Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

НКЦПФР; Рішення, Положення, Заява, Форма типового документа, Свідоцтво, Звіт від 20.06.2013 № 1103

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Реєстрація: Мін'юст України від 16.07.2013 № 1188/23720

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1188-13

Текст документа від 14.08.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013  № 1103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1188/23720

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 971 від 29.07.2014
№ 1712 від 16.12.2014
№ 407 від 21.06.2018}

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 року № 1478 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 року за № 1246/17262 (зі змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 20.06.2013 № 32ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
20.06.2013  № 1103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1188/23720

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд).

2. Проспект емісії реєструється протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр).

3. Реєстрація проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не може розглядатися як гарантія вартості цих інвестиційних сертифікатів.

4. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду виступає компанія з управління активами такого фонду.

Компанія з управління активами подає до Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, не пізніше як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами.

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється щодо кожного пайового фонду окремо.

5. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду є підставою для оформлення глобального сертифіката інвестиційних сертифікатів.

6. При розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами та/або андеррайтер(и), з яким(и) компанія з управління активами уклала відповідні договір (договори), здійснюють заходи з фінансового моніторингу відповідно до законодавства із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7. Укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів пайового фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та публікації в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого (зареєстрованих) в Комісії проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

8. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

{Абзац перший пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.

{Пункт 9 розділу I в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

10. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.

За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.

{Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

11. Документи на двох та більше аркушах повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою компанії з управління активами.

{Пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Пункт 12 розділу I виключено на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

II. Порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів

1. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється за умови реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру.

2. З метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 1);

2) протокол (копію або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II виключено на підставі  Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II виключено на підставі  Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 5 пункту 2 розділу II виключено на підставі  Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 6 пункту 2 розділу II виключено на підставі  Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 } );

3) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

У разі якщо компанія з управління активами при розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії інвестиційних сертифікатів засвідчується андеррайтером(ами);

{П ідпункт пункту 2 розділу ІІ і з змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , № 407 від 21.06.2018 }

4) оригінал платіжного доручення (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами), що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

5) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу;

6) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7) довідку у довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму, оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:

1) характеристика компанії з управління активами, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, телефон, факс;

дата державної реєстрації;

відомості про посадових осіб:

прізвище, ім'я, по батькові, посада;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного);

2) характеристика пайового фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру;

реєстраційний код за Реєстром;

термін закінчення діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду) у форматі дд/мм/рр;

строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду (не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього пайового фонду);

порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік), тривалість інтервалу (не менше 10 робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу) (для пайового фонду інтервального типу);

3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів пайового фонду:

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (публічне або приватне розміщення);

загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

перелік осіб, серед яких розміщуватимуться інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності; для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності);

{Абзац восьмий підпункту 4 пункту 3 розділу II в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів;

порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів;

дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для строкових пайових фондів), яка не може бути пізнішою, ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності пайового фонду;

адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

порядок розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено в прийомі таких заявок;

порядок оплати інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі:

відмови від емісії інвестиційних сертифікатів;

визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною;

визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся;

порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) пайового фонду на покриття збитків компанії з управління активами;

5) інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зазначається щодо кожної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду окремо у випадках, передбачених пунктом 5 розділу III цього Положення):

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів - публічне або приватне розміщення;

дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів, грн;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

6) відомості про фондову біржу, на якій здійснюватиметься обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (для біржових пайових фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

{Підпункт 6 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7) відомості про оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр);

8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);

{Підпункт 8 пункту 3 розділу II в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;

{Пункт 3 розділу II доповнено новим підпунктом 9 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

{Підпункт 10 пункту 3 розділу II в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

11) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією (у форматі дд/мм/рр), який(які) здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду (якщо регламентом пайового фонду передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів).

{Підпункт 11 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та видає свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 2).

5. На проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та видача свідоцтва про реєстрацію такого випуску інвестиційних сертифікатів є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

6. Компанія з управління активами зобов'язана:

1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).

2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі;

3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо;

{Пункт 6 розділу II доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно з підпунктом 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.

{Пункт 6 розділу II доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7. У разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією повинна надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчену в установленому порядку.

III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Реєстрація в Комісії змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Компанія з управління активами не має права змінювати прийняте рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду в частині обсягу прав за інвестиційними сертифікатами пайового фонду, умов розміщення та кількості зазначених інвестиційних сертифікатів пайового фонду одного випуску, крім випадків, передбачених законами України і нормативно-правовими актами Комісії.

Забороняється змінювати тип та вид, клас спеціалізованого або кваліфікаційного інвестиційного пайового фонду та його належність до біржових або венчурних.

2. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду подаються до Комісії компанією з управління активами протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

3. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

4. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 3), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 4), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 5), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового фонду (додаток 6), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 7), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 8);

2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;

{Підпункт 2 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

{Підпункт 3 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

{Підпункт 4 пункту 4 розділу III в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

5) довідку про стан емісійного рахунку, видану Центральним депозитарієм цінних паперів;

6) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів);

{Підпункт 6 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , № 407 від 21.06.2018 }

7) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі необхідності заміни свідоцтва);

{Підпункт 8 пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 9 пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

{Підпункт пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 ; в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

9) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

{Підпункт 9 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

{Підпункт 10 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

11) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів);

12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

{Підпункт 12 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

13) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі);

{П ункт 4 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

14) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим підпунктом 14 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

5. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних виключно з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 та 13 пункту 4 цього розділу, не подаються.

{Пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , № 407 від 21.06.2018 }

6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду), та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений у підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов’язаних зі зміною зберігача, аудиторської фірми, оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

{Пункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 ; в редакції  Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7. Уповноважена особа Комісії за умови відповідності вимогам законодавства поданих документів для:

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням попередніх емісій інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 10);

реєстрації змін до регламенту та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів - реєструє зміни до регламенту пайового фонду та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, змін до регламенту, випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, зміни до регламенту, випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, змін до регламенту та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, зміни до регламенту та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

8. На змінах до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається заявникові.

Якщо в комплекті документів для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду надано зміни до регламенту пайового фонду, такі зміни засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та написом (штампом) "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих і засвідчених у встановленому порядку змін до регламенту пайового фонду повертається заявникові.

9. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду є підставою для внесення змін до Реєстру.

10. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду зобов’язана:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів);

надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Якщо кількість учасників такого пайового фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника пайового фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про приватне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників пайового фонду у порядку, передбаченому проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

Якщо після приватного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, після їх реєстрації в Комісії повинен бути розміщений компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менш як за 10 календарних днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

11. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього та шостого пункту 10 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо.

{Розділ III доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

IV. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови у реєстрації є:

1) порушення компанією з управління активами вимог законодавства про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів інституту спільного інвестування вимогам законодавства про цінні папери;

2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

3) наявність у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування і документах, які подаються для його реєстрації, недостовірної інформації;

4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням підстав для відмови та вичерпним переліком зауважень надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3. За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів свідоцтв про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, виданих Комісією.

4. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

{Р озділ ІV доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

5. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації.

6. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

оформлення документів з порушенням вимог пункту 11 розділу І, пунктів 2, 3 розділу ІІ, пункту 4 розділу ІІІ цього Положення;

відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.

{Пункт 6 р озділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з дня подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.

{Пункт 7 р озділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката;

2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього));

4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).

{Підпункт 4 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 р озділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

{Пункт 7 р озділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється у разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 11);

2) непридатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду);

3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

{Підпункт 3 пункту 2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 р озділу VІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на копії такої заяви.

{Пункт 7 р озділу VІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. СимоненкоДодаток 1
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(пункт 4 розділу II)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }


Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожної емісії окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва
_______________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів)

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___"

____________ 20__ року
(дата подання заяви)

№ ___

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рррр)

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Форма існування інвестиційних сертифікатів

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 6 редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
___________________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів)

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду (щодо кожного випуску окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 4 пункту 4 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

станом на "___" ____________ 20__ року № ___

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

Форма існування інвестиційних сертифікатів

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів

Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів

Усього розміщено інвестиційних сертифікатів:

у т. ч. серед фізичних осіб

у т. ч. серед юридичних осіб

Вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу на дату прийняття рішення про наступний випуск інвестиційних сертифікатів

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(уповноважена особа андеррайтера(ів))

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(уповноважена особа зберігача)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 9 редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(пункт 7 розділу III)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }


Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу VI)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
_________________________________________________
(спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів)

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду (зазначається щодо випуску, за яким видається дублікат свідоцтва)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси