Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 5 червня 2013 р. № 398 Київ Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності {У назві і тексті Постанови слова “саморегулівної організації у сфері землеустрою” замінено словами “саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності” згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015 № 109 від 01.03.2017 № 916 від 06.11.2019 № 489 від 19.05.2021 № 1198 від 17.11.2021} Відповідно до статті 63 Закону України “Про землеустрій” та статті 53 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє: {Вступна частина із змінами, внесеними згідно Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} Затвердити Порядок визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що додається. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 ПОРЯДОК визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності {Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} {У тексті Порядку слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінено словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} 1. Цей Порядок встановлює процедуру визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі - саморегулівні організації) Держгеокадастром. {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1198 від 17.11.2021} 2. Саморегулівні організації є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку. 3. Громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-землевпорядниками, що претендує на визнання її статусу саморегулівної організації, повинна відповідати таким критеріям: {Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} її кількісний склад повинен налічувати не менш як 250 сертифікованих інженерів-землевпорядників; не менш як 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути сертифікованими інженерами-землевпорядниками; наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою. Громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-геодезистами, що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації, повинна відповідати таким критеріям: {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} її кількісний склад повинен налічувати не менш як 100 інженерів-геодезистів; {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} не менш як 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути сертифікованими інженерами-геодезистами; {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю якості проведених ними топографо-геодезичних і картографічних робіт. {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} Процедура внутрішньої сертифікації членів громадської організації повинна передбачати: {Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} утворення експертної ради, склад і порядок діяльності якої затверджується рішенням громадської організації; здійснення контролю за підвищенням кваліфікації її членів; підготовку звітності про виконання вимог процедури внутрішньої сертифікації; встановлення порядку розв'язання спорів, в тому числі пов'язаних з отриманням негативних результатів внутрішньої сертифікації її членами; вжиття заходів, спрямованих на недопущення невиконання членами громадської організації вимог процедури внутрішньої сертифікації. 4. Для визнання статусу саморегулівної організації громадська організація подає Держгеокадастру такі документи: заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики; {Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 109 від 01.03.2017, № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021} копії статуту та свідоцтва про реєстрацію громадської організації; перелік членів громадської організації, складений за формою згідно з додатком 1 або додатком 2; {Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації своїх членів з метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою або топографо-геодезичних і картографічних робіт. {Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} 5. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Держгеокадастр приймає протягом місяця з дня реєстрації заяви рішення про надання громадській організації статусу саморегулівної організації або відмову у наданні такого статусу. Про прийняте рішення Держгеокадастр повідомляє громадській організації протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. 6. У наданні статусу саморегулівної організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав: подання документів не в повному обсязі або подання документів, що містять недостовірну інформацію; невідповідність громадської організації критеріям, зазначеним у пункті 3 цього Порядку; припинення діяльності громадської організації. Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у наданні статусу саморегулівної організації, громадська організація може повторно подати документи для його отримання. Розгляд повторно поданої громадською організацією заяви про надання їй статусу саморегулівної організації здійснюється відповідно до цього Порядку. 7. У разі внесення змін до статуту саморегулівної організації, процедури внутрішньої сертифікації чи складу її членів така організація подає Держгеокадастру відповідні документи протягом десяти робочих днів починаючи від дати, коли такі зміни відбулися. 8. Статус саморегулівної організації анулюється Держгеокадастром у разі: невідповідності саморегулівної організації критеріям, зазначеним у пункті 3 цього Порядку; неподання або несвоєчасного подання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку; припинення діяльності зазначеної організації; невиконання нею повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених статтею 63 Закону України “Про землеустрій” або повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначених статтею 53 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”; {Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} прийняття саморегулівною організацією рішення про припинення її повноважень щодо громадського регулювання землеустрою або громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності; {Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} неподання саморегулівною організацією звіту, заповненого за формою згідно з додатком 3 або додатком 4. {Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} Звіт має містити інформацію, яка підтверджує здійснення саморегулівною організацією повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених статтею 63 Закону України “Про землеустрій”, або повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначених статтею 53 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”. {Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} Про виконання повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених статтею 63 Закону України “Про землеустрій”, або повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначених статтею 53 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, саморегулівні організації до 1 лютого наступного за звітним року інформують Держгеокадастр за формою, наведеною у додатку 3 або додатку 4. {Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} У разі анулювання статусу саморегулівної організації громадська організація втрачає право здійснювати повноваження, визначені Законом України “Про землеустрій” або Законом України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”. {Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} 81. У разі виявлення обставин, визначених пунктом 81 цього Порядку, Держгеокадастр у тридцятиденний строк приймає рішення про анулювання статусу саморегулівної організації. Про прийняте рішення Держгеокадастр повідомляє громадській організації протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. {Порядок доповнено пунктом 81 згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} 82. Після анулювання статусу саморегулівної організації громадська організація може отримати статус саморегулівної організації повторно в порядку, визначеному Законами України “Про землеустрій”, “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” і цим Порядком. {Порядок доповнено пунктом 82 згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} 9. Спори, пов'язані з визнанням (відмовою у визнанні чи анулюванням) Держгеокадастром статусу саморегулівної організації, розв'язуються у судовому порядку. 10. Держгеокадастр забезпечує інформування громадськості про визнання або анулювання статусу саморегулівної організації. Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1198) ПЕРЕЛІК членів громадської організації у сфері землеустрою {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 1198 від 17.11.2021} Додаток 2 до Порядку ПЕРЕЛІК членів громадської організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності {Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} Додаток 3 до Порядку ЗВІТ про виконання повноважень щодо громадського регулювання землеустрою саморегулівними організаціями у сфері землеустрою за_______рік ______________________________ __________________________________________________________________ (назва саморегулівної організації) Завдання та повноваження саморегулівних організацій у сфері землеустрою Виконання завдань та повноважень Визначення правил підприємницької та професійної діяльності, обов'язкових для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачення механізму відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості Контроль за виконанням положень нормативно-правових актів, норм і правил у сфері землеустрою, забезпеченням належної якості документації із землеустрою, яка складається сертифікованими інженерами-землевпорядниками - її членами Участь у розробленні нормативно-правових актів з питань проведення робіт із землеустрою Участь у професійній підготовці та сертифікації інженерів-землевпорядників Участь у складі кваліфікаційної комісії Захист членів саморегулівних організацій у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних із проведенням робіт із землеустрою, відповідно до закону Сприяння розвитку конкуренції у сфері землеустрою Підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією Сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері землеустрою, широкому інформуванню суспільства про особливості раціонального використання та охорони земель, формування сталого землекористування Встановлення інших вимог щодо сумлінного проведення членами саморегулівних організацій робіт із землеустрою, забезпечення виконання ними вимог Закону України “Про землеустрій”, нормативно-правових актів у сфері землеустрою Інформація про зміни в статуті саморегулівної організації у сфері землеустрою (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни) Інформація про зміни в складі членів саморегулівної організації у сфері землеустрою (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни) {Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021} Додаток 4 до Порядку ЗВІТ про виконання повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності саморегулівними організаціями у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності за________рік _________________________ _________________________________________________________________ назва саморегулівної організації Завдання та повноваження саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності Виконання завдань та повноважень Визначення правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов'язкових для виконання всіма членами таких організацій, а також механізму відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості Контроль за виконанням положень нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпеченням належної якості топографо-геодезичної і картографічної продукції, що складається сертифікованими інженерами-геодезистами - її членами Участь у розробленні нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності Участь у професійній підготовці та сертифікації інженерів-геодезистів Участь у складі кваліфікаційної комісії Захист членів саморегулівних організацій у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних із топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, відповідно до закону Сприяння розвитку конкуренції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності Підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією Сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності Встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання членами саморегулівних організацій топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечення виконання ними вимог Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності Інформація про зміни в статуті саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни) Інформація про зміни в складі членів саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни). {Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1198 від 17.11.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси