Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 лютого 2016 р. № 43 Київ Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016 № 950 від 14.12.2016 № 57 від 08.02.2017 № 861 від 15.11.2017 № 303 від 25.04.2018 № 659 від 26.07.2018 № 740 від 12.09.2018 № 188 від 27.02.2019 № 517 від 22.05.2019 № 922 від 03.11.2019 № 795 від 09.09.2020 № 702 від 07.07.2021 № 1237 від 04.11.2022 № 532 від 26.05.2023 № 1064 від 10.10.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державну аудиторську службу України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 34 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 ПОЛОЖЕННЯ про Державну аудиторську службу України {У тексті Положення слово "територіальні" в усіх відмінках замінено словами "міжрегіональні територіальні" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016} 1. Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 922 від 03.11.2019} 2. Держаудитслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Держаудитслужби є: 1) реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю; {Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 922 від 03.11.2019} {Підпункт 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 21) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного фінансового контролю; {Пункт 3 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} 3) здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів; 4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг. 4. Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів; {Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 922 від 03.11.2019} 2) здійснює контроль у: міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб'єктах господарювання державного сектору економіки, в тому числі суб'єктах господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать суб'єктам господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи); {Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1237 від 04.11.2022} суб'єктах господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні; 3) реалізує державний фінансовий контроль через здійснення: державного фінансового аудиту; перевірки закупівель; {Абзац третій підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 659 від 26.07.2018} інспектування (ревізії); моніторингу закупівель; {Абзац шостий підпункту 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 57 від 08.02.2017} 4) здійснює контроль за: цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів; досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів; цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії; достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час складання планових бюджетних показників та відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми; {Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1064 від 10.10.2023} відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов'язань за енергосервісом затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу; дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про закупівлі; {Абзац восьмий підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 659 від 26.07.2018} веденням бухгалтерського обліку, а також складенням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету; {Абзац дев'ятий підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1064 від 10.10.2023} станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності; виконанням функцій з управління об'єктами державної власності; станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів, станом внутрішнього контролю в інших підконтрольних установах; усуненням виявлених недоліків і порушень; реалізацією інвестиційних проектів; {Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 740 від 12.09.2018} законним та ефективним використанням публічних коштів та інших активів для використання (впровадження) інформаційних технологій (систем, процесів, ресурсів); {Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 517 від 22.05.2019} законністю та правомірністю витрат бенефіціарів (партнерів) у межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва; {Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 795 від 09.09.2020} відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства умовам договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, та вимогам бюджетного законодавства; {Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1064 від 10.10.2023} 5) проводить оцінку управління бюджетними коштами, досягнення їх економії, стану фінансової і господарської діяльності, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних установ; 6) проводить оцінку достовірності фінансової звітності підконтрольних установ; 7) сприяє забезпеченню законного та ефективного використання державних і комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб'єктами господарювання державного сектору економіки, визначеними в установленому порядку; 71) на підставі результатів аналізу інформації щодо використання державних ресурсів планує заходи державного фінансового контролю за високоризиковими операціями; {Пункт 4 доповнено підпунктом 71 згідно з Постановою КМ № 795 від 09.09.2020} 8) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення виявлених недоліків та запобігання їм у подальшому, а саме: проводить аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявляє причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, готує рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання їм у подальшому; подає зазначені рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування та керівникам підконтрольних установ; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій; 9) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме: вимагає від керівників та інших осіб підприємств, установ та організацій, що контролюються, усунення виявлених порушень законодавства; здійснює контроль за виконанням таких вимог; звертається до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів; застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства; передає в установленому порядку правоохоронним органам матеріали за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь; {Підпункт 10 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1064 від 10.10.2023} 11) здійснює розгляд листів, заяв і скарг про факти порушення законодавства з фінансових питань та бюджетного законодавства, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення; 12) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України і Мінфіну звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства; {Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 57 від 08.02.2017} 14) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держаудитслужби; 15) інформує громадськість про свою діяльність та стан реалізації державної політики у визначеній сфері; 16) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держаудитслужби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; 17) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держаудитслужби; 171) бере участь у проведенні перевірок на місцях (інспектувань) Європейським бюро з боротьби з шахрайством з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших порушень на території України відповідно до положень Регламенту Ради (Євратом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996 р. та законодавства України; {Пункт 4 доповнено підпунктом 171 згідно з Постановою КМ № 795 від 09.09.2020} 172) забезпечує самопредставництво в судах України без окремого доручення через державних службовців юридичної служби та інших структурних підрозділів Держаудитслужби відповідно до положень про такі структурні підрозділи Держаудитслужби, через державних службовців структурних підрозділів міжрегіональних територіальних органів відповідно до положень про такі органи; {Пункт 4 доповнено підпунктом 172 згідно з Постановою КМ № 795 від 09.09.2020} 173) здійснює функції Національного контактного пункту з організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та Європейським судом аудиторів (ЄСА) з питань виконання розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та додатків до нього; {Пункт 4 доповнено підпунктом 173 згідно з Постановою КМ № 702 від 07.07.2021} 18) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держаудитслужба з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Держаудитслужби та на керівні посади в її міжрегіональні територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держаудитслужби; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 861 від 15.11.2017} 3) координує та контролює діяльність міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби; {Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016} 4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. Держаудитслужба для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати в установленому порядку вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до виконання окремих робіт, а також для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок; 2) отримувати безоплатно (зокрема шляхом тимчасового доступу до інформаційно-комунікаційних систем підконтрольних установ з урахуванням вимог до забезпечення захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом) від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ; {Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 517 від 22.05.2019, № 532 від 26.05.2023} 3) отримувати інформацію про стан та рух коштів державного бюджету від Казначейства; 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції; 5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 6) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель, дані на електронних носіях, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо); {Підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 659 від 26.07.2018} 7) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; 8) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; 9) отримувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають під час здійснення державного фінансового контролю; 10) отримувати від підприємств, установ та організацій, що контролюються, завірені копії, витяги з документів (у тому числі електронних), які свідчать про порушення законодавства; 11) вилучати під час проведення ревізій у підприємств, установ і організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду - вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який засвідчується підписами представника органу Держаудитслужби та керівника відповідного підприємства, відповідної установи, організації, та залишенням копій зазначених документів таким підприємствам, установам, організаціям; 12) отримувати від Національного банку і його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами, довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями. Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених законом; 13) звертатися в установленому порядку за наявності відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи правоохоронних органів іноземних держав за додатковою інформацією про порушення фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях; 14) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється; 15) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади; 16) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства; 17) надавати міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним органам, іншим підконтрольним установам обов'язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які призвели (можуть призвести) до вчинення порушень та виникнення недоліків у діяльності підконтрольних установ, а також отримувати від зазначених органів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій; 18) призупиняти в межах повноважень, передбачених законом, бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу в разі виявлення порушень законодавства; 19) вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням законодавства; 20) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства; 21) накладати у випадках, передбачених законом, адміністративні стягнення; 22) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях; 23) у разі виявлення збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір в установленому законодавством порядку; 24) брати в установленому порядку участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань стану фінансово-бюджетної дисципліни. 7. Держаудитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку міжрегіональні територіальні органи. {Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016} 8. Держаудитслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 9. Держаудитслужба в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 22.07.2016; в редакції Постанови КМ № 922 від 03.11.2019} 10. Держаудитслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в установленому порядку. {Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 22.07.2016} 11. Голова Держаудитслужби: 1) очолює Держаудитслужбу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держаудитслужбу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного фінансового контролю, зокрема розроблені Держаудитслужбою проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; {Підпункт 2 пункту 11 в редакції Постанов КМ № 469 від 22.07.2016, № 922 від 03.11.2019} {Підпункт 3 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 31) вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Держаудитслужби; {Пункт 11 доповнено підпунктом 31 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} 4) в межах повноважень, передбачених законом, організовує і контролює виконання в апараті Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну; {Підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 922 від 03.11.2019} 5) подає Міністру фінансів для затвердження плани роботи Держаудитслужби; {Підпункт 5 пункту 11 в редакції Постанов КМ № 469 від 22.07.2016, № 922 від 03.11.2019} {Підпункт 6 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 61) звітує перед Міністром фінансів про виконання планів роботи Держаудитслужби та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держаудитслужби, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; {Пункт 11 доповнено підпунктом 61 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} {Підпункт 7 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби відповідно до законодавства про державну службу; {Підпункт 9 пункту 11 в редакції Постанов КМ № 469 від 22.07.2016, № 950 від 14.12.2016, № 922 від 03.11.2019} {Підпункт 10 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} {Підпункт 11 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 303 від 25.04.2018} 111) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром фінансів керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держаудитслужби; {Пункт 11 доповнено підпунктом 111 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} 12) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держаудитслужби; 13) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держаудитслужби; {Підпункт 14 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 141) забезпечує взаємодію Держаудитслужби з визначеним Міністром фінансів структурним підрозділом Мінфіну, відповідальним за взаємодію з Держаудитслужбою; {Пункт 11 доповнено підпунктом 141 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} {Підпункт 15 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 151) забезпечує дотримання встановленого Міністром фінансів порядку обміну інформацією між Мінфіном і Держаудитслужбою та своєчасне подання такої інформації; {Пункт 11 доповнено підпунктом 151 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} 16) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держаудитслужби; 17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держаудитслужби, керівників її міжрегіональних територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 18) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів до відзначення державними нагородами; 19) вносить Міністру фінансів пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держаудитслужби і коштів, передбачених на її утримання, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, які є юридичними особами публічного права, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України таких органів; {Підпункт 19 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 950 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 922 від 03.11.2019} 20) затверджує штатний розпис та кошторис міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби; {Підпункт 20 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016} 21) скасовує повністю чи в окремій частині акти міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби; {Підпункт 21 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016} 22) утворює, ліквідує, реорганізує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держаудитслужби; {Підпункт 23 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 231) забезпечує виконання наказів Мінфіну та доручень Міністра фінансів з питань, що належать до компетенції Держаудитслужби; {Пункт 11 доповнено підпунктом 231 згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} 24) утворює комісії, робочі та експертні групи; 25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 26) підписує накази Держаудитслужби; 27) дає в межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів; 28) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держаудитслужби; 29) здійснює інші повноваження, визначені законом. 12. Голова Держаудитслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України в установленому порядку. {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 303 від 25.04.2018, № 188 від 27.02.2019} 13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання покладених на Держаудитслужбу завдань у Службі може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держаудитслужби. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держаудитслужбі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держаудитслужби. 14. Граничну чисельність державних службовців і працівників Держаудитслужби затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів затверджує Голова Держаудитслужби за погодженням з Міністром фінансів. {Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 303 від 25.04.2018; в редакції Постанови КМ № 922 від 03.11.2019} Штатний розпис, кошторис апарату Держаудитслужби затверджує Голова Держаудитслужби за погодженням з Мінфіном. 15. Держаудитслужба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси