Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 347 від 10.05.2018 № 180 від 03.03.2020} Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, що додаються. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} 2. Установити, що: {Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра; закладам освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за їх заявою може бути переоформлена ліцензія із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу з урахуванням строків навчання за умови дотримання вимог Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, без подачі додаткових матеріалів; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для закладів вищої освіти, що мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2018 року. До зазначеного строку кадрове забезпечення освітньої діяльності здійснюється відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції від 30 грудня 2015 р.; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} вимоги до керівника проектної групи щодо наявності в нього не менше однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, вводяться в дію через три роки після набрання чинності цією постановою; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} кадрові вимоги щодо кількості членів групи забезпечення, яка є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності, набирають чинності з 1 вересня 2019 р.; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства і мають намір у подальшому припинити здійснення такої підготовки, завершують освітню діяльність з підготовки іноземців та осіб без громадянства до завершення циклу підготовки; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} вимоги щодо володіння англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов'язані з використанням зазначеної мови одним із членів проектної групи під час провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства, вводяться в дію з 1 січня 2020 р.; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства і мають намір продовжувати здійснювати таку підготовку, повинні до 31 грудня 2019 р. пройти процедуру ліцензування в установленому законодавством порядку та відповідно до вимог Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вводяться в дію під час провадження освітньої діяльності через три роки після набрання чинності цією постановою для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження освітньої діяльності. Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення подається до органу ліцензування через шість місяців після набрання чинності цією постановою; {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} підставами для надання закладам дошкільної та загальної середньої освіти майнових прав на нерухоме майно на умовах, передбачених для закладів освіти, є зареєстровані в установленому порядку установчі документи, в яких метою діяльності таких закладів зазначено провадження освітньої діяльності. {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018} 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 73 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності Загальні положення 1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”. 2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні: 1) група забезпечення спеціальності - група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, для яких заклад освіти є основним місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях вищої та фахової передвищої освіти, післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами; 2) до закладів освіти належить: заклад вищої освіти; наукова установа, що здійснює навчання здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти; заклад післядипломної освіти; заклад фахової передвищої освіти; заклад професійної (професійно-технічної) освіти; заклад загальної середньої освіти; заклад дошкільної освіти; 3) дуальне навчання - система організації освітнього процесу, в якій суттєва частина процесу здійснюється на робочих місцях з оплатою праці особі, яка навчається; 4) кваліфікація відповідно до спеціальності - кваліфікація особи, підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 цих Ліцензійних умов; 5) ліцензований обсяг у сфері вищої або післядипломної освіти для осіб з вищою освітою - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти або за відповідною спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою; 6) ліцензований обсяг у сфері повної загальної середньої освіти - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад загальної середньої освіти або структурний підрозділ закладу освіти може одночасно забезпечити здобуття освіти на певному рівні повної загальної середньої освіти; 7) ліцензований обсяг у сфері професійної (професійно-технічної освіти) - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за певною професією на кожному курсі навчання або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві), або післядипломної освіти; 8) ліцензований обсяг у сфері фахової передвищої освіти - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти або післядипломної освіти; 9) місце провадження освітньої діяльності - об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за певною адресою, в межах якого провадиться освітня діяльність за відповідною спеціальністю (професією) чи групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 на певному рівні (рівнях) вищої, фахової передвищої або професійної (професійно-технічної) освіти (крім місць проведення практичної підготовки, у тому числі під час дуального навчання) та у сфері післядипломної освіти (крім підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи), повний цикл освітнього процесу на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини); {Підпункт 9 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 10) освітня діяльність у сфері вищої освіти - діяльність закладів вищої освіти і наукових установ, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої освіти за відповідними спеціальностями на певних рівнях вищої освіти (початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти, першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні, третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні); закладів вищої освіти іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності; 11) освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - діяльність закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність за рівнем дошкільної освіти, спрямована на організацію забезпечення та реалізацію освітнього процесу; 12) освітня діяльність у сфері післядипломної освіти - діяльність закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної) освіти, що провадиться на певних рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та включає спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування, інтернатуру, лікарську резидентуру; ліцензуванню підлягає освітня діяльність у сфері післядипломної освіти, обов'язковість якої передбачена законами; 13) освітня діяльність у сфері повної загальної середньої освіти - діяльність закладів загальної середньої освіти незалежно від типу і форми власності або структурного підрозділу іншого закладу освіти, спрямована на організацію забезпечення та реалізацію освітнього процесу за рівнями повної загальної середньої освіти (початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти); 14) освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти - діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовки та/або підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на рівнях професійної (професійно-технічної) освіти (першому (початковому) рівні, другому (базовому) рівні, третьому (вищому) рівні); закладів професійної (професійно-технічної) освіти іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності; 15) освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладів фахової передвищої освіти, що провадиться з метою підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за відповідними спеціальностями на рівні фахової передвищої освіти; закладів фахової передвищої освіти іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності; 16) проектна група - визначена наказом керівника закладу освіти група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти, фахової передвищої освіти та у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами. Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”. 3. Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог: у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю; у сфері післядипломної освіти - за відповідною спеціальністю в межах галузі знань, програмою, галуззю знань, професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання; у сфері фахової передвищої освіти - за відповідною спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти; у сфері професійної (професійно-технічної) освіти - за окремими професіями або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти; у сфері повної загальної середньої освіти - за рівнями повної загальної середньої освіти; у сфері дошкільної освіти - за рівнем дошкільної освіти. 4. За результатами фінансово-господарської діяльності закладу освіти основним видом економічної діяльності повинна бути освітня діяльність. Для наукових установ та закладів вищої і післядипломної освіти для осіб з вищою освітою основним видом діяльності може бути діяльність у сфері наукових досліджень та розробок. Зазначена норма не поширюється на підприємство, підрозділ якого здійснює професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників. 5. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності. 6. У сфері повної загальної середньої освіти ліцензуванню підлягає освітня діяльність у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких прийом вступників на основі базової середньої освіти передбачає наступне здобуття профільної середньої освіти та отримання відповідного документа про повну загальну середню освіту. У сфері повної загальної середньої освіти ліцензуванню підлягає освітня діяльність у закладах освіти, які здійснюють підготовку за рівнем фахової передвищої освіти, в яких прийом вступників на основі базової середньої освіти передбачає наступне здобуття повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про повну загальну середню освіту. 7. Ліцензіат провадить освітню діяльність у сферах вищої освіти, післядипломної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, повної загальної середньої освіти в межах ліцензованого обсягу. Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, передбачених законодавством, або за рішенням суду. 8. Ліцензуванню не підлягає провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти відповідно до програм академічної мобільності, що не передбачають видачу окремих документів про освіту державного зразка. 9. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, певним рівнем, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії), з підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти без подання інших документів. 10. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії), з підготовки іноземців та осіб без громадянства та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти без подання інших документів. 11. Започаткування провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти за новою професією, видом підготовки, класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, іншим рівнем професійної (професійно-технічної) освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної освіти) і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Започаткування провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти за первинною професійною підготовкою із споріднених і близьких за технологічними процесами і засобами навчання професій, які можуть виконуватися за умови, що одна із таких професій є базовою, а інші суміжними, підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу професійної (професійно-технічної) освіти за новою професією, видом підготовки, класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, іншим рівнем професійної (професійно-технічної) освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною професією, видом підготовки, класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, іншим рівнем професійної (професійно-технічної) освіти у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії), з підготовки іноземців та осіб без громадянства та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу професійної (професійно-технічної) освіти без подання інших документів. 12. Започаткування провадження освітньої діяльності закладом загальної середньої освіти за іншим рівнем повної загальної середньої освіти, збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу загальної середньої освіти без подання інших документів. 13. У разі розширення провадження освітньої діяльності у сферах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої освіти подається відповідна заява разом з відомостями, які підтверджують дотримання закладом умов провадження освітньої діяльності за всіма освітніми програмами відповідної спеціальності (професії), іншим рівнем (рівнями) повної загальної середньої освіти. 14. Заклад вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти має право на започаткування та провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без громадянства за умови дотримання додаткових вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами. 15. У разі підготовки іноземців та осіб без громадянства заклади вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти повинні мати: структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах; житлові приміщення, придатні для проживання іноземців та осіб без громадянства. 16. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти здійснюється відповідно до вимог щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до рівнів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, за винятком вимог до кадрового забезпечення щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. До складу проектних груп і груп забезпечення у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста можуть бути залучені провідні фахівці галузі, а також працівники органів виконавчої влади. 17. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах. Здобувач ліцензії (ліцензіат) не подає передбачені цими Ліцензійними умовами документи, якщо вони зберігаються у відкритих державних реєстрах. 18. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної спеціальності за певним рівнем вищої освіти, за спеціальністю (спеціалізацією, професією), програмою, галуззю знань у сфері післядипломної освіти, за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти, з певної професії, виду підготовки, класу (підкласу, групи) класифікаційних угруповань професій на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти, за певним рівнем повної загальної середньої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років. 19. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. 20. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років. 21. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом місяця з дня настання таких змін. 22. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування. 23. Ліцензіат, що провадить освітню діяльність у сфері вищої, післядипломної освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, повної загальної середньої освіти, повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів освіти в інших закладах освіти. Ліцензіат, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для переведення вихованців до інших закладів дошкільної освіти або надання вихованцям можливості продовжити здобуття дошкільної освіти у фізичної особи - підприємця або у структурному підрозділі юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти відповідно до законодавства. 24. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності. 25. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти або його заступника, або іншої уповноваженої посадової особи закладу освіти під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов. 26. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії (ліцензіат). Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 27. Проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної проектної групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі (крім проектної групи з цієї ж спеціальності в даному навчальному закладі). Керівником проектної групи призначається один з її членів, який має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як десять років для освітньо-наукового ступеня доктора філософії і ступеня магістра та п'ять років для освітніх ступенів бакалавра і молодшого бакалавра (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти - з урахуванням стажу педагогічної роботи). Керівник проектної групи не може в поточному навчальному році одночасно керувати іншими проектними групами, за винятком керівництва проектними групами за різними рівнями вищої освіти в межах однієї спеціальності в даному закладі вищої освіти. Залежно від рівня освіти до складу проектної групи спеціальності встановлюються додаткові вимоги: для освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра у складі повинні бути не менш як три особи, з яких хоча б одна особа має науковий ступінь та/або вчене звання; для освітнього ступеня бакалавра у складі повинні бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання; для освітнього ступеня магістра у складі повинні бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук та/або професор; для освітньо-наукового ступеня доктора філософії/доктора мистецтва у складі повинні бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох докторів наук та/або професорів. Для отримання ліцензії з правом навчання іноземців та осіб без громадянства один із членів проектної групи повинен володіти англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або кваліфікаційними документами (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов'язані з використанням зазначеної мови. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 28. Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов. Для другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, який має кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання. Для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня (доктор філософії/доктор мистецтва) кадровий склад закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожних два здобувачі освітнього ступеня доктора філософії/ доктора мистецтва одного викладача, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30 цих Ліцензійних умов. 29. Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі закладу освіти, де здійснюється підготовка за спеціальністю, повинна складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі. При цьому склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам: частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, і становить не менше 20 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення для рівня молодшого бакалавра (до 1 вересня 2019 р. з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію), 50 відсотків - бакалавра, 60 відсотків - магістра, доктора філософії; частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше 10 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення для рівня бакалавра, 20 відсотків - магістра, 30 відсотків - доктора філософії/доктора мистецтва. Під час розрахунку показників для спеціальностей галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка”, 02 “Культура і мистецтво”, спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”, звання “народний артист”, “народний художник”, “народний архітектор”, “народний вчитель”, “заслужений діяч мистецтв”, “заслужений тренер України” прирівнюються до вченого звання професора, звання “заслужений артист”, “заслужений художник”, “заслужений архітектор”, “заслужений вчитель”, “заслужений працівник культури”, “заслужений майстер спорту України”, “заслужений працівник освіти”, “заслужений майстер народної творчості України” - вченого звання доцента. Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання не більше 60 здобувачів). 30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН; 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”; 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад); 12) наявність не менше п'яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій; 16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю; 17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років; 18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п'ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об'єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори. 31. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними (науковими) працівниками та наказів про прийняття їх на роботу. Трудові договори (контракти) можуть бути відсутні лише для працівників, які прийняті на роботу до конкурсного заміщення вакантних посад у встановленому законодавством порядку або на умовах строкового договору без проведення конкурсу в разі заміщення посад працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, або перебувають у соціальній відпустці. 32. Заклад вищої освіти, який подав заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти, зобов'язаний забезпечити кадровий склад науково-педагогічних працівників відповідно до вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами. Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 33. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуються ліцензовані обсяги дійсних ліцензій. Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень. 34. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання освітніх програм, обґрунтовується окремим документом з наданням розкладу їх використання та розрахунків достатності. При цьому враховується комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинна становити не менше ніж 30 відсотків. 35. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, повинні бути забезпечені гуртожитком. 36. Інформаційне забезпечення передбачає наявність: вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше двох різних найменувань для кожної спеціальності (предметної спеціальності, сфери забезпечення і виду діяльності, виду) для ступеня молодшого бакалавра, чотирьох - бакалавра, п'яти - магістра, шести - доктора філософії/доктора мистецтва; доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти); офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація); сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту), правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування або провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства). 37. Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність: бібліотеки, у тому числі читальної зали; медичного пункту, пунктів харчування, актової чи концертної зали, спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків (крім закладів вищої освіти та наукових установ, які здійснюють підготовку лише докторів філософії/ докторів мистецтва). 38. Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: усіх затверджених в установленому порядку освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті; програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми; методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти; навчальних планів з обов'язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від мови навчання. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 39. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час її провадження. 40. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певною спеціальністю за певним рівнем (рівнями) вищої освіти, до нього застосовуються вимоги щодо підготовки фахівців за відповідним рівнем вищої освіти. 41. У разі запровадження дистанційної форми навчання ліцензіат повинен додатково дотримуватися вимог науково-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм). 42. Кількість здобувачів вищої освіти на певній спеціальності та рівні вищої освіти повинна становити не менше 50 відсотків відповідного ліцензованого обсягу. Допускається зменшення такого показника на період до шести місяців упродовж навчального року. 43. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу, які передбачені цими Ліцензійними умовами, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Ліцензіат забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Відомості про кадрове забезпечення подаються кожного навчального року до 1 травня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після їх зміни. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року. На вимогу МОН ліцензіат повинен подати склад групи забезпечення спеціальності (спеціальностей) кожного підрозділу, де здійснюється підготовка за спеціальністю, із зазначенням прізвища, імені та по батькові кожного члена групи, його наукового ступеня та вченого звання або інших підстав внесення особи до складу групи забезпечення. 44. Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе ліцензіат. 45. Вищі військові заклади освіти (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) не подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 46. Здобувач ліцензії (ліцензіат) подає до МОН заяву про отримання ліцензії (про розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 1). До заяви додаються такі документи: 1) копії установчих документів юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності); 2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності/розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 3) копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності; 4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату); 5) концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, яка включає, зокрема: код та найменування спеціальності; рівень вищої освіти; орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм; загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання; професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності); перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої/післядипломної освіти; орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання; порядок оцінювання результатів навчання; 6) відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 2) або про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою - під час подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу (додаток 3); 7) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 4); 8) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 5); 9) текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами; 10) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності; 11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні); 12) копію відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються; 13) документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 14) копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою); 15) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6). 47. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави або структурним підрозділом (філією) такого закладу освіти, додатково подаються такі документи: 1) копії документів, що підтверджують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави); 2) копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально; 3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6). 48. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 49. У складі проектної групи спеціальності повинно бути не менше трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до спеціальності та вищу педагогічну категорію. Відповідність спеціальності визначається згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або наявність у не більш як половини складу проектної групи досвіду практичної роботи за відповідною спеціальністю не менше п'яти років, у тому числі педагогічної чи науково-педагогічної діяльності. Керівником проектної групи призначається один з її членів, який має стаж педагогічної роботи не менш як п'ять років. Для отримання ліцензії з правом навчання іноземців та осіб без громадянства один із членів проектної групи повинен володіти англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або мати кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов'язані з використанням зазначеної мови. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 50. Проведення усіх видів навчальних занять, здійснення керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами) здійснюють педагогічні працівники відповідної спеціальності, причому не менше 25 відсотків лекцій проводяться педагогічними працівниками, які мають вищу педагогічну категорію. Відповідність спеціальності педагогічного працівника дисципліні визначається згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або досвідом практичної роботи за відповідною спеціальністю не менше п'яти років, або підвищенням кваліфікації тривалістю не менше 72 аудиторних годин. 51. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу. 52. Заклад освіти, який подав заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти та післядипломної освіти, зобов'язаний забезпечити кадровий склад педагогічних працівників відповідно до передбачених цими Ліцензійними умовами вимог. Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 53. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуються ліцензовані обсяги дійсних ліцензій. Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень. 54. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання освітніх програм, обґрунтовується окремим документом з наданням розкладу їх використання та розрахунків достатності. При цьому враховується комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинна становити не менше 10 відсотків. 55. Здобувачі освіти, які цього потребують, повинні бути забезпечені гуртожитком. 56. Інформаційне забезпечення передбачає наявність: фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) - не менше двох різних найменувань для кожної спеціальності; офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація); сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні програми, зразки документів про освіту), правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування або провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства). 57. Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, пунктів харчування, актової чи концертної зали, спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків. 58. Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: усіх затверджених в установленому порядку освітніх програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти; робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу, інформаційні ресурси в Інтернеті; програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми; методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 59. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо започаткування освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти під час її провадження. 60. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певною спеціальністю на певному рівні у сфері фахової передвищої освіти, до нього застосовуються вимоги щодо підготовки фахівців за рівнем фахової передвищої освіти. 61. У разі запровадження дистанційної форми навчання заклад фахової передвищої освіти повинен додатково дотримуватися вимог до навчально-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм). 62. Кількість здобувачів за рівнем фахової передвищої освіти на певній спеціальності повинна становити не менше 50 відсотків відповідного ліцензованого обсягу. 63. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу фахової передвищої освіти, його відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Ліцензіат забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Відомості про кадрове забезпечення подаються кожного навчального року до 1 травня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після їх зміни. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року. Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе ліцензіат. На вимогу МОН ліцензіат повинен подати список науково-педагогічних та педагогічних працівників, які забезпечують відповідний освітній процес, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, освіти, наукового ступеня та вченого звання. Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу фахової передвищої освіти вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 64. Здобувач ліцензії (ліцензіат) подає до МОН заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 7). До заяви додаються такі документи: 1) копії установчих документів юридичної особи (крім випадків подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності/розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 3) копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності; 4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату); 5) концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, яка включає, зокрема: код та найменування спеціальності; освітньо-кваліфікаційний рівень; орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм; професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності); перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач; орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання; порядок оцінювання результатів навчання; 6) відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (пункт 1 додатка 8) або про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері фахової передвищої освіти для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу (пункт 2 додатка 8); 7) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (додаток 9); 8) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (додаток 10); 9) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 11); 10) текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу фахової передвищої освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами; 11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності; 12) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти; викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід роботи) у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу (для документів про освіту, виданих закладами освіти інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні); 13) документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 14) копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері фахової передвищої та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста); 15) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 12). 65. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, додатково подаються такі документи: 1) копії документів, що засвідчують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави); 2) копії документів, що засвідчують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально. 66. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою 67. Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти наведено у додатку 14. Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою 68. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти наведено у додатку 15. 69. Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою 70. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти протягом усього періоду навчання. За наявності дозволу засновника або уповноваженого органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти ліцензіат, який провадить освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за первинною професійною підготовкою з окремих професій, може впроваджувати освітню діяльність таким чином, щоб одна із професій була базовою, а інші - суміжними, якщо вони є спорідненими і близькими за технологічними процесами і засобами навчання та можуть виконуватися одночасно. При цьому такий ліцензіат повинен не перевищувати строк навчання та ліцензований обсяг. 71. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певною професією чи класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, спеціальністю, до нього застосовуються вимоги, встановлені цими Ліцензійними умовами для підготовки фахівців з відповідної професії чи споріднених професій за певним класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій спеціальності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти. На вимогу МОН ліцензіат повинен подати список педагогічних працівників, які забезпечують відповідний освітній процес, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, освіти та кваліфікаційної категорії. 72. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Ліцензіат забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Відомості про кадрове забезпечення подаються кожного навчального року до 1 травня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після їх зміни. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року. Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе ліцензіат. Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою 73. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 13) подає такі документи: 1) копії установчих документів юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності); 2) копію положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) навчання кваліфікованих робітників, у разі ліцензування професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на виробництві (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності); 3) копію положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності); 4) копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності; 5) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату); 6) копію затвердженої в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників; 7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (додаток 16); 8) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (додаток 17); 9) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 18); 10) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 19); 11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подається копія документа про визнання їх в Україні (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 12) документ про декларування виконання вимог цих Ліцензійних умов (у разі подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу); 13) копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою); 14) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у двох примірниках (додаток 20). 74. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи: 1) копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави); 2) копії документів, що підтверджують визнання закладу професійної (професійно-технічної) освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально; 3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність; 4) опис документів, необхідних для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, у двох примірниках (додаток 21). 75. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 76. Заклад освіти або його структурний підрозділ повинен бути забезпечений працівниками у кількості не меншій, ніж визначено Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, що затверджені в установленому порядку, та вчителями, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних занять (уроків), - відповідно до затвердженої освітньої програми. Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом. 77. Наявність вищої освіти (ступеня не нижче магістра) у керівника закладу загальної середньої освіти підтверджується відповідним документом про освіту. Вища педагогічна освіта за отриманою спеціальністю чи освітня та (або) професійна кваліфікація вчителів, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних занять, повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність вищої педагогічної освіти за отриманою спеціальністю чи освітньої та (або) професійної кваліфікації підтверджується відповідними документами про освіту. До провадження педагогічної діяльності на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти можуть залучатися також наукові та науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені за відповідними спеціальностями. Педагогічні працівники, які мають документи про вищу освіту, видані іноземними закладами вищої освіти, допускаються до провадження педагогічної діяльності нарівні з особами, які отримали вищу освіту в Україні, після визнання ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах освіти. Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 78. Здобувач ліцензії відповідно до кадрових, технологічних, організаційних вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, визначеними цими Ліцензійними умовами, письмово (у довільній формі) надає зобов'язання щодо: матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав, - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці; забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (із зазначенням строків виконання). Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 79. Кожен працівник закладу освіти або його структурного підрозділу відповідно до законодавства повинен пройти обов'язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його особистій медичній книжці. Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 80. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певними рівнями повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги: 1) заклад освіти або його структурний підрозділ для здійснення освітньої діяльності на певному рівні повинен бути забезпечений приміщеннями, спортивним майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури, їдальнею; 2) майно закладу освіти або його структурного підрозділу повинно бути закріплене за ним відповідно до вимог законодавства (право власності, оперативне управління, господарське відання, найм (оренда), позичка); 3) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати документи, які засвідчують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, що ліцензується; 4) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень. 81. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги: 1) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати затверджену освітню програму; 2) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника з навчальних предметів освітньої програми або забезпечити постійний доступ до їх електронних версій. 82. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти або його структурного підрозділу, який повинен складатися з: 1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до навчального плану; 2) довідкової літератури: словників перекладних - по одному примірнику на п'ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом); тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - по п'ять примірників кожного виду словника. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 83. Ліцензіат повинен відповідати вимогам цих Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти протягом усього періоду її здійснення. Перелік документів, необхідних для започаткування провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 84. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 22) подає: 1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність; 2) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату); 3) письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці; 4) письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання; 5) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні); 6) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках (додаток 26). 85. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально. 86. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою. Перелік документів, необхідних для розширення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти 87. Ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності (додаток 22) подає: 1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу); 2) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності; 3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату); 4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня (додаток 23); 5) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня (додаток 24); 6) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 25); 7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копію документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні; 8) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках (додаток 27). 88. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально. 89. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою. Започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 90. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинні бути забезпечені педагогічними працівниками чи іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинні відповідати вимогам до педагогічних працівників, що визначені Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”. Фізична особа - підприємець повинна відповідати вимогам до керівника закладу дошкільної освіти, що визначені Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, або має право прийняти на роботу особу, яка відповідає таким вимогам та буде виконувати обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти. {Пункт 90 в редакції Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 91. Кожен працівник закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права чи інша фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов'язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його (її) особистій медичній книжці та/або медичній довідці встановленого зразка. {Пункт 91 в редакції Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} {Пункт 92 виключено на підставі Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 93. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен мати матеріально-технічну базу та навчально-методичне забезпечення, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти. {Пункт 93 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} 94. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати вимогам законодавства у сферах дошкільної освіти, безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці. Медичне обслуговування, організація харчування та прання (наявність харчоблоків і пралень) можуть забезпечуватися та здійснюватися шляхом залучення на договірних умовах інших юридичних осіб, що мають право надавати відповідні послуги. {Пункт 94 в редакції Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 95. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є: безпроблемне пересування на візку по території закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри); доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей); наявність означення місцезнаходження (піктограми). Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину. Доступність до будівель (приміщень), що використовуються для провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти та введені в експлуатацію після набрання чинності цими Ліцензійними умовами, повинна відповідати державним будівельним нормам. {Абзац сьомий пункту 95 в редакції Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} Технологічні вимоги цих Ліцензійних умов не стосуються провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дитини. {Пункт 95 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 96. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих Ліцензійних умов під час провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти. Перелік документів, необхідних для започаткування провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 97. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 28) подає: {Підпункт 1 пункту 97 виключено на підставі Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 2) письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особ - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці; 3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти); {Підпункт 3 пункту 97 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} 4) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках (додаток 29); 5) копію особистої медичної книжки та/або медичну довідку встановленого зразка (для фізичної особи - підприємця). {Пункт 97 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} 98. Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадитиме освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, самостійно разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 28) подає: 1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання; 2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації; 3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 4) медичну довідку встановленого зразка; 5) опис документів, які подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно, у двох примірниках (додаток 30). {Пункт 98 в редакції Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 99. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою. {Ліцензійні умови в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 1 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою {Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 2 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/ післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу __________________ або кафедри _____________________ із спеціальності _______________________/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою підрозділу______________________або кафедри___________________із спеціальності у галузі_________________________ Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи Найменування посади, місце роботи Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Науковий ступінь, шифр і наймену вання наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботі, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів) Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі) Примітки** Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) Особи, які працюють за сумісництвом __________ * Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов'язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства. ** Зазначаються додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника, відповідно до спеціальності. {Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 3 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) Прізвище, ім'я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі) Примітки** Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) Особи, які працюють за сумісництвом __________ * Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов'язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства. ** Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності. {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 4 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Адреса приміщення Повне найменування власника майна Площа, кв. метрів Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування Документ про право користування (договір оренди) загальна призначена для використаня під час навчання за спеціальністю, що ліцензується призначена для використання за іншими спеціальностями відповідно до отриманої ліцензії строк дії договору оренди (з _____ по ______) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення 2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів усього у тому числі власних орендованих зданих в оренду 1. Навчальні приміщення, усього у тому числі: приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) комп'ютерні лабораторії спортивні зали 2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 3. Службові приміщення 4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 5. Гуртожитки 6. Їдальні, буфети 7. Профілакторії, бази відпочинку 8. Медичні пункти 9. Інші 3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, кв. метрів Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устаткування, їх кількість* Опис обладнання, устаткування 4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю __________________________________ Найменування комп'ютерної лабораторії, її площа, кв. метрів Навчальна дисципліна ** Кількість персональних комп'ютерів із строком використання не більше восьми років Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих) Наявність каналів доступу до Інтернету (так/ні) __________ * В описовому форматі додатково надається обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується. ** Підготовка курсової, дипломної роботи вважається окремою навчальною дисципліною та включається до відповідного переліку. 5. Інформація про соціальну інфраструктуру Найменування об'єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу) Кількість Площа, кв. метрів 1. Гуртожитки для студентів 2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 3. Їдальні та буфети 4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 5. Актові зали 6. Спортивні зали 7. Плавальні басейни 8. Інші спортивні споруди: стадіони спортивні майданчики корти тощо 9. Студентський палац (клуб) 10. Інші {Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 5 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 1. Інформація про наявність бібліотеки Найменування бібліотеки Площа, кв. метрів Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, примірників Площа читального залу, кв. метрів, кількість місць Примітка* 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, ім'я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо Найменування підручника, навчального посібника тощо Найменування видавництва, рік видання Кількість примірників** 3. Перелік фахових періодичних видань Найменування фахового періодичного видання Рік надходження __________ * Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки. ** Для книг в електронній формі не зазначається. {Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 6 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою; одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України Найменування закладу освіти _____________________________________________________________________________ Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _____________________________________________________ Код та найменування спеціальності ________________________________________________________________________ Найменування документа Відмітка про наявність документа для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України 1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності 2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності /розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 4. Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного для завершення повного циклу освітньої діяльності 5. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) 6. Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 7. Відомості про проектну групу 8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 10. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи заявленій спеціальності 12. Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні) 14. Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються) 15. Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 16. Копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально 17. Копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави, місцезнаходження закладу освіти на створення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави) 18. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) {Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 7 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста {Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 8 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста {Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 9 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста {Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 10 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 1. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання Найменування навчальної дисципліни та виду професійнопрактичної підготовки Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби) конспекту або розширеного плану лекцій плану практичних занять плану семінарських занять завдань для лабораторних робіт питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь комплексної контрольної роботи після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь навчальних матеріалів 2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики Найменування виду практичної підготовки згідно з навчальним планом Семестр (тиждень), в якому (з якого) в якому передбачена практика Тривалість практики, тижнів Інформація про наявність програм практики (“+” або “–”) Найменування бази для проходження практики Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії) {Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 11 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 1. Інформація про наявність бібліотеки Найменування бібліотеки Площа, кв. метрів Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, примірників Площа читального залу, кв. метрів, кількість місць Примітка* 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, ім'я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо Найменування підручника, навчального посібника тощо Найменування видавництва, рік видання Кількість примірників** 3. Перелік фахових періодичних видань Найменування фахового періодичного видання Рік надходження __________ * Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки. ** Для книг в електронній формі не зазначається. {Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 12 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої світи/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України Найменування закладу освіти _____________________________________________________________________________ Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _____________________________________________________ Код та найменування спеціальності ________________________________________________________________________ Найменування документа Відмітка про наявність документа для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України 1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності 2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності/розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 4. Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного для завершення повного циклу освітньої діяльності 5. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) 6. Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю 7. Відомості про членів проектної групи 8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 10. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи заявленій спеціальності 12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти; викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід роботи) у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу (для документів про освіту, виданих закладами освіти інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні) 13. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 14. Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 15. Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 16. Копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально 17. Копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на створення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави) 18. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері фахової передвищої та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста) {Додаток 12 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 13 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти {Додаток 13 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 14 до Ліцензійних умов КАДРОВІ ВИМОГИ щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення показника (нормативу) Фактичне значення 1. Забезпечення викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану, відсотків 100 2. Відповідність фахової освіти педагогічних працівників, відсотків 100 3. Забезпечення викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію, відсотків 25 4. Забезпечення майстрами (інструкторами) виробничого навчання, відсотків 100 5. Забезпечення майстрами (інструкторами) виробничого навчання з відповідною фаховою освітою, відсотків 100 6. Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації, відсотків 100 __________ Примітки: 1. У пункті 1 забезпечення викладачами визначається залежно від фахової освіти викладача, яка дає можливість викладати навчальні предмети (дисципліни), що є спорідненими за змістом, та з урахуванням наявного педагогічного навантаження. 2. У пункті 2 відповідність фахової освіти педагогічного працівника визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом, що становить не менш як п'ять років, або проходженням відповідної психолого-педагогічної підготовки. 3. У разі ліцензування освітньої діяльності за професією з первинної професійної підготовки вперше пункт 3 не заповнюється, але заповнюється у разі провадження освітньої діяльності закладом освіти більше 10 років за відповідною професією. 4. У разі ліцензування професії вперше пункт 6 не заповнюється, але заповнюється у разі провадження освітньої діяльності закладом освіти. {Додаток 14 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 15 до Ліцензійних умов ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти 1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення показника (нормативу) Фактичне значення 1. Забезпечення майстернями, кабінетами, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання робочих навчальних (освітніх) програм, відсотків 100 2. Наявність соціально-побутової інфраструктури: 1) бібліотеки, у тому числі читального залу + 2) спортивного залу + 3) стадіону або спортивного майданчика + 4) медичного пункту + 5) пунктів харчування + 3. Забезпечення гуртожитком, мінімальний відсоток потреби 70 4. Забезпечення комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткованням, необхідним для виконання навчальних планів + __________ Примітка. Підпункти 1-3, 5 пункту 2 та пункт 3 не застосовуються під час провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві. 2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення показника (нормативу) Фактичне значення 1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту + 2. Наявність програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки + 3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку + 4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану та професійно-практичної підготовки, відсотків: поурочно-тематичні плани 100 перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи курс навчання 100 плани виробничого навчання навчальних груп на місяць 100 плани занять (уроків) 100 наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт 100 наявність методичних вказівок для тематичного та вихідного контролю 100 5. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану + 6. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану + 7. Забезпечення програмами усіх видів практик, відсотків 100 8. Наявність робочих програм практик + 9. Наявність методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт (проектів), кваліфікаційної державної атестації + 10. Наявність дидактичного забезпечення самостійної роботи учнів згідно з навчальним планом + 11. Забезпечення навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану, відсотків 100 12. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів + __________ Примітки: 1. У пункті 5 складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи здійснення контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 2. У пункті 6 складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь, комплексної контрольної роботи, після проведення атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни. 3. У пункті 11 забезпечення навчальними матеріалами вважається за наявності підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п'ять осіб фактичного контингенту учнів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу у разі подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі. 3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу) 1. Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями, відсотків 100 2. Наявність бібліотеки + 3. Наявність власного читального залу + 4. Наявність офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та свідоцтва про атестацію, освітня діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація) + __________ Примітки: 1. У пункті 1 рівнем забезпечення вважається наявність підручників, навчальних посібників, електронних видань з розрахунку не менш як один примірник на п'ять осіб. Для вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в електронній формі. 2. Пункти 2 і 3 не застосовуються під час провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві. {Додаток 15 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 16 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти {Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 17 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти 1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу Адреса приміщення Найменування власника майна Площа, кв. метрів Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування Документ про право користування (договір оренди) строк дії договору оренди (з ___ по ____) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення 2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за відповідною професією певного рівня Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення Кількість приміщень, одиниць необхідна фактична 1. Кабінети (класи, аудиторії) 2. Майстерні 3. Лабораторії 4. Полігон, кв. метрів 5. Автодром (майданчик), кв. метрів 6. Трактородром, гектарів 7. Навчальне господарство, гектарів 8. Стадіон 9. Інші 3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією певного рівня Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків Найменування дисциплін* Площа приміщень, кв. метрів Площа на одного учня, слухача, кв. метрів Забезпечення обладнанням** власних орендованих найменування обладнання необхідна кількість, одиниць фактична кількість, одиниць 4. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві (у разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві) Найменування приміщень (навчальних об'єктів) Кількість, одиниць Площа, кв. метрів загальна на одного слухача 1. Кабінети 2. Класи, аудиторії 3. Майстерні 4. Лабораторії 5. Полігони 6. Тренажерні центри 7. Навчально-виробничі дільниці 8. Інші __________ * Зазначаються навчальні дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. ** В описовій формі додатково подаються обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується. {Додаток 17 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 18 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти 1. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти Найменування навчальної дисципліни та виду професійно-практичної підготовки згідно з навчальним планом Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби) навчальних планів поурочно-тематичних планів переліку навчально-виробничих робіт навчально-методичного забезпечення вихідного контролю знань завдання для проведення лабораторно-практичних робіт 2. Забезпечення планами семінарських та практичних занять Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби) планів семінарських занять планів практичних занять 3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики Найменування виду практики згідно з навчальним планом Семестр (тиждень), в якому передбачена практика Тривалість практики, тижнів Інформація про наявність програм практики (“+” або “–”) Найменування бази для проходження практики Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії) {Додаток 18 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 19 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти 1. Відомості про наявність бібліотеки* Найменування виду інформаційного забезпечення Наявність (так/ні) Площа, кв. метрів Обсяг фонду (найменувань/ примірників) 1. Бібліотека 2. Електронна бібліотека 3. Інтернет 4. Періодичні видання 5. Інші 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, ім'я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо Найменування підручника, навчального посібника тощо Найменування видавництва, рік видання Кількість примірників** 3. Перелік фахових періодичних видань*** Найменування фахового періодичного видання Рік надходження __________ * Відомості зазначаються тільки у разі ліцензування освітньої діяльності з первинної професійної підготовки. ** Для книг в електронній формі не зазначається. *** Відомості зазначаються тільки у разі ліцензування освітньої діяльності з первинної професійної підготовки. {Додаток 19 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 20 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Повне найменування закладу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти __________________________________ Повне найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ______________________ Код та найменування професії (групи професій) або класифікаційного угруповання _______________________________ Найменування документа Відмітка про наявність документа 1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності 2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 3. Копії положень про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників у разі ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі на виробництві (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 4. Копії положень про відокремлений підрозділ (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 5. Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності 6. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) 7. Копія затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності) або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників 8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності 9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, - додатково подається копія документа про визнання їх в Україні (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 13. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 14. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою) {Додаток 20 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 21 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України Найменування закладу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ________________________________________ Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ______________________ Код, найменування професії (групи професій) або класифікаційного угруповання ____________________ та __________ рівня професійної (професійно-технічної) освіти Найменування документа Відмітка про наявність документа 1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності 2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 3. Копії положень про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників у разі ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі на виробництві (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 4. Копія положення про відокремлений структурний підрозділ (під час подання заяви про отримання ліцензії для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності) 5. Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності 6. Копія затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників 7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності 8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 12. Копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми, за якою провадитиметься освітня діяльність, та навчального плану українською мовою 13. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) 14. Копії документів, що засвідчують визнання закладу професійної (професійно-технічної) освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально 15. Копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави) 16. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою) {Додаток 21 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 22 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем повної загальної середньої освіти {Додаток 22 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 23 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби Педагогічні працівники, усього у тому числі ті, що: мають відповідну освіту працюють у закладі освіти за сумісництвом 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім'я та по батькові викладача Повне найменування посади Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі) Примітки Особи, які працюють за основним місцем роботи Особи, які працюють за сумісництвом {Додаток 23 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 24 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу Адреса приміщення Найменування власника майна Площа, кв. метрів Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування строк дії договору оренди (з _____ по ____) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення 2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення) Кількість приміщень, одиниць Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів Відомості про приміщення (власні/в оперативному управлінні/у господарському віданні/наймі/ оренді тощо) необхідна фактична необхідна фактична 3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання Необхідна кількість, одиниць Фактична кількість, одиниць Відсоток потреби {Додаток 24 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 25 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня 1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Найменування навчальних (освітніх) програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження 2. Відомості про інформаційне забезпечення Найменування виду інформаційного забезпечення Наявність (так/ні) Площа, кв. метрів Кількість місць Обсяг бібліотечного фонду 1. Бібліотека 2. Книгосховище 3. Зал для видачі літератури 4. Читальний зал 5. Електронна бібліотека 6. Інтернет 7. Інше 3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН Клас Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, ім'я та по батькові) підручника, навчального посібника Найменування підручника, навчального посібника Найменування видавництва, рік видання Кількість примірників необхідна фактична {Додаток 25 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 26 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем (крім випадку подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу) Повне найменування закладу освіти ______________________________ Рівень освітньої діяльності ______________________________________ Найменування документа Відмітка про наявність документа 1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності 2. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність 3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) 4. Письмове зобов'язання щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом загальної середньої освіти (навчальних (освітніх) програм іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) та забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці 5. Письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків 6. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні) 7. Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави) з перекладом таких документів українською мовою, засвідченим нотаріально (у разі ліцензування освітньої діяльності відповідно до законодавства інших країн) {Додаток 26 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 27 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (у разі збільшення ліцензованого обсягу) Повне найменування закладу освіти ______________________________ Рівень освітньої діяльності ______________________________________ Найменування документа Відмітка про наявність документа 1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності (у разі збільшення ліцензованого обсягу) 2. Копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності 3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) 4. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 5. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідні для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 6. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 7. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні) 8. Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави) з перекладом таких документів українською мовою, засвідченим нотаріально (у разі ліцензування освітньої діяльності відповідно до законодавства інших країн) {Додаток 27 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} Додаток 28 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти {Додаток 28 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} Додаток 29 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що подаються закладом дошкільної освіти (фізичною особою - підприємцем, структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти Найменування закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) ________________________________________ Найменування документа Відмітка про наявність документа 1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти {Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 3. Письмове зобов'язання щодо кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність), у тому числі щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці 4. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати посадові обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти) 5. Копії 1-3 і 11 сторінок паспорта (для фізичної особи - підприємця) {Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 180 від 03.03.2020} 7. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця) 8. Копія особистої медичної книжки та/або медична довідка встановленого зразка (для фізичної особи - підприємця) {Додаток 29 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} Додаток 30 до Ліцензійних умов ОПИС документів, які подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно Найменування документа Відмітка про наявність документа 1. Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання 2. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації 3. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) 4. Копія особистої медичної книжки та/або медична довідка встановленого зразка {Ліцензійні умови доповнено додатком 30 згідно з Постановою КМ № 180 від 03.03.2020} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 60, ст. 2379). 2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 61, ст. 2435). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 62, ст. 2469). 4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1124 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 85, ст. 3111). 5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 801 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 65, ст. 2662). 6. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 692 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 75, ст. 2771). 7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 10, ст. 331). 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 233 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 55, ст. 1504).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси