Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

Мінінфраструктури; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Протокол, Журнал, Повідомлення, Постанова, Рішення від 18.04.2013 № 235

Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

Реєстрація: Мін'юст України від 16.05.2013 № 744/23276

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0744-13

Текст документа від 18.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2013  № 235


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 744/23276

Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 455 від 11.11.2015}

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 447, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 03 жовтня 2007 року № 891 «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2007 року за № 1183/14450.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В. КозакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
18.04.2013  № 235


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 744/23276

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті органами морського і річкового транспорту, притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчої належності і громадян у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), а також організації та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

1.2. Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи, визначені в статті 225 КУпАП (далі - уповноважена особа).

1.3. Органи морського і річкового транспорту розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 114, 115, 116, 116 - 1, 116 - 2, 116 - 3, 117, 118, частиною першою статті 120, частиною третьою статті 129, частинами п'ятою та шостою статті 130, частиною другою статті 133, частиною першою статті 134, абзацом десятим статті 135, статтями 136 та 188 - 15 КУпАП.

1.4. За вчинення адміністративного правопорушення органи морського і річкового транспорту можуть застосовувати такі адміністративні стягнення:

попередження;

штраф;

позбавлення права керування судном, маломірним судном, всіма видами плавучих засобів.

1.5. До неповнолітніх осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24 - 1 КУпАП.

1.6. У разі вчинення неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення на морському та річковому транспорті, відповідальність за яке передбачена КУпАП, заходи впливу застосовуються в порядку, передбаченому частиною третьою статті 184 КУпАП.

1.7. Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності у порядку, передбаченому статтею 16 КУпАП.

1.8. Адміністративній відповідальності не підлягає особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності.

1.9. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень здійснюється у порядку, визначеному статтею 36 КУпАП.

1.10. Адміністративне стягнення накладається у строки, передбачені статтею 38 КУпАП.

II. Складення протоколів про адміністративні правопорушення

2.1. При виявленні адміністративного правопорушення на морському та річковому транспорті, відповідальність за яке передбачена КУпАП, складається протокол про адміністративне правопорушення за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати уповноважені особи та інспектори з безпеки на морському та річковому транспорті (за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою, четвертою і п'ятою статті 116, частиною другою статті 116 - 1, частиною третьою статті 116 - 2, частиною першою статті 117, статтею 118, частиною третьою статті 129, частинами третьою і четвертою статті 130 КУпАП).

2.3. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою двох або більше адміністративних правопорушень складається окремий протокол про кожне правопорушення.

2.4. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (стаття 254 КУпАП).

2.5. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; за наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.6. Протокол заповнюється державною мовою розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів як під час складання протоколу, так і після його підписання. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.

Надання морально-етичних оцінок діям особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у протоколі не допускається.

Помилкові та неправильні записи в протоколі закреслюються однією лінією і засвідчуються підписами особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та уповноваженої особи, яка склала протокол.

Не допускається заповнення протоколу про адміністративне правопорушення олівцем.

2.7. Враховуючи положення статті 256 КУпАП, у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

у розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення:

прізвище, ім'я та по батькові повністю (без скорочень);

число, місяць і рік народження;

повне найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, про це робиться відповідна відмітка;

місце проживання особи;

якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, указуються дата скоєння попереднього правопорушення, повне найменування органу, який накладав адміністративне стягнення, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення (розмір штрафу);

серія, номер паспорта, коли та ким виданий або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, дата його видачі та найменування органу, що його видав.

У разі наявності свідків правопорушення до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, місця проживання, а також проставляються підписи свідків.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, пропонується надати пояснення по суті вчиненого порушення, які повинні мати письмове відображення у протоколі, після чого особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, ставить свій підпис у протоколі. Пояснення можуть бути викладені також на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право робити зауваження і пояснення щодо змісту протоколу, а також викласти письмово мотиви своєї відмови від його підписання.

Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення уповноваженою особою про це робляться відповідні записи, які засвідчуються її підписом.

У протоколі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 256 КУпАП зазначаються також інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.8. При викладенні обставин адміністративного правопорушення вказуються місце, дата та час учинення і суть адміністративного правопорушення, які саме протиправні дії (бездіяльність) вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб якомога точніше відповідати фактичним обставинам правопорушення, а також диспозиції відповідної частини статті КУпАП з відповідним посиланням на нормативний акт, положення якого порушено, і частину статті КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.9. До протоколу також долучаються інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (документи, їх копії, що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення).

2.10. У протоколі зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність правопорушника.

2.11. Доставлення правопорушника здійснюється в можливо короткий строк у порядку, передбаченому статтею 259 КУпАП.

2.12. Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП. У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КУпАП, уповноваженими посадовими особами на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, уповноважена особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 КУпАП. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

2.13. У разі складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені частинами третьою та четвертою статті 130 КУпАП, відсторонення осіб від керування річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, здійснюються у порядку, передбаченому статтею 266 КУпАП.

2.14. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного дня після його складання реєструється в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті (додаток 2), який повинен бути прошнурованим, пронумерованим і скріпленим печаткою.

2.15. Оформлені протоколи та інші матеріали справ надсилаються уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справи про адміністративні правопорушення, протягом трьох календарних днів з дня його складання.

III. Формування справ про адміністративні правопорушення

3.1. Після оформлення і підписання протоколу формується справа про вчинення адміністративного правопорушення.

За кожним випадком складання протоколу заводиться окрема справа про адміністративне правопорушення, до якої долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення.

3.2. Справа про адміністративне правопорушення складається з таких матеріалів:

протоколу про адміністративне правопорушення;

матеріалів, що містять ознаки адміністративного правопорушення та підтверджують факт його вчинення;

пояснень та зауважень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (якщо вони не зазначені в протоколі);

пояснень свідків;

інших документів, оформлених під час провадження по справі про адміністративне правопорушення;

постанов по справі про адміністративне правопорушення;

опису документів.

3.3. Аркуші матеріалів справи про адміністративне правопорушення нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та словами. Опис підписується уповноваженою особою, і зазначається дата його складання.

IV. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

4.1. Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлений КУпАП.

4.2. Справи про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті розглядаються у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (стаття 277 КУпАП).

4.3. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцем їх вчинення (стаття 276 КУпАП).

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною третьою статті 129 КУпАП (коли правопорушення вчинено судноводієм), можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4.4. При підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення посадова особа вирішує такі питання:

чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4.5. Якщо при розгляді справи посадова особа прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, вона в триденний строк відповідно до статті 253 КУпАП передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

4.6. Уповноважена особа, правомочна розглядати справу про адміністративне правопорушення, повідомляє особу, що притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 3) надсилається рекомендованим листом або вручається під розписку.

4.7. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

4.8. Уповноважена особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

4.9. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає цю справу; оголошується, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюється особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки.

Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

4.10. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

4.11. Провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, зазначених у статті 247 КУпАП.

Також постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення виноситься у випадках, передбачених статтями 21, 22, 253 КУпАП.

4.12. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена особа виносить постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 4).

Відповідно до статті 284 КУпАП за результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 - 1 КУпАП;

про закриття справи.

4.13. Постанова по справі про адміністративне правопорушення повинна містити: дату винесення постанови; прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення; вказівку про порядок її оскарження. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою особою, яка винесла постанову.

Усі реквізити постанови заповнюються розбірливим почерком державною мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також унесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена.

4.14. Після розгляду справи про адміністративне правопорушення залежно від результатів її розгляду уповноважена особа, яка розглядала матеріали адміністративної справи, в установленому порядку приймає рішення щодо вилучених документів, про що робиться запис у постанові.

4.15. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

4.16. Уповноважені особи, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, можуть вносити у відповідний орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

V. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурора

5.1. Загальний порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурора визначений статтями 287-296 КУпАП.

5.2. За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення уповноваженою особою виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

VI. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

6.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення або внесенні на неї подання прокурора постанова підлягає виконанню після залишення скарги або подання без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 307 КУпАП.

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання уповноваженою особою, яка винесла цю постанову.

У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.

У разі відстрочки виконання постанови у зв'язку з поданням скарги або внесенням подання прокурора строк давності зупиняється на цей період, а також у зв'язку з відстрочкою виконання постанови перебіг строку давності також зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови або внесення подання прокурора перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або подання прокурора.

6.2. За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 КУпАП, уповноважена на те посадова особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання.

6.3. Штраф має бути сплачений у строки і порядку, передбачені статтею 307 КУпАП.

У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи порушника або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

6.4. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.

6.5. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється уповноваженою особою.

6.6. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується уповноваженою особою, яка винесла постанову, шляхом оголошення постанови порушнику, а якщо постанова виноситься за відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 КУпАП.

6.7. У разі позбавлення судноводіїв права керування річковим або маломірним судном уповноважені особи, правомочні розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, керуються статтями 266, 317, 318, 321 КУпАП.

Судноводії вважаються позбавленими права керування річковими або маломірними суднами від дня винесення постанови про позбавлення цього права.

Якщо особи, які позбавлені цього права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, строк позбавлення їх права обчислюється від дня здачі або вилучення такого документа.

У разі позбавлення права керування річковим або маломірним судном вилучене свідоцтво судноводія (диплом) особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, не повертається.

Дія виданого замість вилученого свідоцтва судноводія (диплома) тимчасового дозволу на право керування річковим або маломірним судном продовжується до закінчення строку, встановленого для подання скарги, або до прийняття рішення по скарзі.

Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про скасування постанови і закриття справи або про заміну позбавлення права керування річковим або маломірним судном іншим заходом стягнення вилучене свідоцтво судноводія (диплом) повертається особі, у якої його було вилучено.

VII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

7.1. Бланки протоколів та постанов виготовляються друкарським способом.

{Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 455 від 11.11.2015 }

7.2. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення повинні містити серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка.

{Абзац перший пункту 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 455 від 11.11.2015 }

Кількісний облік виданих бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 6).

7.3. Постанови після винесення реєструються у журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті (додаток 7).

7.4. Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника органу морського і річкового транспорту та відповідною печаткою.

Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті оформлюється на кожен рік і після закінчення поточного року зберігається в архіві в установленому порядку протягом трьох років.

7.5. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, постанов по справах про адміністративні правопорушення, повідомлень про розгляд справ про адміністративні правопорушення, рішень за скаргами (внесеними поданнями прокурора) на постанови по справах про адміністративні правопорушення, журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали обліку матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, наведені у додатках 1–7 до цього Порядку, які використовуються капітаном морського порту для оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, виготовляються на замовлення капітана морського порту через державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

{Розділ VII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 455 від 11.11.2015 }

Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту
В. СеврюковДодаток 1
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення


Додаток 2
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

ЖУРНАЛ
обліку протоколів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

Почато «___» _____________ 20__ року

Закінчено «___» ___________ 20__ року

Сторінка журналу

№ з/п

Номер протоколу

Дата реєстрації

Відомості про уповноважену особу, яка склала протокол

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Примітки

прізвище, ім'я, по батькові

посада

1

2

3

4

5

6

7

У цьому журналі пронумеровано й прошнуровано _________ сторінок.

Уповноважена особа

______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

М.П.


Додаток 3
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення


Додаток 4
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення


Додаток 5
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

РІШЕННЯ
по скарзі (внесеному поданню прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушення


Додаток 6
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

Почато «___» _____________ 20__ року

Закінчено «___» ___________ 20__ року

Сторінка журналу

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери бланків протоколів, що видаються, з № ____________ по № ____________

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

Посада та прізвище отримувача

Підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цьому журналі пронумеровано й прошнуровано _________ сторінок.

Уповноважена особа

______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

М.П.


Додаток 7
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
на морському та річковому транспорті

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

Почато «___» _____________ 20__ року

Закінчено «___» ___________ 20__ року

Ліва сторінка журналу

№ з/п

Дата реєстрації та номер справи про адміністративне правопорушення

Прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка склала протокол. Дата складання протоколу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце проживання

Дата вчинення правопорушення та його стисла суть

1

2

3

4

5


Права сторінка журналу

Прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Дата розгляду справи про адміністративне правопорушення

Дата вручення постанови особі, що вчинила адміністративне правопорушення, або надсилання рекомендованим листом

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Примітка

6

7

8

9

10


__________
Примітка.

Номер справи можна присвоювати за порядковим номером реєстрації із зазначенням через дефіс (-) або дріб (/) року складання.

Остання сторінка журналу (обкладинка)

У цьому журналі пронумеровано й прошнуровано _________ сторінок.

Уповноважена особа

______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

М.П.