Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

НКЦПФР; Рішення, Порядок, Форма типового документа, Розпорядження, Свідоцтво, Заява від 09.04.2013 № 520

Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

Реєстрація: Мін'юст України від 21.05.2013 № 795/23327

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0795-13

Текст документа від 22.09.2017:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.04.2013  № 520


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2013 р.
за № 795/23327

Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 813 від 24.06.2014
№ 1433 від 11.09.2015
№ 1017 від 18.10.2016
№ 529 від 14.07.2017}

Відповідно до статей 104-109 Цивільного кодексу України, пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 19 Закону України «Про господарські товариства», статей 80-86 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою встановлення порядку емісії акцій при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні товариств Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року № 221 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 березня 1999 року за № 137/3430 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 9 квітня 2013 р.  № 18ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09.04.2013  № 520


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2013 р.
за № 795/23327

ПОРЯДОК
здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

{У тексті Порядку слова "нотаріально", "або нотаріально", "нотаріально або" виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає:

порядок здійснення емісії акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення, а також акціонерних товариств, до яких здійснюється приєднання;

порядок реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення, а також акціонерних товариств, до яких здійснюється приєднання;

порядок зупинення обігу акцій акціонерних товариств, які припиняються у зв’язку з їх злиттям, поділом, приєднанням або з яких здійснюється виділ.

Реєстрація випуску акцій, реєстрація звіту про результати розміщення (обміну) акцій, зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015 }

2. Банки застосовують цей Порядок з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

3. У цьому Порядку термін «підприємницькі товариства» вживається у значенні господарські товариства (крім акціонерних товариств) та виробничі кооперативи.

4. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, акціонерне товариство, до якого відбувається приєднання, акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, зобов’язане здійснити викуп простих акцій у акціонерів, які вимагають цього, в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Не пізніше десяти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерного товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, надсилаються персональні письмові повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

5. Статутний (складений, пайовий) капітал акціонерного (підприємницького) товариства на дату прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ чи перетворення має бути повністю сплачений та розподілений між його акціонерами (учасниками, членами).

6. Акціонерне товариство приймає рішення про:

припинення шляхом злиття, поділу або приєднання;

виділ;

приєднання іншого акціонерного товариства

за умови реєстрації звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.

Реєстрація випуску акцій здійснюється Комісією тільки за умови реєстрації звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.

{ Розділ І доповнено новим пунктом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

7. Для реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій, зупинення/відновлення обігу акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації  передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Абзац другий пункту 7 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

{Розділ І доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 - набирає чинності з 06.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 18.10.2016 }

8. Акції, розміщені акціонерним товариством, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, або акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції акціонерного(их) товариства (товариств)-правонаступника(ів).

Прості акції можуть бути конвертовані у прості акції та не підлягають конвертації у привілейовані акції.

Привілейовані акції можуть бути конвертовані у привілейовані акції цього або іншого класу, прості акції.

Частки (паї) підприємницького товариства, яке припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ акціонерного товариства, конвертуються в прості акції акціонерного(их) товариства (товариств)-правонаступника(ів).

9. Приєднанням є припинення акціонерного товариства (кількох акціонерних товариств) або підприємницького товариства (кількох підприємницьких товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним

актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднатися тільки до акціонерного товариства.

У разі приєднання кількох товариств акціонерне товариство може брати участь у приєднанні тільки разом з акціонерним товариством.

Акції акціонерних товариств, що припиняються шляхом приєднання, конвертуються в акції акціонерного товариства-правонаступника.

Частки (паї) підприємницьких товариств, що припиняються шляхом приєднання, конвертуються в акції акціонерного товариства-правонаступника та розміщуються серед учасників (членів) підприємницьких товариств, що припиняються шляхом приєднання.

Розміщення (обмін) акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання акціонерного (підприємницького) товариства (товариств), здійснюється шляхом конвертації акцій (часток, паїв) акціонерного (підприємницького) товариства (товариств), що припиняється(ються) в результаті приєднання, в акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, що випускаються таким товариством з цією метою, та їх розподілу між акціонерами (учасниками, членами) акціонерного (підприємницького) товариства (товариств), що припиняється(ються) шляхом приєднання .

Акції товариства-правонаступника розподіляються серед всіх акціонерів (учасників, членів) акціонерного (підприємницького) товариства (товариств), які є власниками акцій (часток, паїв), що підлягають конвертації.

Конвертація акцій (часток, паїв) акціонерних (підприємницьких) товариств, що приєднуються, в акції акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання, має відбуватися в порядку та за коефіцієнтом (коефіцієнтами) конвертації акцій, що визначені у договорі про приєднання.

Не підлягають конвертації:

акції (частки, паї) акціонерного (підприємницького) товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством;

акції акціонерного товариства, що приєднується, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право;

акції (частки, паї) акціонерних (підприємницьких) товариств, що приєднуються, власником яких є акціонерне товариство, до якого здійснюється приєднання;

акції (частки, паї) акціонерних (підприємницьких) товариств, що приєднуються, власником яких є інше акціонерне (підприємницьке) товариство, що приєднується;

акції акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було акціонерне (підприємницьке) товариство, що приєднується.

Коефіцієнт конвертації акцій визначається як співвідношення номінальної вартості акції акціонерного товариства, яке припиняється шляхом приєднання, до номінальної вартості акції товариства-правонаступника.

Якщо приєднуються кілька акціонерних товариств, коефіцієнт конвертації акцій розраховується по кожному з таких товариств окремо.

Кількість акцій товариства-правонаступника, яку отримує кожен акціонер, який бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом множення кількості належних йому акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання, на коефіцієнт конвертації. Якщо акціонер є власником одночасно простих і привілейованих акцій товариства, яке припиняється шляхом приєднання, кількість акцій, яку акціонер має отримати при розподілі акцій товариства-правонаступника, визначається окремо за кожним типом (класом) належних йому акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання (якщо привілейовані акції товариства, що приєднується, конвертуються в привілейовані акції товариства-правонаступника).

Кількість акцій товариства-правонаступника, яку отримує кожен учасник (член) підприємницького товариства, що припиняється шляхом приєднання, який бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом ділення загальної вартості часток (паїв), які належали цьому учаснику (члену) у статутному (складеному, пайовому) капіталі підприємницького товариства, що припиняється шляхом приєднання, на номінальну вартість акції товариства-правонаступника.

Загальна номінальна вартість акцій акціонерного товариства-правонаступника, які отримує кожен з акціонерів (учасників, членів) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється шляхом приєднання, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій (розміру частки, паю), які належали цьому акціонеру (учаснику, члену) у статутному (складеному, пайовому) капіталі акціонерного(их) (підприємницького(их)) товариства (товариств), що припиняється(ються) шляхом приєднання.

Випуск акцій з метою конвертації акцій (часток, паїв) акціонерного (підприємницького) товариства (товариств), що припиняється(ються) внаслідок приєднання, в акції товариства-правонаступника здійснюється на суму, яка дорівнює загальній номінальній вартості акцій товариства-правонаступника, які мають отримати акціонери (учасники, члени) товариства (товариств), що припиняється(ються) шляхом приєднання.

Розмір статутного капіталу акціонерного товариства-правонаступника дорівнює сумі розміру статутного капіталу цього товариства до приєднання (без урахування загальної номінальної вартості акцій, що не підлягають конвертації) та загальної номінальної вартості акцій, випущених з метою конвертації.

10. Злиттям визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов’язків двох або більше акціонерних (підприємницьких) товариств одночасно з їх припиненням.

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Акції (частки, паї) акціонерних (підприємницьких) товариств, що припиняються шляхом злиття, конвертуються в акції акціонерного товариства-правонаступника та розміщуються серед акціонерів (учасників, членів) підприємницьких товариств, що припиняються шляхом злиття.

Розміщення (обмін) акцій акціонерного товариства, яке створюється шляхом злиття акціонерних (підприємницьких) товариств, здійснюється шляхом конвертації акцій (часток, паїв) акціонерних (підприємницьких) товариств, що припиняються в результаті злиття, в акції акціонерного товариства, яке створюється шляхом злиття, що випускаються таким товариством з цією метою, та їх розподілу між акціонерами (учасниками, членами) акціонерних (підприємницьких) товариств, що припиняються шляхом злиття.

Акції товариства-правонаступника розподіляються серед всіх акціонерів (учасників, членів) акціонерних (підприємницьких) товариств, які є власниками акцій (часток, паїв), що підлягають конвертації.

Конвертація акцій (часток, паїв) акціонерних (підприємницьких) товариств, що припиняються шляхом злиття, в акції акціонерного товариства, що створюється внаслідок припинення шляхом злиття, має відбуватися в порядку та за коефіцієнтом (коефіцієнтами) конвертації акцій, що визначені у договорі про злиття.

Не підлягають конвертації:

акції (частки, паї) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється внаслідок злиття, які були викуплені цим товариством;

акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право;

акції (частки, паї) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється внаслідок злиття, власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом із зазначеним товариством.

Коефіцієнт конвертації визначається як співвідношення номінальної вартості акції акціонерного товариства, яке припиняється шляхом злиття, до номінальної вартості акції товариства-правонаступника.

Коефіцієнт конвертації розраховується окремо по кожному з товариств, які припиняються шляхом злиття.

Кількість акцій товариства-правонаступника, яку отримує кожен акціонер, який бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом множення кількості належних йому акцій товариства, що припиняється шляхом злиття, на коефіцієнт конвертації. Якщо акціонер є власником одночасно простих і привілейованих акцій товариства, яке припиняється шляхом злиття, кількість акцій, яку акціонер має отримати при розподілі акцій товариства-правонаступника, визначається окремо за кожним типом (класом) належних йому акцій товариства, що припиняється шляхом злиття (якщо привілейовані акції товариства, яке припиняється шляхом злиття, конвертуються в привілейовані акції товариства-правонаступника).

Кількість акцій товариства-правонаступника, яку отримує кожен учасник (член) підприємницького товариства, що припиняється шляхом злиття, який бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом ділення загального розміру часток (паїв), які належали цьому учаснику (члену) у статутному (складеному, пайовому) капіталі підприємницького(их) товариства (товариств), що припиняється(ються) шляхом злиття, на номінальну вартість акції товариства-правонаступника.

Загальна номінальна вартість акцій акціонерного товариства-правонаступника, які отримує кожен з акціонерів (учасників, членів) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється шляхом злиття, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій (розміру часток, паїв), які належали цьому акціонеру (учаснику, члену) у статутному (складеному, пайовому) капіталі акціонерного (підприємницького) товариства, що припинилося шляхом злиття.

Випуск акцій з метою конвертації акцій (часток, паїв) акціонерного (підприємницького) товариства (товариств), що припиняється(ються) внаслідок злиття, в акції товариства-правонаступника, здійснюється на суму, яка визначається як добуток загальної кількості акцій, яку мають отримати при конвертації акціонери (учасники, члени) товариства (товариств), що припиняється шляхом злиття, на номінальну вартість акції товариства-правонаступника.

Розмір статутного капіталу товариства-правонаступника дорівнює сумі розмірів статутних (складених, пайових) капіталів всіх товариств, які припиняються внаслідок злиття, зменшеній на загальну номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), які не підлягають конвертації.

11. Поділом визнається припинення акціонерного (підприємницького) товариства з передачею всього його майна, прав та обов’язків двом чи більше новим акціонерним (підприємницьким) товариствам-правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Внаслідок поділу акціонерного товариства можуть створюватися виключно акціонерні товариства.

Акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, конвертуються в акції акціонерних товариств-правонаступників та розміщуються серед акціонерів акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

Частки (паї) підприємницького товариства, що припиняється шляхом поділу, конвертуються в акції (частки, паї) підприємницьких товариств-правонаступників та розміщуються серед учасників (членів) товариств, що припиняються шляхом поділу.

Розміщення (обмін) акцій кожного з акціонерних товариств, які створюються шляхом поділу акціонерного (підприємницького) товариства, здійснюється шляхом конвертації акцій (часток, паїв) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється в результаті поділу, в акції кожного створюваного шляхом поділу акціонерного товариства, що випускаються таким товариством з цією метою, та їх розподілу між акціонерами (учасниками, членами) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється шляхом поділу.

Акції розподіляються серед всіх акціонерів (учасників, членів) акціонерного (підприємницького) товариства, які є власниками акцій (часток, паїв), що підлягають конвертації, при цьому кожен такий акціонер (учасник, член) отримує акції кожного з товариств-правонаступників.

Конвертація акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, в акції акціонерного товариства, що створюється внаслідок поділу, має відбуватися в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій, що визначені у плані поділу.

Конвертація часток (паїв) підприємницького товариства, що припиняється шляхом поділу, в акції акціонерного товариства, що створюється внаслідок поділу, має відбуватися в порядку, визначеному в плані поділу.

Не підлягають конвертації:

акції (частки, паї) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється шляхом поділу, які викуплено цим товариством;

акції акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Розміщення акцій товариств-правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами (учасниками, членами) у статутному (складеному, пайовому) капіталі акціонерного (підприємницького) товариства, що припинилося шляхом поділу. Якщо акціонер є власником одночасно простих і привілейованих акцій товариства, яке припиняється шляхом поділу, кількість акцій, яку акціонер має отримати при розподілі акцій товариства-правонаступника, визначається окремо за кожним типом (класом) належних йому акцій товариства, що припиняється шляхом поділу (якщо привілейовані акції товариства, яке припиняється шляхом поділу, конвертуються в привілейовані акції товариства-правонаступника).

Загальна номінальна вартість акцій (розмір часток, паїв) всіх створюваних товариств-правонаступників, які отримує акціонер (учасник, член) товариства, що припинилося шляхом поділу, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій (розміру часток, паїв), які належали цьому акціонеру (учаснику, члену) у статутному (складеному, пайовому) капіталі товариства, що припинилося шляхом поділу.

Сума розмірів статутних капіталів акціонерних товариств, що створюються внаслідок поділу акціонерного товариства, має дорівнювати загальній номінальній вартості акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, зменшеній на загальну номінальну вартість акцій, які не підлягають конвертації.

Сума розмірів статутних (складених, пайових) капіталів товариств, що створюються внаслідок поділу підприємницького товариства, має дорівнювати розміру статутного (складеного, пайового) капіталу товариства, що припиняється шляхом поділу, зменшеному на загальний розмір часток (паїв), які не підлягають конвертації.

Випуск акцій з метою конвертації акцій (часток, паїв) акціонерного (підприємницького) товариства, що припиняється внаслідок поділу, в акції товариства-правонаступника здійснюється на суму, яка визначається як добуток загальної кількості акцій, яку мають отримати при конвертації акціонери (учасники, члени) товариства, що припиняється шляхом поділу, на номінальну вартість акції товариства-правонаступника.

12. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків акціонерного (підприємницького) товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого товариства.

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

При виділі з акціонерного товариства може здійснюватися:

конвертація акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в таку саму кількість акцій цього товариства меншої номінальної вартості та в акції кожного акціонерного товариства, що виділяється;

конвертація частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції кожного акціонерного товариства, що виділяється. При цьому є незмінним співвідношення кількості акцій, що належать кожному акціонеру і конвертуються, до загальної кількості акцій, що належать відповідному акціонеру.

При виділі з підприємницького товариства частина часток (паїв) товариства, з якого здійснюється виділ, конвертується в акції кожного акціонерного товариства (товариств), що виділяється.

У процесі виділу товариство, з якого здійснюється виділ, може придбати всі або частину акцій акціонерного товариства, що виділяється, якщо це передбачено рішенням уповноваженого органу товариства, з якого здійснюється виділ, про конвертацію акцій та порядок такої конвертації та планом виділу.

Акції товариств, що створюються шляхом виділу, розподіляються серед всіх акціонерів (учасників, членів) акціонерного (підприємницького) товариства, які є власниками акцій (часток, паїв), що підлягають конвертації (при цьому кожен такий акціонер (учасник, член) отримує акції кожного з акціонерних товариств-правонаступників) та/або придбаються товариством, з якого здійснюється виділ.

Конвертація акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, в акції кожного акціонерного товариства-правонаступника має відбуватися в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій, що визначені у плані виділу.

Конвертація часток (паїв) підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ, в акції кожного акціонерного товариства-правонаступника має відбуватися в порядку, визначеному у плані виділу.

Не підлягають конвертації:

акції (частки, паї) акціонерного (підприємницького) товариства, з якого здійснюється виділ, які викуплено цим товариством;

акції акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Статутний капітал товариства, з якого здійснюється виділ, зменшується на суму розміру статутного (складеного, пайового) капіталу товариства (товариств), що створюється(ються) шляхом виділу, та на загальну номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), які не підлягають конвертації.

Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється зі збереженням співвідношення, що було між акціонерами (учасниками, членами) у статутному (складеному, пайовому) капіталі акціонерного (підприємницького) товариства, з якого здійснено виділ.

Якщо акціонер є власником одночасно простих і привілейованих акцій товариства, з якого здійснюється виділ, кількість акцій, яку акціонер має отримати при розподілі акцій товариства-правонаступника, визначається окремо за кожним типом (класом) належних йому акцій товариства, з якого здійснюється виділ (якщо привілейовані акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в привілейовані акції товариства-правонаступника).

13. Перетворенням підприємницького товариства є зміна його організаційно-правової форми з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків акціонерному товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Частки (паї) підприємницьких товариств, що припиняються шляхом перетворення, конвертуються в акції акціонерного товариства-правонаступника та розміщуються серед учасників (членів) таких підприємницьких товариств.

Розподіл акцій товариства-правонаступника здійснюється таким чином, щоб номінальна вартість акцій товариства-правонаступника, які отримує учасник (член) підприємницького товариства, що припинилося, була рівною розміру частки (паю), яка належала йому у статутному (складеному, пайовому) капіталі підприємницького товариства, що припинилося шляхом перетворення. Кожен учасник (член) підприємницького товариства, що припинилося, отримує акції товариства-правонаступника.

14. Конвертація акцій акціонерного товариства-емітента, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств), та анулювання акцій, які не підлягають конвертації, здійснюються відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

ІІ. Емісія акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

{ У розділі ІІ слова «депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів», «депозитарієм договорів про обслуговування емісії цінних паперів» замінено словами «Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів»; слова «Здійснення депозитарієм, зберігачами», «Здійснення депозитарієм та зберігачами» замінено словами «Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів» згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

1. Процедура емісії акцій акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання акціонерного(их) товариства(в), здійснюється за таким порядком:

1.1. Затвердження ринкової вартості простих акцій наглядовою радою (або загальними зборами акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні (крім товариства, від імені якого рішення про приєднання приймається наглядовою радою відповідно до частини четвертої статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до законодавства України станом на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання (питання про приєднання до акціонерного товариства іншого акціонерного товариства (товариств)).

{Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

1.2. Прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що приєднується, рішень про:

а) припинення акціонерного товариства шляхом приєднання;

б) створення комісії з припинення акціонерного товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення.

1.3. Прийняття загальними зборами акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства(в).

У випадку, передбаченому частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», таке рішення може прийматися наглядовою радою.

1.4. Подання кожним акціонерним товариством, що припиняється шляхом приєднання, заяви та всіх необхідних документів на зупинення обігу акцій до Комісії.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом 1.4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

1.5. Зупинення Комісією обігу акцій кожного акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом 1.5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

1.6. Письмове повідомлення кредиторів про прийняття рішення про припинення шляхом приєднання кожним акціонерним товариством, що припиняється внаслідок приєднання, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом приєднання загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні.

1.7. Публікація в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення про припинення шляхом приєднання кожним акціонерним товариством, що припиняється внаслідок приєднання, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом приєднання загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні.

Публічне товариство також повідомляє про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

1.8. Отримання письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок приєднання, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом строку, передбаченого статтею 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

1.9. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що приєднується, відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

1.10. Складення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у приєднанні, переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

1.11. Письмове повідомлення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у приєднанні, акціонерів згідно з переліком, складеним відповідно до підпункту 1.10 цього пункту, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, не пізніше 10 робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів.

{Підпункт 1.11 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

1.12. Здійснення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у приєднанні, обов’язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені законодавством.

Дії, передбачені підпунктами 1.6 - 1.9 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 1.10 - 1.12 цього пункту.

{Підпункт 1.12 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 1.13 пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 1.14 пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

1.13. Складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, передавального акта.

1.14. Прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, рішень про:

а) затвердження проекту договору про приєднання (у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», наглядова рада може прийняти рішення про затвердження договору про приєднання);

б) затвердження пояснень до умов договору про приєднання (якщо рішення про затвердження договору про приєднання приймається наглядовою радою відповідно до частини четвертої статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», підготовка пояснень не вимагається);

в) затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, приймає також рішення про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства.

{Підпункт 1.15 пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

1.15. Прийняття загальними зборами кожного товариства, що припиняється шляхом приєднання, рішень про:

а) затвердження передавального акта;

б) затвердження договору про приєднання;

в) обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом приєднання.

1.16. Загальні збори товариства, до якого здійснюється приєднання, приймають рішення про:

а) затвердження передавального акта (крім випадку, коли рішення про затвердження передавального акта прийнято наглядовою радою відповідно до частини четвертої статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»);

б) затвердження договору про приєднання (крім випадку, коли рішення про затвердження договору про приєднання прийнято наглядовою радою відповідно до частини четвертої статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»);

в) випуск акцій з метою конвертації акцій товариств, що припиняються внаслідок приєднання, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання;

г) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено статутом товариства).

1.17. Подання акціонерним товариством, до якого здійснюється приєднання, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Комісії.

1.18. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій та видача тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

1.19. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

1.20. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів у разі відсутності чинного договору.

1.21. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

1.22. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій товариств, що припиняються шляхом приєднання, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання, та анулювання акцій, які не підлягають конвертації.

1.23. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженим органом акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

1.24. Прийняття спільними загальними зборами акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

1.25. Державна реєстрація змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, в органах державної реєстрації.

1.26. Подання акціонерним товариством, до якого здійснюється приєднання, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

1.27. Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, та скасування Комісією реєстрації випуску акцій товариств, що припиняються внаслідок приєднання.

1.28. Державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом приєднання.

1.29. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, до якого відбулося приєднання.

1.30. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

2. Процедура емісії акцій акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання підприємницького товариства (товариств), здійснюється за таким порядком:

2.1. Затвердження ринкової вартості простих акцій наглядовою радою (або загальними зборами акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання (крім випадку, коли рішення про приєднання приймається наглядовою радою акціонерного товариства відповідно до абзацу другого підпункту 2.3 цього пункту).

Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до законодавства України станом на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про приєднання до акціонерного товариства підприємницького товариства (товариств).

{Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

2.2. Прийняття уповноваженим органом кожного підприємницького товариства, що приєднується, рішень про:

а) припинення підприємницького товариства шляхом приєднання;

б) створення комісії з припинення підприємницького товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення.

2.3. Прийняття загальними зборами акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання підприємницького товариства (товариств).

У випадку, передбаченому частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», таке рішення може бути прийняте наглядовою радою.

2.4. Складення акціонерним товариством, до якого відбувається приєднання, переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

2.5. Письмове повідомлення акціонерним товариством, до якого відбувається приєднання, акціонерів згідно з переліком, складеним відповідно до підпункту 2.4 цього пункту, про право вимоги обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів.

2.6. Здійснення акціонерним товариством, до якого відбувається приєднання, обов’язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені законодавством України.

2.7. Публікація повідомлення про припинення підприємницького товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Письмове повідомлення кредиторів про припинення товариства відповідно до законодавства.

2.8. Задоволення вимог кредиторів до кожного підприємницького товариства, що приєднується, відповідно до статей 105-107 Цивільного кодексу України.

Дії, передбачені підпунктами 2.4-2.6 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 2.7, 2.8 цього пункту.

2.9. Складення комісією з припинення кожного підприємницького товариства, що припиняється шляхом приєднання, передавального акта.

2.10. Прийняття наглядовою радою акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання, рішень про:

а) затвердження проекту договору про приєднання (у випадку, передбаченому абзацом другим підпункту 2.3 цього пункту, наглядова рада може прийняти рішення про затвердження договору про приєднання);

б) затвердження пояснень до умов договору про приєднання (якщо рішення про затвердження договору про приєднання приймається наглядовою радою відповідно до абзацу другого підпункту 2.3 цього пункту, підготовка пояснень не вимагається);

в) затвердження умов конвертації часток (паїв) товариства, що припиняється, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання.

2.11. Прийняття уповноваженим органом кожного підприємницького товариства, що припиняється шляхом приєднання, рішень про:

а) затвердження передавального акта;

б) затвердження договору про приєднання;

в) обрання уповноважених осіб товариства на здійснення подальших дій щодо припинення товариства шляхом приєднання.

2.12. Загальні збори акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, приймають рішення про:

а) затвердження передавального акта (у випадку, передбаченому абзацом другим підпункту 2.3 цього пункту, рішення про затвердження передавального акта може бути прийнято наглядовою радою);

б) затвердження договору про приєднання (крім випадку, передбаченого абзацом другим підпункту 2.3 цього пункту, коли рішення про затвердження договору про приєднання прийнято наглядовою радою);

в) випуск акцій з метою конвертації часток (паїв) товариств, що припиняються внаслідок приєднання, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання;

г) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено статутом товариства).

2.13. Подання акціонерним товариством, до якого здійснюється приєднання, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Комісії.

2.14. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій та видача тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

2.15. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (у разі необхідності).

2.16. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів у разі відсутності чинного договору.

2.17. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

2.18. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації часток (паїв) товариств, що припиняються шляхом приєднання, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання.

2.19. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженим органом акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання.

2.20. Прийняття спільними загальними зборами товариств, що беруть участь у приєднанні, рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

2.21. Державна реєстрація припинення підприємницьких товариств, що припинилися шляхом приєднання, та державна реєстрація змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, в органах державної реєстрації.

{Підпункт 2.21 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

2.22. Подання акціонерним товариством, до якого здійснюється приєднання, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

2.23. Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

{Підпункт 2.24 пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

2.24. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, до якого відбулося приєднання.

2.25. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

3. Процедура емісії акцій акціонерного товариства, яке створюється внаслідок злиття акціонерних товариств, здійснюється за таким порядком:

3.1. Затвердження ринкової вартості простих акцій наглядовою радою (або загальними зборами акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті.

Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до законодавства України станом на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про припинення акціонерного товариства шляхом злиття.

{Абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

3.2. Прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішень про:

а) припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

б) створення комісії з припинення акціонерного товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення.

3.3. Подання кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на зупинення обігу акцій до Комісії.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим підпунктом 3.3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

3.4. Зупинення Комісією обігу акцій кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим підпунктом 3.4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

3.5. Письмове повідомлення кредиторів про прийняття рішення про припинення шляхом злиття кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом злиття загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

3.6. Публікація в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення про припинення шляхом злиття кожним акціонерним товариством, що припиняється шляхом злиття, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом злиття загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що припиняються шляхом злиття.

Публічне товариство також повідомляє про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

3.7. Отримання письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства, що припиняється шляхом злиття, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом строку, передбаченого статтею 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.8. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що припиняється шляхом злиття, відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.9. Складення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у злитті, переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

3.10. Письмове повідомлення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у злитті, акціонерів згідно з переліком, складеним відповідно до підпункту 3.9 цього пункту, про право вимоги обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів.

{Підпункт 3.10 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

3.11. Здійснення кожним акціонерним товариством, яке бере участь у злитті, обов’язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені законодавством України.

Дії, передбачені підпунктами 3.5 - 3.8 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 3.9 - 3.11 цього пункту.

{Підпункт 3.11 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 3.12 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 3.13 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

3.12. Складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що припиняється шляхом злиття, передавального акта.

3.13. Прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішень про:

а) затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

б) затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств;

в) затвердження пояснень до умов договору про злиття;

г) затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

ґ) схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства.

{Підпункт 3.14 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

3.14. Прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішень про:

а) затвердження передавального акта;

б) затвердження договору про злиття;

в) про створення акціонерного товариства-правонаступника в результаті злиття;

г) затвердження статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття;

ґ) обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

д) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено статутом товариства).

3.15. Спільні загальні збори акціонерів товариства-правонаступника приймають рішення про:

а) утворення органів акціонерного товариства-правонаступника;

б) обрання уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані із створенням акціонерного товариства-правонаступника внаслідок злиття акціонерних товариств;

в) випуск акцій з метою конвертації акцій товариств, що припиняються внаслідок злиття, в акції товариства-правонаступника.

3.16. Подання уповноваженими особами акціонерних товариств, яким надано повноваження здійснювати дії, пов’язані із створенням акціонерного товариства-правонаступника, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття, до Комісії.

3.17. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій акціонерного товариства-правонаступника та видача тимчасового(их) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

3.18. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

3.19. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів.

3.20. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

3.21. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій товариств, що припиняються шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника та анулювання акцій, які не підлягають конвертації.

3.22. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті.

3.23. Державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації.

3.24. Подання акціонерним товариством-правонаступником заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

3.25. Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, та скасування Комісією реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття.

3.26. Державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття.

3.27. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій товариства-правонаступника.

3.28. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

4. Процедура емісії акцій акціонерного товариства, яке створюється внаслідок злиття підприємницьких товариств, здійснюється за таким порядком:

4.1. Прийняття уповноваженим органом кожного підприємницького товариства, що припиняється шляхом злиття, рішень про:

а) припинення товариства шляхом злиття;

б) про створення комісії з припинення товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення;

г) затвердження договору про злиття;

ґ) порядок конвертації часток (паїв) кожного з підприємницьких товариств, що припиняється шляхом злиття, в акції акціонерного товариства, що створюється внаслідок злиття;

д) випуск акцій з метою конвертації часток (паїв) товариств, що припиняються внаслідок злиття, в акції товариства-правонаступника;

е) визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій товариства, створюваного шляхом злиття (якщо це не визначено установчими документами товариства);

є) визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, здійснювати дії, пов’язані зі створенням акціонерного товариства-правонаступника внаслідок злиття підприємницьких товариств.

4.2. Публікація повідомлення про припинення кожного з підприємницьких товариств та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Письмове повідомлення кредиторів про припинення кожного з товариств відповідно до законодавства України.

4.3. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного підприємницького товариства, що бере участь у злитті, відповідно до статей 105-107 Цивільного кодексу України.

4.4. Подання уповноваженими особами підприємницьких товариств, яким надано повноваження здійснювати дії, пов’язані із створенням акціонерного товариства-правонаступника, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття, до Комісії.

4.5. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій акціонерного товариства-правонаступника та видача тимчасового(их) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

4.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.7. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів.

4.8. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

4.9. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації часток (паїв) підприємницьких товариств, що припиняються шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника.

Дії, передбачені підпунктами 4.2, 4.3 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 4.4-4.9 цього пункту.

4.10. Складення комісією з припинення кожного з підприємницьких товариств, що припиняються, передавального акта.

4.11. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами підприємницьких товариств, що беруть участь у злитті.

4.12. Прийняття уповноваженим органом кожного з підприємницьких товариств, що бере участь у злитті, рішень про:

а) затвердження передавального акта;

б) затвердження проекту статуту акціонерного товариства, що створюється внаслідок злиття.

4.13. Прийняття установчими зборами акціонерного товариства рішень про:

а) про заснування акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття;

б) затвердження статуту акціонерного товариства;

в) утворення органів товариства;

г) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

4.14. Державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації.

4.15. Подання акціонерним товариством-правонаступником заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

4.16. Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) акціонерного товариства, що створюється шляхом злиття.

4.17. Державна реєстрація припинення підприємницьких товариств, що припинилися шляхом злиття.

4.18. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

4.19. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

5. Процедура емісії акцій акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу з акціонерного товариства, здійснюється за таким порядком:

5.1. Затвердження ринкової вартості простих акцій наглядовою радою (або загальними зборами акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.

Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до законодавства України станом на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про виділ.

{Абзац другий підпункту 5.1 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

5.2. Прийняття загальними зборами акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, рішень про:

а) виділ акціонерного товариства (товариств);

б) порядок і умови виділу;

в) створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

{Підпункт "в" підпункту 5.2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.3. Подання акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, заяви та всіх необхідних документів на зупинення обігу акцій до Комісії.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом 5.3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.4. Зупинення Комісією обігу акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом 5.4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.5. Письмове повідомлення кредиторів про прийняття рішення про виділ акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.

5.6. Публікація в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.

Публічне товариство також повідомляє про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

5.7. Отримання письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом строку, передбаченого статтею 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.8. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.9. Складення акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

5.10. Письмове повідомлення акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, акціонерів згідно з переліком, складеним відповідно до підпункту 5.9 цього пункту, про право вимоги обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів.

{Підпункт 5.10 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.11. Здійснення акціонерним товариством, з якого здійснюється виділ, обов’язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені законодавством України.

Дії, передбачені підпунктами 5.5 - 5.8 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 5.9 - 5.11 цього пункту.

{Підпункт 5.11 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 5.12 пункту 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 5.13 пункту 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.12. Прийняття наглядовою радою акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, рішень про:

а) затвердження проекту плану виділу;

б) затвердження пояснень до умов плану виділу;

в) схвалення розподільного балансу.

{Підпункт 5.13 пункту 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.13. Прийняття загальними зборами акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, рішень про:

а) затвердження розподільного балансу;

б) затвердження плану виділу;

в) випуск акцій з метою конвертації частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного(их) товариства (товариств) (або випуск акцій з метою конвертації акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в таку саму кількість акцій цього товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного(их) акціонерного(их) товариства (товариств), що виділяється(ються));

г) внесення змін до статуту, пов’язаних з виділом;

ґ) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено статутом товариства).

5.14. Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства приймають рішення про:

а) про заснування акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу;

б) затвердження статуту;

в) утворення органів товариства;

г) обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням акціонерного(их) товариства (товариств) внаслідок виділу.

5.15. Одночасне подання уповноваженими особами кожного із створюваних акціонерних товариств заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до Комісії.

5.16. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій кожного із створюваних акціонерних товариств та видача тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

5.17. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.18. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договорів про обслуговування випусків цінних паперів створюваних акціонерних товариств.

{Підпункт 5.18 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

5.19. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

5.20. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій акціонерного товариства-емітента, з якого здійснюється виділ, в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що виділилося(ися), та анулювання акцій, які не підлягають конвертації.

5.21. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій створюваного(их) товариства (товариств) уповноваженим органом акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.

5.22. Державна реєстрація змін до статуту акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) внаслідок виділу, в органах державної реєстрації.

5.23. Одночасне подання кожним створеним акціонерним товариством заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, подає документи на реєстрацію випуску (випусків) акцій.

5.24. Реєстрація Комісією звітів про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства (товариств), що створено(ні) внаслідок виділу, а також випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, та видача свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.

5.25. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створено(ні) внаслідок виділу.

5.26. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

6. Процедура емісії акцій акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу з підприємницького товариства, здійснюється за таким порядком:

6.1. Прийняття уповноваженим органом підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ, рішень про:

а) виділ акціонерного(их) товариства (товариств);

б) порядок і умови виділу;

в) створення нового(их) акціонерного(их) товариства (товариств);

г) затвердження плану виділу;

ґ) порядок конвертації частини часток (паїв) підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється внаслідок виділу;

д) випуск акцій з метою конвертації частини часток (паїв) підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється внаслідок виділу;

е) рішення про зменшення статутного капіталу підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ;

є) визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено установчими документами товариства);

ж) обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження, здійснювати дії, пов’язані зі створенням акціонерного(их) товариства (товариств) шляхом виділу.

6.2. Повідомлення кредиторів про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу підприємницького товариства у порядку, встановленому статтею 52 Закону України «Про господарські товариства», із зазначенням строку заявлення кредиторами вимог до підприємницького товариства.

{Підпункт 6.2 пункту 6 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015 }

6.3. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до підприємницького товариства, відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про господарські товариства».

{Підпункт 6.3 пункту 6 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015 }

6.4. Одночасне подання уповноваженими особами кожного зі створюваних акціонерних товариств заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до Комісії.

6.5. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій акціонерного(их) товариства (товариств) та видача тимчасового(их) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

6.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

6.7. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів створюваних акціонерних товариств.

6.8. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

6.9. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації часток (паїв) підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ, в акції товариства, що створюється внаслідок виділу.

6.10. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій створюваного(их) товариства (товариств) уповноваженим органом підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ.

6.11. Прийняття уповноваженим органом підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ, рішень про:

а) затвердження розподільного балансу;

б) внесення змін до установчих документів товариства, з якого здійснюється виділ.

6.12. Прийняття установчими зборами створюваного акціонерного товариства рішення про:

а) про заснування акціонерного товариства;

б) затвердження статуту акціонерного товариства;

в) утворення органів акціонерного товариства;

г) вчинення інших дій, необхідних для створення акціонерного товариства.

6.13. Державна реєстрація змін до статуту підприємницького товариства, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) внаслідок виділу, в органах державної реєстрації.

6.14. Одночасне подання кожним створеним акціонерним товариством заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

6.15. Реєстрація Комісією звітів про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства (товариств), що створено(ні) внаслідок виділу.

6.16. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства (товариств), що створено(ні) внаслідок виділу.

6.17. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

7. Процедура емісії акцій акціонерних товариств, що створюються внаслідок поділу акціонерного товариства, здійснюється у такому порядку:

7.1. Затвердження ринкової вартості простих акцій наглядовою радою (або загальними зборами акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.

Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до законодавства України станом на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про припинення акціонерного товариства шляхом поділу.

{Абзац другий підпункту 7.1 пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

7.2. Прийняття загальними зборами акціонерного товариства, яке припиняється шляхом поділу, рішення про:

а) припинення акціонерного товариства шляхом поділу;

б) створення комісії з припинення акціонерного товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення;

г) створення нових акціонерних товариств.

7.3. Подання акціонерним товариством, яке припиняється шляхом поділу, заяви та всіх необхідних документів на зупинення обігу акцій до Комісії.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим підпунктом 7.3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

7.4. Зупинення Комісією обігу акцій акціонерного товариства, яке припиняється шляхом поділу.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим підпунктом 7.4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

7.5. Письмове повідомлення кредиторів акціонерного товариства, яке припиняється шляхом поділу, про прийняття рішення про припинення шляхом поділу, а також опублікування повідомлення про ухвалене рішення в офіційному друкованому органі (протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом поділу).

Публічне товариство зобов’язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

7.6. Отримання письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства, яке припиняється шляхом поділу, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом строку, передбаченого статтею 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.7. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок поділу, відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.8. Складення акціонерним товариством, яке припиняється шляхом поділу, переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

7.9. Письмове повідомлення акціонерним товариством, яке припиняється шляхом поділу, акціонерів згідно з переліком, складеним відповідно до підпункту 7.8 цього пункту, про право вимоги обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів.

{Підпункт 7.9 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

7.10. Здійснення акціонерним товариством, яке припиняється шляхом поділу, обов’язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені законодавством України.

Дії, передбачені підпунктами 7.5-7.7 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 7.8-7.10 цього пункту.

{Підпункт 7.10 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 7.11 пункту 7 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 7.12 пункту 7 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

7.11. Складення комісією з припинення акціонерного товариства, яке припиняється шляхом поділу, розподільного балансу.

7.12. Прийняття наглядовою радою акціонерного товариства, яке припиняється шляхом поділу, рішень про:

а) схвалення проекту порядку конвертації акцій товариства, яке припиняється шляхом поділу, в акції створюваних товариств;

б) схвалення проекту плану поділу;

в) затвердження пояснення до умов плану поділу;

г) схвалення розподільного балансу.

{Підпункт 7.13 пункту 7 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

7.13. Прийняття загальними зборами товариства, яке припиняється шляхом поділу, рішення про:

а) затвердження розподільного балансу;

б) затвердження плану поділу;

в) випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, в акції створюваного(их) акціонерного(их) товариства (товариств);

г) визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (якщо це не визначено статутом товариства);

ґ) обрання уповноваженої(их) особи (осіб), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням акціонерного товариства (акціонерних товариств) внаслідок поділу.

7.14. Одночасне подання уповноваженою особою кожного створюваного акціонерного товариства заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до Комісії.

7.15. Реєстрація Комісією випусків акцій та видача тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

7.16. Присвоєння акціям створюваних акціонерних товариств міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

7.17. Укладення кожним створюваним акціонерним товариством з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів.

7.18. Оформлення та депонування тимчасових глобальних сертифікатів.

7.19. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій товариства, що припиняється шляхом поділу, в акції створюваних товариств та анулювання акцій, які не підлягають конвертації.

7.20. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій створюваного товариства (товариств) уповноваженим органом акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

7.21. Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про:

а) заснування акціонерного товариства;

б) затвердження статуту;

в) утворення органів акціонерного товариства.

7.22. Державна реєстрація акціонерних товариств, що створюються шляхом поділу, в органах державної реєстрації.

7.23. Одночасне подання кожним створеним акціонерним товариством заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

7.24. Реєстрація Комісією звітів про результати розміщення (обміну) акцій акціонерних товариств, що створені внаслідок поділу, та скасування Комісією реєстрації випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу.

7.25. Державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилось шляхом поділу.

7.26. Отримання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерних товариств, що створені внаслідок поділу.

7.27. Оформлення та депонування глобальних сертифікатів.

8. Процедура емісії акцій акціонерного товариства (товариств), що створюється внаслідок припинення підприємницького товариства шляхом поділу, здійснюється за таким порядком:

8.1. Прийняття уповноваженим органом підприємницького товариства, яке припиняється шляхом поділу, рішень про:

а) припинення шляхом поділу;

б) створення комісії з припинення товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення;

г) порядок і умови здійснення поділу;

ґ) порядок конвертації часток (паїв) підприємницького товариства, що припиняється внаслідок поділу, на частки (паї) підприємницьких товариств та/або акції акціонерного товариства (товариств), що створюються внаслідок поділу;

д) випуск акцій з метою конвертації часток (паїв) підприємницького товариства, що припиняється внаслідок поділу, в акції акціонерного(их) товариства (товариств), що створюються внаслідок поділу;

е) створення нового акціонерного товариства (товариств);

є) затвердження плану поділу;

ж) визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій акціонерних товариств, що створюються внаслідок поділу (якщо це не визначено статутом товариства);

з) обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження, здійснювати дії, пов’язані зі створенням акціонерного товариства (товариств) внаслідок поділу.

8.2. Публікація повідомлення про припинення підприємницького товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Письмове повідомлення кредиторів про припинення кожного з товариств відповідно до законодавства.

8.3. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного підприємницького товариства, що бере участь у злитті, відповідно до статей 105-107 Цивільного кодексу України.

8.4. Одночасне подання уповноваженою особою кожного створюваного акціонерного товариства заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до Комісії.

8.5. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій та видача тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

8.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

8.7. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів.

8.8. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

8.9. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації часток (паїв) підприємницького товариства, що припиняється шляхом поділу, в акції акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється (створюються) внаслідок поділу.

Дії, передбачені підпунктами 8.2, 8.3 цього пункту, здійснюються одночасно з діями, передбаченими підпунктами 8.4-8.9 цього пункту.

8.10. Складення комісією з припинення підприємницького товариства, що припиняється шляхом поділу, розподільчого балансу.

8.11. Затвердження уповноваженим органом підприємницького товариства результатів розміщення (обміну) акцій.

8.12. Прийняття уповноваженим органом підприємницького товариства, що припиняється шляхом поділу, рішення про затвердження розподільчого балансу.

8.13. Прийняття установчими зборами кожного акціонерного товариства, що створюється в результаті поділу, рішень про:

а) заснування акціонерного товариства;

б) затвердження статуту акціонерного товариства;

в) утворення органів акціонерного товариства;

г) вчинення інших дій, необхідних для створення акціонерного товариства.

8.14. Державна реєстрація акціонерного(их) товариства (товариств), створюваного(их) в результаті поділу, в органах державної реєстрації.

8.15. Одночасне подання кожним створеним акціонерним товариством заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

8.16. Реєстрація Комісією звітів про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства (товариств), що створено(ні) внаслідок поділу.

8.17. Державна реєстрація припинення підприємницького товариства, що припинилися шляхом поділу.

8.18. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створено(ні) внаслідок поділу.

8.19. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

9. Емісія акцій акціонерного товариства, що створюється внаслідок припинення підприємницького товариства шляхом перетворення, здійснюється у такому порядку:

9.1. Прийняття уповноваженим органом підприємницького товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішення про:

а) припинення товариства шляхом перетворення;

б) створення комісії з припинення товариства;

в) обрання персонального складу комісії з припинення;

г) порядок і умови здійснення припинення шляхом перетворення;

ґ) порядок конвертації часток (паїв) товариства, що припиняється шляхом перетворення, на акції акціонерного товариства, що створюється внаслідок перетворення;

д) випуск акцій з метою конвертації часток (паїв) підприємницького товариства, що припиняється шляхом перетворення, в акції акціонерного товариства-правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.

9.2. Публікація повідомлення про припинення підприємницького товариства шляхом перетворення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Письмове повідомлення кредиторів про припинення підприємницького товариства відповідно до законодавства.

9.3. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до підприємницького товариства, відповідно до статей 105-107 Цивільного кодексу України.

9.4. Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до Комісії.

9.5. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, що створюється внаслідок перетворення підприємницького товариства, та видача тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

9.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

9.7. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів створюваного акціонерного товариства.

9.8. Оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів).

9.9. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації часток (паїв) підприємницького товариства, що припиняється шляхом перетворення, в акції створюваного акціонерного товариства.

9.10. Складення комісією з припинення підприємницького товариства передавального акта.

9.11. Прийняття уповноваженим органом підприємницького товариства, що перетворюється, рішення про затвердження передавального акта.

9.12. Затвердження установчими зборами акціонерного товариства рішення про заснування акціонерного товариства, створюваного в результаті перетворення, результатів розміщення (обміну) акцій, затвердження статуту акціонерного товариства, а також вчинення інших дій, необхідних для створення акціонерного товариства.

9.13. Державна реєстрація акціонерного товариства в органах державної реєстрації.

9.14. Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій до Комісії.

9.15. Реєстрація Комісією звіту про результати розміщення (обміну) акцій акціонерного товариства, що створюється внаслідок перетворення, та видача свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій створюваного товариства.

{Підпункт 9.15 пункту 9 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 9.16 пункту 9 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

{Підпункт 9.17 пункту 9 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

9.16. Оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

ІІІ. Зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, реєстрація випуску акцій, реєстрація звіту про результати розміщення (обміну) акцій, скасування реєстрації випуску акцій

1. Зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій

1. У разі зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій та у разі відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій оформлюються відповідні розпорядження (додатки 1, 2, 5).

2. Комісія:

1) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Комісії відповідних документів, зазначених у пунктах 15, 16 цієї глави, видає розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи акціонерному товариству без розгляду.

3. Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення встановленого для розгляду документів строку Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих акціонерним товариством для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій.

4. Відмова в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій оформлюється розпорядженням про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій (додаток 5) та доводиться до відома емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови із зазначенням підстав для такої відмови згідно із пунктом 5 цієї глави та вичерпним переліком виявлених в поданих документах порушень, що стали підставою для такої відмови.

5. Відмова в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій складається у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

2) внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено цим Порядком;

3) порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про злиття, поділ, виділ чи приєднання товариства.

6. Підставами для повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, є:

1) подання документів не в повному обсязі;

2) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

7. Про повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, емітент повідомляється письмово із зазначенням правового обґрунтування такого повернення, у тому числі підстав для такого повернення згідно із пунктом 6 цієї глави, та вичерпного переліку виявлених в поданих документах порушень, що стали підставою для такого повернення.

8. За письмовим зверненням акціонерного товариства, отриманим Комісією до зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій або відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, Комісія повертає всі подані документи на доопрацювання. Після доопрацювання емітент подає документи у загальному порядку.

9. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій направлення відповідного розпорядження емітенту.

{Пункт 9 глави 1 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

10. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 10 глави 1 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

11. Розпорядження про зупинення обігу акцій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних із переходом прав власності на акції, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій.

{Пункт 11 глави 1 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

12. На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 12 глави 1 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

13. На підставі розпорядження про відновлення обігу акцій здійснюється відновлення обігу акцій відповідного випуску згідно із законодавством про депозитарну діяльність в Україні, Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 13 глави 1 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

14. У разі відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій усі подані документи залишаються в Комісії.

15. Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом злиття, приєднання, поділу або рішення про виділ акціонерне товариство має подати до Комісії такі документи для зупинення обігу акцій:

1) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 3);

2) рішення загальних зборів акціонерів про:

припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств), порядок і умови виділу, створення нового(их) акціонерного(их) товариства (товариств) (у разі прийняття рішення про виділ);

створення комісії з припинення акціонерного товариства і обрання персонального складу комісії з припинення (крім випадків прийняття рішення про виділ).

Рішення оформлюються протоколом або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів товариства додаються протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, опублікованого згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

4) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою акціонерного товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

5) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою акціонерного товариства, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

6) засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

Довідка подається у разі прийняття рішення про припинення/про виділ загальними зборами акціонерів;

7) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

8) засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

9) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом керівника та печаткою акціонерного товариства;

10) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття рішення про припинення/про виділ загальними зборами акціонерів);

11) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття рішення про припинення/про виділ загальними зборами акціонерів).

16. Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств) товариство має подати до Комісії такі документи для відновлення обігу акцій:

1) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 4);

2) рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств).

Рішення оформлюється протоколом або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та повинно бути пронумероване, прошнуроване та засвідчене підписами голови, секретаря зборів, підписом керівника акціонерного товариства та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів товариства додаються протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, опублікованого згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

4) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

5) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

6) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

2. Порядок реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій та скасування реєстрації випуску акцій

1. Реєстрація випуску акцій здійснюється Комісією після зупинення обігу акцій акціонерного(их) товариства (товариств), загальними зборами якого (яких) прийнято рішення про припинення шляхом злиття, приєднання, поділу або рішення про виділ.

Повідомлення товариства про прийняте Комісією рішення щодо реєстрації випуску акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій  здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

{Пункт 1 глави 2 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

2. Комісія:

1) протягом 25 робочих днів з дати надходження до Комісії заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску (випусків) акцій приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій;

2) повертає заявнику у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи без розгляду.

3. Комісія протягом 15 днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

4. Датою отримання відповідних документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Комісії, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

{Пункт 4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015 }

5. Відмова в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій оформлюється розпорядженням про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій (додаток 5) та доводиться до відома емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови із зазначенням підстав такої відмови згідно із пунктом 6 цієї глави та вичерпним переліком виявлених в поданих документах порушень, що стали підставою для такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій усі подані документи залишаються в Комісії.

У разі коли в реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій є:

1) невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства;

2) внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються для реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення (випуск) акцій;

4) порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про злиття, поділ, виділ чи приєднання товариства.

7. Підставами для повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для в реєстрації випуску акцій, є:

1) подання документів не в повному обсязі;

2) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

8. Про повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, емітент повідомляється письмово із зазначенням правового обґрунтування такого повернення, у тому числі підстав для такого повернення згідно із пунктом 7 цієї глави, вичерпного переліку виявлених в поданих документах порушень, що стали підставою для такого повернення.

9. За письмовим зверненням емітента, поданим до Комісії до прийняття Комісією рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій, Комісія може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій, на доопрацювання.

10. Реєстрація Комісією випуску акцій або звіту про результати розміщення (обміну) акцій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

11. Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, а також повноважень органів товариства. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа Комісії може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих для реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

12. Після реєстрації випуску (випусків) акцій емітенту видається(ються):

тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій (додатки 6, 7) - акціонерному товариству (акціонерним товариствам), що створюється (створюються) в результаті злиття, поділу, виділу, перетворення/акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання;

свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій (додатки 8, 9) - акціонерному товариству, з якого здійснюється виділ.

Тимчасове(і) свідоцтво(а) (свідоцтво(а)) є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності чинного договору, оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів) (глобального(их) сертифіката(ів)).

13. У разі реєстрації випуску акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, Комісія протягом 1 робочого дня з дати видачі свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій забезпечує оприлюднення інформації про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та протягом 5 робочих днів з дати видачі свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій забезпечує опублікування інформації про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій в офіційному друкованому виданні Комісії.

Дата опублікування інформації про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій в офіційному друкованому виданні Комісії є датою, на яку відновлюється обіг акцій (здійснення цивільно-правових договорів) акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.

14. Зареєстрований звіт про результати розміщення (обміну) акцій засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії, проставлянням штампа «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» та печаткою Комісії.

Реєстраційний номер (номери) та дата реєстрації свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій повинні відповідати тимчасовому(им) свідоцтву(ам) про реєстрацію випуску акцій.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати розміщення (обміну) акцій після реєстрації повертається емітенту.

15. Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється шляхом внесення запису до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що видається Комісією.

Реєстрація випуску акцій акціонерних товариств, що створюються шляхом виділу або поділу, здійснюється одночасно.

16. Одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення (обміну) акцій здійснюється скасування реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, що припиняються, що оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 10).

17. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій:

оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій направлення розпорядження емітенту.

{Пункт 17 глави 2 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

18. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 18 глави 2 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

19. Свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій видається (видаються):

1) одночасно з одним примірником звіту про результати розміщення (обміну) акцій - акціонерному товариству (акціонерним товариствам), що створюється (створюються) у результаті виділу, перетворення або до якого здійснюється приєднання підприємницького товариства;

2) після державної реєстрації припинення товариства (товариств), що припиняється (припиняються) у результаті злиття, приєднання або поділу, - акціонерному товариству (акціонерним товариствам), що створюється (створюються) в результаті злиття, поділу/акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання іншого(их) акціонерного товариства (акціонерних товариств).

20. У випадку, зазначеному у підпункті 2 пункту 19 цієї глави, емітент для отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій подає Комісії заяву про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій та документ, що підтверджує державну реєстрацію припинення товариства.

21. Рішення про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій приймається Комісією та є підставою для оформлення свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій.

Реєстраційний номер (номери) та дата реєстрації у свідоцтві (свідоцтвах) про реєстрацію випуску акцій повинні відповідати тимчасовому(им) свідоцтву (свідоцтвам) про реєстрацію випуску акцій.

3. Документи, що подаються для реєстрації випуску акцій

1. Для реєстрації випуску акцій не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про випуск акцій подаються такі документи:

1) заява про реєстрацію випуску акцій (додаток 11);

2) рішення уповноваженого(их) органу(ів) товариства (товариств), яке (які) припиняється(ються), зазначені у:

підпунктах 1.2, 1.15 пункту 1 або підпунктах 2.2, 2.11 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку (у разі приєднання);

підпунктах 3.2, 3.14 пункту 3 або підпункті 4.1 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку (у разі злиття);

підпунктах 7.2, 7.13 пункту 7 або підпункті 8.1 пункту 8 розділу ІІ цього Порядку (у разі поділу);

підпункті 9.1 пункту 9 розділу ІІ цього Порядку (у разі перетворення);

3) рішення уповноваженого органу акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, зазначені у підпунктах 1.3, 1.16 пункту 1 або підпунктах 2.3, 2.12 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку (у разі приєднання);

4) рішення уповноваженого органу товариства, з якого здійснюється виділ, зазначені у підпунктах 5.2, 5.13 пункту 5 або підпункті 6.1 пункту 6 розділу ІІ цього Порядку (у разі виділу);

5) рішення про випуск акцій, що має містити такі відомості:

повне найменування товариства, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ (за наявності);

інформацію про посадових осіб товариства: голову та членів колегіального виконавчого органу або особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу; голову та членів наглядової ради (за наявності); корпоративного секретаря (за наявності); ревізора або голову та членів ревізійної комісії (за наявності); головного бухгалтера товариства (за наявності) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади;

інформацію про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, реквізитів договору про обслуговування випусків акцій (зазначається акціонерними товариствами, з яких здійснюється виділ або до яких здійснюється приєднання);

інформацію про аудитора товариства із зазначенням найменування аудиторської фірми або прізвища, ім’я та по батькові аудитора, місцезнаходження аудиторської фірми, реквізитів свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів), або реквізитів свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

розмір статутного (складеного, пайового) капіталу товариства (кожного з товариств) на дату прийняття рішення про припинення або виділ;

номінальну вартість акції;

зазначення типу (у разі емісії привілейованих акцій - класу) та кількості акцій за кожним типом (класом), що випускаються;

загальну номінальну вартість акцій, що випускаються;

порядок і коефіцієнти конвертації акцій;

відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

строк і порядок розміщення (обміну) акцій (часток, паїв);

6) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами керівників й печатками емітента та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), при цьому:

банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати;

інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

7) аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

8) копія повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, опублікованого згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

9) довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийняті рішення, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

10) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, або копія такого рішення, засвідчена підписом керівника та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

11) довідка про обов’язковий викуп акцій у акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, засвідчена підписом керівника і печаткою акціонерного товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

Зазначена довідка подається у разі прийняття рішень, зазначених у підпунктах 2 - 4 цього пункту, загальними зборами акціонерів, у разі наявності акціонерів, які з відповідних питань голосували «проти»;

{Абзац восьмий підпункту 11 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

12) засвідчені копії статутів товариств, що беруть участь у злитті, поділі, виділі чи перетворенні та/або до яких здійснюється приєднання, що були чинними на дату прийняття рішень, зазначених у підпунктах 2 - 4 цього пункту;

13) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства (за наявності);

14) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копія, засвідчена підписом керівника і печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

15) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копія такого рішення, засвідчена підписом керівника і печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

16) копія передавального акта (розподільчого балансу), затвердженого уповноваженим органом товариства, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (крім випадку перетворення підприємницького товариства в акціонерне товариство);

17) копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчена підписом керівника і печаткою товариства;

18) копія повідомлення про прийняте рішення про припинення товариства шляхом поділу, злиття, приєднання або про виділ, опублікованого згідно з вимогами Цивільного кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена підписом керівника та печаткою товариства;

19) довідка про повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення товариства шляхом поділу, злиття, приєднання, перетворення або про виділ згідно з вимогами Цивільного кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства» або про зменшення статутного капіталу підприємницького товариства згідно з вимогами Закону України «Про господарські товариства», засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

{Підпункт 19 пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015 }

2. У разі якщо документи, які подаються для реєстрації випуску акцій, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

4. Документи, що подаються для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій

1. Для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій акціонерне товариство має подати до Комісії не пізніше 15 днів/30 днів з дня його державної реєстрації в органах державної реєстрації/внесення змін до статуту такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій (додаток 12);

2) звіт про результати розміщення (обміну) акцій (у двох примірниках);

3) рішення уповноваженого органу про затвердження результатів розміщення (обміну) акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

4) рішення загальних/спільних/установчих зборів щодо затвердження статуту (змін до статуту) акціонерного товариства, оформлене протоколом або випискою з протоколу загальних/спільних/установчих зборів товариства, щодо затвердження передавального акта (розподільчого балансу), договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства, які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, підписом керівника та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних/спільних зборів акціонерів додаються протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних/спільних зборах акціонерів товариства;

5) копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення, зазначені у підпункті 4 цього пункту, опублікованого згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчену підписом керівника та печаткою товариства;

6) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення, зазначені у підпункті 4 цього пункту, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

{Підпункт 7 пункту 1 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }

7) копію передавального акта (розподільчого балансу), затвердженого уповноваженим органом товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства;

8) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, засвідчені підписами керівників й печатками емітента та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), при цьому:

банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати;

інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

9) аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

10) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску акцій товариств (за наявності);

11) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2. Звіт про результати розміщення (обміну) акцій має містити такі відомості:

1) кількість акцій (часток, паїв), які підлягають конвертації;

2) кількість акцій, які не підлягають конвертації, зокрема:

кількість акцій, акціонери-власники яких звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які були викуплені під час реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу належних їм цінних паперів акціонерного товариства;

кількість акцій, які викуплено товариством;

кількість акцій, власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом;

кількість акцій, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання;

кількість акцій, власником яких є інше товариство, що приєднується;

3) коефіцієнти конвертації акцій (часток, паїв);

4) дати початку і закінчення обміну акцій (часток, паїв);

5) кількість акцій (часток, паїв), які були обміняні (із числа акцій (часток, паїв), які підлягають конвертації);

6) кількість акцій (часток, паїв), які не були обміняні (із числа акцій (часток, паїв), які підлягають конвертації), із зазначенням причин.

3. Звіт про результати розміщення (обміну) акцій повинен бути підписаний головою уповноваженого органу товариства, яким затверджено результати розміщення (обміну) акцій, засвідчений підписом керівника та печаткою товариства; підписом та печаткою аудитора (підписом керівника та печаткою аудиторської фірми); підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів, з яким емітент уклав договір про обслуговування випусків цінних паперів і оформив глобальний сертифікат.

4. У разі якщо документи, які подаються для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

{Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. ПапаікаДодаток 1
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017 }


Додаток 2
до Порядку здійснення емісії
та реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, які створюються
шляхом злиття, поділу, виділу
чи перетворення або до яких
здійснюється приєднання
(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }


Додаток 3
до Порядку здійснення емісії
та реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, які створюються
шляхом злиття, поділу, виділу
чи перетворення або до яких
здійснюється приєднання
(підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______
             (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про зупинення обігу акцій

Повне найменування акціонерного товариства

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження, телефон, факс

Розмір статутного капіталу

Кількість акцій за типами та класами

Номінальна вартість акції

Реквізити Центрального депозитарію цінних паперів: найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

{Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }Додаток 4
до Порядку здійснення емісії
та реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, які створюються
шляхом злиття, поділу, виділу
чи перетворення або до яких
здійснюється приєднання
(підпункт 1 пункту 16 глави 1 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______
             (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про відновлення обігу акцій

Повне найменування акціонерного товариства

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження, телефон, факс

Розмір статутного капіталу

Кількість акцій за типами та класами

Номінальна вартість акції

Реквізити Центрального депозитарію цінних паперів: найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

Дата видачі розпорядження про зупинення обігу акцій та номер відповідного розпорядження

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

{Порядок доповнено новим додатком 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }


Додаток 5
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


Найменування товариства:
______________________________

Місцезнаходження товариства:
______________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____-В

«___» _________ 20___ року

м. _______________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

під час розгляду документів, наданих для зупинення обігу акцій/відновлення обігу акцій/реєстрації випуску акцій/реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій
____________________________________________________________________________,
                                                                           (найменування товариства)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Враховуючи викладене та на підставі _____ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за № ___________,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ___________________________________________________________________
                                                      (найменування товариства, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

у зупиненні обігу акцій/відновленні обігу акцій/реєстрації випуску акцій/реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.


{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }Додаток 6
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
простих іменних акцій _________________________________________________________
                                                                                                     (найменування емітента)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № __/1/__-Т

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.
Додаток 7
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
привілейованих іменних акцій __________________________________________________
                                                                                                              (найменування емітента)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук,

в тому числі:класу _________________

_____________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № __/1/__-Т

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.
Додаток 8
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
простих іменних акцій _________________________________________________________
                                                                                   (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від __________ 20__ року № ___, яке видано
____________________________________________________________________________,
                                                                            (орган, який видав свідоцтво)

та/або тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від ________ 20__ року № __, яке видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати анульованим(и).

Реєстраційний № __/1/__

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року

Дата видачі «___» __________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.
Додаток 9
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
привілейованих іменних акцій __________________________________________________
                                                                                                (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук,

у тому числі:класу _________________

_____________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від _____ 20__ року № __, яке видано
____________________________________________________________________________,
                                                                            (орган, який видав свідоцтво)

та/або тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від _______ 20__ року № __, яке видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати анульованим(и).

Реєстраційний № __/1/__

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року

Дата видачі «___» __________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


{Додаток 10 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }Додаток 10
до Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття, поділу,
виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № -КФ-С-А


Найменування товариства:
______________________________

Місцезнаходження товариства:
______________________________

м. Київ

«__» _________ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
____________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ____ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______________ за № ______________, та відповідно до документів, наданих
____________________________________________________________________________
                                          (найменування товариства, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій __________________________________________.
                                                                                                         (найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій _______________________________________
                                                                                                           (найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________
                            (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)

анулювати.

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.
Додаток 11
до Порядку здійснення емісії
та реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, які створюються
шляхом злиття, поділу, виділу
чи перетворення або до яких
здійснюється приєднання
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______
             (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій
____________________________________________________________
(повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ (за наявності), місцезнаходження)

1

Повне найменування товариства (товариств), що припиняється(ються) (товариства, з якого здійснюється виділ), код за ЄДРПОУ, місцезнаходження


2

Розмір статутного капіталу товариства (товариств), що припиняється(ються) (товариства, з якого здійснюється виділ) згідно зі статутом


3

Розмір статутного капіталу емітента згідно зі статутом*


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Номінальна вартість акції, що випускається


6

Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються


7

Загальна кількість акцій, що випускаютьсяу тому числі:

1)

простих


2)

привілейованих (у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - кількість привілейованих акцій кожного класу, що планується розмістити)


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

__________
* За наявності.

{Порядок доповнено новим додатком 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }


Додаток 12
до Порядку здійснення емісії
та реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, які створюються
шляхом злиття, поділу, виділу
чи перетворення або до яких
здійснюється приєднання
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______
             (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій

1

Повне найменування товариства


2

Місцезнаходження


3

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Код за ЄДРПОУ


6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


7

Номінальна вартість акції


8

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій


9

Кількість і тип фактично розміщених акцій


10

Дата реєстрації випуску акцій і реєстраційний номер випуску акцій згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

{Порядок доповнено новим додатком 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 813 від 24.06.2014 }