Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 24.04.2013 № 254 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 р. за № 789/23321 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 512 від 27.09.2021} Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті Відповідно до статей 229, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підпункту 5 пункту 6 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 387, та з метою забезпечення дотримання вимог законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, що додається. 2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити: 2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О. Міністр В.В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Є.А. Пронченко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 24.04.2013 № 254 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 р. за № 789/23321 ІНСТРУКЦІЯ з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті I. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про автомобільний транспорт, уповноваженими на те посадовими особами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі - уповноважені посадові особи). 1.2. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення (додаток 1) у випадках порушень законодавства з питань безпеки на наземному транспорті, передбачених частинами першою, другою, четвертою, п'ятою і сьомою статті 1331, статтями 1332, 136, 141, 142 та статтею 164 - у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов'язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс). II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, або, в разі відмови цієї особи від отримання протоколу, надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення протягом трьох днів з дня його складення. 2.2. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо. 2.3. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої він складений. 2.4. У протоколі зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; частина відповідної статті та стаття Кодексу, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення; прізвища, місце проживання свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. 2.5. Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтею 268 Кодексу, та зміст статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. 2.6. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмові пояснення по суті вчиненого правопорушення, які викладаються в протоколі і засвідчуються її підписом. Пояснення можуть додаватися до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у цьому протоколі. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. 2.7. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, а також свідками та потерпілими (за їх наявності). У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від його підписання або його отримання, уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків (за їх наявності). 2.8. До протоколу, за наявності, долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. 2.9. Складений протокол та, за наявності, долучені матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, протягом трьох робочих днів формуються уповноваженою посадовою особою у справу про адміністративне правопорушення. 2.10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 136, 141, 142 та статтею 164 - у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов'язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, Кодексу, наступного робочого дня разом із супровідним листом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (її територіального органу) надсилаються органу (посадовій особі), уповноваженому(ій) розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до статей 218, 219 та 221 Кодексу. 2.11. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою і сьомою статті 1331 та статтею 1332 Кодексу, розглядаються керівником Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті чи його заступником або керівником територіального органу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті чи його заступником відповідно до статті 229 Кодексу. 2.12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 136, 141, 142 Кодексу розглядаються адміністративними комісіями відповідно до статті 218 Кодексу. 2.13. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 141, 142 Кодексу, розглядаються виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 219 Кодексу. 2.14. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 Кодексу, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів відповідно до статті 221 Кодексу. ІІІ. Розгляд справ про адміністративні правопорушення 3.1. При розгляді справи про адміністративне правопорушення особа, уповноважена розглядати справи про адміністративне правопорушення, зобов'язана дотримуватися вимог статті 38 Кодексу, відповідно до якої адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі триваючого правопорушення - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення. 3.2. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Розгляд справи за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, можливий лише у випадках, коли є підтвердження про належне повідомлення цієї особи про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 3.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, Голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті чи його заступник або керівник територіального органу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті чи його заступник приймає рішення у справі, яке оформлюється постановою: про накладення адміністративного стягнення (додаток 2); про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3). Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу. 3.4. Постанова про накладення адміністративного стягнення та постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (далі - постанова) оформляється відповідно до вимог, встановлених статтею 283 Кодексу та повинна містити: повне найменування органу (посадової особи), який (яка) виніс(несла) постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія і номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); опис обставин, установлених при розгляді справи; посилання на частину відповідної статті та статтю Кодексу, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення; прийняте у справі рішення, а також інформацію про право оскарження постанови в порядку та у строк, визначені статтями 288, 289 Кодексу; дату набрання постановою законної сили; строк пред'явлення постанови до виконання. Постанова підписується посадовою особою, уповноваженою розглядати справи про адміністративні правопорушення, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу. 3.5. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 3.6. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення особі, щодо якої її винесено. Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і вона підписується особою, притягнутою до адміністративної відповідальності. У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі. ІV. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення 4.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом та іншими законами України. 4.2. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті (її територіальним органом), яка (який) винесла (виніс) цю постанову. 4.3. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення ця постанова підлягає виконанню після залишення скарги або подання без задоволення. 4.4. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку України не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, а в разі оскарження такої постанови або винесення на неї подання прокурора - не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення. Сума штрафів, накладених за вчинення адміністративного правопорушення, зараховується до Державного бюджету України. 4.5. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов'язаний надати платіжний документ (його копію) про сплату штрафу до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (її територіального органу), яка (який) винесла (виніс) постанову. Платіжний документ (його копія) про сплату штрафу підшивається до справи про адміністративне правопорушення, а до постанови вноситься запис про її виконання. 4.6. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу, постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу разом із заявою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (її територіального органу) про відкриття виконавчого провадження надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, зазначеного у постанові про стягнення штрафу. 4.7. Провадження справи про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. V. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення 5.1. Ведення справ про адміністративні правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа. 5.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. У журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника протоколу особі, щодо якої складено протокол, або направлення його поштою. Бланк протоколу має номер та серію (додаток 5). 5.3. Винесені постанови реєструються уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 6), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. У журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника постанови особі, щодо якої її складено, або направлення її поштою. Постанові присвоюється реєстраційний номер. 5.4. Облік протоколів та постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо. 5.5. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років. Директор Департаменту автомобільного транспорту Д.В. Петухов Додаток 1 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення Додаток 2 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті ПОСТАНОВА про накладення адміністративного стягнення Додаток 3 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті ПОСТАНОВА про закриття справи про адміністративне правопорушення Додаток 4 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті ЖУРНАЛ реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення № з/п Серія, номер та дата складання протоколу Дата та місце вчинення правопорушення Відомості про особу, щодо якої складено протокол Посада, П.І.Б. особи, що склала протокол Дата вручення другого примірника протоколу Примітки П.І.Б. посада місце роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Додаток 5 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті СЕРІЇ бланків протоколів про адміністративні правопорушення № з/п Найменування органу Серія протоколів про адміністративне правопорушення 1 2 3 1 Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті УТІ 2 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Автономній Республіка Крим АРК 3 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Вінницькій області ВІ 4 Управління Державної інспекція України з безпеки на наземному транспорті у Волинській області ВН 5 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Дніпропетровській області ДН 6 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Донецькій області ДО 7 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Житомирська область ЖИ 8 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Закарпатській області ЗА 9 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Запорізькій області ЗП 10 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Івано-Франківській області ІФ 11 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Київській області КИ 12 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у місті Києві КВ 13 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Кіровоградській області КР 14 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Луганській області ЛГ 15 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Львівській області ЛВ 16 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Миколаївській області МИ 17 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Одеській області ОД 18 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Полтавській області ПО 19 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Рівненській області РВ 20 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у м. Севастополі СВ 21 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Сумській області СУ 22 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Тернопільській області ТЕ 23 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Харківській області ХА 24 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Херсонській області ХН 25 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Хмельницькій області ХМ 26 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Черкаській області ЧК 27 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Чернігівській області ЧН 28 Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті у Чернівецькій області ЧВ Додаток 6 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті ЖУРНАЛ реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення № з/п Реєстраційний номер постанови Дата винесення постанови Відомості про особу, щодо якої винесено постанову прізвище, ім'я, по батькові особи посада місце роботи 1 2 3 4 5 6 Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що винесла постанову Резолютивна частина постанови Відмітка про виконання постанови Інформація про оскарження постанови, внесення подання та рішення органу, що розглянув скаргу або внесене подання Дата вручення копії постанови Примітки 7 8 9 10 11 12
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси