Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 р. № 1186 Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 719 від 22.08.2018 № 525 від 29.04.2022} Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом, що додаються. {Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом {Назва Ліцензійних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} {У тексті Ліцензійних умов слова “річковим, морським транспортом” замінено словами “внутрішнім водним, морським транспортом”, слова “мале/маломірне судно” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “мале судно” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Загальні положення 1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги, обов'язкові для виконання суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом. 2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання (незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності), які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності. 3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні: {Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 525 від 29.04.2022} послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом - здійснення суб'єктом господарювання переміщення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів за допомогою суден внутрішнього плавання, морських і малих суден; {Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} судно - самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що використовується для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, а також буксирування, штовхання або зчалювання інших суден, на яких перебувають пасажири, небезпечні вантажі та небезпечні відходи; судновласник - суб'єкт господарювання, який експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є він власником судна, чи використовує судно на інших законних підставах; фахівець з управління діяльністю з перевезення вантажів - фізична особа, яка має дійсне свідоцтво професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом. {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі торговельного мореплавства України, Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон), Законах України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про відходи”, “Про внутрішній водний транспорт”. {Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 525 від 29.04.2022} 4. Здобувач ліцензії подає заяву до органу ліцензування у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону. Форми заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності; відомостей про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом; заяви про переоформлення ліцензії; заяви про зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково; заяви про звуження провадження виду господарської діяльності наведено у додатках 1, 3, 5-8. Перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності, наведено у додатку 2. {Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 525 від 29.04.2022} 5. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи: відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом (додаток 3); опис документів у двох примірниках, що додаються до заяви (додаток 4). 6. До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані в установленому порядку документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні. Ліцензіат повинен укласти та мати трудові договори з усіма найманими спеціалістами. 7. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім відомостей про членів екіпажу судна, які забезпечують надання відповідних послуг). У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують відповідні зміни. 8. Ліцензіат повинен у своїй діяльності дотримуватися кадрових, організаційних та технологічних вимог з урахуванням типу, призначення та району плавання судна (суден), судновласником яких він є. 9. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання протягом строку дії ліцензії документів, копії яких подавалися до органу ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. 10. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до органу ліцензування. 11. Ліцензіат може надавати послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом виключно тими суднами, відомості про які подавалися до органу ліцензування. 12. У головному офісі ліцензіата (або його філії чи іншому відокремленому підрозділі, якщо така філія (підрозділ) несе відповідальність за експлуатацію суден) повинні зберігатися копії суднових документів кожного судна ліцензіата щодо реєстрації та класифікації такого судна, а також (за наявності) підтвердження відповідності судна і ліцензіата вимогам міжнародних договорів України. 13. Ліцензіат у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з відсутністю матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом зобов'язаний повідомляти про це органу ліцензування. 14. Керівник ліцензіата зобов'язаний бути присутнім особисто або забезпечити присутність свого заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов. Вимоги щодо перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім малих суден) Кадрові вимоги 15. Мінімальна кількість членів екіпажів суден ліцензіата повинна відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури. 16. Відповідно до розділу III Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури, судноводії та інші члени екіпажів суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідну кваліфікацію. 17. Ліцензіат, що є судновласником морських пасажирських суден, у тому числі високошвидкісних, морських вантажних суден валовою місткістю 500 і більше або морських пересувних бурових установок, повинен відповідно до міжнародних договорів України мати у складі берегового персоналу та суднового екіпажу спеціалістів з охорони. Організаційні вимоги 18. Ліцензіат повинен укласти в установленому Законом України “Про страхування” порядку такі договори обов'язкового страхування: договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; договір страхування засобів водного транспорту; договір страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів; договір страхування відповідальності морського судновласника. 19. Ліцензіат повинен впровадити та забезпечити подальше підтримання та оновлення системи управління безпекою судноплавства у порядку, визначеному Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим Мінінфраструктури. 20. Ліцензіат повинен забезпечити на суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням. Технологічні вимоги 21. До використання під час провадження господарської діяльності допускаються судна, які: зареєстровані у Державному судновому реєстрі України; {Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 525 від 29.04.2022} є власністю ліцензіата та на які є свідоцтво про право власності на судно або використовуються ліцензіатом на умовах договору бербоут-чартеру; мають суднові документи, видані відповідними органами, що визначені статтею 38 Кодексу торговельного мореплавства України. 22. Використання одного і того ж судна одночасно кількома ліцензіатами заборонено. Вимоги щодо перевезення пасажирів малими суднами Кадрові вимоги 23. З метою забезпечення безпечної експлуатації кожного малого судна і зв'язку між ліцензіатом та особами на борту суден ліцензіат повинен призначити особу (осіб) на березі. Призначеною особою не може бути член екіпажу. 24. Ліцензіат повинен призначити посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування малими суднами, розміщення їх на базах для стоянок таких суден, а також за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства. 25. Управління малими суднами і членами екіпажу повинна здійснювати спеціально призначена особа. Мінімальна кількість членів екіпажу суден ліцензіата повинна відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10 листопада 2014 р. № 575. Всі члени екіпажу суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідну кваліфікацію. {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} 26. Судноводії та інші члени екіпажів малих суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідні кваліфікацію та посвідчення судноводія, отримане згідно з Положенням про порядок видачі посвідчень судноводія малого судна, або посвідчення на право управління прогулянковим судном, отримане згідно з Порядком підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, а також видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, затвердженим Мінінфраструктури. {Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} 27. Судновласники, судноводії малих суден та посадові особи, відповідальні за експлуатацію таких суден та користування ними, зобов'язані дотримуватися вимог місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд, затверджених місцевими державними адміністраціями. {Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Організаційні вимоги 28. Ліцензіат повинен укласти відповідні договори обов'язкового страхування, передбачені статтею 7 Закону України “Про страхування”, а саме: договір страхування засобів водного транспорту; договір страхування відповідальності морського судновласника; договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам. 29. Ліцензіат повинен забезпечити на малих суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням. Технологічні вимоги 30. Кожне мале судно повинно мати суднові документи, передбачені статтею 37 Закону України “Про внутрішній водний транспорт” та переліком документів Регістру судноплавства України, що видаються в результаті його наглядової діяльності згідно з типом та призначенням судна. Судно є власністю ліцензіата або використовується ліцензіатом на інших законних підставах. {Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} {Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 1 до Ліцензійних умов (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 525) ЗАЯВА про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності {Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 525) ПЕРЕЛІК документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом Копія паспорта керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (або уповноваженої особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу) Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден) Копія класифікаційного свідоцтва судна/свідоцтва судна внутрішнього плавання Копія документа про управління безпекою (з урахуванням частини четвертої статті 60 Закону України “Про внутрішній водний транспорт”) Копія документа про відповідність системи управління безпекою (за наявності) Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії використовувати судно на законних підставах Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності на перевезення пасажирів малими суднами Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом Копія паспорта керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (або уповноваженої особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу) Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії/ліцензіата як судновласника використовувати судно на законних підставах ________ Примітки. 1. Усі копії підтвердних документів повинні бути завірені здобувачем ліцензії/ліцензіатом, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи. 2. У разі подання документів представником здобувача ліцензії/ ліцензіата надається засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження. 3. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених законодавством, на усі електронні документи накладається електронний підпис здобувача ліцензії/ліцензіата, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 719 від 22.08.2018; в редакції Постанови КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 3 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом та/або малим судном {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 719 від 22.08.2018, № 525 від 29.04.2022} Додаток 4 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії/ розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом {Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 5 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про переоформлення ліцензії {Ліцензійні умови доповнено Додатком 5 згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 6 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про зупинення дії ліцензії повністю або частково {Ліцензійні умови доповнено Додатком 6 згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 7 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про відновлення дії ліцензії повністю або частково {Ліцензійні умови доповнено Додатком 7 згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022} Додаток 8 до Ліцензійних умов ЗАЯВА про звуження провадження виду господарської діяльності {Ліцензійні умови доповнено Додатком 8 згідно з Постановою КМ № 525 від 29.04.2022}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси