Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною податковою службою та Державною казначейською службою

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 лютого 2017 р. № 179 Київ Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною податковою службою та Державною казначейською службою {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} {У назві та тексті Постанови слова “Державна фіскальна служба” у всіх відмінках замінено словами “Державна податкова служба” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Відповідно до статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити такі, що додаються: Порядок ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації; форму Реєстру отримувачів бюджетної дотації; Порядок надання Державною податковою службою та Державною казначейською службою інформації стосовно бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачам бюджетної дотації. 2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державній податковій службі, Державній казначейській службі забезпечити здійснення заходів, необхідних для запровадження Реєстру отримувачів бюджетної дотації. {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 179 ПОРЯДОК ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації {У тексті Порядку слово “товарів”, крім абзацу п'ятого пункту 6, замінено словами “товарів/послуг”; слово “ДФС” замінено словом “ДПС” згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм ведення ДПС Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі - Реєстр). 2. Ведення Реєстру та облік у Реєстрі перерахованих сум бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний податковий період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації, здійснюється ДПС. 3. До Реєстру вносяться такі дані: найменування або прізвище, ім'я, по батькові сільськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотації, його податковий номер та індивідуальний податковий номер; дата подання заяви про внесення до Реєстру, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації; перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису/дата внесення змін про такі види діяльності; реквізити поточного банківського рахунка отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації; дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний податковий період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації; інформація про пов'язаних із сільськогосподарським товаровиробником осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} 4. Дані Реєстру оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДПС. Включення сільськогосподарських товаровиробників до Реєстру 5. До Реєстру включаються сільськогосподарські товаровиробники, які: 1) мають питому вагу вартості сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених таким сільськогосподарським товаровиробником на власних або орендованих основних засобах, яка має бути не менш як 75 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг: сукупно (сумарно) за результатами попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява, - для сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, не менш як 12 календарних місяців; за результатами кожного окремого звітного податкового періоду (місяця) починаючи з місяця, у якому проведено державну реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника як суб'єкта господарювання, - для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців. З метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів/послуг до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менш як 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності; 2) провадять види діяльності, визначені пунктом 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (далі - Закон), що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб­підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), відповідають іншим критеріям, визначеним у пункті 161.1 статті 161 Закону, та які включені до реєстру платників податку на додану вартість і така реєстрація платником податку на додану вартість не є анульованою на дату подання заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру. 6. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру за формою, встановленою Мінфіном (далі - заява). У заяві щодо сільськогосподарського товаровиробника зазначаються: перелік видів діяльності (КВЕД), здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, з посиланням на відповідний підпункт пункту 161.3 статті 161 Закону; реквізити поточного банківського рахунка отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації; суми вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції (товарів) (у визначенні пункту 2.15 статті 2 Закону), виробленої ним на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно, які передують місяцю, в якому подається заява; дані щодо пов'язаних із сільськогосподарським товаровиробником осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки. {Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} 7. Заява подається протягом п'яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період (місяць), в якому досягнуто обсягів, визначених у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку. 8. Заява подається в один із таких способів: безпосередньо до контролюючого органу керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов'язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень. У цьому разі датою подання заяви є дата отримання заяви контролюючим органом; засобами електронного зв'язку в електронній формі у затвердженому форматі (стандарті) з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги” за підписом керівника юридичної особи чи фізичної особи - підприємця. У цьому разі датою подання заяви є дата, зафіксована у першій квитанції. {Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} 9. Інформація про прийняття до розгляду заяви, поданої в електронному вигляді, зазначається у першій квитанції. Про результати розгляду заяви контролюючим органом сільськогосподарському товаровиробнику надсилається друга квитанція в електронному вигляді на електронну адресу, з якої надійшла заява, а також розміщується в електронному кабінеті. Інформація про прийняття до розгляду заяви, поданої у паперовому вигляді, розміщується в електронному кабінеті. За зверненням сільськогосподарського товаровиробника, який подав заяву в паперовому вигляді, перша та/або друга квитанції можуть бути надані листом контролюючого органу відповідно до статті 42 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Інші електронні повідомлення контролюючого органу, надсилання яких сільськогосподарському товаровиробнику передбачене цим Порядком, розміщуються в електронному кабінеті. 10. Заява, яка прийнята до розгляду, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Перебіг трьох робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви. У разі коли останній день строку розгляду заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день. 11. Якщо в заяві відсутні або недостовірно заповнені обов'язкові реквізити, не надані в повному обсязі дані щодо пов'язаних осіб, дані заяви не відповідають відомостям Єдиного державного реєстру чи в заяві відсутні дані про види діяльності відповідно до пункту 161.3 статті 161 Закону, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, контролюючий орган у першій або у другій квитанції звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої). {Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Після усунення виявлених недоліків сільськогосподарський товаровиробник може подати нову заяву. 12. Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, встановленим пунктом 161.1 статті 161 Закону, або якщо сільськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартість на дату подання заяви, або щодо такого сільськогосподарського товаровиробника на дату подання заяви прийнято рішення про припинення. Про відмову контролюючий орган надсилає другу квитанцію сільськогосподарському товаровиробнику із зазначенням причин відмови. 13. У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру. На підставі відомостей, зазначених у заяві, контролюючий орган вносить до Реєстру перелік видів діяльності (КВЕД), здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації відповідно до пункту 161.3 статті 161 Закону, та дату внесення запису про такі види діяльності. Датою включення до Реєстру є дата внесення контролюючим органом до Реєстру запису про включення. Датою набуття сільськогосподарським товаровиробником статусу отримувача бюджетної дотації є перше число звітного податкового періоду (місяця), в якому досягнуто обсяги, визначені в підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, за результатами якого подано заяву згідно з пунктом 8 цього Порядку. Про включення до Реєстру контролюючий орган надсилає другу квитанцію відповідному сільськогосподарському товаровиробнику із зазначенням дати включення його до Реєстру та дати набуття статусу отримувача бюджетної дотації. 14. У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, що стосуються найменування, прізвища, імені, по батькові або податкового номера, внесення змін до Реєстру здійснюється без подання заяви на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, що отримуються контролюючими органами відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. 15. У разі зміни інших даних про отримувача бюджетної дотації, що містяться у Реєстрі, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 161.2 статті 161 Закону заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації. Для перереєстрації сільськогосподарський товаровиробник подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку як платник податку на додану вартість, заяву з позначкою “Перереєстрація” виключно в електронному вигляді у порядку, встановленому для реєстрації. У заяві зазначаються дані станом на дату заповнення заяви. 16. Контролюючий орган вносить зміни до Реєстру з дотриманням правил та у строки, визначені для включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру. У разі внесення змін до Реєстру дата набуття статусу отримувача бюджетної дотації та дата включення до Реєстру не змінюється, датою перереєстрації та датою внесення запису про нові види діяльності (КВЕД) є дата внесення змін до Реєстру. 17. Контролюючий орган надсилає електронне повідомлення сільськогосподарському товаровиробнику у разі отримання з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну видів діяльності (КВЕД) сільськогосподарського товаровиробника, включених до Реєстру, в якому повідомляє про: необхідність подання заяви для перереєстрації у 10-денний строк, якщо нові види діяльності (КВЕД) відповідають визначеним пунктом 161.3 статті 161 Закону; невідповідність видів діяльності критеріям отримувача бюджетної дотації та необхідність подати заяву про зняття з реєстрації, якщо жоден із видів діяльності (КВЕД) платника не входить до переліку видів діяльності, визначених пунктом 161.3 статті 161 Закону. 18. Якщо за даними Єдиного державного реєстру сільськогосподарський товаровиробник змінив види діяльності (КВЕД), включені до Реєстру, але в порядку та строк, що установлені пунктом 161.4 статті 161 Закону, не подав до контролюючого органу заяву для внесення змін до Реєстру, після спливу останнього дня такого строку до Реєстру вноситься відмітка про невідповідність даних про види діяльності (КВЕД) сільськогосподарського товаровиробника даним Єдиного державного реєстру. Якщо зміни в Єдиному державному реєстрі призвели до того, що види діяльності (КВЕД) сільськогосподарського товаровиробника не відповідають жодному із підпунктів пункту 161.3 статті 161 Закону, до Реєстру вноситься відмітка про невідповідність сільськогосподарського товаровиробника критеріям, визначеним у пункті 161.1 статті 161 Закону. Після усунення зазначених невідповідностей та проведення відповідної перереєстрації вносяться відповідні записи до Реєстру. 181. У разі зміни даних щодо пов'язаних осіб, включених до Реєстру, сільськогосподарський товаровиробник протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися такі дані, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку як платник податку на додану вартість, заяву з позначкою “Зміни щодо пов'язаних осіб” виключно в електронному вигляді у порядку, встановленому для реєстрації. {Порядок доповнено пунктом 181 згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Виключення сільськогосподарських товаровиробників з Реєстру 19. Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру у разі, коли: сільськогосподарський товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації; не дотримано вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161.1 статті 161 Закону; щодо сільськогосподарського товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації; анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість. Виключення з Реєстру з підстави, визначеної у підпункті “а” пункту 161.2 статті 161 Закону, здійснюється за заявою сільськогосподарського товаровиробника, а з підстав, визначених підпунктами “б”, “в” і “г” пункту 161.2 статті 161 Закону, - за заявою сільськогосподарського товаровиробника або за рішенням контролюючого органу. За наявності підстави для виключення з Реєстру, визначеної підпунктом “г” пункту 161.2 статті 161 Закону, заява сільськогосподарським товаровиробником подається/рішення контролюючим органом приймається одночасно з поданням заяви/ прийняттям рішення про анулювання реєстрації сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість. {Абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Форма заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації затверджується Мінфіном. {Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Рішення контролюючого органу про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру з підстав, визначених підпунктом “б” пункту 161.2 статті 161 Закону, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та з підстав, визначених підпунктами “в” і “г” пункту 161.2 статті 161 Закону, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку готується у двох примірниках, один з яких надається та/або надсилається сільськогосподарському товаровиробнику, а другий залишається в контролюючому органі. Рішення контролюючого органу про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру з підстав, визначених підпунктом “б” пункту 161.2 статті 161 Закону, приймається за результатами здійснення податкового контролю відповідно до вимог Кодексу. 20. Заява про зняття з реєстрації отримувача бюджетної дотації подається до контролюючого органу за місцем основного обліку сільськогосподарського товаровиробника у порядку, встановленому для включення до Реєстру. У разі подання сільськогосподарським товаровиробником заяви про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації контролюючий орган протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви виключає такого сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру. Електронне повідомлення про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру надсилається контролюючим органом сільськогосподарському товаровиробнику у день його виключення з Реєстру. {Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} 21. У разі наявності підстав, визначених підпунктами “б”, “в” і “г” пункту 161.2 статті 161 Закону, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру. У день виключення з Реєстру за рішенням контролюючого органу такий орган надсилає сільськогосподарському товаровиробнику електронне повідомлення про його виключення з Реєстру. Один примірник рішення контролюючого органу про виключення з Реєстру такий орган надсилає сільськогосподарському товаровиробнику протягом трьох робочих днів після виключення з Реєстру за правилами, встановленими статтею 42 Кодексу. 22. Датою виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру є дата внесення запису про виключення до Реєстру. 23. Датою припинення статусу отримувача бюджетної дотації з підстав, визначених підпунктами “а”, “в”, “г” пункту 161.2 статті 161 Закону, є одна із дат, що настала раніше: дата виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру за його заявою або за рішенням контролюючого органу; дата внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо сільськогосподарського товаровиробника про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; дата отримання контролюючим органом відомостей з Єдиного державного реєстру щодо сільськогосподарського товаровиробника про прийняття рішення про припинення юридичної особи; дата анулювання реєстрації сільськогосподарського товаровиробника як платника податку на додану вартість; дата, зазначена у судовому рішенні щодо виключення сільськогосподарського товаровиробника із Реєстру чи інших обставин, які є підставою для виключення сільськогосподарського товаровиробника із Реєстру чи припинення виплати йому бюджетної дотації. 24. Датою припинення статусу отримувача бюджетної дотації з підстави, визначеної підпунктом “б” пункту 161.2 статті 161 Закону, є четвертий робочий день після граничного строку сплати податку за відповідний звітний податковий період, у якому було дотримано вимоги щодо питомої ваги вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, згідно з пунктом 161.1 статті 161 Закону. 25. Рішення контролюючого органу про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру може бути оскаржене у порядку, визначеному статтями 55 і 56 Кодексу. Облік у Реєстрі перерахованих сум бюджетних дотацій на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний податковий період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації 26. Облік у Реєстрі перерахованих сум бюджетних дотацій на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний податковий період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації, здійснюється ДПС на підставі даних, отриманих від Казначейства. Казначейством з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги” протягом трьох робочих днів з дня перерахування бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам передається до ДПС в розрізі отримувачів бюджетної дотації така інформація: {Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) отримувача бюджетної дотації; {Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} індивідуальний податковий номер платника податку; дата перерахування та сума бюджетної дотації, яка перерахована отримувачу бюджетної дотації на його поточний рахунок у банку, за кожний звітний податковий період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації. ДПС вносить до Реєстру отриману від Казначейства інформацію. 27. Структура та формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства, визначаються окремими відповідними протоколами. Додаток 1 до Порядку РІШЕННЯ про виключення сільськогосподарського товаровиробника у разі недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг з Реєстру отримувачів бюджетної дотації {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} Додаток 2 до Порядку РІШЕННЯ про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 179 РЕЄСТР отримувачів бюджетної дотації Порядковий номер Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач бюджетної дотації Дата подання заяви про внесення до Реєстру Дата включення до Реєстру Дата виключення з Реєстру Дати набуття статусу отримувача бюджетної дотації Дати припинення статусу отримувача бюджетної дотації Перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації Реквізити поточного банківського рахунка отримувача бюджетної дотації в банківській установі для перерахування бюджетної дотації Сума бюджетної дотації, перерахованої на поточний рахунок платника у банку Звітний податковий період податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) індивідуальний податковий номер найменування або прізвище, ім'я, по батькові сільськогосподарського товаровиробника КВЕД підпункт пункту 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” дата внесення запису про види діяльності дата внесення змін про види діяльності МФО найменування банківської установи номер розрахункового рахунка дата перерахування сума бюджетної дотації місяць рік {Форма Реєстру із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 179 ПОРЯДОК надання Державною податковою службою та Державною казначейською службою інформації стосовно бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачам бюджетної дотації {Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} {У тексті Порядку слово “ДФС” замінено словом “ДПС”; слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки”; слова “товарів (послуг)” і “товарів” замінено словами “товарів/послуг” згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} 1. Цей Порядок визначає механізм надання ДПС та Казначейством інформації щодо сум бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам, які підлягають перерахуванню відповідно до пункту 161.1 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (далі - Закон), за формою згідно з додатком до цього Порядку. 2. Структура та формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії ДПС, Казначейства та Мінекономіки, визначаються відповідними протоколами. 3. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги”. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} 4. Формування інформації щодо сум бюджетної дотації, які підлягають перерахуванню отримувачам бюджетної дотації (далі - інформація), здійснюється на підставі даних ДПС, Казначейства та даних Мінекономіки. 5. До інформації вносяться такі дані: податковий номер отримувача бюджетної дотації або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта); {Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020} індивідуальний податковий номер отримувача бюджетної дотації; найменування або прізвище, ім'я, по батькові отримувача бюджетної дотації; реквізити поточного банківського рахунка отримувача бюджетної дотації; реквізити небюджетного рахунка Мінекономіки; вид діяльності (КВЕД) отримувача бюджетної дотації із зазначенням відповідного підпункту пункту 161.3 статті 161 Закону; сума перерахованих коштів з бюджетних рахунків Мінекономіки в звітному періоді за бюджетною програмою; розрахований коефіцієнт пропорційності відповідно до Порядку розподілу бюджетної дотації; сума податку на додану вартість, сплачена за відповідний звітний податковий період отримувачем бюджетної дотації за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону; розрахована сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачу бюджетної дотації в звітному податковому періоді; розрахована сума бюджетної дотації, на яку зменшується така дотація у разі уточнень обсягів постачання; сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачу з урахуванням уточнень минулих звітних податкових періодів. 6. До інформації не включається інформація про осіб, які: були виключені із Реєстру отримувачів бюджетної дотації до початку або у поточному звітному податковому періоді; за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змінили вид діяльності та/або в порядку та строки, що установлені, не подали до контролюючого органу заяви для внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до пункту 161.3 статті 161 Закону; мають заборгованість перед бюджетом щодо сплати податку на додану вартість на кінець звітного податкового періоду, за який розраховується бюджетна дотація. 7. Сплачена сума податку на додану вартість за результатами операцій за видами діяльності, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону, за відповідний звітний податковий період (Сі) розраховується пропорційно обсягам операцій за видами діяльності, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону, до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг за такий звітний податковий період за формулою: Сі = Чs х ПДВ, де Чs - частка постачання товарів/послуг в розрізі операцій за видами діяльності, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону, за звітний податковий період; ПДВ - загальна сума податку на додану вартість, сплачена до бюджету за відповідний звітний податковий період. 8. Частка постачання товарів/послуг за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону, в загальному обсязі постачання товарів/послуг за звітний податковий період (Чs) розраховується з точністю до чотирьох знаків після коми за формулою: Чs = ОПs/ОП, де ОПs - обсяг операцій з постачання товарів/послуг за звітний податковий період за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону. Розраховується за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних; ОП - обсяг всіх операцій з постачання товарів/послуг за звітний податковий період. Розраховується за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних. 9. У разі уточнень обсягів постачання, що призвело до зменшення суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість за звітний податковий період, що уточнюється, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації за визначеним видом діяльності зменшується бюджетна дотація цього сільськогосподарського виробника у наступних звітних податкових періодах. 10. Сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню в звітному податковому періоді, розраховується за механізмом, визначеним Порядком розподілу бюджетної дотації. 11. Сума податку на додану вартість, сплачена за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону за відповідний звітний податковий період, не переноситься на наступний звітний податковий період. 12. Інформація формується щомісяця протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати податку на додану вартість за поточний звітний податковий період та надається Казначейству для здійснення розподілу бюджетної дотації між отримувачами бюджетної дотації. 13. На підставі даних інформації Казначейство в автоматичному режимі щомісяця здійснює розподіл коштів між отримувачами бюджетної дотації у межах коштів, одержаних від Мінекономіки. 14. Дані щодо сум виплаченої бюджетної дотації в розрізі отримувачів бюджетної дотації протягом трьох робочих днів за датою перерахування передаються Казначейством до ДПС відповідно до порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства. Додаток до Порядку ІНФОРМАЦІЯ щодо сум бюджетної дотації, які підлягають перерахуванню отримувачам бюджетної дотації Порядковий номер Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач бюджетної дотації Реквізити поточного банківського рахунка отримувача бюджетної дотації в банківській установі для перерахування бюджетної дотації Реквізити небюджетного рахунка Мінекономіки Перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації Сума перерахованих коштів з бюджетних рахунків Мінекономіки в звітному періоді за бюджетною програмою 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваро-виробників” Розрахований коефіцієнт пропорційності відповідно до Порядку розподілу бюджетної дотації Сума податку на додану вартість, сплачена за відповідний звітний період отримувачем бюджетної дотації за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Розрахована сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачу бюджетної дотації у звітному податковому періоді Розрахована сума бюджетної дотації, на яку зменшується така дотація у разі уточнень обсягів постачання Сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачу з урахуванням уточнень минулих звітних податкових періодів Звітний податковий період податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) індивідуальний податковий номер найменування або прізвище, ім'я, по батькові сільськогосподарського товаровиробника МФО найменування банківської установи номер розрахункового рахунка код згідно з ЄДРПОУ МФО найменування банківської установи номер розрахункового рахунка КВЕД підпункт пункту 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” місяць рік {Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 від 04.11.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси