ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

_____________________І. Насалик

_____________________2017 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент економіки та фінансів (далі – Департамент) є структурним підрозділом Міністерства енергетики та вугільної  промисловості України (далі – Міненерговугілля).

1.2. Департамент очолює директор, який здійснює керівництво Департаментом і організовує його діяльність.

1.3. У своїй роботі Департамент керується:

 • Конституцією України;
 • законами України;
 • постановами Верховної Ради України;
 • указами і розпорядженнями Президента України;
 • постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
 • нормативно-правовими актами Міненерговугілля;
 • Положенням про Міненерговугілля України;
 • Положенням про Департамент економіки та фінансів:
 • іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Структура Департаменту складається з п’яти відділів:

 • відділ бюджетної та податкової політики;
 • відділ фінансового планування та аналізу в електроенергетичному комплексі;
 • відділ фінансового планування та аналізу в нафтогазовому комплексі;
 • відділ фінансового планування та аналізу у вугільно-промисловому комплексі;
 • відділ тарифної політики та взаєморозрахунків в ПЕК.

 

 

2. Основні завдання Департаменту

 

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у розробленні, підготовленні пропозицій та реалізації державної, бюджетної, економічної, податкової, цінової та фінансової політики в паливно-енергетичному комплексі.

2.2. Підготовка пропозицій щодо бюджетного фінансування паливно-енергетичного комплексу та опрацювання з комітетами Верховної Ради України пропозицій Міненерговугілля до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

2.3. Участь у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий період у частині паливно-енергетичного комплексу.

2.4. Підготовка пропозицій щодо розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

2.5. Аналіз та підготовка пропозицій щодо ринкових трансформацій та цінової політики в паливно-енергетичному комплексі.

2.6. Опрацювання питань фінансово-економічної діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства ПЕК).

2.7 Здійснення оперативного аналізу техніко-економічних показників підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

2.8. Участь в організації виконання завдань державної регіональної політики.

2.9. Участь у розробленні прогнозів та галузевих програм у сферах ПЕК.

2.10. Моніторинг цін і тарифів на газ та електроенергію.

2.11. Аналіз показників фінансових та інвестиційних планів підприємств ПЕК та забезпечення їх прибуткової діяльності.

2.12 Опрацювання питань надання державної допомоги підприємствам ПЕК.

 

 

3. Функції Департаменту

 

Департамент здійснює такі функції:

3.1. Організація та методологічне керівництво розробкою програмних показників у паливно-енергетичному комплексі для формування Прогнозу соціально-економічного розвитку України та Державного бюджету України.

3.2. Розробка пропозицій щодо ринкових трансформацій та цінової політики.

3.3. Аналіз і прогнозування динаміки, тенденцій найважливіших техніко-економічних показників розвитку паливно-енергетичного комплексу.

3.4. Підготовка заходів щодо підвищення економічної ефективності роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу.

3.5. Участь у розгляді питань відновлення платоспроможності підприємств-боржників.

3.6. Організаційно-методичне забезпечення і координація робіт з розроблення галузевих фінансово-економічних нормативів.

3.7. Розгляд та аналіз показників виконання фінансових планів підприємств ПЕК, їх оцінка, пропозиції щодо оптимізації та прогноз фінансового забезпечення, а також внесення пропозицій щодо їх затвердження.

3.8. Здійснення моніторингу за відображенням у фінансових планах господарських товариств суми дивідендів.

3.9. Моніторинг фінансових потоків, підготовка пропозицій щодо їх оптимізації та залучення коштів у розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу.

3.10. Узагальнення пропозицій щодо концептуальних основ політики збільшення фінансових ресурсів підприємств та оптимізації їх використання.

3.11. Аналіз стану бюджетного фінансування підприємств паливно- енергетичного комплексу та участь у підготовленні пропозицій бюджетного фінансування.

3.12. Аналіз економічних чинників, що впливають на виконання підприємствами податкових зобов’язань відповідно до їх фінансових планів.

3.13. Внесення пропозицій щодо вдосконалення економічного механізму ціноутворення і тарифного регулювання.

3.14. Аналіз фінансових ресурсів основних паливно-енергетичних ринків.

3.15. Здійснення оперативного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємств ПЕК.

3.16. Узагальнення та аналіз планових показників вугледобувних підприємств, а також їх щоквартальний аналіз:

– видобутку рядового вугілля та виробництва готової вугільної продукції з урахуванням її якості;

– собівартості готової вугільної продукції.

3.17. Узагальнення показників щомісячних фінансових планів вугледобувних підприємств та формування зведеного аналізу очікуваних показників і його виконання.

3.18. Напрацювання пропозицій щодо розподілу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» для розгляду їх на засіданнях Галузевої комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3.19. Участь, у межах компетенції Департаменту, в управлінні об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міненерговугілля, у тому числі у затвердженні статутів, укладанні контрактів з керівниками підприємств, затвердження сум премій та інших заохочувальних виплат керівникам підприємств.

3.20. Організація виконання доручень з питань економічного, податкового, цінового і фінансового регулювання ПЕК, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Опрацювання відомостей розвідувальної інформації стосовно ПЕК, яка здобувається СЗР України.

Ст. 4.4.6, ЗВДТ. Ступені секретності «Таємно», «Цілком таємно».

3.21. Забезпечення, в межах своєї компетенції, реалізації державної політики з питань державної таємниці, здійснення контролю в Департаменті за її збереженням.

3.22. Забезпечення, в межах своєї компетенції, виконання завдань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки.

3.23. Аналіз виконання керівниками підприємств ПЕК умов укладених контрактів, у тому числі затвердження сум премій та інших заохочувальних виплат керівникам підприємств.

3.24. Розгляд питань щодо реорганізації, ліквідації, припинення діяльності та зміни форми власності підприємств ПЕК.

3.25. Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств ПЕК.

3.26. Опрацювання питань щодо погодження надання кредитів та позик державним підприємствам ПЕК, а також залучення інвестицій та погодження інвестиційних програм і змін до них, згідно з чинним законодавством та в межах компетенції Департаменту.

3.27. Опрацювання питань щодо структури собівартості продукції в ПЕК.

3.28. Аналіз динаміки найважливіших економічних показників Прогнозного балансу, електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на підставі інформації, наданої відповідними структурними підрозділами Міненерговугілля.

3.29. Розробка пропозицій щодо обсягів державної підтримки в розрізі державних підприємств вугільної галузі.

3.30. Участь у координації діяльності підприємств ПЕК.

3.31. Здійснення постійного аналізу чинної нормативно-правової бази в частині фінансово-економічної політики ПЕК.

3.32. Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення, прийняття управлінських рішень у галузі ПЕК щодо взаєморозрахунків підприємств, субсидіювання, пільг, компенсацій та субвенцій.

3.33. Розробка пропозицій щодо покращення фінансового стану та оптимізації Оптового ринку електричної енергії.

3.34. Участь у процесі нормативно-правового супроводження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги в Україні.

3.35. Узагальнення пропозицій, що надаються структурними підрозділами Міненерговугілля, підприємствами ПЕК стосовно формування показників держбюджету на середньо- та короткостроковий періоди, зокрема, стосовно переліку бюджетних програм, видатків держбюджету за його фондами на наступний рік у сферах ПЕК.

3.36. Підготовка проектів відповідей щодо виконання доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та інших органів виконавчої влади.

3.37. Участь, в межах компетенції Департаменту, в опрацюванні заходів стосовно зменшення заборгованості суб’єктів господарювання із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

3.38. Участь в опрацюванні фінансово-економічних питань, в межах компетенції Департаменту, в контексті співпраці з міжнародними валютними організаціями.

3.39. Підготовка проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міненерговугілля та інших проектів нормативних актів з питань, які належать до компетенції Департаменту.

3.40. Підготовка бюджету доходів та витрат апарату Міненерговугілля та здійснення контролінгу за виконанням цього бюджету.

3.41. Участь, в межах компетенції Департаменту, у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.

3.42. Моніторинг державної допомоги яка надається підприємствам ПЕК.

3.43. Здійснення постійного аналізу чинної нормативно-правової бази в частині надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

3.44. Участь в межах компетенції Департаменту, в створенні нормативно-правового забезпечення здійснення контролю та моніторингу державної допомоги підприємствам ПЕК.

 

 

4. Права Департаменту

 

Департамент має право:

 1. Співпрацювати із структурними підрозділами у рамках здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної економічної політики в паливно-енергетичному комплексі.
 2. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб Міністерства та підприємств ПЕК довідки та інші матеріали, а також інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Департамент.
 3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. За погодженням з керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства залучати працівників цих підрозділів до участі в підготовленні проектів документів для керівництва Міненерговугілля.
 5. Представляти інтереси Міненерговугілля в усіх державних установах, організаціях та підприємствах з питань, які стосуються діяльності Департаменту.
 6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту, Міненерговугілля.

 

 

5. Організація діяльності Департаменту

 

Департамент економіки та фінансів очолює директор.

5.1. Директор Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа яка вільно володіє державною мовою та якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. Досвід роботи на посадах  державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. На період відсутності директора Департаменту економіки та фінансів його обов’язки виконує заступник директора Департаменту економіки та фінансів – начальник відділу тарифної політики та взаєморозрахунків в ПЕК.

5.4. Директор Департаменту відповідно до покладених на нього завдань:

5.4.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів, своїх заступників;

5.4.2. розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу;

5.4.3. організує розроблення та впровадження, в межах компетенції Департаменту, державних науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку відповідної сфери управління, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері;

5.4.4. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, стану виконання проектів, програм, які стосуються, діяльності Департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків або закріплення позитивних тенденцій;

5.4.5. забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.4.6. визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо виконання цієї роботи;

5.4.7. вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід;

5.4.8. здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у відповідній сфері управління, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.4.9. забезпечує захист державної таємниці у межах компетенції Департаменту;

5.4.10. забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.4.11. подає керівництву Міненерговугілля пропозиції про заохочення та притягнення до відповідальності працівників Департаменту;

5.4.12. подає керівництву Міненерговугілля пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту;

5.4.13. подає керівництву Міненерговугілля пропозиції із вдосконалення роботи Департаменту.

5.4.14. забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»;

5.4.15. забезпечує додержання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, а також вживає передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності підлеглих осіб;

5.4.16. забезпечує оцінку корупційних ризиків у діяльності Департаменту, виявляє причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

5.4.17. невідкладно інформує Міністра та Сектор з питань запобігання корупції про випадки виявлення корупційних порушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією вчинених працівниками Департаменту.

5.5. Директор Департаменту повинен знати Конституцію України, закони України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток у сфері управління ПЕК, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку відповідного органу виконавчої влади; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів на розгляд Уряду; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову; володіти державною мовою.

 

 

6. Взаємовідносини Департаменту з іншими підрозділами

 

6.1. Департамент у своїй практичній роботі будує свої взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Міністерства на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення покладених на Міністерство завдань.

6.2. Працівники Департаменту здійснюють свою роботу в контакті з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля на підставі:

– службових документів, службових записок тощо;

– особистих контактів і домовленостей між персоналом структурних підрозділів;

– в окремих випадках, за відсутності взаєморозуміння між персоналом структурних підрозділів, спірні питання вирішуються керівництвом Департаменту або Міненерговугілля.

 

 

7. Відповідальність

 

7.1. Директор Департаменту несе особисту відповідальність перед керівництвом Міненерговугілля за трудову та виконавську дисципліну працівників Департаменту, виконання ними своїх посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки.

7.2. За невиконання або неналежне виконання функціональних обов’язків, передбачених законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Правилами етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65, цим Положенням, положенням про відповідні відділи та посадовими інструкціями, посадові особи та працівники Департаменту несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.

 

 

Директор Департаменту                                                                                  С. Угрюмова

Інформація
Видавники
Типи
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси