Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

НКЦПФР; Рішення, Положення, Заява, Форма типового документа, Свідоцтво, Довідка, Звіт від 20.06.2013 № 1104

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Реєстрація: Мін'юст України від 16.07.2013 № 1187/23719

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1187-13

Текст документа від 14.08.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013  № 1104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1187/23719

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 971 від 29.07.2014
№ 1712 від 16.12.2014
№ 407 від 21.06.2018}

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 року № 1585 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 січня 2007 року за № 46/13313 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 20.06.2013 № 32ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
20.06.2013  № 1104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1187/23719

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

{У тексті Положення посилання на додатки 3-13 вважати відповідно посиланнями на додатки 4-14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд).

2. Реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій корпоративного фонду, змін до проспекту емісії акцій та погодження проекту статуту корпоративного фонду здійснюються уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не можуть розглядатися як гарантія вартості цих акцій.

3. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду) є підставою для оформлення глобального сертифіката акцій (тимчасового глобального сертифіката акцій).

4. При розміщенні акцій корпоративного фонду компанія з управління активами та/або андеррайтер(и) відповідно до законодавства із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюють заходи з фінансового моніторингу.

5. Укладення договору з першим власником акцій корпоративного фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) в офіційному друкованому виданні Комісії та розміщення його (їх) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

6. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (змін до нього), підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

{Абзац перший пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством.

{Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

8. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.

За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.

{Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

9. Документи на двох та більше аркушах обов'язково повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою компанії з управління активами.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Пункт 10 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

II. Послідовність дій емітента з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду

1. Перше розміщення акцій корпоративного фонду є виключно приватним серед засновників корпоративного фонду.

Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі таких учасників - юридичних осіб.

{Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

2. Створення корпоративного фонду здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про:

створення корпоративного фонду;

затвердження проекту статуту корпоративного фонду;

приватне розміщення акцій корпоративного фонду;

2) подання до Комісії заяви та всіх необхідних документів для погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;

3) реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду, погодження проекту його статуту та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4) присвоєння акціям корпоративного фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) договору про обслуговування емісії цінних паперів та оформлення тимчасового глобального сертифіката;

6) приватне розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду;

7) оплата повної номінальної вартості акцій корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу;

8) затвердження установчими зборами корпоративного фонду результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради корпоративного фонду, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач) (в разі укладення такого договору);

9) державна реєстрація корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації;

10) укладення договорів з компанією з управління активами та зберігачем (в разі укладення такого договору);

11) подання до Комісії всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр);

12) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, зареєстрованого регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду.

3. З метою погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду протягом 60 днів після прийняття зборами засновників рішення про приватне розміщення акцій корпоративного фонду до Комісії подаються такі документи:

1) заява про погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (додаток 1);

2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(а) корпоративного фонду (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) - юридичних(ої) осіб (особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) має містити:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду;

відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);

{Абзац третій підпункту "а" підпункту 2 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

предмет та цілі діяльності;

мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду);

розмір початкового статутного капіталу корпоративного фонду;

відомості про розмір внесків кожного із засновників до статутного капіталу корпоративного фонду;

найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок;

б) рішення про приватне розміщення акцій, яке включає:

загальну номінальну вартість акцій, які передбачається розмістити;

номінальну вартість акцій;

кількість акцій;

форму випуску та тип акцій;

форму існування акцій;

права власників акцій;

в) рішення про затвердження проекту статуту корпоративного фонду;

г) визначення дати проведення установчих зборів засновників (установчі збори корпоративного фонду мають бути проведені протягом трьох місяців з дня повної оплати засновниками вартості акцій);

ґ) визначення засновника(ів) та/або уповноважених осіб засновника(ів) (повне найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб), якому(им) надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням корпоративного фонду та укладенням з Центральним депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів;

3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(а) (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) - юридичних(ої) осіб (особи)) (у двох примірниках);

{Підпункт 3 підпункту 2 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) фінансова звітність засновника - юридичної особи, складена згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду.

Зазначена фінансова звітність повинна бути складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;

{Підпункт 4 підпункту 2 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

5) копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного контролюючого органу за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника - фізичної особи.

{Підпункт 5 підпункту 2 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

6) довідку про структуру власності засновників - юридичних осіб, засвідчену підписами уповноважених осіб таких засновників (додаток 2). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

{Підпункт 2 пункту 3 розділу II доповнено підпунктом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7) довідку в довільній формі про належність/неналежність засновників - фізичних осіб до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», засвідчену підписами таких засновників.

{Підпункт 2 пункту 3 розділу II доповнено підпунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4. Реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду здійснюється на підставі поданих відповідно до законодавства документів. Уповноважена особа Комісії погоджує проект статуту корпоративного фонду та реєструє випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду.

На проекті статуту корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Погоджено" із зазначенням дати погодження, який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник погодженого проекту статуту корпоративного фонду та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (додаток 3) видається заявникові.

Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до Реєстру.

III. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій

1. Протягом одного року з дня внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру компанія з управління активами реєструє в Комісії випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспект їх емісії.

Компанія з управління активами подає до Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення про розміщення акцій уповноваженим органом корпоративного фонду.

2. Для реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій (додаток 4);

2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально, який (яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із збільшенням статутного капіталу;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3) копію статуту корпоративного фонду з урахуванням змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;

{Підпункт 3 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 4 пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), укладеного з депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ (далі - зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 5 пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{ Підпункт 6 пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}

5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору з компанією з управління активами, затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;

{Підпункт 5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

6) проспект емісії акцій корпоративного фонду, затверджений загальними зборами корпоративного фонду, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи корпоративного фонду.

У разі якщо емітент при розміщенні акцій користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії погоджується з андеррайтером(ами);

{Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , № 407 від 21.06.2018 }

7) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду має бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

{Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

8) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;

9) оригінал (копію) платіжного доручення із зазначенням найменування фонду, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчений(у) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами з відміткою банку про його прийняття;

{Підпункт 9 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

10) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 5). Довідка є дійсною не більше ніж 7 робочих днів з дати її складання.

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін;

{Підпункт 10 пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

11) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

12) довідку у довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду повинен містити такі відомості:

1) характеристику компанії з управління активами, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу;

дату державної реєстрації компанії з управління активами;

номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

прізвище, ім'я, по батькові, посаду;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного фонду (відсотки щодо кожного);

2) характеристику корпоративного фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер телефону;

дату державної реєстрації корпоративного фонду;

дату та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до Реєстру;

реєстраційний код за Реєстром;

предмет та цілі діяльності;

розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами / рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із зміною розміру статутного капіталу, грн;

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 розділу III Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

дату припинення діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду) у форматі дд/мм/рр;

строк (інтервал) викупу акцій, порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік), тривалість інтервалу (не менше 10 робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу) (для інтервального корпоративного фонду);

дані про голову та членів наглядової ради корпоративного фонду: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (із зазначенням повного найменування юридичної особи - учасника чи прізвища, імені та по батькові фізичної особи - учасника у разі їх представництва);

інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;

{Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3) текст регламенту корпоративного фонду, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом голови наглядової ради корпоративного фонду;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) інформацію про розміщення раніше випущених в обіг акцій корпоративного фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо):

мета випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду або здійснення спільного інвестування);

спосіб розміщення акцій (публічне або приватне розміщення);

загальна сума випуску акцій, грн;

номінальна вартість акцій, грн;

кількість акцій, штук;

форма існування акцій;

форма випуску, тип акцій;

дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

спосіб розміщення випуску акцій (публічне або приватне розміщення);

загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити;

номінальна вартість акцій;

кількість акцій;

форма існування акцій;

форма випуску та тип акцій;

перелік осіб, серед яких розміщуватимуться акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);

{Абзац восьмий підпункту 5 пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

порядок визначення ціни продажу акцій;

порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування;

дата закінчення розміщення акцій (у форматі дд/мм/рр), яка не може бути пізнішою ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності такого інституту спільного інвестування (для строкових корпоративних фондів);

адреси місць розміщення акцій;

права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників корпоративного фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;

порядок розміщення акцій корпоративного фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;

порядок оплати акцій;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі:

відмови від випуску акцій;

визнання емісії акцій недобросовісною;

порядок повідомлення про випуск акцій корпоративного фонду;

6) відомості про оцінювача майна (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр);

7) відомості про фондову біржу, на якій передбачається здійснювати обіг акцій корпоративного фонду (для біржових корпоративних фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

{Підпункт 7 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);

{Підпункт 8 пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);

{Пункт 3 розділу III доповнено новим підпунктом 9 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

{Підпункт 10 пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

11) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією, який/які здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп акцій корпоративного фонду (якщо регламентом корпоративного фонду передбачено достроковий викуп акцій корпоративного фонду).

{Підпункт 11 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування (додаток 6) з урахуванням попередньої емісії акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду анулюється.

5. На проспекті емісії акцій корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та видача свідоцтва про реєстрацію такого випуску акцій є підставою для внесення змін до Реєстру.

6. Компанія з управління активами зобов’язана:

1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі;

3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо;

{Пункт 6 розділу III доповнено підпунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно з підпунктом 12 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.

{Пункт 6 розділу III доповнено підпунктом 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7. У разі приватного розміщення акцій компанія з управління активами протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії повинна надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, засвідчену в установленому законодавством порядку.

8. Після закінчення строку розміщення акцій корпоративний фонд зобов'язаний привести свій статутний капітал у відповідність до загальної номінальної вартості його акцій, що перебувають в обігу (для строкового корпоративного фонду).

IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду

1. Реєстрація Комісією змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Емітент не має права змінювати:

вид, тип та клас спеціалізованого або кваліфікаційного корпоративного фонду та належність корпоративного фонду до біржових або венчурних;

прийняте рішення про розміщення акцій у частині:

обсягу прав акціонерів за акціями;

кількості акцій одного випуску (крім випадку приведення статутного капіталу корпоративного фонду у відповідність до загальної номінальної вартості акцій такого корпоративного фонду, що перебувають в обігу);

умов розміщення акцій одного випуску, зокрема: порядок визначення ціни продажу акцій; порядок та строк розміщення акцій; зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або у разі визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів.

2. Зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду повинні бути подані компанією з управління активами для реєстрації в Комісію протягом 7 робочих днів з дня прийняття наглядовою радою рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду.

Рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язані із заміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, компанії з управління активами, приймається наглядовою радою протягом 15 днів з моменту набрання чинності таким договором.

3. Реєстрація змін до статуту корпоративного фонду, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, проводиться відповідно до законодавства.

4. У разі внесення змін до статуту корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня затвердження змін до статуту забезпечує державну реєстрацію змін до статуту. Наглядова рада корпоративного фонду протягом 7 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту зобов’язана затвердити зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду.

Реєстрація змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій корпоративного фонду.

5. Якщо в комплекті документів для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду надано зміни до регламенту корпоративного фонду, такі зміни засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та написом (штампом) "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих і засвідчених у встановленому порядку змін до регламенту корпоративного фонду повертається заявникові.

6. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду (додаток 7), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 8), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 9), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду (додаток 10), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 11), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту, реєстрацію випуску акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 12);

2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;

{Підпункт 2 пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3) звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій корпоративного фонду (додаток 13), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), складений на дату прийняття наглядовою радою корпоративного фонду рішення про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду;

{Підпункт 3 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , № 407 від 21.06.2018 }

4) зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду у двох примірниках, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), уповноваженої особи корпоративного фонду.

У разі якщо корпоративний фонд при розміщенні акцій корпоративного фонду користується послугами андеррайтера(ів), зміни, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, погоджуються андеррайтером(ами);

{Підпункт 4 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , № 407 від 21.06.2018 }

5) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування (у разі заміни свідоцтва);

6) копію статуту корпоративного фонду або змін до нього (у разі внесення змін), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;

{Підпункт 6 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами.

{Абзац перший підпункту 7 пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

Договір з компанією з управління активами (у разі її заміни) має бути затверджений загальними зборами, а договір зі зберігачем (у разі його заміни) затверджений загальними зборами та погоджений компанією з управління активами;

{Підпункт 7 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

{Підпункт 8 пункту 6 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

{Підпункт пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 ; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

9) зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту);

{Підпункт 9 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

10) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду);

{Підпункт 10 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

11) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних з наступним випуском акцій);

{Підпункт 11 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

12) копію повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду;

13) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.

{Пункт 6 розділу IV доповнено новим підпунктом 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

7. На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, документи, визначені підпунктами 7, 9, 10, 12, 13 пункту 6 цього розділу, не подаються.

{Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4-7, 9-11 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 12 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов’язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду, та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу, у випадку внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних зі зміною зберігача, аудиторської фірми, оцінювача майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду.

{Пункт 8 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

9. Уповноважена особа Комісії за умови відповідності вимогам законодавства поданих документів для:

реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та реєстрації випуску акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування з урахуванням попередньої(іх) емісії(ій);

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування;

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та регламенту корпоративного фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, реєстрації випуску акцій та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування з урахуванням попередньої(іх) емісії(ій);

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду.

10. На тексті змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду видається заявникові.

11. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та видача або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування є підставою для внесення змін до Реєстру.

12. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду зобов’язана:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій (у разі публічного розміщення акцій);

надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення акцій). Якщо кількість учасників такого корпоративного фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника корпоративного фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

Якщо після публічного розміщення акцій корпоративного фонду його уповноваженим органом прийнято рішення про приватне розміщення наступного випуску акцій, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників корпоративного фонду в порядку, передбаченому проспектом емісії акцій корпоративного фонду.

Якщо після приватного розміщення акцій корпоративного фонду загальними зборами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії акцій корпоративного фонду, проспект емісії акцій корпоративного фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, після реєстрації таких змін у Комісії повинен бути опублікований компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менше ніж за 10 календарних днів до початку розміщення акцій корпоративного фонду.

13. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього та шостого пункту 12 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

V. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови у реєстрації є:

{Абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

1) порушення корпоративним фондом або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу акцій вимогам законодавства про цінні папери;

2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

3) наявність у проспекті емісії акцій корпоративного фонду і документах, які надаються до Комісії відповідно до цього Положення, недостовірної інформації;

4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, виданих Комісією.

3. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

{Розділ V доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

4. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації.

5. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

1) оформлення документів з порушенням вимог пункту 9 розділу І, пункту 3 розділу ІІ, пунктів 2, 3 розділу ІІІ, пункту 6 розділу ІV цього Положення;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.

{Пункт 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

6. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з моменту подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.

{Пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

VI. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката;

2) текст зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3) непридатний для користування проспект емісії акцій корпоративного фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього));

4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)).

{Підпункт 4 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 9 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі з зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього).

{Пункт 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

VII. Порядок видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду

1. Видача дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду здійснюється у разі втрати або пошкодження свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 14);

2) непридатне для користування свідоцтво (тимчасове свідоцтво) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі пошкодження свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду);

3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі втрати свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду).

{Підпункт 3 пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 9 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу VII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з моменту подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі з зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику.

{Пункт 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. СимоненкоДодаток 1
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

ЗАЯВА
про погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду


Місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду


Загальна номінальна вартість акцій (розмір статутного капіталу), грн


Кількість акцій, шт.


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номінальна вартість акцій, грн


Телефон корпоративного інвестиційного фонду


_________________________
   (уповноважена особа емітента)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 }Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника корпоративного фонду

Частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - засновнику корпоративного фонду, %

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, які прямо володіють не менше 5 % статутного капіталу юридичної особи - засновника корпоративного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи*, які прямо володіють не менше 5 % статутного капіталу юридичної особи - засновника корпоративного фонду

Частка в статутному капіталі юридичної особи - засновника корпоративного фонду, %

1

2

3

4

5

6__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

__________________________
(уповноважена особа засновника)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

«___» _________ 20___ року


{Положення доповнено додатком 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(пункт 4 розділу II)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }


Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу III)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій
______________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду


Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Інформація щодо проголошеного випуску акцій з метою спільного інвестування

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, шт.


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 10 пункту 2 розділу III)

ДОВІДКА
про пов’язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду
______________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

Інформація
про учасників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - учасника чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - учасника, голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника, голови наглядової ради корпоративного фонду *

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, %**

Належність фізичної особи - учасника до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі - учаснику

1

2

3

4

5

6

7

А


Учасники - фізичні особи
Б


Учасники - юридичні особи
В


Голова наглядової радиУсього:

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Інформація
про пов’язаних осіб фізичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб*

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про пов’язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники - юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ учасника корпоративного інвестиційного фонду

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі, %

1

2

3

4

5

6

7
__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника корпоративного інвестиційного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі учасника корпоративного фонду, %

1

2

3

4

5

6__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

Інформація
про юридичних осіб, у яких корпоративний фонд бере участь

№ з/п

Код за ЄДРПОУ корпоративного фонду

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, %

1

2

3

4

5

6

7
__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду та членів його (їх) сім’ї

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов’язаних осіб засвідчую.

________________________________
(уповноважена особа корпоративного фонду)

_______
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

«_____» _______________ 20___ року


{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014 , в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(пункт 4 розділу III)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }


Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Причина внесення змін до проспекту емісії акцій

Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії та реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
______________________________
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон


Розмір сплаченого статутного капіталу, грн


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Причина внесення змін до проспекту емісії акцій


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Інформація щодо проголошеного випуску акцій з метою спільного інвестування

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, шт.


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
____________________________
(спосіб розміщення випуску акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Причина внесення змін до проспекту емісії акцій


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного інвестиційного фонду
______________________________
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон, факс


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Причина внесення змін до проспекту емісії акцій та регламенту


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
___________________________
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Причина внесення змін до проспекту емісії акцій та регламенту


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 12
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту, реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
______________________________
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Місцезнаходження


Телефон


Розмір сплаченого статутного капіталу, грн


Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн


Причина внесення змін до проспекту емісії акцій та регламенту


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Інформація щодо проголошеного випуску акцій з метою спільного інвестування

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, шт.


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 13
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 3 пункту 6 розділу IV)

ЗВІТ
про результати розміщення попереднього випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
___________________________
(спосіб розміщення акцій)

Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Фактична дата початку розміщення акцій


Фактична дата закінчення розміщення акцій


Усього розміщено акцій, штук:


у т. ч. серед фізичних осіб, штук


у т. ч. серед юридичних осіб, штук


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


______________________________________
  (учасник(и) або його (їх) уповноважена(і) особа(и))

_________
(підпис(и))

_________________
(прізвище(а), ініціали)

______________________________
  (уповноважена особа андеррайтера(ів))

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

______________________________
  (уповноважена особа зберігача)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }Додаток 14
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу VII)

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
__________________________
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Код за ЄДРПОУ (у разі наявності)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (у разі наявності)


Місцезнаходження


Телефон


Причина видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій


Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (зазначається щодо випуску, за яким видається дублікат свідоцтва)

Загальна номінальна вартість акцій, грн


Кількість акцій, штук


Номінальна вартість акцій, грн


Форма існування акцій


Форма випуску та тип акцій


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій


Відомості про компанію з управління активами (у разі наявності)

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


_________________________
   (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" __________ 20__ року{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси