Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

Національний банк; Постанова від 18.12.2015 № 909

Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: v0909500-15

Текст документа від 18.12.2015:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.12.2015  № 909

Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

Відповідно до статей 7 та 56 Закону України "Про Національний банк України", на виконання завдань проекту В.13(і) Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391, у зв'язку з централізацією програмних комплексів, структурними змінами, перерозподілом функцій між підрозділами Національного банку України і з метою підвищення надійності функціонування інформаційних систем банків України та забезпечення збереження банками електронних архівів і архівів особливо важливих даних Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2004 року № 857/9456 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.12.2015 № 909

ЗМІНИ
до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 1.6 глави 1 слова "Операційного управління" виключити;

2) у главі 4:

пункт 4.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.6 уважати відповідно пунктами 4.2 - 4.5;

абзац другий пункту 4.2 виключити;

в абзаці шостому пункту 4.4:

цифри "7 - 11" замінити цифрами "9, 11";

слова "кожної з" замінити словом "відповідних";

у пункті 4.5:

в абзаці першому слова "територіальне управління та" виключити;

абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:

"усі інформаційні системи Національного банку, які функціонують на території відповідної області, відновлюють свою роботу за їх місцезнаходженням;

до інформаційних систем Національного банку вноситься вся інформація щодо банків відповідної області, накопичена під час надзвичайного періоду";

3) у главі 5:

абзац другий пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"В одному або двох територіально відокремлених підрозділах Національного банку (далі в цій главі - підрозділ) створюються віддалені резервні пункти. Вибираються підрозділи залежно від їх віддаленості від міста Києва, а також об'єктів (географічних, промислових тощо), які є джерелом підвищеної небезпеки в разі виникнення надзвичайних ситуацій, наявності потрібної інфраструктури для забезпечення відповідних потужностей для функціонування цих віддалених резервних пунктів";

четверте речення пункту 5.3 виключити;

у пунктах 5.5 і 5.7 слова "територіальне управління" у всіх відмінках та числах замінити словом "підрозділ" у відповідних відмінках;

пункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Протягом часу, потрібного Національному банку для створення віддалених резервних пунктів, у разі неможливості функціонування інформаційних систем одночасно за місцем їх штатного розташування і в структурних одиницях Національного банку в місті Києві відновлення їх роботи здійснюється в підрозділі, який оперативно визначається керівництвом Національного банку залежно від обставин. Функціонування інформаційних систем відновлюється в обсязі, який визначається наявними в підрозділі обчислювальними ресурсами. У першу чергу забезпечується функціонування СЕП. Для відновлення функціонування інформаційних систем і продовження їх експлуатації до відповідного підрозділу відряджається обслуговуючий персонал цих систем та/або їх розробники";

4) у пункті 6.8 глави 6 цифри і слова "9.2 глави 9" замінити цифрами і словами "10.2 глави 10";

5) абзац перший пункту 7.2 глави 7 викласти в такій редакції:

"7.2. Національний банк у разі неможливості відновлення за місцем штатного функціонування вузла телекомунікаційної мережі та/або системи ЕП, на якому здійснюється обслуговування учасників інформаційних систем (далі -вузол), розгортає і експлуатує резервний вузол телекомунікаційної мережі та/або системи ЕП в іншій структурній одиниці Національного банку";

6) у главі 8:

абзац другий пункту 8.3 виключити;

абзаци другий і третій пункту 8.6 викласти в такій редакції:

"у разі руйнування в проміжку між банківськими днями або в разі відновлення функціонування за штатним місцем функціонування - без втрати інформації про здійснені платежі;

у разі руйнування протягом банківського дня в іншій будівлі або у віддаленому резервному пункті - з можливою втратою інформації про платежі за останні кілька хвилин перед руйнуванням. Розрахунки, інформація про які втрачена при руйнуванні, анулюються";

7) в абзаці першому пункту 10.10 глави 10 слова "Територіальні управління Національного банку," виключити;

8) у главі 11:

у пункті 11.1:

в абзаці другому слова "до територіального управління Національного банку або до ЦРП (залежно від схеми надання окремого файла звітності) на змінних" замінити словами "до ЦРП на електронних";

в абзаці третьому слова "допускається надання інформації" замінити словами "банк надає інформацію до Департаменту статистики та звітності Національного банку";

пункт 11.2 викласти в такій редакції:

"11.2. У разі порушення функціонування банку, який надає звітність, ЦРП має вжити таких заходів:

якщо банк надає файли звітності на електронних носіях, то ЦРП приймає їх у звичайному режимі;

якщо банк не має змоги надати файли звітності, то ЦРП дублює звітність банку за попередню звітну дату, надаючи її на звітну дату на підставі відповідного рішення Національного банку";

пункти 11.3, 11.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 11.5 уважати пунктом 11.3;

пункт 11.3 викласти в такій редакції:

"11.3. У разі порушення функціонування ЦРП функції ЦРП з приймання файлів звітності виконує підрозділ Національного банку, у якому функціонує віддалений резервний пункт. Служба захисту інформації забезпечує наявність у віддаленому резервному пункті ключової системи, потрібної для оброблення звітності.

Банки забезпечують надсилання файлів звітності до віддаленого резервного пункту Національного банку на адресу, яку повідомив Національний банк. Схема надсилання та назви файлів звітності залишаються такими самими, як під час передавання звітності до ЦРП";

9) у главі 12:

у пункті 12.2 слова "Операційного управління" виключити;

пункт 12.3 виключити;

10) у третьому реченні пункту 13.2 глави 13 абревіатуру "САБО" замінити абревіатурою "САБ";

11) в абзаці першому пункту 14.2 глави 14 слова "(інше територіальне управління, структурна одиниця чи навчальний заклад Національного банку)" виключити;

12) в абзаці першому пункту 15.2 глави 15 слова "(інше територіальне управління, структурна одиниця чи навчальний заклад Національного банку)" виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) в абзаці другому пункту 2.9 глави 2 слова "відповідне територіальне управління Національного банку" замінити словами "Національний банк";

2) у главі 5:

пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Система резервування та відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку обов'язково має передбачати збереження нагально необхідної інформації у віддаленому пункті резервування і відновлення діяльності банку (далі - віддалений пункт), розташованому на значній відстані від місця розташування банку, з урахуванням обґрунтованих банком ризиків. Метою такого збереження є відновлення діяльності банку в іншому місці, якщо банк чи регіон, у якому він розташований, зазнав невиправних пошкоджень";

у пункті 5.8 слово "електронного" замінити словами "електронної форми";

3) у пункті 6.7 глави 6 слово "дискет" замінити словами "змінних носіїв інформації";

4) у главі 10:

у другому реченні пункту 10.3 слово "знімних" замінити словом "змінних";

у пункті 10.4:

у другому реченні слова "відповідного територіального управління" виключити;

у третьому реченні:

слова "на знімних носіях, які не підпадають" замінити словами "на змінних носіях, які не підлягають перезаписуванню, не підпадають";

слова "(на СО дисках тощо)" виключити;

5) пункт 2 глави 11 викласти в такій редакції:

"2. Банк/філія має зберігати електронні архіви, резервні копії, архіви особливо важливих даних, а також програмні засоби, що використовуються для відновлення змісту баз даних на їх підставі, щонайменше в одному екземплярі за місцем свого розташування і в одному екземплярі у віддаленому пункті".

Директор Департаменту
інформаційних технологій


В.В. Нагорнюк

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови
Національного банку України


Я.В. Смолій

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси