Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

НКРЕ; Постанова, Порядок, Перелік від 11.07.2013 № 898

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

Реєстрація: Мін'юст України від 19.07.2013 № 1220/23752

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1220-13

Текст документа від 21.10.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

11.07.2013  № 898


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2013 р.
за № 1220/23752

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1175 від 05.10.2018 }

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 550 від 25.04.2017}

1. Затвердити Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання (додається).

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. ТітенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
11.07.2013  № 898


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2013 р.
за № 1220/23752

ПОРЯДОК
визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

{У тексті Порядку абревіатуру «НКРЕ» замінено абревіатурою «НКРЕКП», крім підпункту 3 пункту 1.5 розділу I та абзацу сорок третього пункту 3.2 розділу III згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії".

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіати), які виконали умови переходу на стимулююче регулювання та його подальшого застосування, що визначені у рішенні НКРЕКП про застосування стимулюючого регулювання.

1.3. Цей Порядок установлює механізм визначення ліцензіатами необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом для розрахунку тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

загальний показник ефективності - цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

індивідуальний показник ефективності ліцензіата - цільове індивідуальне завдання щодо щорічної зміни операційних контрольованих витрат у відсотках, визначене на підставі порівняльного аналізу;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ліцензіатом у кожному році регуляторного періоду;

операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата, примірний перелік яких наведено у додатку 1 до цього Порядку;

операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України), примірний перелік яких наведено у додатку 2 до цього Порядку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про природні монополії".

1.5. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для частини регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

загального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

індивідуальних показників ефективності для контрольованих операційних витрат;

коефіцієнта поправки на зміну кількості споживачів;

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом до розрахунку беруться їх фактичні значення за ІІ півріччя попереднього року та І півріччя поточного року;

3) інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552 (далі - Порядок формування інвестиційних програм).

1.6. Протягом регуляторного періоду щороку за фактичними даними попереднього року проводиться коригування необхідного доходу на поточний рік, яке враховує:

фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;

фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

зміну обсягів постачання електричної енергії.

ІІ. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

2.1. Прогнозований необхідний дохід від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рік t розраховується за формулою

, тис.грн,

(1)


-

прогнозовані операційні контрольовані витрати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рік t, тис.грн;


-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рік t, тис.грн;


-

прогнозована амортизація на рік t, тис.грн;


-

прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис.грн;


-

прогнозований податок на прибуток підприємств на рік t, тис.грн.

2.2. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

, тис.грн,

(2)

де


-

прогнозовані операційні контрольовані витрати у попередньому році t-1, тис.грн;


-

прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих операційних контрольованих витрат у попередньому році t-1, тис. грн;


-

прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розраховується відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис. грн;


-

прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;


-

загальний показник ефективності для операційних контрольованих витрат, %;


-

індивідуальний показник ефективності для контрольованих операційних витрат окремого ліцензіата, %.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

2.3. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

2.4. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ 0 ) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на базовий рік.

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається у розпорядженні ліцензіата.

2.5. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

, тис.грн,

(3)


-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис.грн;


-

економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

, тис.грн,

(4)

де


-

уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис.грн;


-

фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис.грн;


k

-

кількість років у попередньому періоді регулювання.

{Пункт 2.6 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

{Пункт 2.7 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

{Пункт 2.8 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

2.6. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

2.7. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рік t визначаються за формулою

, тис.грн,

(5)

де

-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати у попередньому році t-1, тис.грн;


-

фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останній звітний рік, що передує року t, відносні одиниці;


-

прогнозований індекс споживчих цін для року t, %.

2.8. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для регуляторного періоду (ОНВ 0 ) встановлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на базовий рік.

2.9. Н фоп переглядається у разі зміни законодавчо встановленого рівня єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.10. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індекс споживчих цін + 5% базовий рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

2.11. Амортизація у році t регуляторного періоду визначається відповідно до встановленого згідно з чинним законодавством порядку визначення регуляторної бази активів окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

A t =A ст +А t нов , тис.грн,

(6)

де

A ст

-

річна амортизація на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис.грн;


А t нов

-

амортизація у році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис.грн.

2.12. При визначенні амортизації у році t у відповідних складових враховується прогнозована амортизація активів, що будуть створені після переходу до стимулюючого регулювання у році t в рамках реалізації інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм.

2.13. Прогнозована амортизація на рік t розраховується як сума фактичної амортизації за І, ІІ та ІІІ квартали та прогнозованої амортизації на ІV квартал за попередній рік t-1.

2.14. Зазначена амортизація нараховується, починаючи з кварталу, наступного після кварталу, в якому планується введення відповідного активу в експлуатацію.

2.15. Прибуток на регуляторну базу активів для першого та наступних регуляторних періодів у році t визначається за формулою

(7)

де

РБА - 0

-

регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


РНД - 0

-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;


РБА нов пt

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;


РБА нов кt

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;


РНД нов

-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.

{Пункт 2.15 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

{Пункт 2.16 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

2.16. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА - 0 ), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються відповідно до встановленого згідно з чинним законодавством порядку визначення регуляторної бази активів.

2.17. На початок першого року першого регуляторного періоду регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, розраховується за формулою

РБА нов nt =OK t , тис.грн,

(8)

де

OK t

-

оборотний капітал для року t, тис.грн, що визначається на регуляторний період та розраховується за формулою

, тис.грн,

(9)

де

-

вартість електричної енергії, купованої на оптовому ринку електричної енергії у базовому році, тис.грн без ПДВ;


52

-

кількість тижнів у році.

2.18. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на кінець попереднього року (РБА нов nt =РБА нов кt-1 ).

2.19. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, для першого та наступних регуляторних періодів на кінець року t визначається за формулою

, тис.грн,

(10)

де

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання на початок року t періоду регулювання, тис.грн;


-

вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання у році t, тис.грн;


I t

-

сума інвестицій у році t відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис.грн без ПДВ.

{Пункт 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

{Пункт 2.20 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

2.20. Податок на прибуток підприємств у році t розраховується за формулою

, тис.грн,

(11)

де

-

ставка податку на прибуток підприємств у році t, відносні одиниці.

2.21. Прогнозовані амортизація, прибуток на регуляторну базу активів та податок на прибуток розраховуються відповідно до пунктів 2.11-2.20 цього розділу з урахуванням прогнозних значень амортизації, суми інвестицій, індексу споживчих цін тощо.

{Пункт 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

2.22. Протягом першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати щорічне інвестування в обсягах не менше ніж річна амортизація згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційною програмою.

2.23. Після першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати інвестування в обсягах не менше ніж річна амортизація, проіндексована на індекс цін виробників промислової продукції, згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційною програмою.

ІІІ. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

3.1. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом здійснюється щороку на підставі фактичних даних за попередній рік за формулою

, тис.грн,

(12)

де

-

відхилення уточненого необхідного доходу на рік регулювання t-1 від прогнозованого необхідного доходу на попередній рік t-1, що визначається за формулою

, тис.грн,

(13)

3.2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за попередній рік t-1 розраховується за формулою

, тис.грн,

(14)

де


-

уточнені операційні контрольовані витрати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рік t-1, що визначаються за формулою

, тис.грн,

(15)

де


-

прогнозовані операційні контрольовані витрати, уточнені для років другого та наступних регуляторних періодів з урахуванням базового рівня операційних контрольованих витрат (для першого періоду регулювання ОКВ y t-2 =ОКВ 0 ), що розраховується за формулою (3) з уточненням економії ЕОКВ у за формулою

, тис.грн,

(16)


-

середньорічний фонд оплати праці у році t - 2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t-2, тис. грн;


-

середньорічний фонд оплати праці в попередньому році t - 1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис. грн;


-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції у попередньому році t-1, %;


КСП

-

встановлений НКРЕКП коефіцієнт поправки на зміну кількості споживачів (0<КСП<1), відносні одиниці;


-

зміна кількості споживачів за попередній рік t-1;


-

кількість споживачів на початок попереднього року t-1;


-

уточнені операційні неконтрольовані витрати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за попередній рік t-1, що визначаються за формулою

, тис.грн,

(17)

де


-

фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у попередньому році t-1, тис.грн;


-

фактичний фонд оплати праці у попередньому році t-1, тис.грн;


-

фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у попередньому році t-1, відносні одиниці;


-

фактична амортизація у попередньому році t-1, розрахована відповідно до пункту 2.11 розділу ІІ цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, створених після переходу до стимулюючого регулювання, тис.грн;


-

уточнений прибуток у попередньому році t-1, розрахований відповідно до пункту 2.15 розділу ІІ цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, суми інвестицій у попередньому році t-1 відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис.грн;


-

уточнений податок на прибуток підприємств у попередньому році t-1, розрахований відповідно до пункту 2.20 розділу ІІ цього Порядку, тис.грн;


-

коригування необхідного доходу у зв’язку із зміною обсягів постачання електричної енергії у попередньому році t-1, тис.грн, що визначається за формулою

, тис.грн,

(18)

де


m

-

кількість змін тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом протягом попереднього року t-1;


i

-

період у попередньому році t-1, протягом якого тарифи на постачання електричної енергії за регульованим тарифом залишалися незмінними;


-

тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для І групи споживачів, що діяв протягом періоду i у попередньому році t-1, грн/МВт.год;


-

тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ІІ групи споживачів, що діяв протягом періоду i у попередньому році t-1, грн/ МВт ⋅ год;


-

різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягом поставленої електричної енергії споживачам І групи протягом періоду i у попередньому році t-1, МВт.год, розраховується за формулою

, МВт ⋅ год,

(19)

де


-

фактичний обсяг поставленої електричної енергії споживачам І групи протягом періоду i у попередньому році t-1, МВт.год;


-

прогнозований обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, постачання електричної енергії споживачам І групи протягом періоду i у році t-1, МВт•год, що визначається за формулою

, МВт.год,

(20)

де


-

річний прогнозований обсяг постачання електричної енергії споживачам І групи, передбачений при розрахунку відповідного тарифу на період і у попередньому році t-1, МВт ⋅ год;


-

фактичний річний обсяг поставленої електричної енергії споживачам І групи у попередньому році t-1, МВт ⋅ год;


-

різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягом поставленої електричної енергії споживачам ІІ групи протягом періоду i у попередньому році t-1, МВт ⋅ год;


-

ставка податку на прибуток у попередньому році t-1, відносні одиниці.

Аналогічний розрахунок за формулами (19), (20) проводиться за обсягами постачання споживачам ІІ групи.


КП t-1

-

коригування необхідного доходу у зв'язку з прийняттям НКРЕКП рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 550 від 25.04.2017 }

Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиціО. ОсадчаДодаток 1
до Порядку визначення необхідного
доходу від здійснення діяльності
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом
у разі застосування
стимулюючого регулювання
(пункт 1.4)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
операційних контрольованих витрат

№ з/п

Статті витрат

тис.грн

1

Аудиторські послуги


2

Виробничі послуги


3

Водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень


4

Впровадження та обслуговування програмного забезпечення


5

Консультаційні, інформаційні послуги


6

Ліцензійний супровід з програмного забезпечення


7

Оголошення в ЗМІ (не пов’язані з вимогами нормативно-правових актів)


8

Опалення


9

Операційна оренда основних засобів, інших необоротних активів виробничого призначення


10

Оплата праці


11

Оформлення права власності


12

Охорона


13

Пально-мастильні матеріали


14

Передплата спеціалізованих періодичних видань


15

Поліграфічні, друкарські послуги


16

Послуги депозитарію, зберігача


17

Послуги зв'язку


18

Послуги з друку рахунків


19

Послуги реєстратора


20

Послуги сторонніх організацій


21

Представницькі витрати


22

Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей


23

Проведення річних зборів


24

Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників


25

Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків


26

Сировина і основні матеріали


27

Службові відрядження


28

Страхування


29

Транспортні послуги сторонніх організацій


30

Утримання, експлуатація та ремонт


31

Утримання пунктів медичного огляду, медичної допомоги та профілактики працівників


32

Юридичні послуги


33

Інші (розшифрувати)
Додаток 2
до Порядку визначення необхідного
доходу від здійснення діяльності
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом
у разі застосування
стимулюючого регулювання
(пункт 1.4)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
операційних неконтрольованих витрат

№ з/п

Статті витрат

1

Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям (враховується на рівні 0,3% від ФОП n t з подальшим уточненням відповідно до ФОП у t )

2

Врегулювання спорів у судових органах

3

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

4

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

5

Обов'язкове страхування працівників

6

Оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог нормативно-правових актів)

7

Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища (враховується на рівні 1% від ФОП n t з подальшим уточненням відповідно до ФОП у t )

8

Плата за землю

9

Отримання ліцензій та спеціальних дозволів

10

Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)