Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 25.04.2013 № 23

Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Реєстрація: Мін'юст України від 22.05.2013 № 799/23331

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0799-13

Текст документа від 25.04.2013:

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.04.2013  № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2013 р.
за № 799/23331

Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 9 липня 2012 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Банкам, що беруть участь у системі гарантування вкладів фізичних осіб, упродовж одного місяця з дня офіційного опублікування цього рішення привести бази даних про вкладників у відповідність до Змін, затверджених цим рішенням.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. ШароваЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
25.04.2013  № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2013 р.
за № 799/23331

ЗМІНИ
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

1. У розділі II:

1.1. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Програмно-апаратний комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку (далі - ОДБ) та забезпечувати:

а) ведення, перегляд та коригування інформації про вкладників, а також об'єднання інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника;

б) інтерфейс щоденного обміну інформацією між відокремленими підрозділами та головним банком (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій чи ОДБ та програмно-апаратним комплексом у головному банку);

в) щоденну консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

г) формування інформації за зазначеними в пункті 3.2 розділу III цих Правил ознаками та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

ґ) формування інформації за запитом на дату та/або за період:

частини бази даних у розрізі окремих балансових рахунків (за структурою файла «D»);

частини бази даних у розрізі груп балансових рахунків та дат закінчення договорів (за структурою файла «D»);

подальше об'єднання вибраної за результатами зазначених запитів інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника (за структурою файла «Z») та вивантаження її на електронні та/або паперові носії.».

1.2. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. База даних банку має бути сформована відповідно до Базової структури бази даних, передбаченої додатком 1 до цих Правил (у розрізі рахунків вкладника).

За допомогою програмно-апаратного комплексу із базової структури повинна формуватись Зведена інформація про вкладників (додаток 2) із загальною сумою коштів на рахунках одного вкладника.

При формуванні інформації до граф 2-10 включається остання актуальна інформація.

Для консолідації Зведеної інформації:

а) з масиву інформаційних рядків файла «D» здійснюється пошук ідентичної інформації про вкладника у файлі «Z» за основними параметрами ідентифікації вкладника:

прізвищем, ім'ям та по батькові, реєстраційним номером облікової картки платника податків;

серією та номером паспорта або документом, що посвідчує особу;

б) у разі відсутності інформації про вкладника у файлі «Z» створюється новий запис;

в) у разі наявності інформації про вкладника у файлі «Z» до запису про зазначеного вкладника вносяться зміни до суми вкладів та відсотків.

Після консолідації інформації проводиться перевірка файлів шляхом перехресного контролю. Перевірка повинна дозволяти виявити відсутність, неповноту або некоректність інформації про вкладника, а також унеможливити дублювання інформації про одного вкладника у файлі «Z». Опис найбільш поширених можливих помилок під час перевірки файлів наведено в додатку 3 до цих Правил.

Метою перевірки є виявлення можливих помилок у базі даних. На підставі аналізу цих даних приймається рішення про те, чи є виявлені факти помилками.

Для розрахунку гарантованої суми залишки коштів на рахунках вкладника (тільки в частині коштів, залучених банком відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу та банківського рахунка, а також тих, що відповідають визначенню вкладу, наведеному в Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») включаються в такій послідовності:

рахунки групи 262 «Кошти на вимогу фізичних осіб»;

рахунки розділу 29 «Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку»;

рахунки групи 263 «Строкові кошти фізичних осіб»;

рахунки розділу 33 «Цінні папери власного боргу».

Гарантована сума (поле 12) не повинна перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Якщо рахунок вкладника має дебетовий залишок, до графи 15 файла «D» такий залишок включається із сумою «0,00».

Якщо рахунок вкладника має дебетовий або нульовий залишок або менше 10 грн (файл «D»), то в розрахунок гарантованої суми (графа 12 файла «Z») такі вклади включаються із сумою «0,00».

Приклад введення інформації про вкладників наведено в додатку 4 до цих Правил.».

1.3. В абзаці першому пункту 2.8:

після слів «формувати файли архіву бази даних» доповнити абзац словами «(формат CSV)»;

цифри «4», «5», «6» замінити відповідно цифрами «5», «6», «7».

2. У розділі III:

2.1. Підпункт «а» пункту 3.2 після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)».

2.2. У пункті 3.3:

абзац дев’ятий доповнити реченнями такого змісту: «Реквізит «Район» не заповнюється, якщо вкладник проживає в обласному центрі, місті обласного значення або районному центрі. Якщо вкладник проживає в населеному пункті, у якому відсутня назва вулиці, реквізит «Вулиця, номер будинку, номер квартири» заповнюється словом «відсутні».»;

абзац одинадцятий після слів «що видав документ» доповнити словами «, або цифровий код підрозділу, що видав документ»;

абзац чотирнадцятий доповнити реченням такого змісту: «Якщо строк закінчення договору не визначений, у базі даних реквізит заповнюється значенням «00.00.0000».».

3. У розділі ІV:

3.1. У підпункті «б» пункту 4.1 цифру «7» замінити цифрою «8».

3.2. Після пункту 4.2 доповнити пункт новим пунктом 4.3 такого змісту:

«4.3. Протягом п’яти робочих днів з дня віднесення банку до категорії проблемних банк повинен надіслати до Фонду таку інформацію:

кількість інформаційних рядків у файлі «D»;

підсумкові значення сум залишків на рахунках та сум нарахованих відсотків у файлі «D»;

кількість інформаційних рядків у файлі «D» з рахунками групи 262 «Кошти на вимогу фізичних осіб», рахунками розділу 29 «Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку» та підсумкові значення сум залишків на рахунках і сум нарахованих відсотків;

кількість інформаційних рядків у файлі «D» з рахунками групи 263 та розділу 33 із договорами, що закінчились станом на день віднесення банку до категорії проблемних або закінчуються впродовж наступних 9 місяців, та підсумкові значення сум залишків на рахунках і сум нарахованих відсотків із щомісячною розбивкою відповідно до дат закінчення договорів;

кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі «Z»;

копію акта звірки.».

У зв’язку з цим пункти 4.3, 4.4 вважати відповідно пунктами 4.4, 4.5.

3.3. У підпункті «а» пункту 4.4 цифру «8» замінити цифрою «9».

3.4. У пункті 4.5 слово «щокварталу» замінити словом «щомісячно».

4. Розділ V викласти в такій редакції:

«V. Особливості ведення бази даних у банках,
що віднесені до категорії неплатоспроможних

5.1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних банк здійснює дії, визначені пунктом 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 9 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1548/21860.

5.2. З дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних значення полів «номер рядка у файлі «D» та «номер рядка у файлі «Z» не повинні змінюватись до дати початку ліквідації банку, якщо така подія настане, та до дати завершення ліквідації. При цьому номер рядка у файлі «D» набуває змісту ідентифікатора рахунка вкладника, а номер рядка у файлі «Z» - ідентифікатора вкладника.

5.3. При виплаті за рахунок цільової позики Фонду коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунка в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, інформаційний рядок з полем «№ рядка у файлі» цього вкладника зберігається в базі даних, у тому числі якщо залишок коштів після виплати буде нульовим.».

5. У розділі VII:

5.1. У пункті 7.3:

в абзаці четвертому слово «прогнозного» замінити словом «перевірки»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«можливості здійснення розподілу належних спадкоємцям вкладників часток суми відшкодування відповідно до свідоцтв про право на спадщину, рішень суду тощо.».

5.2. У пункті 7.6 цифри «5», «6» замінити відповідно цифрами «6», «7».

6. Доповнити Правила новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додатки 3-8 вважати відповідно додатками 4-9.

7. У назві колонок 1 додатків 1 та 4 знак та літери «№ з/п» замінити знаком та словами «№ рядка у файлі «D».

8. У назві колонки 1 додатка 2 знак та літери «№ з/п» замінити знаком та словами «№ рядка у файлі «Z».

9. У додатку 6:

9.1. Рядок 1 викласти в такій редакції:

«

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунка вкладника)

N10

».

9.2. У колонці 4:

у рядку 13 літеру та цифри «С20» замінити літерою та цифрами «С40»;

у рядку 14 літеру та цифри «N14» замінити знаком, літерами та цифрами «N=5С25».

9.3. Рядок 20 викласти в такій редакції:

«

20

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

».

10. Рядок 1 додатка 7 викласти в такій редакції:

«

1

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

».

Начальник відділу
організації виплат


І.В. АралінаДодаток 3
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників

ОПИС
найбільш поширених можливих помилок під час перевірки файлів

Можлива помилка

Детальний опис помилкової ситуації

Немає інформації про прізвище, ім'я та по батькові

Поле «Прізвище, ім'я та по батькові» містить менше 3-х символів

Поле «Прізвище, ім'я та по батькові» містить символи «.», «,», «;» - можливо, ініціали тощо

Поле «Прізвище, ім'я та по батькові» містить символи «.», «,», «;»

Не заповнена назва населеного пункту

Не знайдено назви населеного пункту

Не заповнена назва області

Не знайдено назви області

Не заповнена назва району для населеного пункту районного підпорядкування

Не знайдено назви району для населеного пункту районного підпорядкування

Не заповнені назва вулиці, номери будинку та квартири

Не знайдено назви вулиці, номера будинку та квартири

Не заповнена серія або номер документа

Не вдалося знайти реквізит поля, який може бути серією або номером документа

Не заповнена дата видачі документа

Не вдалося знайти реквізит поля, який може бути датою видачі документа

Не заповнені відомості про організацію, що видала документ

Не знайдені відомості про організацію, що видала документ

Невірні дані про документ

Мала довжина даних у полі чи неможливо розпізнати відразу декілька реквізитів документа

Немає інформації про реєстраційний номер

Не вдалося знайти реквізит поля, який може бути реєстраційним номером

Реєстраційний номер вміщує менше 10-ти символів

Реквізит «реєстраційний номер» вміщує менше 10-ти символів

Реєстраційний номер невідомий (0000099999)

Реквізит «реєстраційний номер» містить «0000099999»

Поле «реєстраційний номер» містить нецифрові символи

Поле «реєстраційний номер» містить нецифрові символи

Реєстраційний номер містить 2 цифри, що повторюються 5 і більше разів

Поле «реєстраційний номер» містить 2 цифри, що повторюються по 5 разів кожна або більше 5 разів одна з них

Реєстраційний номер починається з цифр «5», «6»

Реєстраційний номер починається з цифр «5», «6»

Вкладник –NNN– дублює вкладника(ів) –МММ– у рядку(ах) –SSS– за прізвищем, ім’ям і по батькові –FFF– у файлі «Z»

Виявлено дублювання вкладників за прізвищем, ім’ям і по батькові у файлі «Z»

Вкладник –NNN– дублює вкладника(ів) –МММ– у рядку(ах) –SSS– за реєстраційним номером –YYY– у файлі «Z»

Виявлено дублювання вкладників за реєстраційним номером у файлі «Z»

Вкладник –NNN– дублює вкладника –MMМ – у рядку – SSS – за реквізитами документа вкладника –РРР– у файлі «Z»

Виявлено дублювання реквізитів документа вкладника у файлі «Z»

Вкладник –NNN– дублює вкладника(ів) –МММ– у рядку(ах) –SSS– за прізвищем, ім’ям і по батькові –FFF– та за реєстраційним номером –YYY– у файлі «Z»

Виявлено дублювання прізвища, ім’я і по батькові та реєстраційного номера у файлі «Z»

Вкладник –NNN– дублює вкладника (ів) –МММ– у рядку(ах) –SSS– за прізвищем, ім’ям і по батькові –FFF– та документом вкладника –PPP–

Виявлено дублювання прізвища, ім’я і по батькові та документа вкладника

Вкладник –NNN– дублює вкладника –МММ – у рядку(ах) – SSS – за прізвищем, ім’ям і по батькові –FFF– та місце проживання вкладника –ААА– у файлі «Z»

Виявлено дублювання прізвища, ім’я і по батькові та місця проживання вкладника у файлі «Z»

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси