Про затвердження Змін до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року № 100

Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ від 22.09.2015 № 570

Про затвердження Змін до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року № 100

Реєстрація: Мін'юст України від 09.10.2015 № 1222/27667

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1222-15

Текст документа від 22.09.2015:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2015  № 570


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2015 р.
за № 1222/27667

Про затвердження Змін до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року № 100

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою удосконалення системи криптографічного захисту інформації НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Зміни до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 року за № 651/15342 (із змінами), що додаються.

2. Директору Департаменту криптографічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у п’ятиденний строк після підписання цього наказу в установленому порядку забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниС.М. Квіт


О.М. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
22.09.2015  № 570


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2015 р.
за № 1222/27667

ЗМІНИ
до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації

1. У розділі І:

1) у пункті 1.1 слова та цифри «Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717» замінити словами та цифрами «постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411»;

2) у пункті 1.3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«експертні дослідження – дослідження та аналіз конкретних властивостей засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, систем та комплексів спеціального зв’язку з метою перевірки їх відповідності вимогам нормативних документів та/або нормативно-правових актів, оцінки захищеності інформації або їх науково-технічного рівня;»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«тематичні дослідження – дослідження щодо встановлення відповідності засобів криптографічного захисту інформації, криптосистем, криптографічних алгоритмів, засобів, систем і комплексів спеціального зв’язку, які призначені для захисту інформації, що становить державну таємницю, або службової інформації вимогам тактико-технічних завдань на їх створення, нормативних документів та/або нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту інформації, а також вимогам із захисту від витоку інформації каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень;»;

в абзаці одинадцятому слова «Законі України» замінити словами «Законах України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»,».

2. У розділі II:

1) абзац перший підпункту 2.1.14 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1.14. Про укладення договору та передбачений договором термін завершення експертних (тематичних) досліджень замовник експертизи письмово інформує Адміністрацію Держспецзв’язку.»;

2) підпункт 2.2.1 пункту 2.2 після слів «Адміністрації Держспецзв’язку» доповнити словами «, а у разі укладення договору – після його підписання.»;

3) у пункті 2.3:

підпункт 2.3.14 доповнити новими абзацами такого змісту:

«При застосуванні у криптографічних засобах видів А та/або Б засобів виду В як їх складової частини термін дії експертного висновку на засоби видів А та/або Б не повинен перевищувати термін дії експертного висновку засобів виду В.

При застосуванні у криптографічних засобах видів А та/або Б засобів підвиду Б2 як їх складової частини термін дії експертного висновку на засоби видів А та/або Б не може перевищувати термін дії експертного висновку таких засобів підвиду Б2 (крім випадків, якщо експертні дослідження на засоби підвиду Б2 були проведені в повному обсязі).»;

підпункт 2.3.18 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Залежно від умов експлуатації та специфіки застосування об’єкта експертизи, з метою забезпечення безперервності його використання за призначенням, а також у випадку, якщо термін дії його чинного експертного висновку закінчується раніше завершення експертних (тематичних) досліджень, за рішенням Експертної комісії може бути виданий експертний висновок на період проведення експертних (тематичних) досліджень. Дія такого експертного висновку не може перевищувати терміну дії договору.».

3. Додаток 7 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
криптографічного захисту
інформації Адміністрації
Держспецзв’язку
А.І. Пушкарьов


Додаток 7
до Положення про державну
експертизу в сфері криптографічного
захисту інформації

АКТ
відбору зразків для проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси