Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.05.2013 № 318 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2013 р. за № 916/23448 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 65 від 14.02.2020} Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу Відповідно до статті 7 Закону України «Про концесії», пункту 12 Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 642, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу, що додається. 2. Департаменту Державної політики в галузі морського та річкового транспорту в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В. Міністр В.В. Козак ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 27.05.2013 № 318 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2013 р. за № 916/23448 ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу І. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок створення, повноваження та порядок роботи конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання Міністерством інфраструктури України у концесію об'єктів права державної власності та окремих видів підприємницької діяльності (далі - об'єкт концесії). 1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: експерти - фізичні та юридичні особи, які мають кваліфікацію у відповідній галузі та можуть надати висновки, роз'яснення, рекомендації, консультації з питань, що потребують спеціальних знань (з питань захисту прав працівників, оцінки майна, технічних, екологічних питань тощо); інструкція для претендентів - документ, який визначає вимоги до оформлення заявок претендентами, їх зміст, порядок їх подання та реєстрації, відкриття та розгляду, а також вимоги до претендентів для допущення їх до участі у концесійному конкурсі; інструкція для учасників - документ, що містить інформацію і вимоги щодо умов концесійного конкурсу, порядку його проведення, розроблення, оформлення і подання конкурсних пропозицій; конкурсна документація - документи, що складаються з інструкції для претендентів, інструкції для учасників, проекту концесійного договору та інших документів за рішенням концесієдавця; конкурсна комісія - тимчасово діючий орган, створений концесієдавцем для проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію об'єкта концесії з метою визначення переможця конкурсу; конкурсна пропозиція - документи, підготовлені учасником конкурсу, які відповідають вимогам, встановленим інструкцією для учасників, та умовам концесійного конкурсу, а також містять інформацію стосовно пропозицій учасника конкурсу щодо виконання умов концесійного конкурсу; концесієдавець - Міністерство інфраструктури України, яке уповноважене Кабінетом Міністрів України на укладення концесійного договору; переможець конкурсу - учасник конкурсу, який за результатами проведеного конкурсу запропонував найкращу конкурсну пропозицію та якого визнано переможцем конкурсу у встановленому порядку; претендент - фізична особа - підприємець або юридична особа, резидент або нерезидент, яка подала в установленому порядку заявку на участь у концесійному конкурсі; робоча група концесієдавця - робоча група, створена з працівників концесієдавця, завданням якої є забезпечення відкриття заявок претендентів, поданих в установленому порядку, здійснення аналізу заявок претендентів та доданих до них матеріалів та підготовка висновків про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі, на підставі яких концесієдавець приймає відповідне рішення; учасник конкурсу - претендент, який в установленому концесієдавцем порядку допущений до участі в концесійному конкурсі, сплатив реєстраційний внесок та уклав з концесієдавцем договір про конфіденційність наданої інформації. IІ. Порядок утворення та склад конкурсної комісії 2.1. У разі прийняття концесієдавцем рішення про надання у концесію об'єкта концесії концесієдавець утворює конкурсну комісію. 2.2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п'ять осіб. До складу конкурсної комісії входять представники концесієдавця, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, а також Мінекономрозвитку України та Держземагентства України. До складу конкурсної комісії можуть входити фахівці заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також експерти. 2.3. Концесієдавець направляє міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади (далі - орган державної влади), органам місцевого самоврядування, експертам письмові запити щодо надання кандидатур до складу конкурсної комісії. Делегування представників до складу конкурсної комісії є обов'язковим для керівництва органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Експерти входять до складу конкурсної комісії за їх згодою. У п'ятиденний строк з дня одержання запиту органи державної влади, органи місцевого самоврядування, експерти (у разі згоди входити до складу конкурсної комісії) направляють концесієдавцю відомості про кандидатури до складу конкурсної комісії (прізвище, ім'я та по батькові, посада, яку він (вона) займає, контактний телефон, факс, електронна адреса для листування). 2.4. Склад конкурсної комісії затверджується наказом концесієдавця. Голова конкурсної комісії та відповідальний секретар конкурсної комісії повинні бути представниками концесієдавця. Зазначеним наказом також визначаються представники концесієдавця зі складу конкурсної комісії, які виконують обов'язки голови конкурсної комісії та відповідального секретаря конкурсної комісії у разі їх тимчасової непрацездатності, відсутності (відпустка, відрядження тощо). 2.5. Конкурсна комісія розпочинає свою роботу з дати видання концесієдавцем наказу про її створення. Перше засідання конкурсної комісії повинно відбутися протягом десяти робочих днів після її створення. 2.6. Персональний склад конкурсної комісії може бути змінено за рішенням концесієдавця на підставі подання голови конкурсної комісії у разі: якщо член конкурсної комісії систематично (більше двох разів) не брав участі у засіданні конкурсної комісії без поважної причини, а також перебував у відпустці в період проведення концесійного конкурсу; звільнення члена конкурсної комісії із займаної посади за основним місцем роботи; втрати членом конкурсної комісії працездатності на період більше ніж два тижні. Залучення нових членів конкурсної комісії здійснюється концесієдавцем шляхом направлення запиту до відповідного органу державної влади, місцевого самоврядування, експерта, представником якого є член конкурсної комісії, якого пропонується замінити. Відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, експерт повинен запропонувати кандидатуру до складу конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту шляхом направлення листа із зазначенням прізвища, імені, по батькові кандидатури, посади, яку він (вона) займає, контактного телефону, факсу, електронної адреси для листування. ІІІ. Завдання, права та обов'язки конкурсної комісії 3.1. Конкурсна комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України, у тому числі Закону України «Про концесії», Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 642 (із змінами), цього Положення та інших рішень, прийнятих концесієдавцем. До завдань конкурсної комісії належать: визначення строків проведення концесійного конкурсу; розроблення та подання на затвердження концесієдавцю умов концесійного конкурсу, конкурсної документації, проекту інформаційного оголошення про проведення концесійного конкурсу; реєстрація заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі; забезпечення учасників конкурсу необхідною інформацією (документами) для підготовки конкурсної пропозиції та надання учасникам конкурсу роз'яснень за підписом голови конкурсної комісії щодо конкурсної документації; розгляд пропозицій учасників конкурсу, визначення їх відповідності умовам концесійного конкурсу; підготовка висновків щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу; підготовка висновків щодо визначення переможця конкурсу; повідомлення переможця конкурсу про результати концесійного конкурсу за дорученням концесієдавця; інші завдання, пов'язані з організацією та проведенням концесійного конкурсу. 3.2. Конкурсна комісія має право: 1) звертатися до концесієдавця та в інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства із запитами щодо: забезпечення конкурсної комісії інформацією про об'єкт концесії, документами та іншими матеріалами, необхідними для роботи конкурсної комісії під час розробки та визначення умов концесійного конкурсу та конкурсної документації; отримання інформації, що потребує спеціальних знань, висновків, консультацій, роз'яснень тощо з питань, що виникають під час проведення концесійного конкурсу; 2) заслуховувати на своїх засіданнях пояснення уповноваженого представника учасника конкурсу. 3.3. Конкурсна комісія зобов'язана: 1) здійснювати свої повноваження відповідно до покладених на неї завдань; 2) сприяти забезпеченню рівних умов для претендентів та учасників конкурсу під час виконання покладених на неї завдань. 3.4. Голова конкурсної комісії: 1) організовує роботу конкурсної комісії і здійснює керівництво нею, визначає дату та час проведення засідань конкурсної комісії, приймає та оголошує рішення про перерву в роботі конкурсної комісії; 2) визначає порядок денний засідання конкурсної комісії та приймає рішення щодо включення питань до порядку денного засідання конкурсної комісії; 3) веде засідання конкурсної комісії, оголошує питання порядку денного засідання конкурсної комісії, надає та позбавляє слова виступаючих на засіданні конкурсної комісії; 4) оголошує проекти рішень та остаточні рішення конкурсної комісії; 5) відкриває засідання конкурсної комісії та оголошує засідання комісії закритим; 6) підписує повідомлення, запити, відповіді, пояснення та інші документи від імені конкурсної комісії на адресу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб з питань, що стосуються роботи конкурсної комісії; 7) забезпечує належне ведення та схоронність конкурсної справи; 8) виконує інші функції, пов'язані з організацією та проведенням концесійного конкурсу. 3.5. Відповідальний секретар конкурсної комісії: 1) складає та оформляє протоколи засідань конкурсної комісії; 2) здійснює підрахунок голосів членів конкурсної комісії за результатами голосування з питань порядку денного засідання конкурсної комісії; 3) організовує, забезпечує та контролює виконання рішень конкурсної комісії; 4) готує документи з питань порядку денного засідань конкурсної комісії і організовує ознайомлення членів конкурсної комісії з документами; 5) організовує проведення засідань конкурсної комісії, готує та розсилає повідомлення членам конкурсної комісії про проведення засідань конкурсної комісії у порядку, визначеному цим Положенням; 6) веде конкурсну справу та забезпечує її схоронність; 7) приймає пропозиції щодо питань порядку денного засідань конкурсної комісії у письмовому вигляді та невідкладно передає їх голові конкурсної комісії; 8) приймає пропозиції, заяви та інші звернення членів конкурсної комісії; 9) реєструє заявки на участь у концесійному конкурсі у книзі реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та передає їх у день реєстрації робочій групі концесієдавця, реєструє конкурсні пропозиції щодо концесії відповідного об'єкта концесії, а також інші документи, які надходять на адресу конкурсної комісії; 10) від імені конкурсної комісії готує та надсилає учасникам конкурсу запити щодо надання додаткової інформації, запрошення на засідання конкурсної комісії для надання пояснень щодо наданих документів, а також повідомлення, запити, відповіді та інші документи претендентам, учасникам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам; 11) готує проекти рішень з питань порядку денного засідання конкурсної комісії; 12) виконує доручення голови конкурсної комісії, забезпечує належну підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та правильність ведення протоколів засідань конкурсної комісії; 13) виконує інші функції, пов'язані з організацією та проведенням концесійного конкурсу. 3.6. Член конкурсної комісії: 1) бере участь в обговоренні питань порядку денного засідання конкурсної комісії, надає пропозиції щодо питань порядку денного засідань конкурсної комісії та проекти рішень з питань порядку денного засідань конкурсної комісії, голосує з питань порядку денного засідань конкурсної комісії; 2) знайомиться з документами, що виносяться на розгляд конкурсної комісії, та з протоколами засідань конкурсної комісії; 3) викладає у письмовій формі на ім'я голови конкурсної комісії свою окрему думку у разі незгоди з прийнятим на засіданні конкурсної комісії рішенням або із змістом протоколу; 4) звертається з пропозиціями, заявами та іншими зверненнями до голови конкурсної комісії; 5) додержується норм законодавства України та цього Положення; 6) бере участь у діяльності конкурсної комісії, виконує розпорядження і доручення голови конкурсної комісії; 7) об'єктивно та неупереджено оцінює конкурсні пропозиції учасників конкурсу відповідно до основних критеріїв і порядку оцінки конкурсних пропозицій, визначених умовами концесійного конкурсу. 3.7. Усі члени конкурсної комісії зобов'язані не розголошувати інформацію, яка стосується концесійного конкурсу, в тому числі інформацію, надану претендентами та учасниками конкурсу. IV. Порядок роботи конкурсної комісії 4.1. Керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу голова конкурсної комісії. 4.2. Відповідальний секретар конкурсної комісії з дати призначення концесієдавцем складу конкурсної комісії заводить конкурсну справу, яка включає: книгу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується концесійного конкурсу; протоколи засідання конкурсної комісії; копію рішення концесієдавця про допущення (недопущення) претендента до участі у концесійному конкурсі, яка передається робочою групою відповідальному секретареві конкурсної комісії після його затвердження; заявки, конкурсні пропозиції та додані до них документи; листи претендентів та учасників конкурсу, отримані поштою, факсом або електронною поштою; інші матеріали, що стосуються концесійного конкурсу. 4.3. Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції пронумеровується, прошивається та скріплюється печаткою концесієдавця. Ведення та схоронність конкурсної справи забезпечують голова конкурсної комісії та відповідальний секретар конкурсної комісії. Зберігання конкурсної справи забезпечує концесієдавець. Після закінчення концесійного конкурсу конкурсна справа за описом передається до архіву концесієдавця. 4.4. Відповідальний секретар конкурсної комісії за дорученням голови конкурсної комісії зобов'язаний повідомити всіх членів конкурсної комісії про заплановане засідання та порядок денний не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання. Повідомлення за підписом голови конкурсної комісії надсилаються поштою, факсом, телефонограмою або електронною поштою (скановані та збережені у форматі PDF). Повідомлення повинно містити такі дані: повне найменування об'єкта концесії; дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати або зали) проведення засідання конкурсної комісії; перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний засідання конкурсної комісії); порядок ознайомлення членів конкурсної комісії з документами. 4.5. Голова конкурсної комісії призначає дату, місце засідання конкурсної комісії та визначає порядок денний засідання конкурсної комісії. 4.6. Пропозиції членів конкурсної комісії щодо внесення питань до порядку денного засідання конкурсної комісії мають бути викладені у письмовій формі на ім'я голови конкурсної комісії та надіслані телефонограмою, факсом, електронною поштою або надані особисто через відповідального секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за два робочі дні до дати засідання конкурсної комісії. Пропозиції членів конкурсної комісії реєструються відповідальним секретарем конкурсної комісії у книзі вхідної та вихідної кореспонденції. Пропозиція до порядку денного засідання конкурсної комісії має містити: прізвище, ім'я та по батькові члена конкурсної комісії, який її вносить; найменування особи, представником якої є член конкурсної комісії; зміст пропозиції щодо включення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії та проект рішення із запропонованого питання; перелік документів, які додаються до пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії та є необхідними для прийняття членами комісії рішень з питань порядку денного засідання конкурсної комісії. 4.7. Голова конкурсної комісії при отриманні пропозиції члена конкурсної комісії щодо включення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії вносить їх шляхом включення нових питань та проектів рішень до порядку денного засідання конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії відмовляє у внесенні питання до порядку денного засідання конкурсної комісії у разі, якщо: пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії містить питання, яке не належить до компетенції конкурсної комісії відповідно до законодавства, цього Положення, інших нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо проведення концесійних конкурсів; пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії оформлена з порушенням вимог, зазначених у пункті 4.6 цього розділу; пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії містить питання, рішення з якого було прийняте на одному з попередніх засідань. Про прийняте рішення щодо включення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії або відмову у включенні такого питання до порядку денного засідання конкурсної комісії та про порядок денний засідання конкурсної комісії з урахуванням питань, які були включені за пропозиціями членів конкурсної комісії, голова конкурсної комісії повідомляє членам конкурсної комісії, які прибули для участі у засіданні конкурсної комісії, на початку такого засідання конкурсної комісії. 4.8. На засіданні конкурсної комісії голова конкурсної комісії визначає порядок обговорення питань, надає роз'яснення щодо порядку ведення засідання конкурсної комісії і голосування з питань порядку денного засідання конкурсної комісії, роз'яснює пропозиції щодо питань порядку денного засідання конкурсної комісії, забезпечує встановлений порядок голосування з питання порядку денного засідання конкурсної комісії. 4.9. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів конкурсної комісії. 4.10. У разі присутності на засіданні конкурсної комісії менше двох третин її складу голова конкурсної комісії призначає нову дату засідання конкурсної комісії, але не пізніше ніж через три робочі дні від дати засідання конкурсної комісії, що не відбулося. 4.11. Засідання конкурсної комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. 4.12. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії на засіданні є вирішальним. Усі рішення конкурсної комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»), результати якого заносяться до відповідного протоколу. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, що підписуються усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні. Протокол засідання конкурсної комісії веде відповідальний секретар конкурсної комісії. 4.13. За результатами концесійного конкурсу конкурсна комісія складає протокол, який не пізніше ніж через три дні після його підписання надсилає концесієдавцю для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу. 4.14. Після затвердження результатів концесійного конкурсу або якщо концесійний конкурс не відбувся, діяльність конкурсної комісії зупиняється на підставі рішення концесієдавця. Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту В.В. Севрюков
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси