Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Мінінфраструктури; Наказ, Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Журнал від 28.05.2013 № 321

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Реєстрація: Мін'юст України від 18.06.2013 № 1017/23549

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1017-13

Текст документа від 14.01.2016:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2013  № 321


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2013 р.
за № 1017/23549

{Наказ втратив чинність з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 310 від 13.08.2015 }

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підпункту 4.2.1 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.П. ЦушкоМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
28.05.2013  № 321


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2013 р.
за № 1017/23549

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

І. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом - діяльність суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з перевезенням пасажирів, та/або небезпечних вантажів, та/або багажу залізничним транспортом;

послуга з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом - продукт діяльності виконавця, спрямований на задоволення потреб споживача.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про природні монополії", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про захист прав споживачів", "Про транзит вантажів", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", постановах Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 316 "Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту", від 01 березня 2010 року № 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом", Директиві Ради Європейського Співтовариства 95/18/ЄЕС від 19 червня 1995 року "Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств", Директиві 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 року "Про безпеку залізниць у Співтоваристві (Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту)".

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності щодо надання послуг суб'єктами господарювання з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

1.3. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

1.4. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті.

1.5. Форми заяв для отримання ліцензії (дубліката, копії) або її переоформлення та опису документів, що додаються до заяви, наведено у додатках 1-6 до цих Ліцензійних умов. Дата надходження документів фіксується в журналі обліку заяв та видачі ліцензій (додаток 7).

1.6. Суб'єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом повинен забезпечити виконання кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Персонал суб'єкта господарювання повинен мати відповідну кваліфікацію, а саме:

керівник - освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" або спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" і стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років;

заступник керівника та середній керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" і стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років;

нижчий керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)";

виробничий персонал - освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю "Транспортні технології (за видами транспорту)" або професійно-технічну освіту за спеціальністю, яка відповідає його спеціалізації при виконанні обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

2.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

для персоналу суб'єкта господарювання - періодичне підвищення кваліфікації для своїх працівників безпосередньо в роботодавця або в навчальних закладах, які проводять навчання в галузі залізничного транспорту, не рідше одного разу на п’ять років;

для персоналу суб'єкта господарювання, який надає послуги з перевезення небезпечних вантажів, - спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів";

для персоналу суб'єкта господарювання - підтвердження знань з питань охорони праці та протипожежної безпеки, а також нормативних документів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи.

ІІІ. Організаційні вимоги

3.1. Суб'єкт господарювання у своїй структурі повинен мати:

підрозділ або персонал, відповідальний за забезпечення якості та безпеку надання послуг;

підрозділ або персонал, що забезпечує надання послуг з перевезення небезпечних вантажів (у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів).

3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

виконувати свої поточні і можливі фінансові зобов'язання перед споживачами послуг;

забезпечити фізичний захист, охорону, безпеку і зберігання небезпечного вантажу;

забезпечити формування та просування своїх поїздів згідно з установленим напрямком вагонопотоків, планом формування поїздів;

забезпечити в установленому законодавством порядку страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків під час надання послуг з перевезення небезпечних вантажів.

3.3. Суб'єкту господарювання необхідно мати сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації згідно з Положенням про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 01 червня 1998 року № 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 серпня 1998 року за № 525/2965, який свідчить про можливість надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом відповідно до регламентних технічних умов.

IV. Технологічні вимоги

4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

1) нормативні документи, згідно з якими надаються послуги, що пов'язані з перевезенням пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом; вимоги до побудови, оформлення, погодження та прийняття, визначені у:

ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів;

ДСТУ 1.3-2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов;

ДСТУ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ);

ДСТУ 1.6:2004. Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів;

ДСТУ 1.7-2001. Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ);

ДСТУ 1.11:2004. Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів;

2) опис послуги, її обсягу, можливості та строків її надання;

3) зазначену майбутню вартість;

4) інструкції з експлуатації, які оформлені та затверджені в порядку, визначеному чинним законодавством, на засоби залізничного транспорту й інші супутні механізми та обладнання, за допомогою яких надаються послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом;

5) механізм виявлення відповідальних за порушення регламентних технічних умов надання послуг в разі виявлення невідповідності встановленим вимогам до них, надходження претензій від споживачів і притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за недостатню якість наданої послуги.

4.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

оформляти проїзні та перевізні документи в порядку, визначеному чинним законодавством;

забезпечити ефективний контроль за технологічною обробкою поїздів (вагонів) на станціях формування, призначення і проміжних станціях.

V. Інші вимоги

5.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

ремонтні потужності (власні або орендовані) для виконання ремонту і (або) технічного обслуговування засобів залізничного транспорту;

сертифіковані засоби залізничного транспорту (власні або орендовані), за допомогою яких суб'єкт господарювання надає послуги;

комп'ютерну систему, зв'язану з відповідною комп'ютерною системою обчислювальних центрів залізниць.

5.2. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, повинен укласти договір страхування про відшкодування збитків, пов'язаних з нещасними випадками під час надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

5.3. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави ІІІ Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

5.4. Під час здійснення господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт господарювання повинен дотримуватись таких особливих вимог:

надавати послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом, без порушення вимог, що регламентують цю діяльність відповідно до чинного законодавства, зокрема: Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457, Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року № 252, Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 193, Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року № 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 310/13577, Правил перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082, Правил реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28 вересня 2004 року № 856, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2004 року за № 1316/9915;

забезпечувати виконання договірних зобов'язань перед споживачем послуг, який уклав з ним договір про надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів та/або багажу залізничним транспортом, у тому числі у разі анулювання ліцензії;

забезпечувати конфіденційність інформації, яка пов'язана з обслуговуванням споживачів послуг, та супутньої інформації про них і не використовувати інформацію без дозволу цих споживачів послуг.

5.5. Під час надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом є неприпустимим:

здійснення господарської діяльності на ринку послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, без ліцензії та сертифіката відповідності;

надання послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом, з порушенням вимог, передбачених у пункті 5.4 цього розділу;

використовувати несертифіковану комп'ютерну техніку та програмне забезпечення.

Директор
Департаменту безпеки


Ю.В. ГержодДодаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії (зміна найменування або місцезнаходження / місця проживання / прізвища, імені та по батькові)


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії (зміни, пов’язані з провадженням (розширенням) діяльності)


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу копії(й) ліцензії


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ОПИС
документів, що додаються до заяви

про ________________________________________________________________________
                                      (видачу ліцензії (копії), переоформлення та видачу дубліката ліцензії)

на провадження ______________________________________________________________
                                                                                              (вид діяльності)

від _________________________________________________________________________
                                                                                      (суб'єкт господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 20__ р. № _________

№ з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітки

__________________________
(керівник суб’єкта господарювання)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М.П.Прийняв _________________________________________________ документів
                                                              (цифрами і літерами)

"___" __________________ р.

__________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Копію опису отримав

"___" _____________ ____ р.

__________________________
(посада представника суб'єкта господарювання)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії:

Документи ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата "___" ______________ _____ р.

_____________________________
(посада особи, яка прийняла документи)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів,
багажу залізничним транспортом
(пункт 1.5)

ЖУРНАЛ
обліку заяв та видачі ліцензій

№ з/п

Реєстраційний номер ліцензійної справи

Найменування (прізвище, ініціали) ліцензіата

Код згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження (місце проживання)

Дата реєстрації заяви та дата надходження платіжного доручення

Вид діяльності

Рішення

Відомості про видачу копії ліцензії

Дата видачі ліцензії

Прізвище, ініціали уповноваженої особи

Підпис

Примітка

про видачу

про відмову

кількість

№ рішення / дата

дата

датаІнформація
Розділи
Регуляторні кейси