Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 лютого 2017 р. № 83 Київ Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 178 від 22.03.2017 № 427 від 21.06.2017 № 636 від 23.08.2017 № 780 від 02.09.2020} Відповідно до пункту 161.6 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, що додається. Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83 ПОРЯДОК розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році {У тексті Порядку слово “ДФС” замінено словом “ДПС” згідно з Постановою КМ № 780 від 02.09.2020} 1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються за напрямом “Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції” (далі - бюджетна дотація). 2. Право на отримання бюджетної дотації мають юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (у визначенні пункту 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, та які на кінець звітного періоду (місяця), за який проводиться бюджетна дотація, в установленому порядку включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДПС (далі - товаровиробники). Не мають права на отримання бюджетної дотації за звітний (податковий) період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які: були виключені із Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДПС (далі - Реєстр), або втратили статус отримувачів бюджетної дотації до початку або у такому звітному періоді; за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змінили основний вид діяльності але в установленому порядку та строки не подали до контролюючого органу заяви для внесення змін до Реєстру; мають податковий борг з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація. 3. Бюджетна дотація надається товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені у пункті 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”. 4. Розподіл бюджетної дотації здійснюється за такими напрямами: бюджетна дотація товаровиробникам, які займаються розведенням свійської птиці та/або виробництвом м'яса свійської птиці та/або виробництвом яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку (далі - птахівництво) (КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80); бюджетна дотація іншим товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені в пункті 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (крім КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80). При цьому щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці. 5. Бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог пункту 4 цього Порядку пропорційно частці сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація. Якщо товаровиробник після отримання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до зменшення суми податкових зобов'язань за звітний період, пропорційно яким здійснена бюджетна дотація за такий звітний період, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації зменшується бюджетна дотація такого товаровиробника у наступних звітних періодах. 6. Для проведення розрахунків з товаровиробниками Мінагрополітики відкриває в Казначействі небюджетний рахунок за рахунком 38 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків” в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - небюджетний рахунок) та доводить до відома ДПС інформацію про його реквізити і помісячний розподіл бюджетних асигнувань за напрямом “Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції”. {Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 780 від 02.09.2020} 7. Казначейство забезпечує відкриття планових асигнувань державного бюджету за програмою 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції” у перший робочий день місяця. 8. На другий день після відкриття планових асигнувань Казначейство перераховує з бюджетних рахунків Мінагрополітики суму, на яку відкрито асигнування за бюджетною програмою 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції”, на відкритий небюджетний рахунок Мінагрополітики та повідомляє ДПС про суму перерахованих коштів та залишку коштів на небюджетному рахунку попереднього періоду. {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 427 від 21.06.2017} 9. На підставі повідомлення Казначейства про суму перерахованих коштів ДПС визначає щомісяця протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати податку на додану вартість відповідно до Реєстру та поданої податкової звітності з податку на додану вартість суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності та таблиці відповідності кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД, визначених у статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, кодам товарів згідно з УКТЗЕД, наведеної у додатку. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 178 від 22.03.2017} 10. Коефіцієнти пропорційності за напрямами, передбаченими пунктом 4 цього Порядку, розраховуються ДПС з точністю до чотирьох знаків після коми за формулою: 1) для товаровиробників, які займаються птахівництвом: Кп = СБДп / ПДВп, де Кп - коефіцієнт пропорційності для товаровиробників, які займаються птахівництвом; СБДп - сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію товаровиробникам, які займаються птахівництвом, на відповідний місяць; ПДВп - частка сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за операціями КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80 в загальній сумі сплати податку на додану вартість за відповідний місяць. При цьому, якщо Кп>1, то застосовується Кп=1; 2) для інших товаровиробників: Кі = СБДі / ПДВ, де Кі - коефіцієнт пропорційності для інших товаровиробників; СБДі - сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію іншим товаровиробникам на відповідний місяць; ПДВ - частка сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за операціями, визначеними в пункті 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (крім КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80), у загальній сумі сплати податку на додану вартість за відповідний місяць. При цьому, якщо Кі>1, то застосовується Кі=1. 11. Для визначення коефіцієнтів пропорційності суми коштів, які щомісяця спрямовуються на бюджетну дотацію, за напрямами, передбаченими пунктом 4 цього Порядку, визначаються таким чином: 1) для товаровиробників, які займаються птахівництвом: якщо сума сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками, які займаються птахівництвом, за результатами звітного (податкового) періоду більша або дорівнює 50 відсоткам суми виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишків асигнувань попереднього місяця), то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію товаровиробникам, які займаються птахівництвом, дорівнює 50 відсоткам суми виділених асигнувань на бюджетну дотацію; якщо сума сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками, які займаються птахівництвом, за результатами звітного (податкового) періоду менша 50 відсотків суми виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишків асигнувань попереднього місяця), то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію товаровиробникам, які займаються птахівництвом, дорівнює сумі сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками, які займаються птахівництвом; 2) для інших товаровиробників: якщо сума сплаченого податку на додану вартість іншими товаровиробниками за результатами звітного (податкового) періоду більша або дорівнює різниці між сумою виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишку асигнувань попереднього місяця) та сумою коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію для товаровиробників, які займаються птахівництвом, то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію іншим товаровиробникам, дорівнює різниці між сумою виділених асигнувань на бюджетну дотацію та сумою коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію для товаровиробників, які займаються птахівництвом; якщо сума сплаченого податку на додану вартість іншими товаровиробниками за результатами звітного (податкового) періоду менша різниці між сумою виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишку асигнувань попереднього місяця) та сумою коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію для товаровиробників, які займаються птахівництвом, то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію іншим товаровиробникам, дорівнює сумі сплаченого податку на додану вартість такими товаровиробниками, а залишок коштів переходить на наступний місяць для виплати бюджетної дотації. 12. ДПС надсилає до Казначейства та Мінагрополітики Реєстр, в якому зазначається інформація про отримувача бюджетної дотації, його податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачу, реквізити рахунка такого отримувача, з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис”. {Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 427 від 21.06.2017} У відповідному звітному періоді ДПС надсилає Казначейству один Реєстр, в якому сума бюджетної дотації визначена одночасно щодо всіх отримувачів бюджетної дотації. 13. На підставі отриманого від ДПС Реєстру Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації з небюджетного рахунка Мінагрополітики. 14. Реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 15. Казначейство протягом трьох робочих днів з дня перерахування бюджетної дотації передає до ДПС та Мінагрополітики інформацію про здійснення відповідних операцій для внесення до Реєстру. {Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 427 від 21.06.2017} 16. За результатами діяльності у листопаді - грудні поточного року за видами діяльності, визначеними в пункті 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, бюджетна дотація виплачується товаровиробнику в наступному бюджетному році. 161. Залишок коштів на небюджетному рахунку Мінагрополітики, який склався після перерахування бюджетної дотації, перераховується Казначейством до державного бюджету на підставі платіжного доручення Мінагрополітики, оформленого в установленому порядку. Закриття небюджетного рахунка Мінагрополітики здійснюється Казначейством на підставі поданої Мінагрополітики заяви, оформленої в установленому порядку. {Порядок доповнено пунктом 161 згідно з Постановою КМ № 780 від 02.09.2020} 17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. Додаток до Порядку ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД, визначених у статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, кодам товарів згідно з УКТЗЕД Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД Назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД Код товару згідно з УКТЗЕД Назва товару згідно з УКТЗЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 0701 Картопля, свіжа або охолоджена 0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi 0703 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi 0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабі, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi 0705 Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені 0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi 0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi 0709 Іншi овочi, свiжi або охолодженi 0710 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені 0712 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки 0714 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи порізані у вигляді гранул або скибок; серцевина сагової пальми 0807 Дині, кавуни і папая, свіжі 1212 91 Цукрові буряки 01.21 Вирощування винограду 0806 Виноград, свіжий або сушений 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 0808 Яблука, груші та айва, свіжі 0809 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі 01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 0810 Інші плоди, свіжі 0802 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 0102 Велика рогата худоба, жива 0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 0102 Велика рогата худоба, жива 0511 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03, непридатні для вживання 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 0101 Коні, віслюки, мули та лошаки, живі 0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 01.45 Розведення овець і кіз 0104 Вiвцi та кози, живi 0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 5101 Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню 01.46 Розведення свиней 0103 Свині, живі 0511 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03, непридатні для вживання 01.47 Розведення свійської птиці 0105 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живі 0407 Яйця птахів у шкаралупі, свiжi, консервовані або варені 01.49 Розведення інших тварин 0106 Інші тварини, живі 0409 00 00 00 Мед натуральний 5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатні для розмотування 4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103 4302 Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез'єднані або з'єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303 0407 Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені 01.15 Вирощування тютюну 2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи 10.11 Виробництво м'яса 0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене 0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене 0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена 0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена 0205 00 М'ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене 0206 Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошаків, свiжi, охолоджені або морожені 0208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти, свiжi, охолоджені або морожені 0502 Щетина свійських або диких свиней; борсуковий волос та інший волос, використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу 5101 Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 0207 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені 0208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 0403 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао 10.80 Виробництво інших харчових продуктів 0408 Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 3502 11 та 3502 19 Яєчний альбумін: висушений, інший {Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 178 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 23.08.2017}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси