5 Положення стосовно допуску за типом конструкції 1. У разі серійного виробництва контейнерів за типом конструкції до заявки на допуск за типом конструкції, поданої Адміністрації, повинні бути додані креслення й технічні умови на тип контейнера, на який подано запит на допуск, і будь-які інші дані, що можуть вимагатися Адміністрацією. 2. Особа, що подає заявку, повинна зазначати ідентифікаційні знаки, що будуть присвоєні заводом-виробником типу контейнера, якого стосується ця заявка. 3. Заявка повинна також супроводжуватися гарантією заводу-виробника про те, що він буде: a) пред'являти Адміністрації такі контейнери відповідного типу конструкції, які Адміністрація може побажати оглянути; b) повідомляти Адміністрації про будь-які зміни в конструкції або в технічних умовах і, перш ніж прикріплювати до контейнера табличку про допуск за умовами безпеки, дочекатися затвердження цих змін Адміністрацією; c) прикріплювати табличку про допуск за умовами безпеки до кожного контейнера певної серії, яка виготовляється за типом конструкції, і ні до яких інших; d) вести облік контейнерів, виготовлених відповідно до допущеного типу конструкції. Такий облік уключає, як мінімум, ідентифікаційні номери заводу-виробника, дати постачання й прізвища та адреси клієнтів, яким постачаються контейнери. 4. Адміністрація може надати допуск контейнерам, що є видозміненим варіантом допущеного типу конструкції, якщо внесені зміни, на її думку, не впливають на дійсність результатів випробувань, здійснених у ході допуску за типом конструкції. 5. Адміністрація не надає дозволу заводові-виробнику прикріплювати табличку про допуск за умовами безпеки на підставі допуску за типом конструкції, якщо вона не переконалася в тому, що завод-виробник установив внутрішню систему контролю за виробництвом для перевірки відповідності контейнерів, які виготовляються, допущеному прототипу. Правило 6 Огляд на стадії виробництва З метою забезпечення того, щоб усі контейнери однієї й тієї самої серії, яка випускається за типом конструкції, виготовлялися відповідно до допущеного типу конструкції, Адміністрація оглядає або піддає випробуванням таку кількість контейнерів, яку вона вважає за необхідне, на будь-якій стадії виробництва серії контейнерів певного типу конструкції. Правило 7 Повідомлення, що надсилається Адміністрації Завод-виробник надсилає відповідне повідомлення Адміністрації до початку виробництва кожної нової серії контейнерів, що підлягають виготовленню відповідно до допущеного типу конструкції. Глава III Правила індивідуального допуску нових контейнерів Правило 8 Допуск окремих контейнерів Допуск на окремі контейнери може надаватися в разі, коли Адміністрація після дослідження конструкції та присутності на випробуваннях пересвідчується в тому, що такий контейнер відповідає вимогам цієї Конвенції; коли, пересвідчившись у цьому, Адміністрація в письмовому вигляді повідомляє про цей допуск особі, яка подала заявку, це повідомлення дає їй право прикріплювати до такого контейнера табличку про допуск за умовами безпеки. Глава IV Правила допуску існуючих контейнерів Правило 9 Допуск існуючих контейнерів 1. Якщо протягом 5 років після дати набрання чинності цією Конвенцією власник існуючого контейнера надає Адміністрації таку інформацію: a) дату й місце виготовлення; b) наданий заводом-виробником ідентифікаційний номер контейнера, за наявності такого номера; c) максимальну експлуатаційну вагу брутто; d) i) свідоцтво про те, що контейнер цього типу безпечно використовувався в морських і (або) наземних перевезеннях протягом періоду не менш двох років, або ii) визнане Адміністрацією свідоцтво про те, що контейнер виготовлено відповідно до типу конструкції, який пройшов випробування та був визнаний таким, що відповідає технічним вимогам, наведеним у додатку II, за винятком технічних умов, що стосуються випробувань міцності торцевих і бічних стінок, або iii) свідоцтво про те, що контейнер виготовлено відповідно до стандартів, які, на думку Адміністрації, є еквівалентними технічним вимогам, наведеним у додатку II, за винятком технічних вимог, що стосуються випробувань міцності торцевих і бічних стінок; e) припустиму вагу на штабелювання при 1,8 g (кілограми і фунти), а також f) такі інші дані, які необхідні для таблички про допуск за умовами безпеки, - то Адміністрація після перевірки повідомляє в письмовому вигляді власнику про те, чи надано допуск; якщо допуск надано, це повідомлення дає власнику право прикріплювати табличку про допуск за вимогами безпеки після огляду певного контейнера відповідно до правила 2. 2. Існуючі контейнери, що не можуть бути допущені відповідно до положень пункту 1 цього правила, можуть надаватися для допуску відповідно до положень глави II або глави III цього додатка. Стосовно таких контейнерів не застосовуються вимоги додатка II, які стосуються випробування міцності торцевих і (чи) бічних стінок. Адміністрація може, якщо вона переконалася в тому, що зазначені контейнери знаходилися в експлуатації, відмовитися на свій розсуд від деяких вимог про надання креслень і проведення випробувань, за винятком випробування на підйом та випробування на міцність підлоги. Доповнення Табличка про допуск за умовами безпеки, яка відповідає наведеному нижче зразку, має форму постійної прямокутної таблички, яка не піддається корозії та дії вогню, розмірами не менше 200 мм х 100 мм. Напис "Допуск за умовами безпеки КБК" на поверхні таблички штампується, видавлюється рельєфом або наноситься в будь-який інший спосіб так, щоб він був постійним і чітким, буквами висотою не менше 8 мм; висота всіх інших слів і цифр, які наносяться на поверхню - не менше 5 мм. Допуск за умовами безпеки КБК 1 _________ (GB-L/749/2/7/75) 2 _________ Дата виготовлення ____________ 3 _________ Ідентифікаційний номер _____________ 4 _________ Максимальна вага брутто _______ кг ______ фунтів 5 _________ Вага, що допускається, на штабелювання при навантаженні 1,8 g _____ кг _______ фунтів 6 _________ Навантаження під час випробування на твердість конструкції _______ кг ____ фунтів 7 _________ 8 _________ 9 _________ 1. Країна, що надала допуск, і номер допуску, як показано для прикладу в рядку 1. (Країна, що надала допуск, позначається за допомогою відмітного знака, який використовується для позначення країни реєстрації автотранспортних засобів, що знаходяться в міжнародному русі). 2. Дата (місяць і рік) виготовлення. 3. Ідентифікаційний номер контейнера, наданий заводом-виробником, або, - для існуючих контейнерів, у яких цей номер є не відомим, - номер, наданий Адміністрацією. 4. Максимальна експлуатаційна вага брутто (кілограми та фунти). 5. Вага, що допускається на штабелювання при 1,8 g (кілограми та фунти). 6. Величина навантаження в ході поперечного випробування на твердість конструкції (кілограми та фунти). 7. Міцність торцевої стінки зазначається на табличці лише в тому разі, коли торцеві стінки розраховано на навантаження, що складає менше чи більше 0,4 від максимального корисного навантаження, що допускається, тобто 0,4 P. 8. Міцність бічної стінки зазначається на табличці лише в тому випадку, якщо бічні стінки розраховано на навантаження, що складає менше чи більше 0,6 від максимального корисного навантаження, що допускається, тобто 0,6 P. 9. Дата (місяць і рік) першого профілактичного огляду нових контейнерів і дати (місяць і рік) подальших профілактичних оглядів, якщо табличка використовується із цією метою. Додаток II КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ Й ВИПРОБУВАННЯ Вступ Під час установлення вимог, що містяться в цьому додатку, малося на увазі, що на всіх стадіях обробки контейнерів сили, що виникають у результаті переміщення, розташування, штабелювання та дії ваги навантаженого контейнера, а також зовнішні сили, не перевищуватимуть навантажень, на які розраховано певний контейнер. Зокрема, було зроблено такі припущення: a) контейнер кріпитиметься таким чином, щоб він не піддавався дії сил, що перевищують ті сили, на які він розрахований; b) вантаж усередині контейнера розміщуватиметься відповідно до рекомендованих методів, які застосовуються в цій галузі, таким чином, щоб контейнер не піддавався дії викликаних вантажем сил, що перевищують сили, на які його розраховано. Конструкція 1. Контейнер, виготовлений з будь-якого придатного матеріалу, який задовільно пройшов наведені нижче випробування без появи залишкової деформації або несправності, що можуть викликати неможливість його використання з метою, для якої його призначено, уважається безпечним. 2. Розміри, розташування й відповідні допуски кутових фітингів перевіряються з урахуванням піднімальних пристроїв і закріпляльних систем, для роботи з якими їх призначено. 3. Якщо контейнери обладнано спеціальними пристосуваннями, призначеними для використання лише при порожньому стані контейнера, це обмеження позначається на контейнері. Випробувальні навантаження й методи випробування При відповідній конструкції контейнера до всіх типів випробовуваних контейнерів застосовуються такі випробувальні навантаження й методи випробування: ------------------------------------------------------------------ | Випробувальні навантаження й |Методи випробування | | застосовані сили | | |----------------------------------------------------------------| |1. Підйом | |----------------------------------------------------------------| |Контейнер, що має приписане ВНУТРІШНЄ НАВАНТАЖЕННЯ, піднімається| |таким чином, щоб на нього істотного не впливали сили | |прискорення. Після підйому контейнер підвішується або | |підтримується протягом п'яти хвилин, після чого він опускається | |на землю. | |----------------------------------------------------------------| |A. Підйом за кутові фітинги | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |i) Підйом за верхні кутові | |Рівномірно розподілене |фітинги: Під час підйому | |навантаження, при якому |контейнерів, довжина яких | |загальна вага контейнера й |перевищує 3000 мм (10 футів) | |випробувального навантаження |(номінальна довжина), сили | |дорівнює 2R |застосовуються вертикально до | | |всіх чотирьох верхніх кутових | | |фітингів. Під час підйому | | |контейнерів довжиною не більше | | |3000 мм (10 футів) (номінальна | | |довжина) сили застосовуються до | | |всіх чотирьох верхніх кутових | | |фітингів таким чином, щоб кут | | |між кожним піднімальним | | |пристроєм і вертикаллю складав | | |30 град. | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, що |ii) Підйом за нижні кутові | |застосовуються до контейнера: |фітинги: Під час підйому | |Сили, що дозволяють підняти |контейнера сили застосовуються | |загальну вагу, рівну 2R, |таким чином, щоб піднімальні | |приписаним способом |пристрої кріпилися лише до | |(у стовпчику "Методи |нижніх кутових фітингів. Сили, | |випробування") |що застосовуються під час | | |підйому, знаходяться під таким | | |кутом до горизонталі: 30 град. | | |для контейнерів довжиною | | |12 000 мм (40 футів) (номінальна| | |довжина) чи більше; 37 град. для| | |контейнерів довжиною 9000 мм | | |(30 футів) (номінальна довжина) | | |і більше, але не перевищуючи | | |12 000 мм (40 футів) (номінальна| | |довжина); 45 град. для | | |контейнерів довжиною 6000 мм | | |(20 футів) (номінальна довжина) | | |і більше, але не перевищуючи | | |9000 мм (30 футів) (номінальна | | |довжина); 60 град. для | | |контейнерів довжиною менше | | |6000 мм (20 футів) (номінальна | | |довжина) | |----------------------------------------------------------------| | B. Підйом будь-якими іншими додатковими методами | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |i) Підйом за прорізи для | |Рівномірно розподілене |виделкових захватів: Контейнер | |навантаження, при якому |розміщується на стрижнях, які | |загальна вага контейнера й |знаходяться в одній | |випробувального навантаження |горизонтальній площині, причому | |складає 1,25R |в кожнім прорізі для виделкового| |-------------------------------|захвата, що використовується для| |Зовнішні сили, застосовані до |підйому навантаженого | |контейнера: Сили, що дозволяють|контейнера, центрується один | |підняти загальну вагу, рівну |стрижень. Стрижні мають ширину, | |1,25R, приписаним способом (у |рівну ширині виделок, що | |стовпчику "Методи |використовуються під час | |випробування") |обробки, і повинні входити в | | |проріз для виделкових захватів | | |на 75% довжини прорізу для | | |виделкового захвату | |-------------------------------+--------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |ii) Підйом за пази для кліщових | |Рівномірно розподілене |захватів: Контейнер розміщується| |навантаження, при якому |на підкладках, розташованих в | |загальна вага контейнера й |одній горизонтальній площині, | |випробувального навантаження |причому під кожний паз для | |складає 1,25R |кліщового захвата укладається | | |одна підкладка. Ці підкладки | | |повинні мати ті саме розміри, що| | |й піднімальна поверхня кліщових | | |захватів, використання яких | | |передбачено | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до | | |контейнера: Сили, що дозволяють| | |підняти загальну вагу, рівну | | |1,25R, приписаним способом (у | | |стовпчику "Методи | | |випробування") | | |-------------------------------+--------------------------------| | |iii) Інші методи: Якщо | | |контейнери сконструйовано для | | |підйому в навантаженому стані | | |будь-яким методом, не згаданим у| | |пункті A або підпунктах "i" та | | |"ii" пункту B, вони також | | |випробовуються на внутрішнє | | |навантаження й зовнішні сили, що| | |відповідають діючим при цьому | | |методі умовам прискорення | |----------------------------------------------------------------| | 2. Штабелювання | |----------------------------------------------------------------| |1. Для умов міжнародних перевезень, коли максимальні вертикальні| |сили прискорення значно відрізняються від значення 1,8 g та коли| |перевезення контейнера ефективно й надійно обмежується лише цими| |умовами, навантаження під час штабелювання може відповідно | |змінюватися у визначеній пропорції до сил прискорення. | |2. Після успішного завершення цього випробування контейнер може | |маркуватися на припустиме застосоване зверху статичне | |навантаження під час штабелювання, яке повинно зазначатися на | |табличці про допуск за умовами безпеки в рубриці "Припустима | |вага на штабелювання при 1,8 g (кілограми та фунти)". | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Контейнер, що має приписане | |Рівномірно розподілене |внутрішнє навантаження, | |навантаження, при якому |розмішується на чотирьох | |загальна вага контейнера й |розташованих на одному рівні | |випробувального навантаження |прокладках, які, у свою чергу, | |дорівнює 1,8R |установлюються на твердій | | |горизонтальної поверхні, кожна | | |під відповідним нижнім кутовим | | |фітингом або еквівалентним | | |кутовим пристроєм. Прокладки | | |центруються під фітингами й | | |приблизно відповідають їм за | | |своїми розмірами | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до |Зовнішні сили застосовуються до | |контейнера: До кожного із |кожного з кутових фітингів через| |чотирьох верхніх кутових |відповідний випробувальний | |фітингів додається вертикальне,|кутовий фітинг або через | |спрямоване вниз, навантаження, |прокладку таких саме розмірів. | |яке складає 1/4 х 1,8 від |Випробувальний кутовий фітинг | |припустимого застосованого |або прокладка мають стосовно | |зверху статичного навантаження |верхнього кутового фітинга | |під час штабелювання |контейнера ексцентриситет, який | | |дорівнює 25 мм (1 дюйм) у | | |бічному напрямку і 38 мм | | |(1,5 дюйма) у подовжньому | | |напрямку | |----------------------------------------------------------------| | 3. Зосереджені навантаження | | a) на дах | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Зовнішні сили, застосовані до | |Немає |контейнера, застосовуються | |Зовнішні сили, застосовані до |вертикально зверху вниз до | |контейнера: Зосереджене |зовнішньої поверхні найслабшої | |навантаження, що дорівнює |частини верхньої стінки | |300 кг (660 фунтів), рівномірно|контейнера | |розподілене по площі розміром | | |600 х 300 мм (24 х 12 дюймів) | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Зосереджені навантаження | | b) на підлогу | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Під час випробування контейнер | |Два зосереджених навантаження, |повинен установлюватися на | |кожне по 2730 кг (6000 фунтів),|чотирьох опорах, розташованих на| |і кожне застосовується до |одному рівні під кожним з | |підлоги контейнера через |чотирьох нижніх кутів таким | |контактну поверхню в 142 кв.см |чином, щоб основа контейнера | |(22 кв. дюйми) |могла вільно прогинатись По всій| | |поверхні підлоги контейнера | | |повинен переміщуватися | | |випробувальний пристрій, вага | | |якого в навантаженому стані | | |повинна становити 5460 кг | | |(12 000 фунтів), тобто по | | |2730 кг (6000 фунтів) на кожну з| | |двох контактних поверхонь, | | |загальна площа яких у | | |завантаженому стані дорівнює | | |284 кв.см (44 кв. дюйми), тобто | | |142 кв.см (22 кв. дюйми) на | | |кожну поверхню, причому ширина | | |поверхні складає 180 мм | | |(7 дюймів), а відстань між | | |центрами поверхонь - 760 мм | | |(30 дюймів) | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до | | |контейнера: | | |Немає | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Випробування на поперечну твердість конструкції | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Порожній контейнер | |Немає |установлюється на чотирьох | | |опорах, розташованих на одному | | |рівні під кожним із чотирьох | | |нижніх кутів, і для запобігання | | |горизонтальному й вертикальному | | |зсувові кріпиться за допомогою | | |заанкеровувальних пристроїв, | | |установлених таким чином, що | | |опір бічному переміщенню виникає| | |тільки в нижніх кутах, | | |розташованих по діагоналі до | | |тих, до яких застосовуються сили| |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до |Зовнішня сила, застосована до | |контейнера: |контейнера, застосовується або | |Таким чином, щоб вони впливали |окремо, або одночасно до кожного| |на торцеві конструкції |з верхніх кутових фітингів з | |контейнерів у бічному напрямку.|одного боку контейнера | |Ці сили повинні дорівнювати |паралельно як основі, так і | |силам, на які розраховано |торцевим площинам контейнера. | |контейнер |Сили додаються спочатку в | | |напрямку до верхніх кутових | | |фітингів, а потім у протилежному| | |напрямку. У разі контейнерів з | | |торцями, симетричними відносно | | |своїх вертикальних осей, | | |випробовується лише один бік, а | | |при несиметричних торцях | | |випробуванню підлягають обидва | | |боки | |----------------------------------------------------------------| | 5. Випробування на кріплення в подовжньому напрямку (статичне | | випробування) | |----------------------------------------------------------------| |Під час проектування й виготовлення контейнерів слід мати на | |увазі, що під час перевезення наземним транспортом контейнери | |можуть піддаватися дії горизонтальних поздовжніх прискорень 2 g.| |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Контейнер, що має приписане | |Рівномірно розподілене |внутрішнє навантаження, | |навантаження, при якому |кріпиться в подовжньому напрямку| |загальна вага контейнера й |до двох відповідних точок | |випробувального навантаження |заанкеровування за допомогою | |дорівнює максимальній |двох нижніх кутових фітингів або| |експлуатаційній вазі брутто, R |аналогічних кутових пристроїв, | | |розташованих на одному кінці | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до |Зовнішні сили, застосовані до | |контейнера: |контейнера, застосовуються | |До кожної сторони контейнера |спочатку в напрямку до точок | |застосовуються поздовжні сили, |заанкеровування, а потім у | |які стискають і розтягують, |протилежному напрямку. | |рівні R, тобто основа |Випробуванню піддається кожна зі| |контейнера піддається дії сили,|сторін контейнера | |яка в сумі складає 2R | | |----------------------------------------------------------------| | 6. Торцеві стінки | |----------------------------------------------------------------| |Торцеві стінки повинні витримувати навантаження не менше 0,4 від| |максимального припустимого корисного навантаження. Однак якщо | |торцеві стінки розраховано на навантаження, менше чи більше, ніж| |0,4 від максимального припустимого корисного навантаження, то | |цей коефіцієнт міцності зазначається на табличці про допуск за | |умовами безпеки відповідно до правила 1 додатка I. | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Приписане внутрішнє навантаження| |До внутрішньої поверхні |застосовується в такий спосіб: | |торцевої стінки застосовується |Випробуванню підлягають обидва | |рівномірно розподілене |торці контейнера, однак, якщо | |навантаження, яке дорівнює |торці контейнера однакові, | |0,4 P, або таке інше |необхідно випробувати лише один | |навантаження, на яке |з них. Торцеві стінки | |розраховано контейнер |контейнерів, що не мають | | |відкритих сторін чи бокових | | |дверей, можуть випробуватись | | |окремо або одночасно. Торцеві | | |стінки контейнерів, що мають | | |відкриті сторони чи бічні двері,| | |повинні випробуватись окремо. | | |Під час випробування кожної з | | |торцевих стінок окремо реакція | | |на сили, застосовані до торцевої| | |стінки, обмежується конструкцією| | |опори контейнера | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до | | |контейнера: | | |Немає | | |----------------------------------------------------------------| | 7. Бічні стінки | |----------------------------------------------------------------| |Бічні стінки повинні витримувати навантаження не менше 0,6 від | |максимального припустимого корисного навантаження. Однак якщо | |бічні стінки розраховано на навантаження менше чи більше, ніж | |0,6 від максимального припустимого корисного навантаження, то | |цей коефіцієнт міцності повинен зазначатися в табличці про | |допуск за умовами безпеки відповідно до правила 1. | |----------------------------------------------------------------| |Внутрішнє навантаження: |Запропоноване внутрішнє | | |навантаження додається в такий | | |спосіб: випробуванню підлягають | | |обидві стінки контейнера, однак,| | |якщо стінки контейнера однакові,| | |досить випробувати лише одну | | |сторону. Бічні стінки піддаються| | |випробуванню кожна окремо, при | | |цьому реакція на внутрішнє | | |навантаження обмежується | | |кутовими фітингами або | | |аналогічними кутовими | | |пристроями. Контейнери з | | |відкритим верхом випробовуються | | |в тому стані, в якому | | |передбачено їхнє використання, | | |наприклад елементи знімного | | |верху знаходяться в робочому | | |стані | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішні сили, застосовані до | | |контейнера: | | |Немає | | ------------------------------------------------------------------ Международная конвенция по безопасным контейнерам Преамбула Договаривающиеся Стороны, Признавая необходимость поддержания высокого уровня безопасности человеческой жизни при обработке, штабелировании и перевозке контейнеров, Имея в виду необходимость облегчения международных контейнерных перевозок, Признавая в этой связи преимущества разработки общих международных требований в области безопасности, Считая, что этой цели лучше всего будет служить заключение Конвенции, Приняли решение разработать конструктивные требования для обеспечения безопасности при обработке, штабелировании и перевозке контейнеров в обычных условиях эксплуатации и с этой целью Согласились о нижеследующем: Статья I Общее обязательство, вытекающее из настоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны обязуются проводить в жизнь положения настоящей Конвенции и Приложений к ней, являющихся составной частью настоящей Конвенции. Статья II Определения В настоящей Конвенции, если не будет указано иначе: 1. "Контейнер" означает транспортное оборудование: а) имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно прочное, чтобы служить для многократного пользования; b) специально сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов; с) сконструированное с учетом необходимости крепления и/или легкой обработки и с этими целями снабженное угловыми фитингами; d) такого размера, что площадь, заключенная между четырьмя внешними нижними углами, составляет: i) не менее 14 кв.м (150 кв. ф.) или ii) не менее 7 кв.м (75 кв. ф.) при наличии верхних угловых финингов; термин "контейнер" не включает ни транспортные средства, ни упаковку; однако он распространяется на контейнеры, когда они перевозятся на шасси. 2. "Угловые фитинги" означают совокупность отверстий и граней в верхних и/или нижних углах контейнера, используемых в целях погрузки, выгрузки, штабелирования и/или крепления контейнера. 3. "Администрация" означает правительство Договаривающейся Стороны, с разрешения которой произведено допущение контейнера к перевозкам. 4. "Допущенный" означает допущенный Администрацией. 5. "Допущение" означает решение Администрации о том, что тип конструкции или контейнер является безопасным по условиям настоящей Конвенции. 6. "Международная перевозка" означает перевозку, при которой пункты отправления и назначения расположены на территории двух стран, по крайней мере одна из которых является страной, по отношению к которой применяется настоящая Конвенция. Настоящая Конвенция применяется также в тех случаях, когда часть перевозки между двумя странами осуществляется на территории страны, по отношению к которой применяется настоящая Конвенция. 7. "Груз" означает любые товары, изделия или всякого рода предметы, перевозимые в контейнерах. 8. "Новый контейнер" означает контейнер, постройка которого началась в момент вступления в силу настоящей Конвенции или после этой даты. 9. "Существующий контейнер" означает контейнер, который не является новым контейнером. 10. "Владелец" означает владельца, как это предусматривается национальным законодательством Договаривающейся Стороны, или арендатора или залогополучателя, если соглашением Сторон предусматривается ответственность владельца за содержание и осмотр контейнера этим арендатором или залогополучателем. 11. "Тип контейнера" означает тип конструкции, допущенный Администрацией. 12. "Серийный контейнер" означает любой контейнер, построенный в соответствии с допущенным типом конструкции. 13. "Прототип" означает образец контейнеров, изготовленных или намечаемых к изготовлению серийно по типу конструкции. 14. "Максимальный эксплуатационный вес брутто", или "R", означает максимальный разрешенный общий вес контейнера и его груза. 15. "Вес тары" означает вес порожнего контейнера, включая постоянно прикрепленное к нему вспомогательное оборудование. 16. "Максимальная допустимая полезная нагрузка", или "Р", означает разность между максимальным эксплуатационным весом брутто и весом тары. Статья III Применение 1. Настоящая Конвенция распространяется на новые и существующие контейнеры, используемые в международных перевозках, исключая контейнеры, специально предназначенные для воздушных перевозок. 2. Каждый новый контейнер подлежит допущению в соответствии либо с процедурой испытания по типу конструкции, либо с процедурой испытания отдельных контейнеров согласно положениям Приложения I. 3. Каждый существующий контейнер должен пройти процедуру допущения согласно соответствующим положениям о допущении существующих контейнеров, изложенным в Приложении I. в течение 5 лет с момента вступления в силу настоящей Конвенции. Статья IV Испытания, осмотр, допущение и содержание 1. Для проведения в жизнь положений Приложения I каждая Администрация должна разработать эффективную процедуру испытаний, осмотра и допущения контейнеров в соответствии с критериями, установленными в настоящей Конвенции; однако она может поручить проведение испытаний, осмотра или допущения организациям, надлежащим образом ею уполномоченным. 2. Администрация, которая поручает проведение таких испытаний, осмотра или допущения какой-либо организации, должна информировать об этом Генерального Секретаря Межправительственной морской консультативной организации, именуемой ниже "Организация", для сообщения Договаривающимися Сторонами. 3. Заявка о допущении может быть подана Администрацией любой Договаривающейся Стороны. 4. Каждый контейнер должен содержаться в безопасном состоянии в соответствии с положениями Приложения I. 5. Если допущенный контейнер фактически не соответствует требованиям, содержащимся в Приложениях I и II, то соответствующая Администрация принимает меры, которые она сочтет необходимыми для приведения этого контейнера в соответствие с этими требованиями, или отменит допущение. Статья V Признание допущения 1. Допущение, произведенное с разрешения одной Договаривающейся Стороны в соответствии с положениями настоящей Конвенции, должно признаваться другими Договаривающимися Сторонами во всех случаях, на которые распространяется настоящая Конвенция. Другие Договаривающиеся Стороны должны считать это допущение имеющим такую же силу, как и допущение, произведенное ими самими. 2. Договаривающаяся Сторона не должна предъявлять никаких других конструктивных требований в отношении безопасности или испытаний к контейнерам, на которые распространяются положения настоящей Конвенции, при условии, однако, что ни одно положение настоящей Конвенции не препятствует применению положений национальных правил или законов или международных соглашений, предписывающих дополнительные конструктивные требования безопасности или испытания для контейнеров, специально сконструированных для перевозки опасных грузов или для тех конструктивных особенностей, которые присущи только контейнерам, перевозящим жидкости наливом, или для контейнеров, когда они перевозятся воздушным транспортом. Термин "опасные грузы" имеет толкование, которое придается ему международными соглашениями. Статья VI Контроль 1. Каждый допущенный в соответствии со статьей III контейнер подлежит на территории Договаривающихся Сторон контролю со стороны должностных лиц, надлежащим образом уполномоченных этими Договаривающимися Сторонами. Этот контроль должен ограничиваться проверкой наличия на контейнере имеющей силу таблички о допущении по условиям безопасности, как этого требует настоящая Конвенция, если нет серьезных оснований для предположения о том, что состояние контейнера таково, что возникает очевидная угроза безопасности. В этом случае должностное лицо, выполняющее контроль, должно осуществлять его лишь в той степени, в какой это необходимо для обеспечения того, чтобы до возобновления эксплуатации контейнер был восстановлен до состояния, отвечающего требованиям безопасности. 2. В тех случаях, когда оказывается, что контейнер перестал удовлетворять требованиям безопасности в результате наличия дефекта, существовавшего, возможно, в момент допущения контейнера, Договаривающаяся Сторона, обнаружившая данный дефект, должна сообщить об этом Администрации, ответственной за это допущение. Статья VII Подписание, ратификация, принятие, одобрение и присоединение 1. Настоящая Конвенция открыта для подписания до 15 января 1973 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и впоследствии с 1 февраля 1973 года до 31 декабря 1973 года включительно в штаб-квартире Организации в Лондоне всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций либо членами любого специализированного учреждения или Международного агентства по атомной энергии, либо участниками Статута Международного Суда, а также любым другим государством, приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций стать участником настоящей Конвенции. 2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению подписавшими ее государствами. 3. Настоящая Конвенция остается открытой для присоединения к ней любого из государств, указанных в пункте 1. 4. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Генеральному Секретарю Организации (именуемому ниже "Генеральный Секретарь"). Статья VIII Вступление в силу 1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня сдачи на хранение десятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 2. Для каждого государства, ратифицировавшего, принявшего или одобрившего настоящую Конвенцию или присоединившегося к ней после сдачи на хранение десятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня сдачи на хранение этим государством своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 3. Любое государство, которое становится участником настоящей Конвенции после вступления поправки в силу, если только оно не заявляет об ином намерении, а) считается участником Конвенции, в которую были внесены поправки; и b) считается участником Конвенции, в которую не были внесены поправки, в отношении любого участника Конвенции, не связанного этой поправкой. Статья IX Процедура внесения поправок в любую часть или части настоящей Конвенции 1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть внесены по предложению любой Договаривающейся Стороны согласно любой из процедур, указанных в настоящей статье. 2. Внесение поправок после рассмотрения в Организации: а) По просьбе Договаривающейся Стороны любая предложенная ею поправка к настоящей Конвенции должна рассматриваться в Организации. Такая поправка, если она одобрена Комитетом по безопасности на море Организации, для участия в работе которого с правом голоса приглашаются все Договаривающиеся Стороны, большинством в две трети присутствующих и голосующих направляется всем членам Организации и всем Договаривающимся Сторонам не позднее, чем за шесть месяцев до ее рассмотрения Ассамблеей Организации. Любая Договаривающаяся Сторона, которая не является членом Организации, имеет право участия и голосования при рассмотрении поправки на Ассамблее. b) Если поправка принимается большинством в две трети присутствующих и голосующих на Ассамблее и если это большинство включает две трети присутствующих и голосующих Договаривающихся Сторон, то поправка рассылается Генеральным Секретарем всем Договаривающимся Сторонам для ее принятия. с) Такая поправка вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня ее принятия двумя третями Договаривающихся Сторон. Поправка вступает в силу в отношении всех Договаривающихся Сторон, за исключением тех, которые до ее вступления в силу сделали заявление о том, что они не принимают эту поправку. 3. Внесение поправки путем созыва конференции: По просьбе Договаривающейся Стороны, поддержанной не менее чем одной третью Договаривающихся Сторон, Генеральный Секретарь созывает конференцию, на которую приглашаются государства, упомянутые в статье VII. Статья X Особая процедура внесения поправок в Приложения 1. Любая поправка к Приложениям, предложенная Договаривающейся Стороной, рассматривается в Организации по просьбе этой Стороны. 2. Если такая поправка принимается большинством в две трети присутствующих и голосующих в Комитете по безопасности на море Организации, для участия в работе которого с правом голоса приглашаются все Договаривающиеся Стороны, и если это большинство включает две трети присутствующих и голосующих Договаривающихся Сторон, то она рассылается Генеральным Секретарем всем Договаривающимся Сторонам для ее принятия. 3. Такая поправка вступает в силу в срок, установленный Комитетом по безопасности на море в момент ее принятия, если к более ранней дате, установленной Комитетом по безопасности на море в то же время, одна пятая или пять Договаривающихся Сторон, причем во внимание принимается меньшая из этих двух цифр, не заявит Генеральному Секретарю о том, что они возражают против поправки. Указанные в настоящем пункте даты устанавливаются Комитетом по безопасности на море большинством в две трети присутствующих и голосующих, причем это большинство должно включать две трети присутствующих Договаривающихся Сторон. 4. По мере вступления в силу любая поправка отменяет и заменяет любое предыдущее положение, к которому она относится, для всех Договаривающихся Сторон, которые не возражали против этой поправки; возражение, заявленное одной из Договаривающихся Сторон, не будет связывать другие Договаривающиеся Стороны в отношении допущения контейнеров, на которые распространяется настоящая Конвенция. 5. Генеральный Секретарь информирует все Договаривающиеся Стороны и членов Организации о любой просьбе и сообщении в соответствии с настоящей статьей и о дате вступления в силу любой поправки. 6. В тех случаях, когда предложение о внесении поправки в Приложения рассматривались в Комитете по безопасности на море, но не было принято, любая Договаривающаяся Сторона может обратиться с просьбой о созыве конференции, на которую приглашаются государства, указанные в статье VII. По получении уведомления о согласии по меньшей мере одной трети других Договаривающихся Сторон Генеральный Секретарь созывает такую конференцию для рассмотрения поправок, которые предлагается включить в Приложения. Статья XI Денонсация 1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем сдачи соответствующего документа на хранение Генеральному Секретарю. Денонсация вступает в силу по истечении одного года со дня сдачи на хранение Генеральному Секретарю. 2. Договаривающаяся Сторона, которая заявила о своем возражении против внесения поправки в Приложения, может денонсировать настоящую Конвенцию, и эта денонсация вступает в силу со дня вступления в силу этой поправки. Статья XII Прекращение действия Настоящая Конвенция теряет силу, если число Договаривающихся Сторон составляет менее пяти в течение какого-либо периода последовательных двенадцати месяцев. Статья XIII Разрешение споров 1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися Сторонами в отношении толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть разрешен путем переговоров или другими средствами урегулирования, передается по просьбе одной из них арбитражному суду, составленному следующим образом: каждый участник спора назначает арбитра и эти два арбитра назначают третьего арбитра, который является председателем. Если по истечении трех месяцев со дня получения просьбы один из участников не может назначить арбитра или арбитры не могут избрать председателя, любой из участников может обратиться к Генеральному Секретарю с просьбой назначить арбитра или председателя арбитражного суда. 2. Решение арбитражного суда, назначенного в соответствии с положениями пункта 1, имеет обязательную силу для участников спора. 3. Арбитражный суд устанавливает свои правила процедуры. 4. Решения арбитражного суда, касающиеся процедуры его работы и места заседания, а также любого рассматриваемого им спора принимаются большинством голосов. 5. Любой спор, который может возникнуть между спорящими сторонами в отношении толкования и выполнения решения, может быть передан любым из участников на рассмотрение арбитражного суда, который вынес это решение. Статья XIV Оговорки 1. Оговорки к настоящей Конвенции допускаются, за исключением оговорок, относящихся к положениям статей I-IV, XIII и настоящей статьи, а также оговорок, относящихся к положениям, содержащимся в Приложениях, при условии, что эти оговорки представляются в письменном виде и, если они представлены до сдачи на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, они подтверждены в этом документе. Генеральный Секретарь направляет эти оговорки всем государствам, указанным в статье VII. 2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с пунктом 1: а) изменяет для Договаривающейся Стороны, сделавшей такую оговорку в рамках этой оговорки, положения настоящей Конвенции, к которым она относится; и b) изменяет в такой же мере эти положения и для других Договаривающихся Сторон в их взаимоотношениях с Договаривающейся Стороной, сделавшей оговорку. 3. Любая Договаривающаяся Сторона, которая представила оговорку в соответствии с пунктом 1, может снять ее в любое время посредством нотификации, адресованной Генеральному Секретарю. Статья XV Уведомление Помимо уведомлений и сообщений, предусмотренных в статьях IX, X и XIV, Генеральный Секретарь сообщает всем государствам, указанным в статье VII: а) о подписании, ратификации, принятии, одобрении и присоединении в соответствии со статьей VII; b) о датах вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей VIII; с) о дате вступления в силу поправок к настоящей Конвенции в соответствии со статьями IX и X; d) о денонсации в соответствии со статьей XI; е) о прекращении действия настоящей Конвенции в соответствии со статьей XII. Статья XVI Аутентичные тексты Подлинник настоящей Конвенции, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному Секретарю, который направляет должным образом заверенные копии всем государствам, указанным в статье VII. В Удостоверение чего нижеподписавшиеся Полномочные представители, должным образом уполномоченные своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. Совершено в Женеве второго декабря тысяча девятьсот семьдесят второго года. (Подписи) От имени Правительства СССР Конвенция подписана в Лондоне 23 августа 1973 г. Ратификационная грамота СССР сдана на хранение Генеральному Секретарю Межправительственной морской консультативной организации 24 августа 1976. Конвенция вступила в силу 6 сентября 1977 г. 20 июля 1976 г. Президиум Верховного Совета ратифицировал Конвенцию со следующим заявлением, сделанным при подписании: "Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает, что положения статьи VII международной Конвенции по безопасности контейнерам, ограничивающие участие в ней некоторых государств, противоречат общепризнанному принципу суверенного равенства государств. Что касается положений статьи XIII относительно арбитражного порядка разрешения споров о толковании и применении Конвенции, то Правительство СССР заявляет, что принятие данного положения не должно толковаться как изменяющее точку зрения Правительства СССР о том, что передача спора на рассмотрение арбитража может иметь место лишь с согласия всех спорящих сторон в каждом отдельном случае". Приложение I Правила испытания, осмотра, допущения и содержания контейнеров Глава I - Общие правила для всех систем допущения Правило 1 Табличка о допущении по условиям безопасности 1. К каждому допущенному контейнеру на хорошо видном труднодоступном для повреждения месте рядом с любой другой табличкой о допущении, выданной для официальных целей, постоянно крепится табличка о допущении по условиям безопасности, отвечающая требованиям, содержащимся в добавлении к настоящему Приложению. 2. а) Табличка должна содержать следующую информацию по крайней мере на английском или французском языке: "Допущение по условиям безопасности КБК" Страна допущения и номер допущения Дата (год и месяц) изготовления Идентификационный номер контейнера, присвоенный заводом-изготовителем, или для существующих контейнеров, у которых этот номер неизвестен, номер, присвоенный Администрацией. Максимальный эксплуатационный вес брутто (килограммы и фунты). Допустимый вес на штабелировние при 1,8 g (килограммы и фунты). Величина нагрузки при поперечном испытании на жесткость конструкции (килограммы и фунты). b) На табличке должно быть оставлено свободное место для включения величин (коэффициентов) прочности торцовой и/или боковой стенки в соответствии с пунктом 3 правила 1 и испытаниями 6 и 7, описанными в Приложении II. На табличке оставляется также свободное место для дат первого и последующих осмотров (месяц и год), если нанесение таковых не табличке предусмотрено. 3. Когда, по мнению Администрации, новый контейнер удовлетворяет требованиям настоящей Конвенции в отношении безопасности и если значение (коэффициента) прочности торцовых и/или боковых стенок этого контейнера больше или меньше значения, предписанного в Приложении II, то это значение должно указываться на табличке о допущении по условиям безопасности. 4. Наличие таблички о допущении по условиям безопасности не устраняет необходимости наличия ярлыков или другой информации, которые могут требоваться в соответствии с другими действующими правилами. Правило 2 Содержание 1. Владелец контейнера несет ответственность за поддержание его в безопасном состоянии. 2. Владелец допущенного контейнера должен производить осмотр контейнера или передавать его для осмотра в соответствии с процедурой, предписанной или одобренной заинтересованной Договаривающейся Стороной, по истечении определенных промежутков времени, соответствующих эксплуатационным условиям. Дата (месяц и год), до которой новый контейнер должен пройти первый осмотр, указывается на табличке о допущении по условиям безопасности. 3. Дата (месяц и год), до которой необходимо произвести следующий осмотр контейнера, должна ясно указываться на контейнере на табличке о допущении по условиям безопасности или как можно ближе к ней и таким способом, который является приемлемым для Договаривающейся Стороны, предписавшей или одобрившей определенную процедуру содержания контейнеров в безопасном состоянии. 4. Промежуток времени между датой изготовления и датой первого осмотра не должен превышать пять лет. Последующий осмотр новых контейнеров и повторный осмотр существующих контейнеров должны производиться через промежутки времени, не превышающие 24 месяцев. Все осмотры должны устанавливать, имеет ли контейнер дефекты, создающие опасность для человеческой жизни. 5. В данном правиле под "заинтересованной Договаривающейся Стороной" имеется в виду Договаривающаяся Сторона, на территории которой владелец либо проживает постоянно, либо имеет свою главную контору. Глава II - Правила допушения новых контейнеров по типу конструкции Правило 3 Допущение новых контейнеров Для допущения по условиям безопасности в соответствии с настоящей Конвенцией все новые контейнеры должны удовлетворять требованиям, приведенным в Приложении II. Правило 4 Допущение по типу конструкции В случае представления заявки на допущение контейнеров Администрация исследует их конструкцию и присутствует на испытании прототипа контейнера в целях обеспечения того, чтобы контейнеры соответствовали требованиям, изложенным в Приложении II. При удовлетворительных результатах Администрация извещает в письменном виде лицо, представившее заявку, что контейнер отвечает требованиям настоящей Конвенции, и это извещение дает заводу-изготовителю право прикреплять к каждому контейнеру серии, изготовляемой по типу конструкции, табличку о допущении по условиям безопасности. Правило 5 Положения в отношении допущения по типу конструкции 1. В случае серийного производства контейнеров по типу конструкции к заявке на допущение по типу конструкции, представленной Администрации, должны быть приложены чертежи и технические условия на тип контейнера, на который испрашивается допущение, и любые другие данные, которые могут быть потребованы Администрацией. 2. Лицо, представляющее заявку, должно указывать идентификационные знаки, которые будут присвоены заводом-изготовителем типу контейнера, к которому относится данная заявка. 3. Заявка должна также сопровождаться обязательством завода-изготовителя о том, что он будет: а) представлять Администрации любые контейнеры данного типа конструкции, какие пожелает осмотреть Администрация; b) уведомлять Администрацию о любых изменениях в конструкции или в технических условиях и прикреплять к контейнеру табличку о допущении по условиям безопасности лишь по утверждении этих изменений Администрацией; с) прикреплять табличку о допущении по условиям безопасности к каждому контейнеру данной серии, изготовляемой по типу конструкции, и ни к каким другим; d) вести учет контейнеров, изготовленных в соответствии с допущенным типом конструкции. При этом учете следует как минимум включать идентификационные номера заводов-изготовителей, даты поставки и фамилии и адреса клиентов, которым доставляются контейнеры. 4. Администрация может предоставить допущение контейнерам, которые представляют собой видоизмененный вариант допущенного типа конструкции, если внесенные изменения, по ее мнению, не влияют на действительность результатов испытаний, выполненных в ходе допущения по типу конструкции. 5. Администрация разрешает заводу-изготовителю прикреплять табличку о допущении по условиям безопасности на основе допущения по типу конструкции только в том случае, если она убедилась в том, что завод-изготовитель установил внутреннюю систему контроля за производством для проверки соответствия выпускаемых контейнеров допущенному прототипу. Правило 6 Осмотр на стадии производства В целях обеспечения того, чтобы все контейнеры одной и той же серии, выпускаемой по типу конструкции, изготовлялись в соответствии с допущенным типом конструкции, Администрация осматривает или подвергает испытаниям такое число контейнеров, которое она считает необходимым, на любой стадии производства серии контейнеров данного типа конструкции. Правило 7 Уведомление, направляемое Администрации Завод-изготовитель направляет соответствующее уведомление Администрации до начала производства каждой новой серии контейнеров, подлежащих изготовлению в соответствии с допущенным типом конструкции. Глава III - Правила индивидуального допущения новых контейнеров Правило 8 Допущение отдельных контейнеров Допущение на отдельный контейнер может предоставляться в том случае, когда Администрация после исследования конструкции и присутствия на испытаниях удостоверяется в том, что такой контейнер отвечает требованиям настоящей Конвенции; когда, удостоверившись в этом, Администрация в письменном виде извещает об этом допущении лицо, представившее заявку, это извещение дает ему право прикреплять к такому контейнеру табличку о допущении по условиям безопасности. Глава IV - Правила допущения существующих контейнеров Правило 9 Допущение существующих контейнеров 1. Если в течение 5 лет после даты вступления в силу настоящей Конвенции владелец существующего контейнера представляет Администрации следующую информацию: а) дата и место изготовления; b) присвоенный заводом-изготовителем идентификационный номер контейнера, при наличии такого номера; с) максимальный эксплуатационный вес брутто; d) i) свидетельство о том, что контейнер этого типа безопасно использовался в морских и/или наземных перевозках в течение периода не менее двух лет, или ii) признанное Администрацией свидетельство о том, что контейнер изготовлен в соответствии с типом конструкции, который прошел испытания и был признан удовлетворяющим техническим условиям, приведенным в Приложении II, за исключением технических условий, относящихся к испытаниям прочности торцовых и боковых стенок, или iii) свидетельство о том, что контейнер изготовлен в соответствии со стандартами, которые, по мнению Администрации, эквивалентны техническим условиям, приведенным в Приложении II, за исключением технических условий, относящихся к испытаниям прочности торцовых и боковых стенок; е) допустимый вес на штабелирование при 1,8 g (килограммы и фунты); и f) прочие данные, необходимые для таблички о допущении по условиям безопасности, то Администрация после проверки уведомляет в письменном виде владельца о том, предоставлено ли допущение; если допущение предоставлено, это уведомление дает владельцу право прикреплять табличку о допущении по условиям безопасности после осмотра данного контейнера в соответствии с правилом 2. 2. Существующие контейнеры, которые не могут быть допущены в соответствии с положениями пункта 1 настоящего правила, могут представляться для допущения в соответствии с положениями главы II или главы III настоящего Приложения. В отношении таких контейнеров не применяются требования Приложения II, касающиеся испытания прочности торцовых и/или боковых стенок. Администрация может, если она удостоверилась в том, что указанные контейнеры находились в эксплуатации, отказаться по своему усмотрению от некоторых требований о предоставлении чертежей и проведения испытаний, за исключением испытания на подъем и испытания прочности пола. Добавление Табличка о допущении по условиям безопасности должна соответствовать приведенному ниже образцу. Она должна прочно крепиться к контейнеру и иметь форму прямоугольника размерами не менее 200 мм х 100 мм и не поддаваться коррозии и действию огня. На поверхности таблички должна быть выгравирована резцом, выдавлена рельефом или четко и прочно нанесена каким-либо другим способом буквами высотой не менее 8 мм надпись: "Допущение по условиям безопасности КБК"; высота всех других букв и цифр, наносимых на табличку, должна быть не менее 5 мм. Допущение по условиям безопасности КБК 1 ..............[GB-L/749/2/7/75] 2 ..............Дата изготовления ........................... 3 ..............Идентификационный номер ..................... 4 ..............Максимальный вес брутто ...... кг .... фунтов 5 ............. Допускаемый вес на штабелирование при нагрузке 1,8 g .......... кг ......фунтов 6 ..............Нагрузка при испытании на жесткость конструкции ..................кг ......фунтов 7 .............. 8 .............. 9 .............. 1. Страна, предоставившая допущение, и номер допущения, как показано для примера в строке 1. (Страна, предоставившая допущение, должна обозначаться посредством отличительного знака, используемого для обозначения страны регистрации автотранспортных средств, находящихся в международном движении). 2. Дата (месяц и год) изготовления. 3. Идентификационный номер контейнера, присвоенный заводом-изготовителем, или, для существующих контейнеров, у которых этот номер неизвестен, номер, присвоенный Администрацией. 4. Максимальный эксплуатационный вес брутто (килограммы и фунты). 5. Допустимый вес на штабелирование при 1,8 g (килограммы и фунты). 6. Величина нагрузки при поперечном испытании на жесткость конструкции (килограммы и фунты). 7. Прочность торцовой стенки указывается на табличке только в том случае, если торцовые стенки рассчитаны на нагрузку, составляющую меньше или больше 0,4 от максимальной допустимой полезной нагрузки, т.е. 0,4 Р. 8. Прочность боковой стенки указывается на табличке только в том случае, если боковые стенки рассчитаны на нагрузку, составляющую меньше или больше 0,6 от максимальной допустимой полезной нагрузки, т.е. 0,6 Р. 9. Дата (месяц и год) первого профилактического осмотра новых контейнеров и даты (месяц и год) последующих профилактических осмотров, если табличка используется для этой цели. Приложение II Конструктивные требования безопасности и испытания Введение При установлении требований, содержащихся в настоящем Приложении, имелось в виду, что на всех стадиях обработки контейнеров силы, возникающие в результате перемещения, расположения, штабелирования и действия веса груженого контейнера, а также внешние силы не будут превышать нагрузок, на которые рассчитан данный контейнер. В частности, были сделаны следующие предположения: а) контейнер должен крепиться таким образом, чтобы он не подвергался действию сил, превышающих те силы, на которые он рассчитан; b) груз внутри контейнера должен быть размещен в соответствии с применяемыми в этой области рекомендованными методами таким образом, чтобы контейнер не испытывал действия вызванных грузом сил, превышающих силы, на которые он рассчитан. Конструкция 1. Контейнер, изготовленный из любого соответствующего материала, удовлетворительно прошедший нижеследующие испытания без появления остаточной деформации или неисправности, которые могут повлечь за собой невозможность его использования в целях, для которых он предназначен, рассматривается как безопасный. 2. Размеры, расположение и соответствующие допуски угловых фитингов должны контролироваться с учетом подъемных устройств и закрепляющих систем, для работы с которыми они предназначены. 3. Контейнеры, снабженные специальными приспособлениями, предназначенными для использования только при порожнем состоянии контейнера, должны иметь маркировку с указанием данного ограничения. Испытательные нагрузки и методы испытания При соответствующей конструкции контейнера ко всем типам испытываемых контейнеров применяются следующие испытательные нагрузки и методы испытаний: ------------------------------------------------------------------ Испытательные нагрузки Методы испытания и прилагаемые силы ------------------------------------------------------------------ 1. Подъем ------------------------------------------------------------------ Контейнер, имеющий предписанную Внутреннюю Нагрузку, должен быть поднят таким образом, чтобы на него не оказывали существенного воздействия силы ускорения. После подъема контейнер остается в подвешенном положении в течение пяти минут, после чего он опускается на грунт. А. Подъем за угловые фитинги Внутренняя нагрузка i) Подъем за верхние угловые фитинги: Равномерно распределенная При подъеме контейнеров, длина нагрузка, при которой общий которых превышает 3000 мм (10 футов) вес контейнера и (номинальная длина), силы прилагаются испытательной нагрузки вертикально ко всем четырем верхним равен 2R. угловым фитингам. При подъеме контейнеров длиной не более 3000 мм (10 футов) (номинальная длина) силы прилагаются ко всем четырем верхним угловым фитингам таким образом, чтобы угол между каждым подъемным устройством и вертикалью составлял 30 град. Внешние силы, прилагаемые ii) Подъем за нижние угловые фитинги: к контейнеру При подъеме контейнера силы Силы, позволяющие поднять прилагаются таким образом, чтобы общий вес, равный 2R, подъемные устройства крепились только предписанным способом к нижним угловым фитингам. (в колонке методы Прилагаемые при подъеме силы должны испытания) находиться под следующим углом к горизонтали: 30 град. для контейнеров длиной 12000 мм (40 футов) (номинальная длина) или более; 37 град. для контейнеров длиной 9000 мм (30 футов) (номинальная длина) и более до 12000 мм (40 футов) исключительно (номинальная длина); 45 град. для контейнеров длиной 6000 мм (20 футов) (номинальная длина) и более до 9000 мм (30 футов) исключительно (номинальная длина); 60 град. для контейнеров длиной менее 6000 мм (20 футов) (номинальная длина). В. Подъем любыми другими дополнительными методами Внутренняя нагрузка: i) Подъем за проемы для вилочных захватов: Равномерно распределенная нагрузка, при которой общий Контейнер размещается на стержнях, вес контейнера и которые находятся в одной испытательной нагрузки горизонтальной плоскости, причем в составляет 1,25 R. каждом проеме для вилочного захвата, который используется для Внешние силы, подъема груженого контейнера, прилагаемые к контейнеру: центрируется один стержень. Силы, позволяющие поднять Стержни должны иметь ширину, равную общий вес, равный 1,25 R, ширине вилок, используемых при предписанным способом обработке, и должны входить в проем (в колонке Методы испытания) для вилочных захватов на 75% длины проема для вилочного захвата. Внутренняя нагрузка: ii) Подъем за пазы для клещевых Равномерно распределенная захватов: нагрузка, при которой общий вес контейнера и Контейнер размещается на подкладках, испытательной нагрузки расположенных в одной горизонтальной составляет 1,25 R. плоскости, причем под каждый паз для клещевого захвата укладывается одна подкладка. Эти подкладки должны иметь те же размеры, что и подъемная поверхность клещевых захватов, использование которых предусмотрено. Внешние силы, iii) Прочие методы: прилагаемые к контейнеру: Если контейнеры сконструированы для Силы, позволяющие поднять подъема в груженом состоянии общий вес, равный 1,25 R, каким-либо другим методом, не предписанным способом упомянутым в пунктах А или В "i" и (в колонке Методы "ii",они должны также испытываться испытания). на Внутреннюю нагрузку И Внешние Силы, соответствующие действующим при этом методе условиям ускорения. ------------------------------------------------------------------ 2. Штабелирование ------------------------------------------------------------------ 1. В условиях международных перевозок, когда максимальные вертикальные силы ускорения значительно отличаются от значения 1,8 g и когда перевозка контейнера эффективно и надежно ограничивается только этими условиями, нагрузка при штабелировании может соответственно изменяться в определенной пропорции к силам ускорения. 2. После удовлетворительного прохождения испытания контейнер может маркироваться на допустимую прилагаемую сверху статическую нагрузку при штабелировании, которая должна указываться на табличке о допущении по условиям безопасности в рубрике "Допустимый вес на штабелирование при 1,8 g (килограммы и фунты)". Внутренняя нагрузка: Равномерно распределенная Контейнер, имеющий предписанную нагрузка, при которой общий Внутреннюю Нагрузку, помещается на вес контейнера и четыре расположенные на одном уровне испытательной нагрузки прокладки, которые в свою очередь, равен 1,8 R. устанавливаются на горизонтальной площадке с твердым покрытием, каждая под соответствующим нижним угловым фитингом или эквивалентным угловым устройством. Прокладки должны центрироваться под фитингами и приблизительно соответствовать им по своим размерам. Внешние силы, прилагаемые к контейнеру: К каждому из четырех верхних Внешние Силы прилагаются к каждому из угловых фитингов прилагается угловых фитингов через вертикальная, направленная соответствующий испытательный угловой вниз нагрузка, составляющая фитинг или через прокладку, размеры 1/4 х 1,8 от допустимой которой совпадают с размерами прилагаемой сверху углового фитинга. Подвергающийся статистической нагрузки при испытанию угловой фитинг или штабелировании. соответствующая прокладка имеют по отношению к верхнему угловому фитингу контейнера эксцентриситет, равный 25 мм (1 дюйм) в боковом направлении и 38 мм (1,5 дюйма) в продольном направлении. ------------------------------------------------------------------ 3. Сосредоточенные нагрузки а) на крышу ------------------------------------------------------------------ Внутренняя нагрузка: Нет. Внешние силы, прилагаемые к контейнеру: Сосредоточенная нагрузка, Внешние Силы прилагаются вертикально равная 300 кг (660 фунтов), сверху вниз к наружной поверхности равномерно распределенная наиболее слабой части контейнера. по площади размером 600 мм х 300 мм (24 х 12 дюймов). ------------------------------------------------------------------ 3. Сосредоточенные нагрузки b) на пол ------------------------------------------------------------------ Внутренняя нагрузка: При испытании контейнер должен устанавливаться на четырех опорах, Две сосредоточенные нагрузки расположенных на одном уровне под весом по 2730 кг (6000 фунтов) каждым из четырех нижних углов прилагаются к полу контейнера таким образом, чтобы основание таким образом, чтобы контейнера могло свободно контактная поверхность прогибаться. каждой из них составляла По всей поверхности пола контейнера 142 кв.см (22 кв. дюйма). должно перемещаться испытательное устройство, вес которого в нагруженном состоянии должен составлять 5460 кг (12000 фунтов), т.е. по 2730 кг (6000 фунтов) на каждую их двух контактных поверхностей, общая площадь которых в загруженном состоянии равна 284 кв.см (44 кв. дюйма), т.е. 142 кв.см (22 кв.дюйма) на каждую поверхность, причем ширина поверхности должна составлять 180 мм (7 дюймов), а расстояние между центрами поверхностей - 760 мм (30 дюймов). Внешние силы, прилагаемые к контейнеру: Нет. ------------------------------------------------------------------ 4. Испытание на поперечную жесткость конструкции ------------------------------------------------------------------ Внутренняя нагрузка: Порожний контейнер устанавливается на четырех опорах, расположенных на Нет. одном уровне под каждым из четырех нижних углов, и для предотвращения горизонтального и вертикального смещения крепится с помощью заанкеривающих устройств, установленных таким образом, что сопротивление боковому перемещению возникает только в нижних углах, расположенных по диагонали к тем, к которым прилагаются силы. Внешние силы, прилагаемые к контейнеру: Таким образом, чтобы они Внешняя сила прилагается либо воздействовали на торцовые раздельно, либо одновременно к конструкции контейнеров в каждому из верхних угловых фитингов с боковом направлении. одной стороны контейнера параллельно как основанию, так и торцовым Эти силы должны быть равны плоскостям контейнера. Силы силам, на которые рассчитан прилагаются сначала по направлению к контейнер. верхним угловым фитингам, а затем в противоположном направлении, У контейнеров с торцами, симметричными относительно своих вертикальных осей, испытывается только одна сторона, а при несимметричных торцах испытанию подлежат обе стороны. ------------------------------------------------------------------ 5. Испытание на крепление в продольном направлении (Статическое испытание) ------------------------------------------------------------------ При проектировании и изготовлении контейнеров следует иметь в виду, что при перевозке наземным транспортом контейнеры могут подвергаться действию горизонтальных продольных ускорений 2 g. Внутренняя нагрузка: Равномерно распределенная Контейнер, имеющий предписанную нагрузка, при которой общий Внутреннюю Нагрузку, крепится в вес контейнера и продольном направлении к двум испытательной нагрузки равен соответствующим точкам заанкеривания эксплуатационному весу при помощи угловых фитингов или брутто, R. эквивалентных угловых устройств, расположенных на одном конце. Внешние силы, прилагаемые к контейнеру К каждой стороне контейнера Внешние Силы прилагаются сначала по прилагаются продольные, направлению к точкам заанкеривания, а сжимающие и растягивающие затем в противоположном направлении. силы, равные R, т.е. Испытанию подвергается каждая из основание контейнера сторон контейнера. подвергается действию силы, составляющей в сумме 2 R. ------------------------------------------------------------------ 6. Торцевые стенки ------------------------------------------------------------------ Торцовые стенки должны выдерживать нагрузку не менее 0,4 от максимальной допустимой полезной нагрузки. Однако, если торцовые стенки рассчитаны на нагрузку, меньшую или большую чем 0,4 от максимальной допустимой полезной нагрузки, то этот коэффициент прочности должен указываться на табличке о допущении по условиям безопасности в соответствии с правилом 1 Приложения I. Внутренняя нагрузка: К внутренней поверхности Предписанная Внутренняя Нагрузка торцовой стенки прилагается прилагается следующим образом: равномерно распределенная испытанию подлежат оба торца нагрузка, равная 0,4 P, или контейнера, однако, если торцы любая другая нагрузка, на контейнера одинаковы, достаточно которую рассчитан контейнер. подвергнуть испытанию только один из них. Торцовые стенки контейнеров, не имеющих открытых сторон или боковых дверей, могут подвергаться испытанию либо каждая в отдельности, либо одновременно. Торцовые стенки контейнеров, имеющих открытые стороны или боковые двери, подвергаются испытанию каждая в отдельности. При испытании каждой из торцовых стенок в отдельности реакция на силы, прилагаемые к торцовой стенке, должны ограничиваться конструкцией основания контейнера. Внешние силы, прилагаемые к контейнеру: Нет. ------------------------------------------------------------------ 7. Боковые стенки ------------------------------------------------------------------ Боковые стенки должны выдерживать нагрузку не менее 0,6 от максимальной допустимой полезной нагрузки. Однако если боковые стенки рассчитаны на нагрузку, меньшую или большую чем 0,6 от максимальной допустимой полезной нагрузки, то этот коэффициент прочности должен указываться в табличке о допущении по условиям безопасности в соответствии с правилом 1 Приложения I. Внутренняя нагрузка: Предписанная Внутренняя Нагрузка прилагается следующим образом: испытанию подлежат обе стенки контейнера, однако, если стенки контейнера одинаковы, достаточно подвергнуть испытанию только одну сторону. Боковые стенки подвергаются испытанию каждая в отдельности, при этом учитывается только реакция угловых фитингов или аналогичных угловых устройств на прилагаемую внутреннюю нагрузку, Контейнеры с открытым верхом, подвергающиеся испытанию, должны находиться в том состоянии, в котором предусмотрено их использование; так, например, элементы съемного верха должны находиться в рабочем положении. Внешние силы, прилагаемые к контейнеру: Нет.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси