Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр

Мінприроди України; Наказ, Порядок, Форма, Картка від 14.06.2013 № 262

Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр

Реєстрація: Мін'юст України від 10.07.2013 № 1156/23688

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1156-13

Текст документа від 14.06.2013:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2013  № 262


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1156/23688

Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр

Відповідно до статті 39 Кодексу України про надра, статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України», підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 391, та абзацу третього підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, з метою забезпечення нормативно-правового регулювання обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, що додається.

2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 липня 2000 року № 73 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2000 року за № 470/4691, визнати таким, що втратив чинність.

3. Державній службі геології та надр України (Дудінов В.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
14.06.2013  № 262


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1156/23688

ПОРЯДОК
обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює процедуру обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр (далі - РДГВН) на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Облік РДГВН здійснюється за результатами завершених РДГВН шляхом їх аналізу, систематизації, узагальнення і зберігання.

1.2. Облік, аналіз, систематизація, узагальнення і зберігання результатів РДВГН проводяться з метою:

підвищення рівня знань щодо геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної, геохімічної (узагальнено-геологічної) вивченості надр;

запобігання дублюванню проведення однакових видів, методів досліджень і масштабів РДГВН на тій самій площі (профілю) робіт чи її ділянках; за однаковими видами корисних копалин та іншими, що збігаються, характеристиками завершених і нових РДГВН, які не збільшують геологічну вивченість цієї площі;

раціонального вибору напрямів подальшого проведення РДГВН для планування розвитку мінерально-сировинної бази країни.

1.3. Дія цього Порядку регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі на стадії дослідно-промислової розробки, яка провадиться на ділянках надр, і поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір проводити РДГВН у межах території України та її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Для цілей цього Порядку виконавцями РДГВН вважаються користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра.

1.4. Облік результатів РДГВН здійснює Держгеонадра України на підставі звітних геологічних матеріалів, облікових карток вивченості, розташування контурів вивчених площ (профілів) РДГВН.

1.5. Результати виконаних РДГВН відповідно до установлених вимог викладаються у геологічних чи науково-дослідних звітах або у виданих картах геологічного змісту, які після їх затвердження в установленому порядку передаються на постійне зберігання до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (далі - ДНВП «Геоінформ України»).

1.6. Роботи з обліку, аналізу, систематизації та узагальнення результатів РДГВН передбачають:

інвентарний облік звітних матеріалів з геологічної вивченості надр, їх зберігання і використання в установленому порядку;

перевірку та систематизацію облікових карток і копій розташування вивчених площ (профілів проведених робіт);

ведення картотеки геологічної вивченості надр;

ведення комп'ютерних баз даних з геологічної вивченості надр;

складання контурних карт і картограм геологічної вивченості;

складання аналітичних таблиць за видами геологічної вивченості.

1.7. Таблиці, контурні карти і картограми геологічної вивченості надр надаються відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 423.

1.8. Інформаційно-технічне забезпечення, інформаційно-аналітичне супроводження робіт з обліку результатів завершених робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр та веденням електронної бази, здійснюється ДНВП «Геоінформ України».

II. Розгляд матеріалів для обліку результатів завершених робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр

2.1. Для обліку РДГВН виконавець РДГВН надає:

супровідний лист;

звітні геологічні матеріали;

облікову картку вивченості за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

копії розташування контуру вивченої площі (профілю) РДГВН.

Зазначені документи подаються в одному примірнику за підписом виконавця РДГВН (його керівника) та проставлянням відтиску печатки (за наявності).

2.2. Облікові картки вивченості складаються виконавцями РДГВН після розгляду звітних геологічних матеріалів науково-технічною, науково-редакційною чи вченою радою та прийняття рішення щодо повноти та якості результатів РДГВН.

Найменування і позначення видів, методів робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр та корисних копалин, для виявлення чи вивчення яких вони проводяться, наведено у додатку 2 до цього Порядку.

2.3. Облікова картка вивченості складається за одним з видів вивченості до кожного листа карти масштабу 1:1000000, у межах якого розташована площа (профіль) проведення РДГВН або частина площі (профілю) робіт, якщо вона відображається на декількох листах зазначеного масштабу.

У разі проведення комплексу різних видів РДГВН на тій самій площі (профілі) робіт облікові картки складаються з відповідних видів вивченості: геологічного; гідрогеологічного; інженерно-геологічного; геофізичного, еколого-геологічного; геохімічного.

2.4. Копія розташування контуру вивченої площі (профілю) робіт виконується на листі карти номенклатури масштабу 1:1000000.

Копія виконується з оглядової карти зазначеного масштабу в умовних позначеннях до контурних карт та картограм вивченості надр за масштабами всіх видів робіт, які наведені в додатку 3 до цього Порядку, завіряється проставлянням підпису виконавця РДГВН (його керівника) та відтиску печатки (за наявності).

У разі заповнення облікової картки в електронному вигляді разом з оригіналом картки передається її електронна копія.

Електронна форма облікової картки розміщується на офіційному сайті Держгеонадр України.

2.5. При розгляді документів, поданих відповідно до пункту 2.1 цього розділу, перевіряється наявність та відповідність зазначених в облікових картках вивченості номерів державної реєстрації РДГВН та спеціальних дозволів на користування надрами на відповідних об’єктах.

За результатами розгляду до облікової картки вноситься інвентарний номер прийнятого звіту чи виданої карти. Цей самий номер наноситься на копію контуру розташування вивченої площі (профілю) робіт.

2.6. Про взяття на облік результатів РДГВН або відмову виконавець повідомляється письмово.

III. Узагальнення результатів завершених робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр

3.1. Узагальнення результатів завершених РДГВН здійснюється шляхом ведення документального та електронного обліку.

3.2. Облікові картки геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної, геохімічної вивченості становлять картотеку вивченості надр.

Облікові картки вивченості систематизуються відповідно до номенклатури листів карт масштабу 1:1000000 і нумеруються окремо за кожним листом карти зазначеного масштабу.

1) картотеки з геологічної вивченості утворюються з облікових карток, що складені:

до звітів за результатами:

регіональних геолого-геофізичних досліджень масштабу 1:1000000, 1:500000;

регіональних геологознімальних, геофізичних і геологопрогнозних робіт масштабу 1:200000, 1:100000;

геологознімальних й геологопрогнозних робіт масштабу 1:50000, 1:25000;

пошуків та пошукової оцінки родовищ корисних копалин;

розвідки родовищ корисних копалин;

тематичних, науково-дослідних та дослідно-методичних робіт з геохронології, стратиграфії, тектоніки, магматизму, метаморфізму, мінералогії та кристалографії, петрографії, літології, четвертинної геології, геоморфології,

палеонтології, палеоботаніки, палеогеографії, геохімії, геодинаміки, металогенії, мінерагенії, екзогенних процесів, екологічної геології;

на видані геологічні карти вищезазначених масштабів та регіональні карти геологічного змісту;

2) картотеки з гідрогеологічної вивченості складаються з облікових карток:

до звітів за результатами:

гідрогеологічних та комплексних знімань;

гідрогеологічних та комплексних знімань, проведених з метою меліорації земель;

пошукових і розвідувальних робіт на підземні води та лікувальні грязі;

гідрогеологічних досліджень при пошукових і розвідувальних роботах на тверді корисні копалини;

вивчення глибинних водоносних горизонтів і комплексів;

проведення дослідно-промислового видобутку підземних вод;

тематичних, дослідно-методичних і науково-дослідних гідрогеологічних робіт;

на видані гідрогеологічні карти масштабу 1:1000000 і крупніше;

на роботи зі створення і ведення державного водного кадастру;

3) картотеки з інженерно-геологічної вивченості складаються з облікових карток:

до звітів за результатами:

інженерно-геологічних та комплексних знімань;

інженерно-геологічних досліджень, проведених з метою будівництва різних споруд і вивчення умов їх експлуатації;

інженерно-геологічних та комплексних знімань, проведених з метою меліорації земель;

тематичних, дослідно-методичних, науково-дослідних робіт, які супроводжуються інженерно-геологічними картами;

на видані інженерно-геологічні карти;

4) картотеки з геофізичної вивченості складаються з облікових карток:

до звітів за результатами:

польових наземних, морських, аерогеофізичних та свердловинних досліджень;

дослідно-методичних і науково-дослідних робіт; тематичних узагальнювальних робіт;

складання зведених та прогнозних карт;

переінтерпретації геофізичних матеріалів минулих років;

на видані геофізичні карти.

Якщо у звіті чи виданій карті викладаються результати виконаного комплексу геофізичних робіт і географічні координати вивчених ділянок площі (профілю) не збігаються, тоді на кожний геофізичний метод робіт заповнюється окрема облікова картка;

5) картотеки з еколого-геологічної вивченості формуються з облікових карток, складених:

до звітів за результатами:

комплексних еколого-геологічних досліджень та картографування, у тому числі еколого-геохімічних, еколого-газогеохімічних, еколого-радіометричних, еколого-гідрогеологічних, еколого-інженерно-геологічних тощо;

регіональних геологознімальних робіт, у процесі яких виконані еколого-геологічні дослідження та картографування;

спеціальних еколого-геологічних досліджень та картографування на територіях та об'єктах інтенсивного промислового та сільськогосподарського виробництва, захоронення відходів;

розвідувальних робіт, у процесі яких виконувались супутні еколого-геологічні дослідження;

моніторингу геологічного середовища;

тематичних, дослідно-методичних, науково-дослідних робіт, які супроводжуються еколого-геологічними картами різного призначення та масштабу;

на видані еколого-геологічні карти;

6) картотеки з геохімічної вивченості формуються з облікових карток, складених:

до звітів за результатами:

регіональних геологознімальних робіт, у процесі яких виконані випереджальні та супутні геохімічні роботи;

пошукових, пошуково-оцінних і розвідувальних робіт, які виконані з використанням геохімічних методів;

розвідувальних робіт різного напряму, за якими отримана інформація щодо результатів геохімічних досліджень;

тематичних, науково-дослідних, дослідно-методичних геохімічних робіт, які супроводжуються картами різного масштабу, а також цих самих робіт, якщо до них не додаються карти геохімічного змісту;

на видані геохімічні карти.

3.3. Щороку до 1 липня складаються (поповнюються) контурні карти та картограми вивченості надр за результатами РДГВН, які викладені у прийнятих на зберігання геологічних звітах і виданих картах та в облікових документах до них, що надійшли станом на 1 січня поточного року.

Топографічною основою для складання контурних карт і картограм вивченості надр є міжнародна номенклатура листів карт масштабу 1:1000000, які охоплюють територію України.

На зазначених картах відображаються кордони адміністративних одиниць, залізничні та шосейні шляхи, найбільш важливі населені пункти, крупні річки та водойми.

Контури вивчених площ (профілів) робіт підлягають обов'язковому відображенню на контурних картах й картограмах вивченості:

1) контури вивчених площ (профілів) наносяться на контурну карту чи картограму вручну або в автоматизованому режимі, використовуючи картографічні програмні засоби та бази даних;

2) колір контуру площі (профілю) або її зафарбовування приймається відповідно до масштабу виконаних РДГВН, груп корисних копалин та об'єктів робіт.

Усередині або ззовні контуру проставляються: інвентарний номер звіту (виданої карти); прізвище та ініціали основного автора звіту (карти); рік завершення РДГВН;

3) контурні карти і картограми геологічної вивченості надр складаються (поповнюються) з таких видів:

контурні карти вивченості території пошуковими та розвідувальними роботами за окремими групами або видами корисних копалин;

контурні карти або картограми вивченості регіональними геолого-геофізичними дослідженнями; регіональними геологознімальними, геофізичними і геологопрогнозними роботами; геологознімальними й геологопрогнозними роботами масштабу 1:50000 чи 1:25000;

контурна карта вивченості тематичними, науково-дослідними, дослідно-методичними роботами та за результатами виданих геологічних карт;

картограми вивченості території геологознімальними роботами складаються окремо за масштабами 1:200000, 1:50000 та крупніше;

4) контурна карта гідрогеологічної вивченості території складається (поповнюється) за результатами пошукових робіт на підземні води за їх видами та на лікувальні грязі. На ту саму карту наносяться також площі гідрогеологічних робіт, які були проведені при пошуках та розвідці на тверді корисні копалини, а також робіт з вивчення водоносних горизонтів, що глибоко залягають, у комплексі з глибинним картуванням, роботами на нафту і газ.

Окрема контурна карта складається за результатами знімальних, тематичних, дослідно-методичних і науково-дослідних гідрогеологічних робіт та виданих гідрогеологічних карт.

Картограми гідрогеологічної вивченості складаються за результатами:

гідрогеологічних та комплексних знімань;

гідрогеологічних та комплексних знімань, проведених з метою меліорації земель;

5) контурні карти інженерно-геологічної вивченості складаються (поповнюються) за такою номенклатурою:

контурна карта вивченості інженерно-геологічними та комплексними зніманнями, а також тематичними, дослідно-методичними, науково-дослідними роботами, які супроводжуються інженерно-геологічними картами; на цю саму карту наносяться видані інженерно-геологічні карти;

контурна карта вивченості інженерно-геологічними дослідженнями з метою будівництва різних споруд;

контурна карта вивченості інженерно-геологічними та комплексними зніманнями з метою меліорації земель.

Картограми інженерно-геологічної вивченості складаються за результатами:

інженерно-геологічних та комплексних знімань; виданих інженерно-геологічних карт;

інженерно-геологічних досліджень з метою будівництва різних споруд;

інженерно-геологічних та комплексних знімань з метою меліорації земель;

6) контурні карти і картограми геофізичної вивченості складаються (поповнюються) за результатами таких методів досліджень:

гравірозвідка;

аеромагніторозвідка;

аерогаммаспектрометрія;

наземна магніторозвідка;

електророзвідка наземна, морська та аероелектророзвідка;

сейсморозвідка в нафтогазових провінціях (Дніпровсько-Донецька западина, Карпатський регіон, Причорноморська западина, Крим);

геофізичні дослідження для пошуків підземних вод;

інші види геофізичних досліджень або їх комплекси;

7) контурні карти і картограми еколого-геологічної вивченості складаються (поповнюються) за результатами:

комплексних еколого-геологічних досліджень та картографування;

еколого-геологічних досліджень та картографування при регіональних геологознімальних роботах;

супутніх еколого-геологічних досліджень при геологорозвідувальних роботах;

спеціальних еколого-геологічних робіт та картографування;

моніторингу геологічного середовища;

тематичних, дослідно-методичних, науково-дослідних робіт та виданих карт еколого-геологічного змісту;

8) контурні карти і картограми геохімічної вивченості складаються (поповнюються) за результатами таких видів робіт:

випереджальні і супутні геохімічні дослідження, які виконуються при регіональних геологознімальних роботах;

супутні геохімічні дослідження при геологорозвідувальних роботах різного напряму;

геохімічні роботи на нафту й газ та пошуки родовищ твердих корисних копалин;

тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи геохімічного змісту; видані геохімічні карти.

На контурні карти і картограми геохімічної вивченості виносяться контури вивчених площ вищезазначеними видами робіт таких масштабів: 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 і дрібніше, а за потреби на них наносяться окремі регіональні профілі геохімічних робіт.

3.4. Щороку до 1 квітня здійснюється підрахування вивчених площ за видами й масштабами знімань, для чого використовуються дані облікових карток, які надійшли станом на 1 січня поточного року, з урахуванням наступного:

1) підрахування розміру вивчених площ проводиться окремо з кожного виду і масштабу робіт, при цьому не враховуються площі в разі повторення на них робіт одного масштабу;

2) підрахування розміру вивчених площ здійснюється за адміністративними одиницями і підсумовується щодо території України в цілому;

3) розмір геологічно вивчених площ подається у таблицях вивченості території глибинним геологічним картуванням, аерофотогеологічним та космофотогеологічним картуванням за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, за результатами:

вивчення території геологічним зніманням, груповим геологічним зніманням та геологічним довивченням раніше знятих площ;

вивчення території глибинним геологічним картуванням, аерофотогеологічним та космофотогеологічним картуванням;

вивчення континентального шельфу геологічними зніманнями;

4) підрахування площ і складання таблиць вивченості території гідрогеологічними та комплексними зніманнями за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, здійснюються за результатами таких видів робіт:

гідрогеологічних та комплексних знімань;

гідрогеологічних і комплексних досліджень з метою меліорації земель.

При складанні таблиць вивченості проводиться підрахування площ робіт окремо за масштабами:

знімальні роботи - 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

знімальні роботи з метою меліорації земель - 1:25000 і крупніше, 1:50000, 1:100000, 1:200000;

5) підрахування площ і складання таблиць вивченості території інженерно-геологічними та комплексними зніманнями за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку, здійснюється за результатами:

інженерно-геологічних та комплексних знімань;

інженерно-геологічних та комплексних знімань з метою меліорації земель.

Підрахування площ провадиться окремо за масштабами знімань: 1:25000 і крупніше, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

6) підрахування площ та складання таблиць геофізичної вивченості території аеромагнітними та гравіметричними зніманнями за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку.

Підрахування площ проводиться без урахування їх перекриття різними масштабами досліджень.

При складанні таблиць вивченості з гравірозвідки виконується підрахування площ за масштабами 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000; з аеромагнітного знімання - за масштабами 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

7) підрахування площ, вивчених еколого-геологічними роботами, відображається у таблицях вивченості території комплексними еколого-геологічними дослідженнями та картуванням, еколого-геологічними дослідженнями та картуванням при регіональних геологознімальних роботах за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку, за результатами:

комплексних еколого-геологічних досліджень та картографування; еколого-геологічних досліджень та картографування при геологознімальних роботах; тематичних робіт;

спеціальних еколого-геологічних досліджень та картографування.

У таблицях еколого-геологічної вивченості викладаються підрахування площ робіт окремо за масштабами 1:25000 і крупніше, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 і дрібніше;

8) підрахування площ геохімічного вивчення територій викладається у таблицях вивченості території випереджувальними та супутніми геохімічними роботами при геологічних зніманнях за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку, за результатами таких видів робіт:

випереджувальних та супутніх геохімічних досліджень у складі регіональних геологознімальних робіт;

геохімічних пошуків родовищ корисних копалин масштабу 1:200000 і крупніше.

3.5. Щороку до 1 липня складається пояснювальна записка з геологічної вивченості надр України, до якої додається таблиця обсягів робіт, виконаних з обліку, аналізу, систематизації та узагальнення результатів геологічної вивченості надр за звітний рік за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

У пояснювальній записці викладаються:

результати (таблиці) підрахування площ, вивчених різними видами знімальних робіт, проведеними на території України в цілому та її адміністративних одиниць;

відомості про приріст вивчених площ за звітний період та його розподіл за адміністративними одиницями;

недоліки в оформленні облікових матеріалів, які надійшли від виконавців РДГВН;

рекомендації з удосконалення обліку, узагальнення та використання результатів робіт з геологічного вивчення надр.

До пояснювальної записки додається узагальнювальна контурна карта з геологічної вивченості надр, на яку наносяться площі всіх робіт за звітний рік.

Заступник директора
Юридичного департаменту


В.А. БучкоДодаток 1
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр
(пункт 2.1)

ОБЛІКОВА КАРТКА ВИВЧЕНОСТІ


Додаток 2
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр
(пункт 2.2)

НАЙМЕНУВАННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ
видів, методів робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр та корисних копалин, для виявлення чи вивчення яких вони проводяться

1. ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ

Регіональне геологічне вивчення території України

РГВ

Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1000000, 1:500000:

РГГД

геолого-мінерагенічне картування

ГМК

виділення зон і районів нафтогазоносності для першочергового вивчення

ВЗНГ

виявлення об'єктів (структур) нафтогазоносності

ВОНГ

підготовка об'єктів (структур) до глибокого буріння на нафту й газ

ПОНГ

геологічне вивчення площ в районах надглибоких свердловин та опорних профілей

ГВП

космофотогеологічне картування

КФГК

тематичні, науково-дослідні та дослідно-методичні роботи

ТЕМ

видані карти

ВИД

Регіональні геологознімальні, геофізичні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:200000 (1:100000):

РГЗР

геологічне знімання (полистове)

ГЗ200

геологічне знімання шельфу

ГЗШ200

геологічне довивчення раніш закартованих площ

ГДП

глибинне геологічне картування

ГГК

аерофотогеологічне картування

АФГК

видані карти

ВИД200

Геологознімальні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:50000 (1:25000):

ГЗР

геологічне знімання (полистове)

ГЗ50

геологічне знімання, групове

ГГЗ50

геологічне знімання шельфу

ГЗШ50

аерофотогеологічне картування

АФГК50

Пошуки та пошукова оцінка родовищ твердих корисних копалин

ППО

Пошукові роботи:

ПР

загальні пошуки

ЗП

пошуки

П

пошуково-оцінні роботи

ПО

детальні пошуки

ДП

Пошуки родовищ нафти й газу:

ПРНГ

пошуки родовищ (покладів)

ПНГ

Розвідка родовищ твердих корисних копалин:

РР

попередня

РП

детальна

РД

дорозвідка

ДР

Розвідка родовищ нафти й газу:

РРНГ

розвідка

РНГ

дорозвідка

ДРНГ

КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Горючі корисні копалини:

Г

нафта, газ природний, конденсат

НГК

газ природний вугільних шахт

ГШ

вугілля кам'яне

ВК

вугілля буре

ВБ

торф, сапропель

Т

горючі сланці

ГС

Металічні корисні копалини:

М

чорні

ЧМ

кольорові

КМ

рідкісні

РМ

благородні

БМ

рідкісноземельні

РЗ

розсіяні елементи

РЕ

радіоактивна сировина

РА

Неметалічні корисні копалини:

Н

гірничохімічні

ГХ

гірничорудні

ГР

облицювальне каміння

ОК

ювелірне та виробне каміння

ЮВК

діаманти

Д

нерудні для металургії

НМ

для будівництва

Б

2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Гідрогеологічне комплексне знімання

Гідрогеологічне знімання

Г

Гідрогеологічне знімання із супутнім інженерно-геологічним зніманням

ГІ

Геолого-гідрогеологічне знімання

ГГ

Гідрогеологічне знімання з проведенням геологічного знімання дочетвертинних відкладів

ГДЧ

Гідрогеологічне знімання з проведенням геологічного знімання четвертинних відкладів

ГЧ

Гідрогеологічне довивчення і перезнімання раніше вивчених територій

ГД

Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та комплексні знімання, проведені з метою меліорації земель

МЗ

Видані гідрогеологічні карти

ВИГ

Пошукові і розвідувальні роботи на підземні води:

для господарсько-питного водопостачання

ПВ

для технічного водопостачання

ТВ

мінеральні

МВ

промислові

ПрВ

термальні

ТеВ

для зрошення земель

ОЗ

для сільськогосподарського водопостачання

СХ

для обводнення пасовищ

Оп

дренажні води, які беруть участь в обводненні родовищ твердих корисних копалин

ДВ

Роботи з вертикального дренажу

ВД

Дослідження для штучного поповнення запасів підземних вод

ШП

Гідрогеологічні дослідження при пошукових і розвідувальних роботах на тверді корисні копалини

ГІТ

Роботи з вивчення гідрогеологічних умов глибинних водоносних горизонтів і комплексів порід (проводиться самостійно і в комплексі з глибинним геологічним картуванням, роботами на нафту й газ)

ГІГ

Роботи із створення та ведення Державного водного кадастру

ДВК

Пошукові і розвідувальні роботи щодо лікувальних грязей

ЛГ

Тематичні, дослідно-методичні та науково-дослідні роботи, які супроводжуються гідрогеологічними картами або картами гідрогеологічного змісту

ТкГ

Тематичні, дослідно-методичні та науково-дослідні роботи, до яких гідрогеологічні карти не додаються

БкГ

3. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Інженерно-геологічні та комплексні знімання

Інженерно-геологічні знімання

І

Інженерно-геологічні знімання з проведенням гідрогеологічного знімання

ІГ

Комплексні гідрогеологічні та інженерно-геологічні знімання з метою меліорації земель

МЗ

Інженерно-геологічні дослідження з метою будівництва різних споруд:

цивільного і промислового будівництва

Б

меліоративного будівництва

МБ

гідротехнічного будівництва

ГтБ

будівництва лінійних споруд

ЛБ

аеродромного будівництва

АБ

підземного будівництва

ПБ

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи, які супроводжуються інженерно-геологічними картами

ТкІ

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи, до яких інженерно-геологічні карти не додаються

Бк

Видані інженерно-геологічні карти

ВИІГ

4. ГЕОФІЗИЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Гравірозвідка:

гравірозвідка наземна

ГР

гравірозвідка морська

ГРМ

Магніторозвідка:

магніторозвідка наземна

МР

аеромагнітне знімання

АМЗ

гідромагнітне знімання

ГМЗ

Аерогаммаспектрометричне знімання

АГСЗ

Аерогаммазнімання

АГЗ

Сейсморозвідка:

СР

метод відбитих хвиль

МВХ

метод загальної глибини точки

МЗГТ

Вібросейсморозвідка

ВС

глибинне сейсмозондування

ГСЗ

глибинне сейсмопрофілювання

ГСП

зондування заломленими хвилями

ЗЗХ

кореляційний метод заломлених хвиль

КМЗХ

метод регульованого направленого приймання

МРНП

метод рефрагованих хвиль

МРХ

спосіб широкого профілю

ШП

Електророзвідка:

ЕР

електророзвідка морська

ЕРМ

аероелектророзвідка

АЕР

вертикальне електрозондування

ВЕЗ

викликана електрична поляризація

ВП

амплітудно-фазові заміри

АФЗ

бескінченно довгий кабель

БДК

зондування становленням електричного поля

ЗСП

індукційно-частотне зондування

ІЧЗ

дипольне електричне зондування

ДЕЗ

дипольне осьове зондування

ДОЗ

диференційне зондування

ДЗ

дипольне електромагнітне профілювання

ДЕМП

метод зарядженого тіла

МЗТ

кругове вертикальне електрозондування

КВЕЗ

комбіноване електропрофілювання

КЕП

симетричне електропрофілювання

СЕП

магнітно-телуричне зондування

МТЗ

аеромагнітне телуричне зондування

АМТЗ

метод перехідних процесів

МПП

Геофізичне дослідження свердловин

ГДС

Біолокаційний метод

БЛМ

Радіометричне знімання наземне

РМ

5. ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Комплексні еколого-геологічні дослідження та картографування:

ЕГК

ландшафтно-геохімічні; еколого-геохімічні; еколого-газогеохімічні; агрогеохімічні; еколого-радіометричні; медико-геохімічні; еколого-гідрогеологічні; еколого-гідрогеохімічні; еколого-інженерно-геологічні; еколого-геофізичні тощо

Еколого-геологічні дослідження та картографування при регіональних геологознімальних роботах

ГЗЕГ

Спеціальні еколого-геологічні дослідження та картографування в районах розташування та впливу:

атомних електростанцій

АЕС

теплових електростанцій

ТЕС

гірничодобувних, нафтопереробних та інших переробних комплексів

ГДК

промислово-міських агломерацій

ПМА

великих аграрно-промислових виробництв та інтенсивного ведення сільського господарства

СГЗ

полігонів захоронення промислових відходів

ПЗВ

Еколого-геологічні дослідження при геологорозвідувальних роботах:

ГРЕГ

літогеохімічні; гідрогеохімічні; радіометричні тощо

Моніторинг геологічного середовища

Вивчення режиму підземних вод і контроль за їх станом

КО

Вивчення активізації небезпечних геологічних процесів:

екзогенних

ЕГП

ендогенних

ЕНП

Створення постійних моделей геологічного середовища

ПДМ

Створення та ведення моніторингу геологічного середовища

М

Спостереження за станом гідрогеодеформаційного поля Землі

ГГД

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи еколого-геологічного напряму, які супроводжуються еколого-геологічними картами

ТкЕГ

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи еколого-геологічного напряму, які не супроводжуються еколого-геологічними картами

БкЕГ

Видані еколого-геологічні карти

ВИЕГ

6. ГЕОХІМІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Геохімічні роботи, які виконуються при регіональних геологознімальних роботах:

випереджувальні

ВГХР

супутні

СГХР

Ландшафтно-геохімічне картування та картографування

ЛГХР

Геохімічні роботи, які виконуються при пошукових, пошуково-оціночних, розвідувальних роботах; геохімічні пошуки родовищ корисних копалин

ПГХР

Геохімічні роботи, які виконані як супутні при геологорозвідувальних роботах різного напряму

ГХР

Геохімічні роботи на нафту й газ

НГХР

Видані геохімічні карти

ВГХР

Методи, що використовуються в процесі геохімічних робіт:

первинних літогеохімічних ореолів

ПЛХО

вторинних літогеохімічних ореолів розсіювання

ВЛХО

літогеохімічних потоків розсіювання

ВЛХП

накладених літогеохімічних ореолів

НЛХО

мінералого-геохімічний

МГХ

шліхо-геохімічний

ШГХ

фітогеохімічний

ФГХ

радіометричний

РГХ

атмогеохімічний (газовий)

АГХ

гідрогеохімічний

ГГХ

гідрогеохімічний поверхневих водотоків та водоймів

ГГХН

гідрогеохімічний підземних вод

ГГХП

вивчення снігового покрову

СНГХ

гідролітогеохімічний

ГЛГХ

геоелектрохімічний

ГЕГХ

Примітка. Глибинні геохімічні роботи з відбором проб у свердловинах позначаються відповідним індексом у дужках (гл.).


Додаток 3
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр
(пункт 2.4)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
до контурних карт та картограм вивченості надр за масштабами всіх видів робіт

Колір

Масштаб

Болотний

1:1000000 та дрібніше

Синій

1:500000

Зелений

1:200000

Фіолетовий

1:100000

Червоний

1:50000

Бузковий

1:25000

Вишневий

1:10000 та крупніше

Примітка. Профільні роботи всіх масштабів відображаються чорним кольором.

Геологічна вивченість території
геологорозвідувальними роботами

Корисні копалини

Колір контуру

Види геологорозвідувальних робіт

Тверді корисні копалини

Червоний

Пошукові роботи:


Червоний

загальні пошуки

Червоний

пошуки

Вишневий

Пошуково-оцінні роботи:

Бузковий

детальні пошуки

Чорний

Розвідка родовищ (попередня, детальна, дорозвідка)

Червоний

Виділення зон і районів для першочергового вивчення

Нафта, газ і конденсат

Червоний

Виявлення об'єктів (структур)

Червоний

Підготовка об'єктів (структур) до глибокого буріння

Бузковий

Пошуки родовищ (покладів)

Бузковий

Розвідка родовищ (розвідка, дорозвідка)

Інженерно-геологічна вивченість
території інженерно-геологічними дослідженнями
з метою будівництва різних споруд та вивчення умов їх експлуатації

Колір контуру або площі

Вид досліджень з метою будівництва об'єктів

Чорний

Цивільного та промислового будівництва

Синій

Гідротехнічного будівництва

Червоний

Будівництва лінійних споруд

Коричневий

Підземного будівництва

Фіолетовий

Аеродромного будівництва

Зелений

Меліоративного будівництва

Еколого-геологічна вивченість території
спеціальними еколого-геологічними роботами та картуванням

Колір контуру

Об'єкти вивчення

Червоний

Атомні електростанції

Коричневий

Теплові електростанції

Чорний

Гірничодобувні, нафтопереробні та інші промислові переробні комплекси

Бузковий

Промислово-міські агломерації

Зелений

Аграрно-промислові виробництва та території інтенсивного ведення сільського господарства

Синій

Полігони захоронення промислових відходівДодаток 4
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр
(підпункт 3 пункту 3.4)

ТАБЛИЦЯ
вивченості території геологічним зніманням та геологічним довивченням раніше знятих площ станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назва адміністра- тивної одиниці

Площа, км - 2

Масштаб знімань

Площа значних внутрішніх водоймищ, км - 2

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

1

2

3

4

5

6

7

8

9Усього
Вивченість території глибинним геологічним картуванням,
аерофотогеологічним та космофотогеологічним картуванням станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назва адміністративної одиниці

Площа, км - 2

Глибинне геологічне картування

Аерофотогеологічне картування

Космофотогеологічне картування

Площа значних внутрішніх водоймищ, км - 2

масштаб

масштаб

масштаб

крупний

середній

дрібний

1:50000

1:200000

1:200000

1:500000

1:1000000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
УсьогоВивченість континентального шельфу в межах території України
геологічними зніманнями станом на 01.01.20__

№ з/п

Назва моря

Вивчена площа за масштабом знімання (км - 2 )

1:200000

1:50000

1

2

3

4


Усього

Додаток 5
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр
(підпункт 4 пункту 3.4)

ТАБЛИЦЯ
вивченості території гідрогеологічними та комплексними зніманнями станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністратив-них одиниць

Пло-ща, км - 2

Усього, покрито зніман- нями, км - 2

Масштаб знімань

Знімання масштабу менше 1:1000 000 та не покрита зніманнями площа

Площа великих внутріш-ніх водой-мищ, км - 2

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

1:500000

1:1000000

усьо-го

які потребу- ють додаткових робіт

усьо-го

які потребу- ють додаткових робіт

усьо-го

які потребу- ють додаткових робіт

усьо-го

які потребу- ють додаткових робіт

усьо-го

які потребу- ють додаткових робіт

усьо-го

які потребу- ють додаткових робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Усього

Вивченість території гідрогеологічними та комплексними зніманнями,
проведеними з метою меліорації земель станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністративних одиниць

Площа, км - 2

Усього, покрито зніманнями, км - 2

Масштаб знімань

Площа великих внутрішніх водоймищ, км - 2

1:25000 і крупніше

1:50000

1:100000

1:200000

усього

у тому числі які потребують додаткових робіт

усього

у тому числі які потребують додаткових робіт

усього

у тому числі які потребують додаткових робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

УсьогоДодаток 6
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр (підпункт 5 пункту 3.4)

ТАБЛИЦЯ
вивченості території інженерно-геологічними та комплексними зніманнями станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністративних одиниць

Площа, км - 2

Усього, покрито зніманнями, км - 2

Масштаб знімань

Площа великих внутрішніх водоймищ, км - 2

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

1:500000

1:1 000000

усього

які потребують додаткових робіт

усього

які потребують додаткових робіт

усього

які потребують додаткових робіт

усього

які потребують додаткових робіт

усього

які потребують додаткових робіт

усього

які потребують додаткових робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Усього

Вивченість території інженерно-геологічними та комплексними зніманнями, проведеними з метою меліорації земель станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністративних одиниць

Площа, км - 2

Усього, покрито зніманнями, км - 2

Масштаб знімань

Площа великих внутрішніх водоймищ, км - 2

1:25000 і крупніше

1:50000

1:100000

1:200000

усього

у тому числі які потребують додаткових робіт

усього

у тому числі які потребують додаткових робіт

усього

у тому числі які потребують додаткових робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Усього

Додаток 7
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр
(підпункт 6 пункту 3.4)

ТАБЛИЦЯ
геофізичної вивченості території аеромагнітними та гравіметричними зніманнями станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністративних одиниць

Площа, км - 2

Геофізичні методи і вивчені площі

Аеромагнітне знімання

Гравіметричне знімання

масштаби

масштаби

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

1:500000

1:1000000

1:10000 і крупніше

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000 і дрібніше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

УсьогоДодаток 8
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр (підпункт 7 пункту 3.4)

ТАБЛИЦЯ
вивченості території комплексними еколого-геологічними дослідженнями та картографуванням, еколого-геологічними дослідженнями та картуванням при регіональних геологознімальних роботах станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністративних одиниць

Площа адміністративної одиниці, км - 2

Усього вивчено, км - 2

Комплексні еколого-геологічні дослідження та картографування (ЕКГ)

Еколого-геологічні дослідження та картування при регіональних геологознімальних роботах (ГЗЕГ)

Площа великих внутрішніх водоймищ, км - 2

масштаб робіт

масштаб робіт

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

1:500000

1:1000000

1:25000

1:500000

1:200000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивченість території спеціальними еколого-геологічними дослідженнями та картуванням станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назви адміністративних одиниць, площі адміністративних одиниць

Атомні та теплові електростанції (АЕС, ТЕС)

Гірничодобувні, нафтопереробні та інші переробні комплекси (ГДК)

Промислово-міські агломерації (ПМА)

Аграрно-промислові виробництва та сільськогосподарські території (СГЕ)

Полігони захоронення промислових відходів (ПЗВ)

усього вивчено, км - 2

масштаб

усього вивчено, км - 2

масштаб

усього вивчено, км - 2

масштаб

усього вивчено, км - 2

масштаб

усього вивчено, км - 2

масштаб

1:25 000 і крупніше

1:50 000

1:200000

1:25000 і крупніше

1:50 000

1:200000

1:25 000 і крупніше

1:50 000

1:200000

1:25 000 і крупніше

1:50 000

1:200000

1:25 000 і крупніше

1:50 000

1:200 000

вивчена площа, км - 2

вивчена площа, км - 2

вивчена площа, км - 2

вивчена площа, км - 2

вивчена площа, км - 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

УсьогоДодаток 9
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр (підпункт 8 пункту 3.4)

ТАБЛИЦЯ
вивченості території випереджувальними та супутніми геохімічними роботами при геологічних зніманнях станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назва адміністративної одиниці

Площа, км - 2

Види та масштаби робіт

випереджувальні

супутні

1:200000

1:50000

1:200000

1:50000

усього

у тому числі глибинні

усього

у тому числі глибинні

усього

у тому числі глибинні

усього

у тому числі глибинні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Усього

Вивченість території геохімічними пошуками станом на 01.01.20__


Чисельник - вивчена площа, км - 2
--------------------------------------
Знаменник - % вивченості

№ з/п

Назва адміністративної одиниці

Площа, км - 2

Масштаби робіт

1:200000 - 1:100000

1:50000 - 1:25000

1:10000 та крупніше

усього

у тому числі глибинні

усього

у тому числі глибинні

усього

у тому числі глибинні

1

2

3

4

5

6

7

8

9


УсьогоДодаток 10
до Порядку обліку робіт і досліджень,
пов’язаних із геологічним
вивченням надр (пункт 3.5)

ТАБЛИЦЯ
обсягів робіт, виконаних з обліку, аналізу, систематизації та узагальнення результатів геологічної вивченості надр за звітний 20__ рік

№ з/п

Види робіт з геологічного вивчення надр

Кількість

Нанесено на контурну карту України

Нанесено на зведену картограму

Ураховані таблицями вивченості

прийнятих звітів (виданих карт)

прийнятих облікових карток

масштаби регіональних геолого-знімальних робіт

кількість адміністративних одиниць

кількість листів масштабу 1:1000000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УсьогоІнформація
Розділи
Регуляторні кейси