Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ 11.06.2013 № 992 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1126/23658 Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015 № 1919 від 26.11.2015 № 1 від 10.01.2017 № 584 від 10.08.2017 № 786 від 07.11.2017 № 58 від 01.02.2018 № 867 від 13.12.2018 № 940 від 28.12.2018 № 689 від 14.11.2019 № 216 від 07.05.2020 № 34 від 21.01.2021 № 663 від 19.08.2021 - зміни опрацьовуються} Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається. 2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити: подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України; подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства. 4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», але не раніше його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К.Кривенка. Голова Комісії Д. Тевелєв Протокол засідання Комісії від 11 червня 2013 р. № 29 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013 № 992 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1126/23658 ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Загальні положення 1. Це Положення визначає порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання та перелік звітних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність, що провадиться депозитарною установою. {Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 663 від 19.08.2021} 2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані. 3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: власник іпотечних цінних паперів - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на іпотечні цінні папери; власник пакета акцій - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесені цінні папери, та номінального утримувача), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі, у номінального утримувача / клієнта номінального утримувача обліковуються права на голосуючі акції певного емітента у кількості, що становить 5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента; {Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017, № 867 від 13.12.2018} дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення подій, визначених у пунктах 4, 5 розділу ІІІ цього Положення; {Абзац четвертий пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015} депозитарій - Центральний депозитарій цінних паперів або Національний банк України, що здійснює депозитарний облік цінних паперів відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»; іноземна фінансова установа - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), в якій депозитарна установа на підставі відповідного договору відкрила рахунок (рахунки) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави; {Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій, власників іпотечних цінних паперів, про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі, про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України, про внесення змін до системи депозитарного обліку, пов'язаних із застосуванням санкцій; {Абзац пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 663 від 19.08.2021} номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами; {Абзац пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 216 від 07.05.2020} санкції - обмежувальні заходи, введені в дію певними Указами Президента України відповідно до Закону України «Про санкції». {Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 663 від 19.08.2021} Термін «підзвітний рахунок» вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України. {Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 663 від 19.08.2021} 4. Дані депозитарних установ подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії. 5. Щоденні, нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня. 6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Положення. Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-18 до цього Положення. {Абзац другий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 7. Дані депозитарних установ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів). 8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії депозитарна установа зобов'язана подати Дані, визначені цим Положенням, у паперовій формі. Паперова форма Даних підписується уповноваженою особою депозитарної установи. {Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017} У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, скріплені підписом уповноваженої особи депозитарної установи. {Абзац третій пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017} 9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML - файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру. 10. Розрахунок депозитарними установами пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності. {Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015} 11. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, депозитарна установа наводить її у примітках до цієї довідки. 12. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії. {Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015} ІІ. Склад Даних 1. Дані, які складаються та подаються до Комісії: щоденні; щомісячні; щоквартальні; нерегулярні. 2. Щоденні Дані депозитарної установи складаються з довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 1), довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі (додаток 16). {Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» та операцій зарахування/списання прав на цінні папери, які не пов'язані з набуттям/припиненням прав власності на цінні папери, що відбуваються унаслідок збільшення/зменшення кількості цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі). {Абзац другий пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018, № 34 від 21.01.2021} 3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з: 1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2); 2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13); 3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14); 4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15). До складу щомісячних даних за березень входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, яка подається не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, та довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (додаток 19). {Абзац шостий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Пункт 3 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015, № 1 від 10.01.2017} 4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з: 1) титульного аркуша (додаток 3); 2) довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу; {Підпункт 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 3) довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу; 4) довідки про адміністративні операції, проведені депозитарною установою (додаток 6). Довідка подається про адміністративні операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу; 5) довідки про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу; 6) довідки про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа (додаток 8). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу; 7) довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 9). Довідка подається про облікові операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу; 8) фінансової звітності (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, крім річної фінансової звітності, яка подається у складі щомісячних даних за березень місяць; {Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} 9) довідки про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства" (додаток 20). {Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} 5. Нерегулярні Дані депозитарної установи складаються з: 1) довідки про власників пакетів акцій (додаток 10); 2) довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 11); 3) довідки про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі (додаток 17); {Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 4) довідки про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України (додаток 18). {Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} ІІІ. Строки подання Даних до Комісії 1. Депозитарна установа подає Дані у строки: щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним; {Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015} щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним; {Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015} щоквартальні - не пізніше 25-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом; нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення. 2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, не подаються за операційний день, протягом якого депозитарна установа не здійснювала облікових операцій. 3. Нерегулярні Дані депозитарної установи подаються за фактом їх виникнення. 4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок: 1) зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій; 2) збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента; {Підпункт 2 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 3) зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента; {Підпункт 3 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 4) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій; 5) зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій; 6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента; {Підпункт 6 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента; {Підпункт 7 пункту 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} 8) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій; 9) блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів; 10) розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів; 11) списання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій. {Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017} 5. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок: зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на одне або більше прав на іпотечні цінні папери; збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів; зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим; зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери; погашення іпотечних цінних паперів; блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів; {Абзац сьомий пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015} розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів; {Абзац восьмий пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015} списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони. 6. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються депозитарною установою до Комісії станом на час закриття операційного дня. 7. Депозитарні установи у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинні усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі ІІ цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних депозитарною установою (додаток 12), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності. 8. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день. 9. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з: вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів); настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини). 10. Дані депозитарної установи мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів) та/або усунення обставин непереборної сили (форc-мажорних обставин), у зв'язку з якими неможливо було подати Дані. 11. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія. Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності І. Курочкіна Додаток 1 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу ІІ) ДОВІДКА про облікові операції, проведені депозитарною установою 1 Номер за порядком 2 Дата, за яку подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 6 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент- нерезидент) 7 Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності) 8 Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування) 9 Дані емітента: повне найменування 10 Дані емітента: країна реєстрації1 11 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 12 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 13 Дані про цінні папери: код2 14 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів 15 Дані про цінні папери: код валюти3 16 Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 17 Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт. 18 Дані про номінального утримувача: найменування 19 Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 20 Дані про номінального утримувача: країна реєстрації5 21 Дані про власника: вид4 22 Дані про власника: країна реєстрації5 23 Номер запису в журналі депозитарних операцій 24 Обслуговування операції: «1» - за розпорядженнями депонентів / номінального утримувача, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів; «2» - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; «3» - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; «4» - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «5» - інше 25 Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку) 26 Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування (правонаступництво); «5» - інше 27 Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: дата укладання договору (дата вчинення правочину) 28 Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: номер договору (реквізити правочину) 29 Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника 30 Операція за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника 31 Безумовна операція на підставі: «1» - виконавчих документів; «2» - свідоцтва про право на спадщину; «3» - розпорядження Уповноваженої особи Комісії; «4» - інше 32 Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі 33 Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту 34 Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів) 35 Примітки __________ Примітка. Рядки 18-20 заповнюються у разі проведення операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача. __________ 1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. 3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів. 5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. {Додаток 1 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 867 від 13.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 2 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу ІІ) ДОВІДКА про пруденційні нормативи депозитарної установи 1 Код за ЄДРПОУ депозитарної установи 2 Найменування депозитарної установи 3 Рік, за який подаються Дані 4 Звітний місяць 5 Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів 6 Розмір власних коштів2, грн 7 Норматив достатності власних коштів1 8 Коефіцієнт покриття операційного ризику1 9 Примітки __________ 2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми. {Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017} Додаток 3 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ) ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 1 Квартал, за який подаються Дані 2 Рік, за який подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма1 6 Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи 7 Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи 8 Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи 9 Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування 10 Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування 11 Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування 12 Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів 13 Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів 14 Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів 15 Місцезнаходження депозитарної установи: код території2 16 Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс 17 Місцезнаходження депозитарної установи: область 18 Місцезнаходження депозитарної установи: район 19 Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт 20 Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок 21 Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ 22 Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ 23 Дані депозитарної установи: електронна пошта 24 Дані депозитарної установи: веб-сторінка 25 Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку 26 Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок 27 Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку 28 Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн 29 Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн 30 Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника 31 Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника 32 Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера {Рядок 33 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 34 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 35 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 36 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 37 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 38 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 39 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 40 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 41 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 42 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 43 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 44 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 45 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} 33 Примітки __________ 1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів. 2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України». 3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. {Додаток 3 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 1919 від 26.11.2015, № 786 від 07.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 4 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ) ДОВІДКА про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою1 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Дані про депозитарій / іноземну фінансову установу: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа 6 Дані про депозитарій / іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності) 7 Дані про депозитарій / іноземну фінансову установу: найменування 8 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 9 Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування) 10 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент- нерезидент) 11 Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності) 12 Дані емітента: повне найменування 13 Дані емітента: країна реєстрації2 14 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 15 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 16 Дані про цінні папери: код3 17 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів (за наявності) 18 Дані про цінні папери: код валюти4 19 Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт. 20 Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт. 21 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах власників, грн 22 Власники - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 23 Власники - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. 24 Власники - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 25 Власники - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 26 Власники - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт. 27 Власники - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 28 Власники - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) 29 Власники - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) 30 Власники - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) 31 Власники - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 32 Власники - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт. 33 Власники - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 34 Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 35 Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт. 36 Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 37 Власники - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 38 Власники - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт. 39 Власники - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 40 Власники - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 41 Власники - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт. 42 Власники - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 43 Власники - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.5 44 Власники - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.5 45 Власники - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія -- для опціонних сертифікатів, грн5 46 Власники - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 47 Власники - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт. 48 Власники - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 49 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт. 50 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт. 51 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 52 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт. 53 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт. 54 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 55 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт. 56 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт. 57 Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 58 Власники - територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт. 59 Власники - територіальні громади: усього цінних паперів, шт. 60 Власники - територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 61 Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт. 62 Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт. 63 Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 64 Номінальний утримувач: найменування 65 Номінальний утримувач: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа 66 Номінальний утримувач: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності) 67 Номінальний утримувач: розмір власних коштів 68 Номінальний утримувач: код валюти6 69 Номінальний утримувач: кількість рахунків за номінальним утримувачем, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт. 70 Номінальний утримувач: загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача у депозитарній установі, шт. 71 Номінальний утримувач: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, грн 72 Примітки __________ Примітка. Примітка. Рядки 64-69 заповнюються за кожним номінальним утримувачем. __________ 1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи. 2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. 5 У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, заповнюється як торговець цінними паперами. 6 Заповнюються щодо валюти, в якій зазначений розмір власних коштів, відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. {Додаток 4 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 867 від 13.12.2018} Додаток 5 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ) ДОВІДКА про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою1 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 6 Дані емітента: повне найменування 7 Дані емітента: організаційно-правова форма2 8 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 9 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 10 Дані про цінні папери: код3 11 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі на дату реєстрації випуску, грн 12 Дані про цінні папери: код валюти4 13 Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн 14 Дані про номінального утримувача: найменування 15 Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 16 Дані про номінального утримувача: країна реєстрації5 17 Дані про власника: вид6 18 Дані про власника: країна реєстрації7, 8 19 Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)2, 8 20 Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)8 21 Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента) 22 Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента) 23 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування) 24 Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, зазначаються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи8 25 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи8 26 Дані про власника: по батькові (фізичної особи) 27 Дані про власника: місцезнаходження8 28 Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)8, 9 29 Дані про власника: кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, у номінального утримувача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт. 30 Дані про власника: частка в статутному капіталі (для акцій), % 31 Примітки __________ Примітка. Рядки 14-16 заповнюються у разі, якщо рахунки у цінних паперах власників пакетів акцій/ іпотечних цінних паперів обслуговуються номінальним утримувачем/клієнтом номінального утримувача __________ 1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи. 2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів. 3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. 5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 6 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів. 7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 8 У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами. 9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів. {Додаток 5 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017, № 867 від 13.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 6 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ) ДОВІДКА про адміністративні операції, проведені депозитарною установою 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт. 6 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт. 7 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт. 8 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт. 9 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 10 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 11 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт. 12 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 13 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт. 14 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт. 15 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт. 16 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт. 17 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт. 18 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт. 19 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт. 20 Відкрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт. 21 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт. 22 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт. 23 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт. 24 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт. 25 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 26 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 27 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт. 28 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 29 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт. 30 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України) 31 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт. 32 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт. 33 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт. 34 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт. 35 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт. 36 Закрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт. 37 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт. 38 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт. 39 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт. 40 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт. 41 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 42 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 43 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт. 44 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 45 Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт. 46 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт. 47 Кількість відкритих рахунків номінальних утримувачів на кінець періоду за договорами з номінальними утримувачами, шт. 48 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт. 49 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт. 50 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт. 51 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт. 52 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт. 53 Примітки {Додаток 6 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 867 від 13.12.2018} Додаток 7 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ) ДОВІДКА про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду1 6 Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ 7 Дані про пенсійний фонд: повне найменування 8 Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи 9 Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер 10 Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування 11 Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування 12 Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ 13 Дані про компанію з управління активами: повне найменування 14 Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ 15 Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування 16 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 17 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент) 18 Дані емітента: повне найменування 19 Дані емітента: країна реєстрації2 20 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 21 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 22 Дані про цінні папери: код3 23 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 24 Кількість цінних паперів, шт. 25 Примітки __________ 1Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів. 2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. Додаток 8 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 6 пункту 4 розділу ІІ) ДОВІДКА про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Дані про інститут спільного інвестування: вид1 6 Дані про інститут спільного інвестування: тип2 7 Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ 8 Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ 9 Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування 10 Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування 11 Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування 12 Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ 13 Дані про компанію з управління активами: повне найменування 14 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 15 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент) 16 Дані емітента: повне найменування 17 Дані емітента: країна реєстрації3 18 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 19 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 20 Дані про цінні папери: код4 21 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 22 Кількість цінних паперів, шт. 23 Примітки __________ 1Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів. 2Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів. 3Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 4Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. Додаток 9 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 7 пункту 4 розділу ІІ) ДОВІДКА про облікові операції, проведені депозитарною установою1 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Дата операційного дня 6 Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів, загальна кількість операцій, шт. 7 Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість цінних паперів, шт. 8 Обслуговування операції: за розпорядженнями номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/ номінальних утримувачів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 9 Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт. 10 Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт. 11 Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 12 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт. 13 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт. 14 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 15 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість операцій, шт. 16 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість цінних паперів, шт. 17 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн {Рядок 18 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 19 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} {Рядок 20 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} 18 Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт. 19 Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт. 20 Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 21 Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт. 22 Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт. 23 Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 24 Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт. 25 Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт. 26 Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 27 Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт. 28 Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт. 29 Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 30 Примітки __________ 1 Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства"). {Додаток 9 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015, № 867 від 13.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 10 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ) ДОВІДКА про власників пакетів акцій1 1 Номер за порядком 2 Дата, станом на яку подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 6 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент) 7 Дані емітента: повне найменування 8 Дані емітента: організаційно-правова форма2 9 Дані емітента: країна реєстрації3 10 Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ 11 Дані про депозитарій: найменування 12 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 13 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 14 Дані про цінні папери: код4 15 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера 16 Дані про цінні папери: код валюти5 17 Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн 18 Дані про власника: вид6, 7 19 Дані про власника: країна реєстрації7, 8 20 Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)2, 7 21 Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 22 Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента) 23 Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента) 24 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування) 25 Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи7 26 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи7 27 Дані про власника: по батькові (фізичної особи) 28 Дані про власника: місцезнаходження7 29 Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)7, 9 30 Дата відкриття рахунку в цінних паперах 31 Дата виникнення нерегулярних Даних 32 Види змін на рахунку в цінних паперах депонента10 33 Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт. 34 Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт. 35 Частка в статутному капіталі, % 36 Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), % 37 Примітки __________ 1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи. 2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів. 3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. 5 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. 6 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів. 7 У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами. 8 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів. 10 Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі» Системи довідників та класифікаторів. {Додаток 10 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 584 від 10.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 11 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ) ДОВІДКА про власників іпотечних цінних паперів1 1 Номер за порядком 2 Дата, станом на яку подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 6 Дані емітента: повне найменування 7 Дані емітента: країна реєстрації2 8 Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ 9 Дані про депозитарій: найменування 10 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 11 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 12 Дані про цінні папери: код3 13 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі 14 Дані про цінні папери: код валюти4 15 Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн 16 Дані про власника: вид5, 6 17 Дані про власника: країна реєстрації6, 7 18 Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)6, 8 19 Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)6 20 Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента) 21 Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента) 22 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування) 23 Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи6 24 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи6 25 Дані про власника: по батькові (фізичної особи) 26 Дані про власника: місцезнаходження6 27 Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб-резидентів)6, 9 28 Дата відкриття рахунку в цінних паперах 29 Дата виникнення нерегулярних Даних 30 Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів10 31 Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт. 32 Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт. 33 Примітки __________ 1При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні Дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів. 2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів. 4Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. 5Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів. 6У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами. 7Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 8Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів. 9Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів. 10Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів. {Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 12 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункту 7 розділу ІІІ) ДОВІДКА про виправлення Даних депозитарною установою 1 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 2 Дата заповнення 3 Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних 4 Примітки Додаток 13 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) ДОВІДКА про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів 1 Код за ЄДРПОУ депозитарної установи 2 Найменування депозитарної установи 3 Рік, за який подаються Дані 4 Звітний місяць 5 Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів 6 Розмір власних коштів, грн 7 Зареєстрований статутний капітал, грн 8 Резервний капітал, грн 9 Додатковий капітал, грн 10 Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн 11 Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн) 12 Неоплачений статутний капітал, грн 13 Вилучений статутний капітал, грн 14 Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн 15 Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн {Рядок 14 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017} 16 Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн 17 Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн 18 Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн 19 Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн 20 Непокритий збиток на початок звітного року, грн 21 Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн 22 Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн 23 Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн 24 Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн 25 Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн) 26 Гудвіл, грн 27 Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн 28 Відстрочені податкові активи, грн 29 Витрати майбутніх періодів, грн 30 Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн 31 Капітал у дооцінках, грн 32 Примітки __________ Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми. {Положення доповнено новим Додатком 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018, № 940 від 28.12.2018} Додаток 14 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) ДОВІДКА про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат 1 Код за ЄДРПОУ депозитарної установи 2 Найменування депозитарної установи 3 Рік, за який подаються Дані 4 Звітний місяць 5 Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів 6 Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн 7 Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн 8 Витрати на службові відрядження, грн 9 Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн 10 Витрати на оплату послуг зв'язку, грн 11 Винагороди за консультаційні послуги, грн 12 Винагороди за інформаційні послуги, грн 13 Винагороди за аудиторські послуги, грн 14 Винагороди за інші послуги, грн 15 Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн 16 Витрати на охорону приміщень, грн 17 Розмір фіксованих накладних витрат, грн 18 Примітки __________ Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми. {Положення доповнено новим Додатком 14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015} Додаток 15 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) ДОВІДКА про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику 1 Код за ЄДРПОУ депозитарної установи 2 Найменування депозитарної установи 3 Рік, за який подаються Дані 4 Звітний місяць 5 Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів 6 Розмір власних коштів, грн 7 Розмір фіксованих накладних витрат, грн 8 Величина нетто-доходу установи за 1-й рік, грн 9 Величина нетто-доходу установи за 2-й рік, грн 10 Величина нетто-доходу установи за 3-й рік, грн 11 Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн 12 Величина операційного ризику 13 Примітки __________ Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми. {Положення доповнено новим Додатком 15 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1919 від 26.11.2015} Додаток 16 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу II) ДОВІДКА про облікові операції, проведені депозитарною установою за цінними паперами, які обліковуються на рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі 1 Номер за порядком 2 Дата, за яку подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Дані про іноземну фінансову установу: найменування 6 Дані про іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 7 Дані про іноземну фінансову установу: країна реєстрації1 8 Дані емітента: найменування 9 Дані емітента: країна реєстрації1 10 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент) 11 Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності) 12 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 13 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI) 14 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера (за наявності) 15 Дані про цінні папери: код валюти2 16 Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів (за наявності) 17 Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт. (за наявності) 18 Дані про власника: вид3 19 Дані про власника: країна реєстрації4 20 Номер запису в журналі депозитарних операцій 21 Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку) 22 Підстава для проведення депозитарної операції: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування (правонаступництво); «5» - інше 23 Дані про місце вчинення правочину (найменування ринку): «1» - регульований ринок; «2» - організований торговельний майданчик; «3» - багатосторонній торговельний майданчик; «4» - інше 24 Дані про місце вчинення правочину: країна5 25 Дані про місце вчинення правочину: місто 26 Примітки __________ 1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 2 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів. 3 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. {Положення доповнено новим Додатком 16 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019, № 34 від 21.01.2021} Додаток 17 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 5 розділу II) ДОВІДКА про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі 1 Номер за порядком 2 Дата, за яку подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Вид події: «1» - відкриття депозитарною установою рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальному утримувачу; «2» - відкриття депозитарній установі рахунку (рахунків) у цінних паперах в іноземній фінансовій установі 6 Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: повне найменування 7 Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: країна реєстрації1 8 Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження 9 Дані про номінального утримувача / іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 10 Відкрито рахунків за договором з номінальним утримувачем / з іноземною фінансовою установою, шт. 11 Закрито рахунки за договором з номінальним утримувачем / з іноземною фінансовою установою, шт. 12 Примітки __________ 1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. {Положення доповнено новим Додатком 17 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018} Додаток 18 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 5 розділу II) ДОВІДКА про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України 1 Номер за порядком 2 Дата, за яку подаються Дані 3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 4 Дані депозитарної установи: найменування 5 Дані про номінального утримувача: повне найменування 6 Дані про номінального утримувача: країна реєстрації1 7 Дані про номінального утримувача: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження 8 Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 9 Дата виявлення порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України 10 Тип порушення: «1» - ненадання інформації про власників цінних паперів; «2» - ненадання інформації про власників пакетів акцій; «3» - нерозкриття інформації на запит суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України»; «4» - ненадання інформації щодо ідентифікаційних даних клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у встановлених законодавством випадках; «5» - невиконання законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); «6» - зменшення розміру власних коштів2; «7» - інше 11 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 12 Дані емітента: повне найменування 13 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 14 Загальна кількість рахунків номінального утримувача, на яких обліковуються цінні папери, шт. 15 Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, шт. 16 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 17 Примітки __________ 1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 2 Заповнюються у разі зменшення розміру власних коштів нижче значення, встановленого законодавством України. {Положення доповнено новим Додатком 18 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 13.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 19 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) ВІДОМОСТІ про аудиторський звіт 1 Рік, за який подаються Дані 2 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 3 Дані депозитарної установи: найменування 4 Дані суб'єкта аудиторської діяльності: найменування 5 Дані суб'єкта аудиторської діяльності: ідентифікаційний код юридичної особи 6 Дані суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження 7 Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 8 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) 9 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 10 Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки) 11 Наявність пояснювального параграфа: 01 - наявний, 02 - відсутній 12 Номер та дата договору на проведення аудиту 13 Дата початку та дата закінчення аудиту 14 Дата аудиторського звіту 15 Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності {Положення доповнено новим Додатком 19 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019} Додаток 20 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 9 пункту 4 розділу II) ДОВІДКА про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства"1 1 Номер за порядком 2 Квартал, за який подаються Дані 3 Рік, за який подаються Дані 4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 5 Дані депозитарної установи: повне найменування 6 Дата операційного дня проведення операції 7 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 8 Дані емітента: повне найменування 9 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 10 Дані про операцію: тип операції: "1" - списання цінних паперів, "2" - зарахування цінних паперів, "3" - переказ цінних паперів 11 Дані про операцію: загальна кількість операцій, шт. 12 Дані про операцію: загальна кількість цінних паперів, шт. 13 Дані про операцію: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн 14 Примітки __________ 1 Інформація про проведені депозитарною установою операції подається щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери. {Положення доповнено новим Додатком 20 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 689 від 14.11.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси