Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14.06.2016 № 547 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 р. за № 921/29051 ПОРЯДОК опломбування реєстраторів розрахункових операцій {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 № 64 від 13.02.2019 № 317 від 23.06.2020 № 427 від 26.07.2021} I. Загальні положення 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227. {Абзац перший пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} Цей Порядок поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО). {Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} 2. Цим Порядком визначаються форми: акта встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту; {Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 64 від 13.02.2019} довідки про опломбування РРО; звіту про використання засобів контролю; повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій. {Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} 3. У цьому Порядку терміни «автомат з продажу товарів (послуг)», «виробник», «Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій», «контрольна стрічка», «модем», «постачальник», «реєстратор розрахункових операцій», «розрахунковий документ», «фіскальна функція», «фіскальний режим роботи», «фіскальний звітний чек» вживаються у значеннях, визначених Законом. Терміни «блочний РРО», «вбудований модем», «введення в експлуатацію», «верифікатор», «гарантійний ремонт», «гарантійний строк», «зовнішній модем», «модем», «післягарантійний ремонт», «пов'язана особа», «технічне обслуговування», «центр сервісного обслуговування» вживаються у значеннях, визначених у Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601. Терміни «засіб контролю», «зміна», «модем», «оперативна пам'ять реєстратора розрахункових операцій», «персоналізація РРО», «строк первинної реєстрації моделі РРО», «строк служби», «фіскалізація», «фіскальна пам'ять», «фіскальний блок» вживаються у значеннях, визначених у Вимогах щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199. Терміни «представник суб'єкта господарювання - представник платника податків», «уповноважена особа контролюючого органу» вживаються у значеннях, визначених Кодексом. Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством. {Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 427 від 26.07.2021} II. Порядок опломбування РРО 1. Введення РРО та зовнішніх модемів в експлуатацію, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюються ЦСО виключно на підставі договорів про технічне обслуговування та ремонт РРО, укладених із суб'єктами господарювання. Виконання зазначених робіт іншими особами або ЦСО без укладення із суб'єктами господарювання відповідних договорів забороняється. Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким суб'єкт господарювання не уклав договору про технічне обслуговування та ремонт РРО, вважається порушенням встановленого порядку опломбування. У разі укладення, розірвання, припинення або внесення змін до договору між ЦСО та користувачем про технічне обслуговування та ремонт РРО ЦСО не пізніше дати набрання чинності відповідним правочином повинен надіслати повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій за формою № 3-ЦСО (далі - повідомлення) (додаток 1) до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Таке повідомлення надсилається засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів. {Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} 2. ЦСО не мають права вводити в експлуатацію, здійснювати технічне обслуговування та ремонт РРО і модемів власного використання, РРО виробників (постачальників), з якими ЦСО не уклали договорів про технічне обслуговування та ремонт РРО, РРО суб'єктів господарювання, з якими не укладено договорів про технічне обслуговування та ремонт РРО, а також РРО суб'єктів господарювання, які є пов'язаними із ЦСО особами. 3. Опломбування РРО здійснюється ЦСО: після персоналізації РРО перед його реєстрацією в контролюючому органі; після ремонту РРО, що потребував доступу до внутрішніх вузлів РРО; при заміні засобу контролю РРО; після перевірки РРО на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній документації (далі - документація) виробника; при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше обслуговувався в іншому ЦСО; за рішенням контролюючого органу. Опломбування РРО може здійснюватись посадовою особою контролюючого органу при проведенні ним перевірки на відповідність конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника. {Абзац восьмий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} 4. Опломбування конструкції РРО повинно забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха або кожухів окремих блоків шляхом установлення засобів контролю в місцях стику корпусу РРО (кожуха блока) з верхньою кришкою на її протилежних боках таким чином, щоб унеможливити доступ до внутрішніх вузлів, крім чекової, контрольної та фарбувальної стрічок, без зняття або пошкодження пломб. Корпус зовнішнього модема повинен унеможливлювати несанкціонований доступ до складових частин без порушення пломб. У РРО блочної конструкції засоби контролю встановлюються також на місця підключення з'єднувальних кабелів зв'язку окремих блоків, кожен з яких має свій кожух. В експлуатаційних документах на РРО та зовнішній модем зазначаються місця встановлення пломб (засобів контролю) на корпусі (блоках) РРО та зовнішнього модема, на фіскальному блоці з детальним їх описом та з урахуванням вимог абзацу першого цього пункту. Цілісність та справжність пломб (засобів контролю) на корпусі, блоках та фіскальному блоці визначаються за методикою, затвердженою їх виробником. ЦСО забороняється використовувати засоби контролю не за призначенням, а також передавати чи продавати їх без здійснення операції опломбування. 5. При опломбуванні РРО із зовнішнім модемом ЦСО перевіряє наявність зазначення моделі (модифікації) РРО в експлуатаційній документації зовнішнього модема, для експлуатації з яким він призначений. Зовнішній модем має бути підключений безпосередньо до РРО. Корпус зовнішнього модема повинен бути опломбований виробником або ЦСО. Допускається підключення електронного контрольно-касового реєстратора (далі - ЕККР) до зовнішнього модема та зовнішнього модема до керуючого пристрою для ЕККР. У РРО з контрольною стрічкою в електронній формі повинен застосовуватись вбудований модем. 6. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох робочих днів від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДПС. {Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий надається суб'єкту господарювання, третій разом з довідкою про опломбування РРО надсилається засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО. {Абзац другий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} {Пункт 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 427 від 26.07.2021} 7. Після опломбування ЦСО видає (або додає) суб'єкту господарювання довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ЦСО (далі - довідка про опломбування) (додаток 2). Довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких, зі встановленими в правому верхньому куті корінцями засобів контролю, зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб'єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. {Абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} У довідці про опломбування зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб'єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО. У всіх випадках, передбачених цим Порядком, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування. {Абзац четвертий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} У разі перереєстрації та наступного переопломбування РРО примірник довідки про опломбування ЦСО повинен направити до контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня з дня переопломбування. {Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій} 8. У разі виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника ЦСО видає довідку про опломбування із зазначенням причини відмови в опломбуванні. Така довідка складається у трьох примірниках, перший з яких надається суб'єкту господарювання, другий направляється ЦСО до контролюючого органу, яким зареєстровано РРО, третій залишається в ЦСО. {Абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій} 9. Розпломбування РРО та вилучення довідки про опломбування здійснюються ЦСО, з яким суб'єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО, у таких випадках: необхідність доступу до внутрішніх вузлів РРО для проведення ремонту, якщо це передбачено експлуатаційними документами виробника; за рішенням контролюючого органу; перед скасуванням реєстрації РРО (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника); порушення цілісності пломб та/або засобів контролю, закінчення строку використання засобів контролю; припинення дії договору про технічне обслуговування та ремонт РРО; перехід на технічне обслуговування до іншого ЦСО. 10. Розпломбування РРО та вилучення довідки про опломбування може здійснюватися посадовою особою контролюючого органу у разі проведення перевірки відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника та перед скасуванням реєстрації РРО у разі виявлення такої невідповідності. 11. При розпломбуванні РРО в ЦСО перед скасуванням реєстрації РРО у довідці про опломбування зазначаються всі дані, крім даних про опломбування. Якщо після проведення такого розпломбування ЦСО виявив невідповідність конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника, РРО опломбовується та відповідно до вимог цього розділу складається довідка про опломбування. 12. ЦСО щороку здійснює перевірку РРО, які перебувають у ньому на технічному обслуговуванні, на відповідність документації виробника, якщо такі РРО протягом року не підлягали ремонту. За результатами перевірки суб'єкту господарювання видається довідка про опломбування відповідно до вимог цього розділу. 13. Технічне обслуговування РРО повинно здійснюватися без порушення пломб виробника, якщо інше не передбачено експлуатаційними документами. 14. У разі виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити ЦСО, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований як платник податків. {Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} 15. Контроль на відповідність конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, у тому числі перевірка програмного забезпечення за допомогою верифікатора, здійснюються на підставі рішення керівника контролюючого органу шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Кодексу. {Абзац перший пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} Перевірки проводяться посадовими особами контролюючого органу у таких випадках: {Абзац другий пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} відсутність або порушення цілісності пломб та/або засобів контролю ЦСО або виробника; закінчення строку використання засобів контролю; виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, серія та номер якого не збігаються із серією та номером, що зазначені в довідці про опломбування; застосування суб'єктом господарювання при розрахунках неналежним чином опломбованого або несправного РРО та/або зовнішнього модема; встановлення факту внесення змін до конструкції чи програмного забезпечення належним чином опломбованого РРО, не передбачених документацією виробника; відсутність окремих блоків РРО блочної конструкції (або їх від'єднання від РРО); підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), якщо таке підключення не передбачено документацією виробника; письмове звернення споживача або суб'єкта господарювання, що застосовує РРО. Після проведення перевірки РРО опломбовуються відповідно до вимог цього розділу. Якщо опломбування здійснено посадовою особою контролюючого органу, суб'єкт господарювання повинен забезпечити переопломбування РРО в ЦСО не пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника). {Абзац дванадцятий пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} 16. Виробник (постачальник) РРО у разі припинення дії раніше укладеного з ЦСО договору про технічне обслуговування та ремонт РРО самостійно організовує технічне обслуговування та ремонт РРО, які раніше перебували на обслуговуванні в такому ЦСО. 17. ЦСО у разі припинення дії договору про технічне обслуговування та ремонт РРО із суб'єктом господарювання повідомляє про це контролюючий орган за місцем реєстрації РРО такого суб'єкта господарювання. Повідомлення надсилається у порядку та строки, визначені пунктом 1 цього розділу. {Пункт 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій} 18. ЦСО зобов'язаний: провадити свою діяльність відповідно до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601; у разі виходу з ладу РРО забезпечувати відновлення його роботи протягом семи робочих днів; при здійсненні технічного обслуговування або ремонту РРО забезпечувати відповідність його конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника; у разі незабезпечення гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт РРО ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний РРО; 19. Щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, ЦСО подає до контролюючого органу за місцем основного обліку як платника податків звіт про використання засобів контролю за формою № 2-ЦСО (додаток 3). У разі припинення діяльності ЦСО або припинення дії договору з постачальником/виробником окремої моделі (модифікації) РРО звіт про використання засобів контролю повинен подаватися в строк не пізніше двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин. {Пункт 19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018} 20. Другий примірник акта про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту за формою № 4-ЦСО (додаток 4) передається центром сервісного обслуговування засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. {Розділ II доповнено новим пунктом 20 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 64 від 13.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк Додаток 1 до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (пункт 1 розділу II) (Форма № 3-ЦСО) ПОВІДОМЛЕННЯ про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій {Порядок доповнено новим Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} Додаток 2 до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (пункт 7 розділу ІІ) Форма № 1-ЦСО ДОВІДКА про опломбування реєстратора розрахункових операцій {Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно­правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020} Додаток 3 до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (пункт 19 розділу ІІ) Форма № 2-ЦСО ЗВІТ про використання засобів контролю Додаток 4 до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (пункт 20 розділу II) Форма № 4-ЦСО АКТ про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту {Порядок доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 64 від 13.02.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси