ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міністр енергетики                                      та вугільної промисловості України        

                                                                                                                                                                                 

                      ________________ І. Насалик

                                                                    01.07.        2016   року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Департамент бюджетного фінансування та звітності

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 2016

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент бюджетного фінансування та звітності (далі – Департамент) є структурним підрозділом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міністерство) і діє відповідно до Положення про Міністерство та цього Положення.

1.2. До складу Департаменту входять:

відділ зведеної фінансової звітності;

відділ бюджетного фінансування;

відділ бухгалтерського забезпечення апарату;

відділ методології та конкурсних процедур.

1.3. Департамент підпорядкований заступнику Міністра – керівнику апарату згідно із затвердженим розподілом функціональних повноважень.

1.4. Департамент у своїй роботі керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

П. ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Міністерства та складання звітності.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку і звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Забезпечення контролю за сплатою дивідендів господарськими товариствами, щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, та надання інформації центральним органам виконавчої влади.

2.6. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.7. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах, які підпорядковані Міністерству.

         2.8. Організаційне та документальне супроводження роботи Комітету з конкурсних торгів Міністерства (далі – Комітет).

        2.9. Участь у підготовленні проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, а також договорів, необхідних для забезпечення належної роботи апарату Міністерства, змін до них та їх пролонгації, готує у межах компетенції пропозиції щодо їх укладення.

ІІІ. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також організовує ведення бухгалтерського обліку і бюджетного фінансування на підприємствах та здійснює контроль за його правильним веденням.

3.2. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за операціями з утримання апарату Міністерства, зокрема облік розрахунків  із працівниками з оплати праці, облік основних засобів, матеріальних цінностей, касових операцій, проведення та облік  розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом України.

         3.3. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.4. Здійснює, разом з іншими структурними підрозділами Міністерства, розроблення та видання галузевих методичних та інструктивних матеріалів про порядок організації бухгалтерського та фінансового обліку, складення бухгалтерської і фінансової звітності та контроль за їх виконанням.

3.5. Здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

 правильністю зарахування та використання власних надходжень Міністерства;

           веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані Міністерству;

           своєчасним наданням звітів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства (далі – підприємства) за встановленими формами, їх зведенням та поданням в установлені строки до  державних фінансових органів.

3.6. Проводить розрахункові операції в Державній казначейській службі України та в інших банківських установах.

3.7. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.8. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час приймання та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.9. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку і звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та здійснює роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.10. Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву фінансової звітності, а також оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Міністерства, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи бюджетних установ, підприємств даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

3.11. Формує бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність з питань бюджетного фінансування та подає відповідним органам виконавчої влади                                                                                                                            у встановленому порядку.

3.12. Бере участь у розробленні або самостійно розробляє  проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.13. Бере участь у розробленні заходів з підвищення кваліфікації бухгалтерських і фінансових служб підприємств.

3.14. Здійснює спільно з відповідними структурними підрозділами Міністерства контроль за загальними витратами на випуск товарної продукції, готує пропозиції та аналіз структури собівартості продукції, розробляє заходи щодо зменшення обсягу невиробничих витрат і підвищення відповідальності керівників і служб  підприємств за раціональним використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

3.15. На підставі даних бухгалтерських звітів щокварталу бере участь у проведенні детального аналізу господарської діяльності підприємств і готує пропозиції з усунення виявлених недоліків.

3.16. Розробляє накази Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.17. Готує матеріали і бере участь у засіданні балансової комісії Міністерства.

3.18. Співпрацює з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.19. Здійснює службове листування з питань, які належать до компетенції Департаменту.

3.20. Бере участь у роботі комісії з питань списання, відчуження, реалізації, передачі в оренду майна підприємств.

3.21. Подає керівництву Міністерства пропозиції, спрямовані на виявлення і мобілізацію внутрішніх резервів, підвищення ефективності і якості його роботи, збереження державної власності.

3.22. Контролює додержання встановленого порядку списання з балансу підприємств шкоди, заподіяної крадіжками, дебіторської заборгованості, недостач, втрат матеріальних цінностей, інших витрат.

3.23. Бере участь у роботі з оформлення документів, які надаються до правоохоронних органів щодо відшкодування шкоди, заподіяної нестачами і крадіжками.

3.24. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань бухгалтерського обліку, витрачання коштів, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.25. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та структурними підрозділами Міністерства, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.26. Забезпечує у межах своєї компетенції додержання законодавства щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням.

3.27. Відповідно до покладених на Департамент обов’язків забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки.

Організовує виконання завдань щодо планування, обліку та звітності про фінансування заходів з мобілізаційної підготовки енергетичних галузей. Працює з відомостями про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування енергетичних галузей за умов воєнного часу. Працює з документами про фінансування заходів технічного захисту інформації та щодо комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем в Міністерстві.

Ст. 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 4.11.11 ЗВДТ. Ступені секретності «Таємно», «Цілком таємно».

          3.28. Готує та подає на розгляд Комітету Річний план закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до затвердженого кошторису, здійснює контроль за його виконанням.

          3.29. Готує та подає на розгляд Комітету документацію конкурсних торгів відповідно до процедури закупівлі.

          3.30. Готує документи та матеріали для проведення засідань Комітету за розпорядженнями його Голови.

  1. Готує протоколи засідань Комітету.

           3.32. Оприлюднює інформацію щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

           3.33. Надає роз'яснення учасникам процедур закупівель щодо змісту документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів.

          3.34. Готує матеріали на розгляд Комітету щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів учасника процедури закупівлі вимогам документації конкурсних торгів.

          3.35. Готує матеріали на розгляд Комітету щодо здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів.

          3.36. У межах компетенції опрацьовує проекти договорів на їх відповідність вимогам документації конкурсних торгів та пропозиції учасника-переможця.

         3.37. Готує матеріали щодо організації переговорів при застосуванні переговорної процедури закупівлі.

        3.38. Готує звіти про результати проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

        3.39. Готує та розсилає учасникам повідомлення про результати процедури закупівлі та повідомлення про акцепт-переможцям.

       3.40. Надає роз'яснення, в межах компетенції, суб'єктам господарювання з питань організації та проведення процедур закупівель.

       3.41. Готує інші матеріали та документи відповідно до законодавства з питань державних закупівель за дорученням Голови Комітету.

       3.42. Готує та подає в установленому порядку органам державної статистики статистичну звітність про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за формою №-1 торги (тендери).

       3.43. Організовує проходження навчання чи підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель працівників відділу методології та конкурсних процедур.

       3.44. Готує проекти наказів, рішень колегії, інформаційних, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

       3.45. Забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень Міненерговугілля з питань, що належать до компетенції Департаменту.

       3.46. Розглядає в установленому порядку листи організацій, підприємств та громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту.

       3.47. Забезпечує зберігання всіх документів щодо здійснення державних закупівель протягом строків та термінів, установлених законодавством.

       3.48. Надає в установленому порядку інформацію, у тому числі документацію, необхідну для розгляду скарг, які подано до органу оскарження.

       3.49. Забезпечує, у межах компетенції, сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, виконання ними своїх повноважень відповідно до законодавства.

       3.50. Бере участь у підготовці проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, договорів, необхідних для забезпечення належної роботи апарату Міненерговугілля.

        3.51. Приймає участь у підготовці, в межах своїх повноважень, необхідних матеріалів для залучення інвестицій і кредитних ресурсів фінансових структур.

        3.52. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також проектів нормативно-правових документів, державних стандартів та інших документів з питань, які віднесені до компетенції Департаменту.

        3.53. Приймає участь у захисті законних інтересів суб'єктів господарювання при розгляді в органах  досудового врегулювання спорів, фінансових установах та інших установах переддоговірних спорів, що випливають із контрактів.

       3.54. Вносить в установленому порядку пропозиції Міністру щодо впровадження сучасних методів управління у сфері здійснення державних закупівель.

       3.55. Готує дані для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня          2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», зокрема:

звіти для використання бюджетних коштів;

річні плани закупівель;

фінансову звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства;

     інформацію, що оприлюднюється згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

3.56. В межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міністерства.

3.57. Відповідно до наказу Міністерства від 04.06.2014 № 410 «Про передачу великої Гербової печатки» зберігає велику Гербову печатку. Відповідальною особою за її зберігання визначено директора Департаменту Пержинську Світлану Леонідівну.

 

IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

Департамент має право:

4.1. Представляти Міністерство в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності під час розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Вимагати від керівників підприємств забезпечення належної організації бухгалтерського, фінансового обліку та контролю. Вимоги Департаменту щодо надання за його запитом фінансової звітності, аналітичних даних про фінансовий стан підприємства, відомостей про проведення будь-яких господарських операцій є обов'язковими для всіх підприємств.

4.3. Давати вказівки відповідним структурним підрозділам підприємств з організації виконання прийнятих керівництвом рішень, а також роз'яснення з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.4. Брати участь в межах компетенції у перевірках підприємств, які належать до сфери управління Міністерства.

4.5. Отримувати від структурних підрозділів Міністерства і підприємств інформацію з питань, які належать до компетенції Департаменту.

4.6. Вносити пропозиції Міністру щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Міністерства і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури Департаменту та чисельності його працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників Департаменту;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Міністерства;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до відповідальності працівників Департаменту, у тому числі працівників бухгалтерських служб підприємств, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників Департаменту, у тому числі працівників бухгалтерських служб підприємств, з метою підвищення їх професійно- кваліфікаційного рівня;

забезпечення працівників Департаменту нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

застосування стягнень до керівників підприємств, які порушують державну дисципліну, знижують ефективність роботи і допускають випадки безгосподарності та втрату оборотних коштів.

4.7. Підписувати документи, пов'язані із забезпеченням виконання функцій, покладених на Департамент та які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських організацій.

4.8. Підписувати, відповідно до його компетенції, листи інформаційного характеру та інші документи, що надсилаються до органів державної влади та які не пов’язані із здійсненням Міністром політичних функцій.

4.9. Надавати Міністру пропозиції щодо обмеження, а в окремих випадках-  у разі неподання звітів про витрачання раніше виділених коштів та іншої встановленої звітності, припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

5.1. Департамент очолює директор, який здійснює керівництво діяльністю Департаменту, визначає ступінь відповідальності працівників Департаменту, розподіляє обов’язки між працівниками Департаменту, контролює їх роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації облікової політики в установах і підприємствах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706; вимог ринкової економіки.

5.2. Директор Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою фінансово-економічною освітою, яка вільно володіє державною мовою, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.4. Директор Департаменту:

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Департамент;

виконує роботу з надання методичних рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

бере участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах підприємств, які належать до сфери управління Міністерства;

здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

погоджує кандидатури працівників Міністерства, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника Міністерства про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Міністерством;

складанням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Міністерства;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетних асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

       станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Міністерства та підприємств, які належать до сфери управління Міністерства;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псуванням активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Департаменту;

       відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника Міністерства про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

       погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

       організовує виконання завдань щодо планування, обліку та фінансової звітності про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки енергетичних галузей. Працює з відомостями про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування енергетичних галузей за умов воєнного часу (ст. 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 4.11.11 ЗВДТ. Ступені секретності «Таємно», «Цілком таємно»);

      виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

5.5. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та правил внутрішнього службового розпорядку. Вживає заходів щодо запобігання виникненню потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності підлеглих осіб, а у разі виникнення конфлікту інтересів, вживає заходів до його усунення у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

5.6. Директор Департаменту безпосередньо підпорядковується заступнику Міністра – керівнику апарату згідно з розподілом функціональних повноважень, затверджених наказом Міністерства.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора департаменту – начальник відділу бюджетного фінансування.

5.7. Директор Департаменту має право:

за дорученням керівництва представляти Міністерство в органах державної влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;

залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

у процесі виконання покладених на Департамент завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

визначати межі службових обов'язків  підлеглих  йому працівників у частині ведення бухгалтерського та фінансового обліку.

5.8. Директор Департаменту повинен знати:

Конституцію України; закони України «Про державну службу», «Про  запобігання корупції» та інші акти законодавства, що стосуються діяльності Міністерства та питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток паливно-енергетичного комплексу, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку Міністерства;

порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;

правила ділового етикету;

правила охорони праці та протипожежного захисту;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

ділову мову.

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

6.1. Департамент у практичній роботі будує свої взаємовідносини з керівництвом Міністерства, іншими структурними підрозділами на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, визначених Міністерством. 

6.2. Для забезпечення чіткого та кваліфікованого вирішення питань, усі підготовлені Департаментом матеріали, листи, довідки, що належать до компетенції інших структурних підрозділів Міністерства, погоджуються останніми, перш ніж подаються на розгляд і підпис керівництву Міністерства.

6.3. У разі службової необхідності Департамент надає іншим структурним підрозділам, за їх письмовим запитом, матеріали, які зберігаються в справах Департаменту.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1 Директор Департаменту несе особисту відповідальність перед керівництвом Міністерства за трудову та виконавську дисципліну працівників Департаменту, виконання ними своїх посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки.

7.2. Працівники Департаменту несуть відповідальність за неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, розголошення державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

 

Директор Департаменту

бюджетного фінансування та звітності                                             С. Пержинська

 

 

Аркуш погодження

 

 

Положення

про Департамент бюджетного фінансування та звітності 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

Підготовлено:

 

Департамент бюджетного фінансування

та звітності          

(Пержинська С. Л.)

 

 

 

 

Погоджено:

 

Заступник Міністра – керівник апарату

Лабоженко Д. Б.

 

 

 

 

 

 

Управління по роботі з персоналом

(Ковальова І. В.)

 

 

 

 

 

 

Сектор режимно-секретної роботи

(Малахов В.В.)

 

 

 

 

Перевірено:

 

Департамент правового забезпечення

(Асіпцова О. В.)

 

 

 

 

 

Сектор з питань запобігання  та виявлення корупції

(Гекалюк Р.А.)

 

 

 

 

Виконавець:

 

головний спеціаліст

відділу методології та конкурсних процедур 

Омельчук О. С.

тел.: 206 33 96

 

Інформація
Видавники
Типи
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси