ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

 

   __________________ І. Насалик

   «_____»_______________2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Департамент внутрішнього аудиту

 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2016

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Департамент ВА) є самостійним структурним підрозділом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міненерговугілля України) і безпосередньо підпорядкований Міністру.

1.2. Департамент ВА у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міненерговугілля України, Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (далі – Порядок № 1001), Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Мінфіну
від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованими в Мін'юсті 20.10.2011 за
№ 1219/19957 (далі – Стандарти), зі змінами, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Мінфіну
від 29.09.2011  № 1217, зареєстрованим у Мін'юсті 17.10.2011 за
№ 1195/19933 (далі – Кодекс етики), іншими нормативно-правовими актами, наказами Міненерговугілля України та цим Положенням, внутрішніми документами з питань проведення внутрішнього аудиту.

1.3. Діяльність Департаменту ВА здійснюється на підставі піврічних планів проведення внутрішніх аудитів, погоджених з Держаудитслужбою та затверджених Міністром.

1.4. Чисельність працівників Департаменту ВА визначається штатним розписом Міненерговугілля України.

1.5. До складу Департаменту ВА входять:

 - відділ аудиту підприємств електроенергетичного та                      ядерно-промислового комплексу

- відділ аудиту підприємств вугільної та торфодобувної промисловості

- відділ аудиту підприємств нафтогазового сектору

- відділ моніторингу ризикових операцій.

1.6. Департамент ВА є організаційно та функціонально незалежним, що забезпечується через:

1.6.1. Затвердження Міністром положення про Департамент ВА та Відділи, в яких визначаються права та обов'язки працівників Департаменту ВА, а також піврічних планів проведення внутрішніх аудитів;

1.6.2. Інформування Міністра про стан виконання піврічних планів проведення внутрішніх аудитів, інших завдань, наявність обмежень в проведенні внутрішнього аудиту, ресурсах;

1.6.3. Недопущення виконання працівниками Департаменту ВА повноважень, не пов’язаних із здійсненням функцій з внутрішнього аудиту, та інших не визначених у цьому Положенні.

1.7. Департамент ВА в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля України, з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з питань проведення внутрішнього аудиту.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛУ

 

2.1. Основним завданням Департаменту ВА є:

2.1.1. Здійснення моніторингу ризикових сфер діяльності структурних підрозділів Міненерговугілля України та підприємств, установ, об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі – підприємства), з визначенням ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у структурі Міненерговугілля України.

2.1.2. Оцінка стану функціонування системи управління ризиками у Міністерстві та на підприємствах.

2.1.3. Проведення внутрішніх аудитів на об’єктах внутрішнього аудиту.

2.1.4. Надання Міністру об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо функціонування системи управління ризиками у Міністерстві та на підприємствах, пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю та управління державними коштами та майном.

2.2. Департамент ВА відповідно до основних завдань:
2.2.1. Проводить оцінку визначених об’єктів внутрішнього аудиту щодо:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, з урахуванням ризикових сфер в діяльності Міненерговугілля України та підприємствах, що належать до сфери його управління, і господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності, бюджетних програмах;

ефективності планування бюджетних програм, результатів у ході їх виконання на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм та іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів, звітах про виконання паспортів бюджетних програм;

якості надання адміністративних послуг та інших функцій, завдань, визначених актами законодавства;

стану збереження активів та інформації;

стану управління державними коштами та майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у структурі Міненерговугілля України, на підприємствах.

2.2.2. Визначає ризикові сфери діяльності об'єктів внутрішнього аудиту.

2.2.3. Проводить за дорученням Міністра розгляд та аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

2.2.4. Взаємодіє із Держаудитслужбою щодо погодження піврічних планів проведення внутрішнього аудиту, складених на підставі визначених ризикових сфер діяльності Міненерговугілля України, на підприємствах; забезпечує своєчасне внесення змін до піврічних планів та їх погодження з Держаудитслужбою у встановленому законодавством порядку.

2.2.5. Планує та здійснює діяльність з внутрішнього аудиту на підставі погоджених з Держаудитслужбою піврічних планів, складених на основі попередньо визначених розпорядчими документами ризикових сфер діяльності підприємств.

2.2.6. Планує, організовує та проводить планові внутрішні аудити відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту, а за рішенням Міністра – позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації.

2.2.7. Письмово повідомляє Міністра для прийняття ним відповідного рішення про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

2.2.8. Подає Міністру аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

2.2.9. Звітує про результати діяльності Департаменту ВА відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів.

2.2.10. Створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення.

2.2.11. У разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню працівниками Департаменту ВА їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових (службових) або інших осіб Міненерговугілля України, письмово повідомляють про це Міністра для дослідження обставин та здійснення заходів відповідно до законодавства та Держаудитслужбу.

2.2.12. У разі надходження звернень від Держаудитслужби подає протягом 10 робочих днів інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються його проведення.

2.2.13. Розглядає, в межах повноважень, запити, звернення громадян та посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організації з питань проведення внутрішнього аудиту.

2.2.14. Готує інформацію для засобів масової інформації в межах повноважень Департаменту ВА.

2.2.15. В межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля України;

2.2.16. Здійснює координацію та методичне забезпечення проведення внутрішнього аудиту, а також контроль за станом цієї роботи;

2.2.17. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля України;

2.2.18. Виконує інші функції відповідно до його повноважень.

 

IІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРОЗДІЛУ

 

3.1. Департамент ВА відповідно до визначених основних завдань має право:

3.1.1. Проводити планові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, передбаченими Стандартами та з урахуванням визначених ризикових сфер у діяльності Міненерговугілля України, на підприємствах.

3.1.2. Проводити за рішенням Міністра позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, передбаченими Стандартами.

3.1.3. Проводити повторні внутрішні аудити (планові, позапланові) за рішенням Міністра у разі, якщо на дії працівників Департаменту ВА надіслано скаргу та за результатами розгляду якої встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за результатами внутрішнього аудиту, дійсному стану справ та/або порушення працівником Департаменту ВА законодавства, в тому числі Стандартів, що вплинуло на об'єктивність висновків.

3.1.4. Розробляти проекти планів проведення внутрішніх аудитів та подавати їх на погодження до Держаудитслужби.

3.1.5. Подавати пропозиції Міністру щодо включення тем внутрішнього аудиту до піврічних планів проведення внутрішніх аудитів за визначеними ризиковими сферами в діяльності Міненерговугілля України, та на підприємствах, після консультацій, проведених з керівництвом, які безпосередньо відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються внутрішнім аудитом.

3.1.6. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Міненерговугілля України, підприємств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали з питань внутрішнього аудиту.

3.1.7. Готувати запити на одержання від структурних підрозділів Міненерговугілля України, суб’єктів господарювання галузі, в повному обсязі інформації, документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Департамент ВА завдань.

3.1.8. Надавати за письмовим рішенням Міністра іншим структурним підрозділам Міненерговугілля України матеріали внутрішніх аудитів, а службову інформацію та документи центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим органам державної влади, правоохоронним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства.

3.1.9. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Міненерговугілля України, підприємств (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та ініціювати залучення експертів (за згодою) для проведення внутрішніх аудитів.

3.1.10. На отримання повного та безперешкодного доступу до документів та використання інформації загального користування, а в окремих випадках і службового користування, яка є в розпорядженні Міненерговугілля України, що необхідна для виконання завдань, покладених на Департамент ВА, а також інформаційні бази, засоби зв'язку і комунікації, інші технічні та інформаційні засоби.

3.1.11. Проводити анкетування, опитування, інтерв’ювання працівників Міненерговугілля України за їх згодою.

3.1.12. Вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії та нарад питань, що належать до компетенції Департаменту ВА.

3.1.13. За дорученням Міністра представляти інтереси Департаменту ВА у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ПІДРОЗДІЛОМ

4.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром в установленому законодавством порядку.

На посаду директора Департаменту ВА призначається особа з досвідом роботи відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою), але з урахуванням вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (має економічну або юридичну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи на керівних посадах на державній службі за фахом не менш як п'ять років).

Директор Департаменту ВА підпорядковується і звітує безпосередньо Міністру, за рішенням Міністра може входити до складу колегії Міненерговугілля України (інших дорадчих органів) та брати участь у її роботі.

4.1.1. Директор Департаменту ВА в межах повноважень, здійснює організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції по забезпеченню виконання основних завдань та функцій, покладених на Департамент ВА, зокрема:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту ВА, планує та організовує його роботу;

подає на затвердження Міністру положення про Департамент ВА, Відділи та посадові інструкції працівників Департаменту ВА;

розподіляє обов’язки та відповідальність між працівниками Департаменту ВА, а також здійснює контроль за виконанням ними службових обов'язків;

письмово повідомляє Міністра про виконання завдань та функцій внутрішнього аудиту;

подає на розгляд та затвердження Міністру погоджений з  Держаудитслужбою піврічний план проведення внутрішніх аудитів та зміни до планів;

у разі обмеження Департамента ВА у ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних) письмово інформує про це Міністра із зазначенням наслідків таких обмежень та поданням відповідних пропозицій щодо вирішення зазначеного питання;

забезпечує планування, організацію та проведення на належному рівні планових та позапланових внутрішніх аудитів у тому числі безпосередньо їх очолює;

забезпечує взаємодію із  Держаудитслужбою з питань, що належать до повноважень Департаменту ВА щодо погодження піврічних планів проведення внутрішніх аудитів на підставі визначених ризикових сфер діяльності Міненерговугілля України, підприємств, та своєчасного внесення змін до планів, їх погодження з  Держаудитслужбою у встановленому законодавством порядку;

забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення;

за письмовим рішенням Міністра надає копії аудиторських звітів та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів керівникам структурних підрозділів Міненерговугілля України, підприємствам та посадовим особам, які безпосередньо відповідають за функції, процеси та операції, що охоплювались внутрішнім аудитом;

письмово повідомляє Міністра про недотримання вимог законодавства при проведенні внутрішніх аудитів структурними підрозділами Міненерговугілля України, підприємствами;

письмово повідомляє керівників структурних підрозділів Міненерговугілля України, підприємств про результати проведених внутрішніх аудитів, у тому числі щодо належного управління бюджетними коштами, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності

фінансової і бюджетної звітності, досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, стану фінансово-господарської діяльності, запобігання порушенням законодавства та забезпечення інтересів держави в процесі управління об'єктами державної власності, корпоративними правами держави, обґрунтованості планування надходжень і витрат;

забезпечує підготовку та своєчасне подання звітів про результати діяльності Департаменту ВА Міністру та Держаудитслужбою відповідно до Порядку № 1001, Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту;

забезпечує організацію здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій;

відстежує стан виконання рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів;

повідомляє Міністра про результати впровадження аудиторських рекомендацій;

повідомляє Міністра для прийняття ним відповідного рішення про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту;

забезпечує здійснення заходів щодо усунення виявлених Держаудитслужбою порушень і недоліків, встановлених за результатами зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту;

складає та подає на затвердження Міністру річну програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, а також здійснює контроль за її виконанням;

здійснює внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту шляхом аналізу діяльності та періодичного аналізу діяльності з внутрішнього аудиту, інформує Міністра про її результати;

письмово інформує Міністра про виникнення обставин, які перешкоджають проведенню керівником або працівниками Департаменту ВА їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових (службових) або інших осіб, для дослідження таких обставин та здійснення заходів відповідно до законодавства та  Держаудитслужбою;

розробляє порядок та організовує роботу з формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі, у разі звільнення керівника Департаменту ВА з урахуванням вимог законодавства, який затверджується внутрішнім розпорядчим документом Міненерговугілля України;

у разі звільнення передає справи внутрішнього аудиту за актом іншій посадовій особі Департаменту ВА або комісії, призначеній Міністром;

готує та подає Міністру пропозиції з обґрунтованими розрахунками потреби в ресурсах для забезпечення виконання Департаментом ВА планів проведення внутрішніх аудитів під час розроблення бюджетних запитів, проектів кошторисів, фінансових планів і штатних розписів;

здійснює добір кадрів з урахуванням вимог законодавства щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, а також високими діловими та моральними якостями;

визначає необхідні обсяги часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженість працівників Департаменту ВА для проведення внутрішніх аудитів;

організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників Департаменту ВА шляхом розробки та затвердження Плану; вивчення відповідних нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, міжнародного досвіду в цій сфері, нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання галузі, а також участі у навчаннях, семінарах, що організовуються  Держаудитслужбою;

забезпечує підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для подання Міністру та направлення Держаудитслужбою протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення від них;

організовує, забезпечує та контролює виконання працівниками Департаменту ВА законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністра, а також дотримання Стандартів та Кодексу етики;

забезпечує дотримання працівниками Департаменту ВА вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та правил внутрішнього службового розпорядку. Вживає заходів щодо запобігання  виникненню потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності підлеглих осіб, а уразі виникнення конфлікту інтересів, вживає заходів до його усунення у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

         у разі порушення норм законодавства працівниками Департаменту ВА або недотримання ними вимог Кодексу етики ініціювати їх притягнення до відповідальності згідно з вимогами законодавства;

забезпечує відповідно до функціональних обов’язків виконання завдань  щодо планування, розподілу та використання державних коштів підприємствами, передбачених на виконання державних замовлень та завдань, що становлять державну таємницю. Працює з відомостями про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву. У ході роботи працює з відомостями за сукупністю показників в цілому щодо центрального органу виконавчої влади (Ст. 2.1.6 ЗВДТ. Ступінь секретності «Таємно»).

 

4.2. Керівник Підрозділу:

дотримується основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Кодексом етики, а також вимагає їх дотримання від підлеглих працівників;

принципово реагує на факти неналежної поведінки підлеглих працівників, у тому числі за повідомленнями посадових осіб Міненерговугілля України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, правоохоронних органів, органів

 

місцевого самоврядування, підприємств, на яких проводяться внутрішні аудити;

не розголошує інформацію, яка стала йому відома під час виконання покладених на Департамент ВА завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

запобігає виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих працівників та вживає заходів у разі його виникнення.

4.3. Керівник Департаменту ВА має право:

на повний та безперешкодний доступ до підприємств, а також до документів, інформації, баз даних, грошових і матеріальних ресурсів, які стосуються проведення внутрішніх аудитів, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

проводити анкетування, опитування, інтерв'ювання та брати письмові пояснення від посадових осіб, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту;

ініціювати перед Міністром питання щодо залучення до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів  Міненерговугілля України, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та експертів (за згодою) для проведення внутрішніх аудитів;

визначати цілі, обсяг, методи  аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

проводити та очолювати планові внутрішні аудити, а за рішенням Міністра – позапланові внутрішні аудити;

визначати необхідні обсяги часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженість працівників Департаменту ВА для проведення внутрішніх аудитів;

подавати Міністру пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників Департаменту ВА, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законодавством;

вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії та нарад питань, що належать до компетенції Департаменту ВА;

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Міненерговугілля України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали з питань проведення внутрішнього аудиту;

забезпечувати підготовку запитів на одержання від структурних підрозділів Міненерговугілля України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, правоохоронних органів,

 

 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформації, документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених    на Департамент ВА завдань;

забезпечувати надання іншим структурним підрозділам Міненерговугілля України, а за дорученням Міністра – центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим органам державної влади, правоохоронним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям службової інформації та документів відповідно до законодавства;

за дорученням Міністра представляти інтереси Департаменту ВА у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля України, з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, правоохоронними органам, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

виконувати в межах наданих повноважень інші доручення Міністра, доповідати йому про результати їх виконання.

4.4. Керівник Департаменту ВА несе відповідальність за:

 виконання покладених на Департамент ВА завдань і функцій передбачених цим Положенням та відповідно до вимог чинного законодавства;

 організацію роботи з документами Департаменту ВА згідно з вимогами законодавства та відповідно до Інструкції з діловодства у центральному апараті Міністерства, затвердженої наказом Міненерговугілля від 09.08.2012 №603 (із змінами), Номенклатури справ та Порядку формування справ за матеріалами завершених внутрішніх аудитів.

 

V. Інші положення

 

5.1. У разі відсутності директора Департаменту ВА, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту.

5.2. За невиконання або неналежне виконання функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями, працівники Департаменту несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

 

 

Директор Департаменту

внутрішнього аудиту                                                         

 

Н.В.Дубенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуш погодження

до положення про Департамент внутрішнього аудиту

 

 

Підготовлено:

Департамент внутрішнього аудиту

 

 

_____________________________(Н.В. Дубенко)

 

 

Управління по роботі з персоналом

 

 

______________________________(І.В. Ковальова)

 

 

Департамент правового забезпечення

 

____________________________(О.В. Асіпцова)

 

 

 

Сектор з питань запобігання та виявлення

корупції

 

 

______________________________(Р.А. Гекалюк)

 

 

Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи

 

 

_____________________________ (В.В. Малахов)

 

Виконавець:

Головний спеціаліст Департаменту внутрішнього аудиту

______________________________(Мойсеєнко М.В.)

                                                             20-37

 

 

 

 

Інформація
Видавники
Типи
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси