Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 30.12.2015 № 994 {Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 17 від 03.03.2023} Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються. 2. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320 "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), виключити. У зв'язку з цим пункти 3 - 6 уважати відповідно пунктами 2 - 5. 3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України, Державної казначейської служби України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі. 4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Голова В.О. Гонтарева ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України І.Б. Черкаський ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 30.12.2015 № 994 ЗМІНИ до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті 1. У главі 1 розділу І: у пункті 1: в абзаці другому слова "територіальному управлінні" замінити словами "Національному банку"; в абзаці тринадцятому слова "територіальному управлінні Національного банку" замінити словами "Національному банку"; в абзаці шістнадцятому слова "територіальному управлінні" замінити словами "Національному банку"; абзац тридцять другий виключити. У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сорок четвертий уважати відповідно абзацами тридцять другим - сорок третім; в абзаці тридцять третьому абревіатуру "АРМ-РП" виключити; абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції: "структурний підрозділ Національного банку - структурний підрозділ Національного банку, який здійснює відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків, філій іноземних банків, рахунки інших установ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"; в абзаці тридцять сьомому слова "територіальне управління" замінити словами "Національний банк"; у пункті 2 слова "та органу державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту інформації" виключити. 2. У розділі ІІ: 1) главу 1 викласти в такій редакції: "Глава 1. Відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку в Національному банку 1. Національний банк відкриває кореспондентський рахунок банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання керівником банку, головним бухгалтером банку належним чином оформлених документів: 1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2); 2) картки із зразками підписів та відбитка печатки банку (додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами). 2. Національний банк для відкриття кореспондентського рахунку банку отримує відомості, що містяться про банк - юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Національний банк зберігає відомості про банк - юридичну особу, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку. 3. У разі зміни свого місцезнаходження банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів із дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повідомити про це Національний банк. У разі відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Національний банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження банку в картку із зразками підписів та відбитка печатки. 4. Під час оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки слід керуватися таким: 1) у картку включаються зразки підписів службових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів банку надано право розпоряджання кореспондентським рахунком і підпису розрахункових документів, а саме: право першого підпису належить керівнику банку та уповноваженим службовим особам; право другого підпису належить головному бухгалтеру банку та службовим особам, уповноваженим керівником банку; зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку уключаються до картки обов'язково; право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису; право другого підпису не може бути надано особам, які мають право першого підпису; 2) у разі змін у складі службових осіб, яким надано право розпоряджання кореспондентським рахунком банку і підпису розрахункових документів, подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підписів, засвідчених нотаріально; 3) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банком подається тимчасова картка лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально; 4) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником банку, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка лише із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером банку, засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує; 5) у картку із зразками підписів та відбитка печатки включається зразок відбитка печатки банку. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей ("Для пакетів", "Для перепусток" тощо), не допускається; 6) якщо в новоствореного банку тимчасово не має печатки, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки, то Національний банк на підставі письмового звернення банку надає йому необхідний строк (термін) для виготовлення печатки. 5. У разі реорганізації банку шляхом перетворення, зміни найменування банк зобов'язаний подати такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, а також унести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України або укласти новий договір. Реквізити "номер кореспондентського рахунку" та "код банку" можуть залишатися без змін на підставі письмового звернення керівника банку. У разі реорганізації банку шляхом приєднання на правах філії до іншого банку реквізит "код банку" може бути збережений за філією, створеною в результаті такої реорганізації. Збереження за філією реквізиту "код банку" здійснюється Національним банком на підставі письмових звернень керівників банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника та за умови виключення інформації про банк, що реорганізовується, з електронної форми Державного реєстру банків. 6. Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку є розірвання договору, що здійснюється за заявою власника кореспондентського рахунку (додаток 4) або за ініціативою Національного банку, або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у випадках, передбачених законодавством України. 7. У разі закриття кореспондентського рахунку банку залишок коштів за кореспондентським рахунком має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства України. 8. Національний банк зобов'язаний в установленому законодавством України порядку надіслати повідомлення контролюючому органу про відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку. 9. Документи, про які йдеться в цій главі, мають міститися в справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку. Справа з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку після його закриття зберігається в Національному банку протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку"; 2) главу 2 виключити. У зв'язку з цим глави 3 - 11 уважати відповідно главами 2 - 10; 3) у пункті 1 глави 2 слова "електронному Державному реєстрі" замінити словами "електронній формі Державного реєстру"; 4) у главі 3: абзац третій підпункту "б" пункту 1 викласти в такій редакції: "про використання засобів захисту інформації Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань інформаційної безпеки"; у пункті 3: абзац четвертий виключити; пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Структурний підрозділ Національного банку після отримання повідомлення від банку (філії) зобов'язаний надіслати його до ЦРП засобами системи ЕП за два робочих дні до набрання чинності змінами. Структурний підрозділ Національного банку інформує засобами системи ЕП Департамент безпеки про ініціювання банком (філією) унесення інформації до Довідника учасників СЕП"; в абзаці третьому пункту 7 слово "учасникам" замінити словом "учасника"; у пункті 11: в абзаці першому слова ти цифри "пунктом 2 глави 2" замінити словами та цифрами "пунктом 7 глави 1"; друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Структурний підрозділ Національного банку, отримавши повідомлення ЦРП, зобов'язаний здійснити списання засобами СЕП суми коштів банку, що дорівнює залишку на його технічному рахунку, і перерахувати її на рахунок, визначений згідно з пунктом 7 глави 1 цього розділу"; у тексті глави слова "територіальне управління за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку" у всіх відмінках замінити словами "структурний підрозділ Національного банку" у відповідних відмінках; 5) у главі 4: у пункті 5 слова "засобів захисту інформації відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо організації захисту електронних банківських документів" замінити словами "засобів криптографічного захисту інформації відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань інформаційної безпеки"; абзац другий пункту 9 виключити; у пункті 13 слово та цифру "розділу Х" замінити словами та цифрами "глави 10 розділу ІІ"; 6) у главі 8: абзац другий пункту 5 виключити; у першому реченні пункту 7 слова "з територіальним управлінням за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку" замінити словами "із структурним підрозділом Національного банку"; в абзаці третьому пункту 8 слова "про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України" замінити словами "про використання засобів захисту інформації Національного банку України"; 7) главу 9 виключити. У зв'язку з цим главу 10 уважати главою 9; 8) абзац четвертий підпункту "б" пункту 2 глави 9 виключити. 3. У розділі ІІІ: 1) главу 1 викласти в такій редакції: "Глава 1. Відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку-кореспонденту в іншому банку 1. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку-кореспонденту на підставі договору, укладеного між ними відповідно до законодавства України та інших документів, визначених за домовленістю сторін. 2. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента, щодо якого в цьому банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для надання його державному виконавцеві. Банк-кореспондент зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку. 3. У разі реорганізації банку-кореспондента шляхом перетворення, зміни найменування банк-кореспондент зобов'язаний подати такі самі документи, що й під час відкриття рахунку. Номер кореспондентського рахунку може залишатися без змін. 4. Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку- кореспондента є розірвання договору, що здійснюється за погодженням сторін та в інших випадках, передбачених законом. 5. У разі закриття кореспондентського рахунку залишок коштів за ним має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства України. 6. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення контролюючому органу про відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента. 7. Банк зобов'язаний зберігати документи, на підставі яких відкрито/закрито кореспондентський рахунок банку-кореспондента, у справі з юридичного оформлення цього рахунку. Справа з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку-кореспондента після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності банків України"; 2) главу 2 виключити. У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 2; 3) доповнити главу 2 новим пунктом 12 такого змісту: "12. Банк зобов'язаний здійснити списання в безспірному порядку заборгованості банку-кореспондента (далі - банк-боржник) перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, з кореспондентського рахунку банку-боржника відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України". Банк здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника на підставі вимоги Національного банку. Вимога Національного банку має містити таку інформацію: номер та дату складання (число, місяць, рік); передбачені законодавством України підстави, відповідно до яких Національний банк має право на списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків банку-боржника; код платника, найменування платника, номер рахунку платника; найменування та код банку платника; код отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу. Вимога Національного банку має бути оформлена на гербовому бланку Національного банку, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку. Національний банк надсилає вимогу Національного банку до банку, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-боржника, для виконання. Банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-боржника, здійснює списання в безспірному порядку коштів з кореспондентського рахунку банку-боржника за меморіальним ордером, сформованим банком на підставі вимоги Національного банку з урахуванням особливостей, визначених у пункті 5 глави 2 розділу ІІІ цієї Інструкції. Банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-боржника, зобов'язаний повідомити Національний банк про виконання (часткове виконання) або про відсутність можливості виконати вимогу Національного банку через відсутність коштів на кореспондентському рахунку банку-боржника". 4. У пункті 5 глави 3 розділу IV слова "територіальному управлінні" замінити словами "Національному банку". 5. У другому реченні пункту 1 глави 1 розділу V цифру "9" замінити цифрою "8". 6. У розділі VI: 1) у назвах розділу та глави 1 слова "територіальним управлінням" замінити словами "Національним банком"; 2) у главі 2: у назві глави слова "територіальним управлінням" замінити словами "Національним банком"; доповнити главу після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту: "5. Структурний підрозділ Національного банку на підставі письмового клопотання керівника банку має право протягом операційного дня переглянути та встановити ліміт технічного рахунку банку на суму арешту з урахуванням поточних надходжень на кореспондентський рахунок банку. Пересвідчившись (на підставі інформації, що надходить від ЦОСЕП) про встановлення ліміту технічного рахунку банку на суму арешту та наявність на технічному рахунку банку суми, що дорівнює сумі арешту, структурний підрозділ Національного банку повідомляє ЦРП засобами системи ЕП про скасування зупинення власних видаткових операцій банку в СЕП". У зв'язку з цим пункти 5 - 10 уважати відповідно пунктами 6 - 11; у першому реченні пункту 8 цифру "5" замінити цифрою "6"; в абзаці третьому пункту 11 цифри "2 - 4, 6 - 8" замінити цифрами "2 - 5, 7 - 9"; 3) у главі 3: у назві глави слова "територіальним управлінням" замінити словами "Національним банком"; в абзаці третьому пункту 1 цифру "5" замінити цифрою "6"; 4) у главі 4: у назві глави слова "територіальним управлінням" замінити словами "Національним банком"; пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Структурний підрозділ Національного банку здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" та відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань надання Національним банком кредитів для підтримки ліквідності банків України. Структурний підрозділ Національного банку здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку банку відповідно до умов договорів та вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правового акта Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Структурний підрозділ Національного банку здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, та договірне списання засобами СЕП на підставі меморіального ордера з урахуванням особливостей, визначених у цій главі"; у пункті 5: в абзаці десятому слова "в територіальному управлінні, яке обслуговує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" замінити словами "у структурному підрозділі Національного банку"; абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подає вимогу до структурного підрозділу Національного банку"; абзац дванадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим; в абзацах дванадцятому, тринадцятому слова "Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку" замінити словами "Структурний підрозділ Національного банку"; в абзаці чотирнадцятому слова "Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку, зобов'язане" замінити словами "Структурний підрозділ Національного банку зобов'язаний". 7. У розділі VII: 1) у главі 1: у пункті 1 слово та цифри "главами 1, 2" замінити словом та цифрою "главою 1"; у пункті 2 слово та цифри "1 - 6, 8, 11, 12 глави 3" замінити словом та цифрами "1 - 7, 10 - 12 глави 2"; у пункті 3 слово та цифру "главою 3" замінити словом та цифрою "главою 2"; 2) у главі 2: у пунктах 1, 2 слова "територіальне управління" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк" у відповідних відмінках; пункт 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4 - 9 уважати відповідно пунктами 3 - 8; пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Філія іноземного банку в разі зміни свого місцезнаходження зобов'язана в місячний строк із дня внесення змін до електронної форми Державного реєстру банків подати до Національного банку документи, зазначені в підпунктах 2 - 5 пункту 2 цієї глави"; у пункті 4 слова "територіального управління" замінити словами "Національного банку"; у пункті 5 слово та цифру "пунктом 5" замінити словом та цифрою "пунктом 4"; у пункті 6 цифри "1 - 6" замінити цифрами "1 - 5"; у пункті 7 цифру "2" замінити цифрою "1"; у пункті 8 слова та цифри "3 - 7, 10, 11 розділу II, пунктів 1 - 10 глави 1, пунктів 1 - 8" замінити словами та цифрами "2 - 6, 9 розділу II, глави 1, пунктів 1 - 9". 8. У розділі VIII: абзац третій пункту 1 глави 1 викласти в такій редакції: "про використання засобів захисту інформації Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань інформаційної безпеки"; у назвах глав 2, 3 слова "територіальним управлінням" замінити словами "Національним банком". 9. У розділі IX: 1) у главі 1: у пункті 1 слова "територіальні управління" виключити; пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Департамент інформаційних технологій зобов'язаний вести довідник оповіщення учасників СЕП (далі - довідник оповіщення), у якому зазначені контактні телефони, у тому числі стільникового зв'язку, та адреси електронної пошти, що використовуються Національним банком для оповіщення учасників СЕП у разі порушення роботи ЦОСЕП або виникнення надзвичайних ситуацій. ЦРП має надавати Департаменту інформаційних технологій інформацію для внесення змін до довідника оповіщення. Учасник СЕП зобов'язаний на запит Департаменту інформаційних технологій, ЦРП повідомити реквізити, за якими проводитиметься оповіщення, для включення цих реквізитів до довідника оповіщення. Учасник СЕП має протягом трьох робочих днів повідомити ЦРП про зміни реквізитів довідника оповіщення"; пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 7, 8; 2) у главі 2: у пункті 1: в абзаці третьому слова та цифру "у центральній будівлі Національного банку по вулиці !нститутській, 9 (далі - центральна будівля)" замінити словами "в іншій будівлі Національного банку в місті Києві (далі - інша будівля)"; в абзаці п'ятому слова "функціонування інформаційних систем у надзвичайних ситуаціях" замінити словами "забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку та банків України"; 3) у главі 7: в абзаці третьому пункту 2 слова "регіональний підрозділ Департаменту інформаційної безпеки Національного банку за своїм місцезнаходженнням" замінити словами "Департамент безпеки Національного банку"; у пункті 3: абзац перший викласти в такій редакції: "3. У разі виходу з ладу апаратури криптографічного захисту інформації учасник СЕП має надіслати до ЦРП засобами системи ЕП повідомлення про переведення його на роботу в програмному режимі криптографічного захисту"; в абзаці другому слова "територіальне управління засобами АРМ-РП або" виключити; в абзаці четвертому слова "апаратури захисту" замінити словами "апаратури криптографічного захисту"; пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Для відновлення функціонування апаратури криптографічного захисту інформації учасник СЕП звертається до Департаменту безпеки Національного банку. Повернення АРМ-СЕП учасника СЕП до роботи з апаратурою криптографічного захисту інформації здійснюється після закінчення одного банківського дня та до початку наступного банківського дня"; 4) у тексті розділу слова "Департамент інформаційної безпеки", "центральна" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Департамент безпеки", "інша" у відповідних відмінках. 10. У тексті Iнструкції: слова "територіальне управління" в усіх числах та відмінках замінити словами "структурний підрозділ Національного банку" у відповідних відмінках; посилання на главу 10 замінити посиланням на главу 9. 11. У додатку 1 до Iнструкції: у преамбулі слова "(найменування установи)" виключити; в абзаці п'ятому пункту 2.1 та в абзаці десятому пункту 2. 4 слова "про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України" замінити словами "про використання засобів захисту інформації Національного банку України"; 12. У додатку 2 до Iнструкції: слова та цифри "(підпункт 1 пункту 2 глави 1 розділу II)" замінити словами та цифрами "(підпункт 1 пункту 1 глави 1 розділу II)"; слова "(найменування територіального управління Національного банку України)" замінити словами "Національний банк України"; слова "Начальник (або уповноважена ним особа) ____________________________________________________" (найменування ______________________________________________________________________________________________________" територіального управління Національного банку України) замінити словами "Керівник структурного підрозділу Національного банку України (або уповноважена ним особа)". 13. У додатку 3 до Iнструкції: слова та цифри "(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу II)" замінити словами та цифрами "(підпункт 2 пункту 1 глави 1 розділу II)"; слова "Найменування територіального управління Національного банку України" замінити словами "Національний банк України"; слова "Місцезнаходження територіального управління Національного банку України" замінити словами "Місцезнаходження Національного банку України"; у виносці 1 слова та цифри "підпункт "г" пункту 5" замінити словами та цифрами "підпункт 4 пункту 4". 14. У додатку 4 до Iнструкції слова "(найменування територіального управління Національного банку України)" замінити словами "Національний банк України". 15. У додатку 5 до Iнструкції: абзац шостий пункту 2.2 викласти в такій редакції: "здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку банку в разі ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та строк, обумовлені в розділі 3 цього договору"; пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. У разі ненадходження оплати від Замовника протягом місяця Виконавець без додаткового погодження здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку банку суми згідно з розрахунком". 16. У додатку 6 до Iнструкції: слова та цифри "пункт 5 глави 4 розділу II" замінити словами та цифрами "пункт 5 глави 3 розділу II"; слова "(найменування територіального управління Національного банку України)" замінити словами "(найменування структурного підрозділу Національного банку України)"; у примітках: у першому реченні абзацу одинадцятого слова "якому відкрито цей рахунок у територіальному управлінні" виключити; в абзаці двадцять першому слова "територіального управління" замінити словами "структурного підрозділу Національного банку України"; в абзаці двадцять другому слова "Територіальне управління", "територіальне управління Національного банку України" замінити словами "структурний підрозділ Національного банку України". 17. У додатках 2, 3, 4, 8 до Iнструкції слова "Відмітка територіального управління" замінити словами "Відмітка структурного підрозділу". 18. У додатку 9 до Iнструкції: у преамбулі слова "(найменування установи)" виключити; абзац четвертий пункту 2.1 викласти в такій редакції: "здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку банку в разі ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та строк, обумовлені в розділі 3 цього договору"; пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. У разі ненадходження оплати від Замовника протягом місяця Виконавець без додаткового погодження здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку банку суми згідно з розрахунком". Директор Департаменту платіжних систем Н.Г. Лапко ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови Національного банку України Я.В. Смолій
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси