Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

ЗатвердЖено

                                                      

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України

__________________   І. Насалик

“_____”____________  2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про Департамент електроенергетичного комплексу

Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Департамент електроенергетичного комплексу (далі - Департамент)
є структурним підрозділом апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля), що забезпечує виконання покладених на Міненерговугілля завдань з питань електроенергетичного комплексу України.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міненерговугілля України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міненерговугілля, цим Положенням.

1.3. Діяльність Департаменту безпосередньо координує заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України згідно з розподілом повноважень.

1.4. До складу Департаменту входять:

Відділ паливно-енергетичних балансів та моніторингу виробництва і споживання електричної енергії;

Відділ нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних станцій та мереж;

Відділ методології енергозбутової діяльності та роботи із споживачами;

Відділ нормативно-правового забезпечення реформування ринку електричної енергії.

1.5. Структура, чисельність працівників та Положення про Департамент електроенергетичного комплексу затверджуються відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

 

 

II. ЗАВДАННЯ  ДЕПАРТАМЕНТУ

 

Завданнями Департаменту є:

2.1 Забезпечення формування та реалізації державної політики в електроенергетичному комплексі.

2.2. Забезпечення нормативно-правового регулювання в електроенергетичному комплексі.

2.3. Забезпечення енергетичної безпеки держави, збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

2.4. Здійснення контролю за додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням, розподілом і використанням енергії.

2.5. Здійснення моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

2.6. Створення умов для розвитку і підвищення технічного рівня електроенергетичної галузі.

2.7. Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії.

2.8. Сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії шляхом забезпечення рівних умов для всіх суб'єктів електроенергетичної галузі у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку електричної енергії.

 

 

III. ФУНКЦІЇ  ДЕПАРТАМЕНТУ

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

  1.  Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента та Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
  2. Здійснює науково-технічну політику в електроенергетичному комплексі.
  3. Розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері державного регулювання діяльності в електроенергетичному комплексі.

3.4. Здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо імплементації законодавства Європейського Союзу в сфері електроенергетики.

3.5. Забезпечує здійснення заходів направлених на реформування ринку електричної енергії.

3.6. Реалізує комплекс заходів, необхідних для впровадження повномасштабного ринку електричної енергії в Україні та для роботи електроенергетичної галузі в умовах функціонування нової моделі ринку електричної енергії.

3.7. Координує, відповідно до розвитку ринкових умов, роботу державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно - технологічне) управління Об'єднаною енергетичною системою України.

  1. Формує та реалізує заходи щодо здійснення енергетичного нагляду.

3.9. Організує розроблення складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній для несення навантаження під час проходження осінньо-зимового періоду.

3.10. Організує розроблення графіків проведення ремонту основного обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній і теплових електроцентралей; капітального ремонту і реконструкції основного обладнання гідроелектростанцій; капітального і середнього ремонту основного обладнання атомних електростанцій.

3.11. Організує розроблення графіків реконструкцій енергоблоків теплоелектростанцій.

           3.12. Розробляє програму забезпечення надійності роботи електричних мереж.

  1. Організує роботи з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики.

3.14. Опрацьовує та узгоджує технічні умови на електротехнічне, електроенергетичне та теплотехнічне устаткування та прилади.

3.15. Визначає необхідні обсяги постачання та використання органічного палива в кількісних показниках, необхідних для забезпечення сталої роботи теплових електростанцій.

3.16. Формує та готує до затвердження прогнозні річні та місячні баланси електричної енергії об`єднаної енергетичної системи України.

3.17. Розробляє річні та помісячні прогнозні обсяги накопичення вугілля на складах електростанцій.

3.18. Здійснює моніторинг виконання прогнозних обсягів накопичення вугілля на складах електростанцій для виробництва електричної енергії відповідно до прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України.

3.19. Забезпечує керівництво Міненерговугілля щоденною інформацією щодо руху органічного палива на теплових електростанціях.

3.20. Здійснює методологічне керівництво діяльності з питань енергоспоживання та збуту електроенергії.

         3.21. Здійснює моніторинг енергоспоживання та розрахунків за використану електричну енергію.

         3.22. Готує пропозиції щодо дотримання граничних величин
споживання електроенергії та потужності.

        3.23. Здійснює аналіз  господарської діяльності підприємств, установ та організацій електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля, виконання ними виробничих показників, рішень Міненерговугілля та за результатами такої роботи, у разі невиконання  керівниками зазначених підприємств покладених на них обов’язків, вносить пропозиції керівництву Міненерговугілля стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності таких керівників підприємств або відповідності їх зайнятим посадам.

        3.24. Надає керівництву Міненерговугілля пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади або звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

          3.25. Здійснює контроль та аналіз виконання енергопостачальними компаніями організаційно-технічних заходів щодо зниження технологічних витрат електроенергії у засобах її передачі, проводить аналіз витрат електроенергії у цілому по Міненерговугілля, за формами відомчої статистичної звітності.

          3.26. Організовує щорічну процедуру погодження та затвердження нормативних характеристик технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальних компаній та ДП «НЕК «Укренерго», проводить технічну експертизу розрахунків нормативних характеристик і нормативів витрат електроенергії в електричних мережах.

           3.27.  Організує погодження загальновиробничих норм питомих витрат палива на відпуск теплової та електричної енергії на теплових електростанціях енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралях.

3.28. Координує роботи з організації розгляду та погодження інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, а також інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях і когенераційних установках.

  3.29. Організує науково-технічну, інформаційну, видавничу діяльність, пропаганду досягнень і передового досвіду в електроенергетичній сфері. 

Приймає участь:

  1. В міжнародному співробітництві.
  2. В організації співпраці з комітетами Верховної Ради України.
  3. В сприянні впровадженню заходів з реалізації екологічної політики.
  4. В забезпеченні, в межах своєї компетенції, охорони державної таємниці та мобілізаційній підготовці підприємств електроенергетичної галузі.

3.34. В розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.

 

IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

Департамент, у межах повноважень, має право:

4.1. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Надавати пропозиції ОЕП «ГРІФРЕ» щодо формування плану
науково-технічних і дослідно-конструкторських робіт.

4.4. Надавати доручення, одержувати інформацію з питань здійснення моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки в електроенергетичній галузі.

4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Представляти Міненерговугілля, за дорученнями керівництва, в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, в установах, підприємствах та організаціях.

4.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

 

 

 

 

VОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

   5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

          5.2. Директор Департаменту безпосередньо підпорядковується заступнику
Міністра енергетики та вугільної промисловості України за напрямом діяльності згідно з розподілом повноважень.

  5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою в галузі електроенергетики, яка вільно володіє державною мовою, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

           5.4. Директор Департаменту:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, визначає ступінь відповідальності керівників відділів, своїх заступників, особисто координує роботи, пов′язані з виконанням завдань високого ступеня складності.

5.4.2. Розподіляє обов′язки між керівниками відділів та контролює їх роботу.

5.4.3. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку електроенергетичної галузі, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

5.4.4. Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.5. Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.4.6. Організує розгляд інвестиційних та наукових програм,
проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню в електроенергетичну галузь досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду.

          5.4.7.  Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

          5.4.8. Забезпечує додержання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, а також вживає передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності підлеглих осіб.

          5.4.9.  Забезпечує оцінку корупційних ризиків у діяльності Департаменту, виявляє причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

          5.4.10.  Невідкладно інформує Міністра та Сектор з питань запобігання корупції про випадки виявлення корупційних порушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією вчинених працівниками Департаменту.

         5.4.11. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи.

           5.4.12. Вивчає та використовує міжнародний досвід.

5.4.13. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в електроенергетичній галузі, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.14. Разом з відповідними органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання вимог стандартів, метрологічних норм і правил.

5.4.15. Здійснює організаційно-практичні заходи щодо зміцнення трудової дисципліни, охорони праці, збереження державної власності.

5.4.16. Надає пропозиції щодо заохочення працівників Департаменту, надання їм матеріальної допомоги, накладення на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни.

5.4.17. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників Департаменту, працює з кадровим резервом.

5.4.18. Відповідно до функціональних обов’язків контролює виконання доручень з питань електроенергетики, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Працює з відомостями за сукупністю всіх складових показників про баланс електричної потужності, баланс електроенергії систем живлення об’єктів оборонного значення (крім військових) та засобів управління енергетикою за умов воєнного стану в цілому щодо окремого об’єкта оборонного значення.

Ст. 2.2.9, 4.4.6 ЗВДТ. Ступені секретності «Таємно».

5.4.19. Вносить пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Департаменту.

5.4.20. Контролює організацію діловодства в Департаменті.

5.5. Директор Департаменту має право:

5.5.1. За дорученням вищого керівництва представляти Міненерговугілля України в інших органах влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.5.2. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень.

5.5.3. Приймати участь у перевірках суб’єктів електроенергетичної галузі з питань, що належать до його компетенції.

5.5.4. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.5.5. У процесі виконання покладених на Департаменту завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями  та громадянами з питань, що належать до його компетенції.

 

 

 

VI.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 

6.1.   Департамент в практичній роботі будує свої взаємовідносини зі структурними підрозділами Міненерговугілля України на підставі ділового співробітництва, спрямованого на успішне виконання завдань, які поставлені перед Департаментом.

6.2.   Для забезпечення чіткого та кваліфікованого вирішення питань матеріали, які готуються Департаментом і стосуються компетенції інших структурних підрозділів Міненерговугілля, погоджуються з останніми до подання їх на підпис керівництву.

6.3.   Департамент у процесі вирішення з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля спільних питань, подає їм необхідні пропозиції та матеріали в терміни, які дозволяють виконати поставлені перед ними завдання в строки, установлені законодавством або керівництвом Міненерговугілля.

6.4. Департамент в межах своєї компетенції здійснює координацію діяльності підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

7.1.    Директор Департаменту несе особисту відповідальність перед керівництвом Міненерговугілля за трудову та виконавську дисципліну працівників Департаменту, виконання ними своїх посадових обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки.

           7.2. За невиконання або неналежне виконання функціональних обов’язків, передбачених законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Правилами етичної поведінки державних службовців, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65, цим Положенням, положеннями про відповідні відділи та посадовими інструкціями, посадові особи та працівники Департаменту несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.

 

 

Директор Департаменту                                                                         О. Буславець

Інформація
Видавники
Типи
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси