Про затвердження Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг

Мін'юст України; Наказ, Концепція від 10.04.2013 № 668/5

Про затвердження Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг

Стан: Не визначено

Ідентифікатор: v668-323-13

Текст документа від 10.04.2013:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2013  № 668/5

Про затвердження Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг

З метою розбудови надійної та захищеної інфраструктури відкритих ключів відповідно до міжнародних стандартів, поступового та системного реформування надання послуг електронного цифрового підпису НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцію реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг (далі - Концепція) (додається).

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) вжити відповідних заходів до реалізації Концепції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.

Міністр

О. ЛавриновичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.04.2013  № 668/5

КОНЦЕПЦІЯ
реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Концепція реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг (далі - Концепція) визначає сучасний стан системи електронного цифрового підпису в Україні, цілі, пріоритетні завдання та стратегічні напрями її розвитку, окреслює механізми реалізації Концепції та очікувані результати.

Метою Концепції є:

подальша розбудова системи електронного цифрового підпису;

створення на її основі єдиного простору довіри до електронних послуг;

удосконалення та регулювання відносин, що виникають під час використання електронного цифрового підпису;

створення умов для визнання юридичного статусу електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, як аналога документів, складених у паперовій формі з власноручним підписом;

вирішення завдань інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір.

Необхідність реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису зумовлена такими факторами:

недостатньою інформованістю громадян про можливість використання електронних документів як аналога документів, складених у паперовій формі з власноручним підписом;

випадками невизнання юридичної значимості електронних документів та накладених електронних цифрових підписів, що призводить до недовіри фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, які надаються з використанням електронного цифрового підпису;

відсутністю правових засад до використання всіх можливостей інфраструктури відкритих ключів для розбудови та ефективного функціонування електронних довірчих послуг, у тому числі адміністративних послуг в електронному вигляді, електронного нотаріату, електронних закупівель, електронного документообігу, електронного архіву, електронного судочинства тощо;

юридичною колізією окремих нормативно-правових актів, що регулюють функціонування інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису в Україні;

відсутністю належної стандартизації інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису, а також органу оцінки відповідності державним стандартам та технічним регламентам функціонування інфраструктури відкритих ключів та послуг електронного цифрового підпису;

недосконалістю нормативного регулювання державного контролю за діяльністю суб'єктів, які надають послуги з використанням електронного цифрового підпису, що призводить до надлишкового державного контролю за офіційно зареєстрованими суб'єктами, та існування тіньового ринку надання таких послуг, державний контроль якого не здійснюється;

відсутністю в органі державної влади, що здійснює державне регулювання у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, повноважень здійснювати державний нагляд у цій сфері;

недостатністю рівня гармонізації термінології, що використовується в нормативно-правових актах, які регулюють сферу інфраструктури відкритих ключів та надання послуг з використанням електронного цифрового підпису, з термінологією, що використовується у відповідних міжнародних актах;

відсутністю нормативно-правового регулювання визнання в Україні іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються при наданні юридично значимих електронних послуг.

2. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

З метою забезпечення реалізації Концепції необхідно здійснити такі заходи:

1. Розробити, внести на розгляд в установленому порядку та забезпечити належний супровід у Верховній Раді України проекту закону, що регулюватиме надання електронних довірчих послуг (далі - Закон), передбачивши зміни, що забезпечать:

гармонізацію термінології, зокрема введення термінів: "удосконалений електронний підпис", "кваліфікований електронний підпис", "електронний штамп", "кваліфікований сертифікат ключа", "кваліфікований суб'єкт надання електронних довірчих послуг", що дозволить наблизити розбудовану в Україні інфраструктуру відкритих ключів до її міжнародних аналогів;

впровадження нових термінів: "електронна довірча послуга", "електронна ідентифікація", "засвідчення справжності кваліфікованих електронних підписів", "засвідчення справжності кваліфікованих електронних позначок часу", "послуги доставки електронних повідомлень", "автентифікація веб-сайтів" тощо;

визначення правових засад розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг;

розширення переліку та диференціацію послуг, що надаються з використанням удосконаленого електронного підпису, введення поняття електронних довірчих послуг, до складу яких входять послуги в електронній формі зі створення, перевірки, засвідчення справжності удосконалених електронних підписів, електронних позначок часу, послуг доставки електронних повідомлень, автентифікації веб-сайтів, а також послуг зі створення та обслуговування сертифікатів ключів для удосконалених електронних підписів;

визначення, що до сфери правового регулювання буде віднесено забезпечення надання юридично значимих кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надаються виключно кваліфікованими суб'єктами надання електронних довірчих послуг з використанням кваліфікованого електронного підпису, та встановлення, що надання електронних довірчих послуг з використанням інших видів електронного підпису здійснюється на договірних засадах;

встановлення вимог до надійних засобів створення та перевірки кваліфікованих електронного підпису та електронного штампа;

встановлення різних видів юридичної відповідальності за порушення прав суб'єктів, які отримують чи надають електронні довірчі послуги, та визначення гарантій забезпечення відшкодування збитків, що можуть бути завдані суб'єктам, які отримують, надають електронні довірчі послуги, чи третім особам;

встановлення регулювання визнання в Україні іноземних сертифікатів відкритих ключів та кваліфікованих електронних підписів, що використовуються при наданні юридично значимих електронних послуг резидентам України;

встановлення вимог щодо необхідності належного встановлення особи (ідентифікації) при зверненні фізичних та юридичних осіб для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, у тому числі за використанням відомостей, що містяться у відповідних інформаційних системах;

встановлення вимог, у тому числі технічних, для кожної з електронної послуги, що входить до складу електронних довірчих послуг, та порядку їх надання;

забезпечення нормативно-правового врегулювання та технологічних умов створення органу оцінки відповідності державним стандартам та технічним регламентам функціонування інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

визначення вимог, яким повинен відповідати суб'єкт надання електронних довірчих послуг, вимог до процедури отримання ним дозвільного документа на право надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, терміну дії такого дозвільного документа, підстав та правових наслідків його скасування;

розподіл функцій здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг кваліфікованими суб'єктами надання електронних довірчих послуг між контролюючим органом та центральним засвідчувальним органом зі спільним проведенням заходів державного нагляду;

встановлення надання електронних довірчих послуг без використання кваліфікованого електронного підпису виключно на договірних засадах та повної дерегуляції у сфері надання послуг, що здійснюється без використання кваліфікованого електронного підпису;

внесення змін до таких Законів України: Цивільного кодексу України; Податкового кодексу України; Митного кодексу України; "Про електронні документи та електронний документообіг"; "Про Національний архівний фонд та архівні установи"; "Про нотаріат"; "Про адміністративні послуги"; "Про здійснення державних закупівель"; "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"; "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; законів, що регулюють сферу освіти в Україні та роботу державної інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

2. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти, що забезпечать функціонування інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг відповідно до засад, визначених зазначеними законами України.

3. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України програмний документ із стандартизації інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг, передбачивши, зокрема:

перегляд і скасування застарілих стандартів, що забезпечують часткове технічне регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

проходження процедури визнання національних стандартів, що забезпечують технічне регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг на міжнародному рівні;

гармонізацію національних стандартів, насамперед необхідних для забезпечення технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, із міжнародними та європейськими стандартами;

затвердження технічних регламентів щодо забезпечення технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання послуг кваліфікованих електронних довірчих послуг.

3. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Процес реформування інфраструктури відкритих ключів та надання послуг кваліфікованих електронних довірчих послуг в Україні триватиме до 5 років. Реалізація положень Концепції здійснюватиметься в три етапи:

перший етап: розроблення, погодження в установленому нормативно-правовими актами порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронний підпис та електронні довірчі послуги"; ініціювання процедури проведення робіт зі стандартизації;

другий етап: супроводження проекту Закону України "Про електронний підпис та електронні довірчі послуги", винесеного на розгляд до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України; розроблення, проведення процедури обговорення та прийняття нормативно-правових актів із стандартизації інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; розроблення (після прийняття Закону) проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що забезпечать функціонування інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг відповідно до засад, визначених Законом, проведення процедури обговорення цих актів, винесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України; розроблення проектів нормативно-правових актів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до компетенції, що забезпечать функціонування інфраструктури відкритих ключів та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг відповідно до засад, визначених Законом, проведення процедури обговорення цих актів;

третій етап: прийняття всіх нормативно-правових актів, зазначених у другому етапі, в період між набранням Законом чинності до моменту вступу його в дію.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Концепції забезпечить:

визнання юридичної значимості отриманих кваліфікованих електронних довірчих послуг та забезпечення належної довіри фізичних та юридичних осіб до таких послуг, і, як наслідок, їх активне впровадження та використання;

використання всіх можливостей інфраструктури відкритих ключів, її стандартизацію та розбудову електронних довірчих послуг для здійснення ефективного електронного урядування, у тому числі надання адміністративних послуг в електронному вигляді, запровадження електронного нотаріату, масове використання електронного документообігу, подальший інтенсивний розвиток електронного судочинства, електронних закупівель, електронного архіву тощо;

визнання в Україні іноземних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та кваліфікованого електронного підпису, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси