Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Мінсоцполітики України; Наказ, Стандарт, План, Форма типового документа, Заходи від 30.07.2013 № 452

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Реєстрація: Мін'юст України від 09.08.2013 № 1363/23895

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1363-13

Текст документа від 30.07.2013:

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2013  № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2013 р.
за № 1363/23895

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", підпункту 49.1.1 підпункту 49.1 пункту 49 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт денного догляду, що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І.І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України
А.І. МярковськийД. Олійник

О. Толстанов
С.М. КондрюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
30.07.2013  № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2013 р.
за № 1363/23895

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
денного догляду

І. Загальні положення

1.1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги денного догляду, показники її якості для суб’єктів всіх форм власності, які надають цю послугу.

1.2. Цей Державний стандарт застосовується для: організації надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам від 3-х років, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги; здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги денного догляду; визначення тарифу платної послуги денного догляду.

1.3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного визначення стану індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг якості надання соціальної послуги денного догляду - це постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична з лікувальної фізкультури тощо;

надавач соціальної послуги денного догляду (працівник) (далі - надавач соціальної послуги) - фахівці у сфері надання соціальних послуг, соціальні робітники або мультидисциплінарна команда, які (яка) безпосередньо виконують(є) заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду;

отримувач соціальної послуги денного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги денного догляду або отримує таку послугу;

соціальна послуга денного догляду - комплекс заходів, що здійснюється протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність/не набули здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання;

суб’єкт, що надає соціальну послугу денного догляду (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про соціальні послуги" та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду

2.1. Підставою для отримання соціальної послуги денного догляду є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій, або органів місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення), або суб’єкта, що надає соціальну послугу.

2.2. Рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з моменту звернення ( подачі заяви ) отримувача(ем) соціальної послуги та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, що визначається згідно з таблицею 1 додатка 1 до цього Державного стандарту. Сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, має бути не менше 25 балів, а для дітей-інвалідів - не менше 32 балів.

2.3. Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 10 календарних днів з моменту:

звернення (подання заяви) отримувач(а)ем соціальної послуги або його законного представника/законним представником;

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідного запиту структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

2.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги. Відмова повинна супроводжуватися поясненням причин та довідковою інформацією (у разі її наявності) про можливість отримати таку соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу.

2.5. Підставою для припинення надання соціальної послуги денного догляду є:

відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги денного догляду;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів постійного перебування;

зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги денного догляду;

поліпшення стану здоров’я дітей-інвалідів, перехід в іншу вікову групу;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги денного догляду;

смерть отримувача соціальної послуги.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб

3.1. Соціальна послуга денного догляду надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги денного догляду.

3.2. Форма визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги розробляється суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги у її наданні визначається відповідно до шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки виконання складних дій, наведених відповідно у таблицях 2, 3 додатка 1 до цього Державного стандарту.

3.3. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду.

3.4. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду

4.1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги денного догляду та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

4.2. Індивідуальний план складається та узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником.

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представникові, другий залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

4.3. Структура індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду включає:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги денного догляду;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги денного догляду та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається разом з отримувачем соціальної послуги або його законним представником через місяць з дня початку її надання, надалі - раз на півроку.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду

5.1. З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 7 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги денного догляду укладається договір про її надання.

5.2. Укладення договору про надання соціальної послуги денного догляду здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.

5.3. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VІ. Місце й строки надання соціальної послуги денного догляду

6.1. Соціальна послуга денного догляду надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня.

6.2. Соціальна послуга денного догляду може надаватись постійно, періодично, тимчасово.

Строки надання соціальної послуги денного догляду узгоджуються з отримувачем соціальної послуги або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги денного догляду.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги денного догляду

7.1. Доступність соціальної послуги денного догляду:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями;

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу денного догляду, порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, де надається соціальна послуга денного догляду.

7.2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

7.3. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства відносно надавача соціальної послуги;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо.

7.4. Конфіденційність інформації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги та/або їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Зміст соціальної послуги денного догляду

8.1. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду (додаток 3), передбачають:

для отримувачів соціальної послуги І-ІІ груп рухової активності:

організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

організацію харчування (від одно- до чотириразового (за потреби)) відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики" та від 20 жовтня 2010 року № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики";

спостереження за станом здоров’я отримувачів соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій;

надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя та раціонального харчування (бесіди, спілкування, консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога);

сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля (читання книг, журналів, газет тощо; допомога у написанні й прочитанні листів; допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо; проведення ігор);

для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

організацію харчування та допомоги у прийнятті їжі (від одно- до чотириразового (за потреби)) відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики" та від 20 жовтня 2010 року № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики";

надання санітарно-гігієнічної допомоги (допомога при вдяганні);

надання допомоги при пересуванні у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;

спостереження за станом здоров’я відповідно до медичних показань та рекомендацій;

надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя й раціонального харчування (бесіди, спілкування, консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога);

сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля (читання книг, журналів, газет тощо; допомога в написанні й прочитанні листів; допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо; проведення ігор);

для отримувачів соціальної послуги IV групи рухової активності:

організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

організацію харчування та допомоги у прийнятті їжі (від одно- до чотириразового (за потреби)) відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики" та від 20 жовтня 2010 року № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики";

надання санітарно-гігієнічної допомоги (допомога при вдяганні, роздяганні, взуванні, вмиванні, обтиранні, обмиванні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, користуванні туалетом тощо);

допомога при пересуванні у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;

спостереження за станом здоров’я відповідно до медичних показань та рекомендацій;

допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ;

навчання користуванню технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя й раціонального харчування (бесіди, спілкування, консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога);

сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів, допомога під час заняття рукоділлям, малюванням, проведення ігор).

8.2. Зміст та обсяг соціальної послуги денного догляду для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги денного догляду.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги денного догляду, та їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги денного догляду

9.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складеним в установленому порядку.

9.2. Безпосереднє надання соціальної послуги денного догляду здійснюють надавачі соціальної послуги. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги денного догляду інших спеціалістів, зокрема логопедів, дефектологів, психологів, реабілітологів тощо.

Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги денного догляду, суб’єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати інші підприємства, установи, організації тощо.

9.3. Працівники повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним "Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги", затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.

9.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу денного догляду, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;

проведення атестації надавачів соціальної послуги.

9.5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

9.6. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

10.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги денного догляду (кімнати для санітарно-гігієнічних процедур, прийому їжі, відпочинку й денного сну тощо).

10.2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам та бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства.

10.3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів з надання цієї соціальної послуги повинен мати:

твердий та м’який інвентар (меблі, посуд тощо);

лікарські засоби для надання першої медичної допомоги;

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги.

10.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов’язків із здійснення денного догляду.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги денного догляду

11.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

11.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема, щодо обміну досвідом надавачів соціальної послуги з іншими суб’єктами надання соціальної послуги.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги денного догляду

13.1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги денного догляду здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

13.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги денного догляду.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги денного догляду.

ХІV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги денного догляду

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання стандарту денного догляду

15.1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінці на відповідність професійним, законодавчим вимогам.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду застосовуються показники якості соціальної послуги денного догляду, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.

15.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги денного догляду, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

15.3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, членами їхніх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги денного догляду вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

15.4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

ХVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги денного догляду

Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. ТарабукінаДодаток 1
до Державного стандарту
денного догляду
(пункти 2.2, 3.2)

ВИЗНАЧЕННЯ
ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги денного догляду

1. Ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної допомоги визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:

Таблиця 1

Група рухової активності

Сума балів за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій

Ступінь

Характеристика ступенів індивідуальної потреби

I група

127 балів

0

Сторонньої допомоги не потребує

II група

100 - 126 балів

1

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, прийняття ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом лікарських засобів, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання особистими коштами, здійснення покупок та отримання послуг) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається поза помешканням і двором без віддалення на великі відстані. Користується транспортом. Має труднощі при підйомі крутими сходами.
Може потребувати сторонньої допомоги при здійсненні покупок або отриманні послуг.
Незначна залежність від сторонньої допомоги.
З урахуванням наявних факторів ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду у незначному обсязі (часткової сторонньої підтримки потребує виконання отримувачем соціальної послуги менше ніж 10% простих та складних дій)

III група

88 - 99 балів

2

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається в межах двору біля помешкання й на невеликі відстані.
Користується транспортом. Має труднощі при підйомі сходами.
Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм).
Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги при пранні, занятті рукоділлям, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, що не знаходяться поблизу місця проживання.
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умови проживання й фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 20% простих та складних дій)

75 - 87 балів

3

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування в більшості випадків обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи в супроводі сторонньої особи пішки або на транспорті.
Може мати значні труднощі при підйомі сходами або не може самостійно (без сторонньої допомоги) підніматися сходами.
Під час прийняття ванни чи душу може потребувати часткової сторонньої допомоги.
Може потребувати незначної допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні їжі, веденні домашнього господарства; часткової допомоги при пранні, у здійсненні покупок чи отриманні послуг.
Помірно виражена залежність у сторонній допомозі.
Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової та повної сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 40% простих і складних дій)

63-75 бали

4

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
В окремих випадках може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи з супроводжуючою особою пішки або на транспорті.
Не може підніматися сходами без сторонньої допомоги.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні та прийомі їжі, у веденні домашнього господарства, при пранні, при прийнятті ванни чи душу.
Потребує допомоги у здійсненні покупок чи в отриманні послуг.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність у сторонній допомозі й догляді, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 50% простих і складних дій)

IV група

54-62 бали

5

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
В окремих випадках може пересуватися на невеликі відстані з супроводжуючою особою пішки або на транспорті.
Не може підніматись сходами без сторонньої допомоги.
Може вести домашнє господарство невеликого обсягу при великих часових затратах. Не може прати великі речі.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при прийнятті ванни чи душу, при одяганні й взуванні, при приготуванні та прийомі їжі.
Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 90% простих та складних дій)

43 - 53 бали

6

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу з частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати акти сечовиділення та дефекації.
Пересування в більшості випадків обмежене кімнатою. В окремих випадках може виходити у двір із супроводжуючою особою.
Приймає ванну чи душ із сторонньою допомогою.
Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги при вдяганні, роздяганні).
Основні види домашнього господарства вести не може. Може приготувати прості страви й випрати невеликі речі.
Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.
Може користуватись телефоном.
Приймає лікарські засоби самостійно чи з незначною допомогою. Може розпоряджатися особистими коштами.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги та догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги та догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100% простих та складних дій, із них 60% і більше потребують часткової сторонньої допомоги)

32 - 42 бали

7

Може вмиватися, розчісувати волосся, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою.
Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги при вдяганні, роздяганні).
Пересування обмежене кімнатою.
При переході з ліжка на крісло іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду.
Не може вести домашнє господарство, готувати прості страви, прати.
Викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів.
Часто не може розпоряджатися власними коштами.
Може користуватися телефоном з незначною допомогою.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100% простих та складних дій, із них близько 50% потребують часткової сторонньої допомоги)

V група

25 - 31 бал

8

Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісує волосся, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги при прийомі їжі. Акт сечовиділення й дефекації може контролювати повністю або частково.
Пересування обмежене ліжком і простором навколо нього.
При переході з ліжка на крісло може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно).
Користується телефоном чи має труднощі при користуванні ним.
Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям.
Не може самостійно приймати лікарські засоби та розпоряджатися особистими коштами.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги. Часткова залежність складає менше ніж 50% випадків виконання простих і складних дій та обумовлена станом здоров’я і можливістю пересування

12 - 24 бали

9

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває в ліжку.
Потребує сторонньої допомоги при переході з ліжка на крісло.
Може здійснювати активні рухи у межах ліжка.
Може самостійно сидіти.
Сідає самостійно чи з незначною допомогою.
Контролює акти сечовиділення й дефекації частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

0 - 11 балів

10

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває в ліжку.
Пересувається тільки зі сторонньою допомогою.
Вмивання, купання, вдягання й роздягання, прийом їжі здійснює тільки зі сторонньою допомогою.
Не сідає самостійно й не може сидіти. Не контролює акти сечовиділення й дефекації. Необхідний постійний цілодобовий догляд.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

2. Вивчення можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (таблиця 2) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (таблиця 3) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності** і передбачуваної тривалості індивідуальної потреби у сторонній допомозі, причин, що її викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом: шляхом опитування отримувача соціальної послуги, членів його сім’ї, законних представників, надавача соціальної послуги, шляхом здійснення фахівцями безпосереднього спостереження за отримувачем соціальної послуги.

4. При застосуванні зазначених шкал обрані відповіді на питання повинні відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінка проводиться на підставі інформації за попередні 24-48 годин (у разі потреби оцінка проводиться за довший період часу).

5. Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій визначає повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

№ з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Прийом їжі

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами та побутовою технікою без труднощів

10

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу

9

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду та технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР)

8

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно або за допомогою ТЗР

7

Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину у стакан тощо)

6

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при приготуванні до прийому їжі та прийомі їжі (наприклад при розрізанні продуктів харчування, приготуванні бутербродів тощо) (до 25% дій чи часу)

5

Необхідний постійний нагляд або часткова допомога при прийомі їжі (до 50% дій чи часу приймання їжі)

3

Потребує значного обсягу допомоги при прийомі їжі

1

Не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу, наприклад при виході з ванни чи душу, при роздяганні (до 25% дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу (до 50% дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу

1

Купання здійснюється тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни-простирадла

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, гоління, маніпуляції із зубними протезами)

Самостійно без труднощів

5

Самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25% дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги (до 50% дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

Не може самостійно здійснювати особистий туалет

0

4

Одягання і взування

Вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів

9

Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

8

З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

7

При вдяганні і взуванні потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад при застібанні ґудзиків, зав’язуванні шнурків (до 25% дій чи часу)

5

Потребує сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні (до 50% дій чи часу)

3

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні

1

Не може самостійно вдягатися і взуватися

0

5

Контроль дефекації

Повністю контролює, у разі потреби може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на тиждень, або потребує допомоги при використанні клізми і свічок (не частіше 1 разу на тиждень)

5

Періодично (2-3 рази на тиждень) не контролює дефекацію, або потребує використання клізми за допомогою надавача соціальної послуги або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3-х разів на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюється надавачем соціальної послуги

0

6

Контроль сечовиділення

Повністю контролює без сторонньої допомоги

10

Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на добу

5

Періодично (2-3 рази на добу) не контролює сечовиділення, або є функціонуюча уростома, за якою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3 разів на добу), за уростомою доглядати самостійно не може, використовуються памперси

1

Постійно не контролює чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно використовуються памперси, або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи інших причин)

0

7

Відвідування й здійснення туалету

Відвідує та здійснює туалет самостійно без труднощів

10

Відвідує та здійснює туалет самостійно із застосуванням ТЗР

9

Насилу відвідує та здійснює туалет із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги

7

Потребує незначної сторонньої допомоги та нагляду під час відвідування й здійснення туалету, застосування крісла-туалету, наприклад для збереження рівноваги, при роздяганні, вдяганні й інших діях

5

Потребує значної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

3

Потребує постійної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

2

Туалет здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, памперси)

0

8

Вставання й перехід з ліжка

Переходить самостійно без труднощів

15

Переходить за допомогою ТЗР

12

При переході потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

Переходить самостійно чи за допомогою ТЗР з труднощами

7

Може самостійно сидіти в ліжку, при переході необхідна часткова стороння допомога

5

Може сидіти, але перехід здійснюється при постійній сторонній допомозі

3

Може сідати та сидіти тільки за підтримки, перехід здійснюється при постійній сторонній допомозі

1

Не може сидіти та встати з ліжка навіть при сторонній допомозі

0

9

Пересування

Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань більше 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

15

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

14

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно та з труднощами. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

11

Може пересуватися зі сторонньою допомогою в межах 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

10

Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається по помешканню повільно із зупинками на відпочинок

5

Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. По помешканню пересувається з труднощами

3

Може пройти до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою. По помешканню пересувається зі сторонньою допомогою

2

Не може самостійно рухатись на відстань більше 50 метрів чи не може пересуватися

0

10

Підйом по сходах

Може підніматись самостійно

10

Піднімається самостійно за допомогою ТЗР

9

Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підйому по сходах

7

Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

Підніматися по сходах може тільки зі сторонньою допомогою

2

Не може підніматися сходами навіть зі сторонньою допомогою

0


Сума балів6. Шкала оцінки можливості виконання складних дій визначає складні дії людини за допомогою 9 критеріїв (таблиця 3). Оцінка рівня виконання складних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

№ з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Користування телефоном

Може користуватися самостійно

3

Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад через слабкий слух чи зір)

2,5

Може користуватися з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери

2

Може говорити по телефону, якщо хтось набере необхідний номер

1,5

Не може користуватися

1

2

Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно

3

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі, після докладних словесних інструкцій

2,5

Може пересуватися самостійно із незначною сторонньою допомогою, у тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі

1,5

Не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

Може робити покупки самостійно

3

Може робити покупки з незначною допомогою

2

Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу

1,5

Не у змозі робити покупки

1

4

Приготування їжі

Може готувати самостійно

3

Може готувати із напівфабрикатів

2,5

Може готувати з незначною допомогою

2

Може тільки розігрівати їжу

1,5

Не може готувати

1

5

Ведення домашнього господарства

Може вести самостійно

3

Може робити самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

Може вести з незначною допомогою

2

Потребує сторонньої допомоги при виконанні більше ніж половини робіт

1,5

Не може вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

Дозвілля може організувати самостійно

3

Може організувати деякі види свого дозвілля самостійно

2,5

Дозвілля може організувати самостійно з незначною допомогою

2

Не може організувати своє дозвілля самостійно

1

7

Прання

Може прати самостійно

3

Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

Може прати самостійно з незначною допомогою, наприклад при розвішуванні білизни

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1,5

Не може займатись пранням

1

8

Прийом лікарських засобів

Може приймати лікарські засоби самостійно (правильно дозуючи та у відповідний час)

3

Може приймати лікарські засоби самостійно з незначною допомогою (застосування сторонньої допомоги необхідно при дозуванні лікарських засобів та нагадуванні про необхідність їх прийняти)

2

Може приймати лікарські засоби самостійно, якщо стороння особа постійно контролює їх прийом

1,5

Не може самостійно приймати лікарські засоби

1

9

Розпорядження особистими коштами

Розпоряджається самостійно

3

Розпоряджається самостійно з незначною допомогою

2

Здійснює поточні витрати самостійно, але планувати бюджет не може

1,5

Розпоряджатися не може

1


Сума балів__________
* Необхідність у нагляді й словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний від сторонньої допомоги).
** Категорія "незалежний" допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. ТарабукінаДодаток 2
до Державного стандарту
денного догляду
(пункт 4.2)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги денного догляду*

Інформація про отримувача соціальної послуги:

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________

Вік:__________________________________________________________________________

Стать:________________________________________________________________________

Сімейний стан:________________________________________________________________

Мова спілкування:______________________________________________________________

Інвалідність, група:_____________________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги денного догляду:___________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності):_______________
_____________________________________________________________________________

Дата звернення:________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові надавача соціальної послуги:_____________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців:_____________________________

Послуга

Заходи, що складають зміст послуги

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, матеріали)

Періодичність та строки виконання (час, що витрачається на здійснення заходу)

Виконавці

Денний догляд

1

2

3

4

Моніторинг/поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)


Надавач соціальної послуги

____________
        (підпис)

Отримувач соціальної послуги або його законний представник

____________
        (підпис)

__________
*Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги денного догляду, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" .

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. ТарабукінаДодаток 3
до Державного стандарту
денного догляду
(пункт 8.1)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що складають зміст соціальної послуги денного догляду

№ з/п

Назва заходу

Орієнтовний час виконання (хв., середній показник)*

1

Надання санітарно-гігієнічної допомоги:


1.1

Вмивання, обтирання, обмивання

15 (за потреби)

1.2

Вдягання, роздягання, взування

15 (за потреби)

1.3

Зміна натільної білизни

15 (за потреби)

1.4

Допомога у користуванні туалетом (подача й винос судна з подальшою обробкою)

20 (за потреби)

1.5

Допомога у користуванні сечо-, калоприймачами

40 (за потреби)

1.6

Зміна постільної білизни

20 (за потреби)

2

Організація харчування та допомога у прийнятті їжі

60 (від 1 до 4 разів на день)

3

Навчання користуванню технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (протезами, ортезами, інвалідними колясками, катетерами, калоприймачами тощо)

45 (за потреби)

4

Спостереження за станом здоров’я відповідно до медичних рекомендацій, допомога у проведенні відповідних процедур


4.1

Контроль за прийомом ліків за призначенням лікаря

15 (за потреби)

4.2

Вимірювання артеріального тиску

10 (за потреби)

4.3

Закапування крапель

5 (за потреби)

5

Допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ

45

6

Надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя та раціонального харчування (бесіди, спілкування, мотивація до активності)

60

7

Сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля:


7.1

Читання книг, журналів, газет

30 (1 раз на день)

7.2

Допомога у написанні й прочитанні листів

30 (за потреби)

7.3

Нагляд і допомога під час заняття рукоділлям, малюванням тощо

60 (1 раз на день)

7.4

Проведення ігор

60 (1 раз на день)

8

Організація денного відпочинку (сну)

60 (1 раз на день та за потреби)

__________
*Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги денного догляду, є орієнтовним та застосовується як середній показник, може змінюватись з урахуванням ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. ТарабукінаДодаток 4
до Державного стандарту
денного догляду
(пункт 15.1)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги денного догляду:

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість отримувачів соціальної послуги, у яких відбулося покращення емоційного, психологічного, фізичного стану;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги денного догляду (% від загальної кількості звернень);

кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги денного догляду;

відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду (у разі потреби)

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою денного догляду (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга денного догляду не надавалась;

проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;

розроблення /та/ застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги денного догляду;

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги денного догляду, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду у встановлений строк;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги денного догляду;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги денного догляду зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;

наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги денного догляду;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги денного догляду положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

дотримання принципу конфіденційності;

6) професійність:

критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу денного догляду;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів;

графік проведення робочих нарад з питання законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги денного догляду.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси