ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

_________________І.Насалик

 

“_____”_____________2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО Департамент

вугільно-промислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Департамент вугільно-промислового комплексу (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міністерство).

1.2. Департамент підпорядковується безпосередньо заступнику Міністра енергетики та  вугільної промисловості (далі – заступник Міністра).

1.3.  У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і дорученнями Міністра, Положенням про Міністерство, іншими нормативно-правовими актами,  цим Положенням.

1.4. Положення про Департамент затверджується Міністром енергетики та вугільної промисловості, а посадові інструкції спеціалістів Департаменту затверджуються заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

1.5. До складу Департаменту входять:

Відділ технічної політики та галузевої науки;

Відділ з питань будівництва, проектно-технічного супроводу та перспективного розвитку;

Відділ координації очисних робіт та якості видобутого вугілля;

Відділ реалізації програм реструктуризації та проектно-технічного супроводу ліквідації підприємств;

Відділ енергомеханічного забезпечення та торфодобувних підприємств.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ

 

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері вугледобувного та торф’яного виробництва, сприяння створенню нових більш продуктивних технологій для забезпечення ефективної і сталої роботи вугледобувних та торф’яних підприємств.

2.2. Розроблення довгострокових прогнозів і програм перспективного розвитку вугільної та торф’яної промисловості, формування галузевих програм, координація і планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за всіма напрямами діяльності Міністерства, орієнтованими на реалізацію пріоритетів розвитку науково-технічного прогресу у вугільній промисловості і підвищення ефективності її функціонування, впровадження розробок нової техніки та технологій у виробництво.

2.3. Координація роботи вугледобувних підприємств галузі із організації видобутку вугілля, підготовки та введення в експлуатацію очисного фронту, систематичний розгляд стану діючого очисного фронту і ефективності його використання, виконання реконструкції, технічного переоснащення  діючих та будівництва нових шахт.

 

2.4. Організація ефективної, безаварійної та безпечної експлуатації стаціонарних установок, тепло- та електротехнічного устаткування, їх технічного обслуговування та ремонту на підвідомчих підприємствах галузі.

2.5. Координація діяльності енергомеханiчних служб вугледобувних підприємств та ремонтних заводів.

2.6. Координація роботи державних вугледобувних, торфовидобувних підприємств, самостійних шахт і торфобрикетних заводів з організації видобутку вугілля та випуску вугільної продукції з якісними показниками згідно з нормами якості.

2.7. Організація науково-технічної, інформаційної пропаганди досягнень і передового досвіду. 

2.8. Розробка проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з розвитком галузі.

2.9. Сприяння здійсненню єдиної державної політики у вугільній та торф’яній галузі з питань реструктуризації та ліквідації підприємств.

2.10. Координація роботи державних підприємств, які відповідають за виконання робіт і заходів, пов’язаних з ліквідацією гірничих підприємств (за рішенням Кабінету Міністрів України).

2.11. Сприяння проведенню єдиної технічної політики, з урахуванням особливостей виконання ліквідаційних робіт, щодо розроблення проектно-кошторисної документації та нормативів з цих питань.

2.12. Здійснення координації щодо дотримання державними підприємствами прийнятих проектами ліквідації технічних рішень та виконання робіт і заходів за програмою, пов’язаною з реструктуризацією вугільної промисловості.

2.13. Впровадження державної політики у сфері функціонування торфовидобувних підприємств.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

 

 1. Забезпечує єдину технічну політику в галузі вугледобувного та торф’яного виробництва, що заснована на підвищенні ефективності впровадження сучасної техніки, найбільш повної експлуатації виробничих потужностей шахт, впровадження заходів щодо раціонального та комплексного використання надр, реконструкції, технічного переоснащення  та будівництва вугледобувних підприємств.
 2. Організовує розроблення підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі – підприємства) у вугледобувній та торф’яній галузі, проектів планів перспективного розвитку виробництва вугілля  та торфу на майбутній період. 
 3. Організовує розробку і здійснює періодичний контроль за ходом виконання вугледобувними та торфовидобувними підприємствами планів (програм) розвитку гірничих робіт, координує роботу вугледобувних підприємств із планування гірничих робіт, вибору оптимальних схем підготовки і систем розробки, впровадження заходів щодо раціонального та комплексного використання надр, виконання робіт з будівництва нових шахт,  своєчасного введення у технологічні схеми діючих вугледобувних підприємств об'єктів виробничого призначення.
 4. Виконує оперативний контроль за видобутком вугілля підприємствами та самостійними шахтами галузі.
 5. Координує організацію робіт із видобутку вугілля та торфу. У  разі необхідності надає консультації з питань підвищення ефективності виробництва.
 6. Систематично розглядає стан діючого очисного фронту, його використання і ефективність.
 7. Координує розробку проектів програм технічного переоснащення вугільних шахт та торф’яних підприємств в частині реконструкції, модернізації та заміни стаціонарного обладнання, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
 8. Розглядає та узгоджує технічні умови на нові зразки стаціонарного та електротехнічного устаткування.
 9. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, у межах компетенції Департаменту, аналізує випадки простою машин і механізмів, забезпечує контроль за впровадженням заходів щодо їх недопущення в майбутньому.
 10. Здійснює контроль за безперебійним забезпеченням підприємств галузі всіма видами енергії, дотриманням норм питомих витрат електроенергії та палива на виробку теплової енергії, виконанням заходів із енергозбереження.
 11. Контролює розробку та здійснення заходів з підготовки шахт до роботи в осінньо-зимовий період та  в період весняної повені.
 12. Бере участь у розгляді стандартів, норм і планових завдань із зольності, сірки, вологи видобутого і відвантаженого вугілля, розробці заходів із покращення якості вугільної та торф’яної продукції.
 13. Проводить оперативний облік і аналіз роботи підприємств з видобутку та переробки торфу та вносить пропозиції з поліпшення роботи підприємств з видобутку та переробки торфу.
 14. Координує виконання заходів щодо охорони будівель і споруд на земній поверхні в зонах негативного впливу гірничих виробок. Бере участь у розробленні і контролі виконання програм із забезпечення надійної й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж вугільних підприємств.
 15. Організовує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у вугільній галузі, координує  роботу  галузевих  науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних інститутів.
 16. Здійснює аналіз впливу досягнень науково-технічного прогресу на підвищення ефективності роботи галузі.
 17. Розглядає і погоджує технічні завдання на створення нових технологій, видів машин, обладнання і приладів, організації їх випробувань.
 18. Бере участь у розробленні проектів законодавчих та  нормативно-правових актів, пов’язаних з функціонуванням та розвитком вугільної та торф’яної галузі.
 19. Бере участь у запровадженні заходів з удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств вугільної та торф’яної  галузі на зовнішньому ринку, підготовки пропозицій щодо напрямів співробітництва з іншими країнами у вугільній та торф’яній галузі за напрямками, що належать до його компетенції.
 20. Готує пропозиції щодо затвердження переліку шахт, які підлягають  ліквідації.
 21. Погоджує технічне завдання на розроблення ТЕО щодо недоцільності подальшої роботи шахт, а також завдання на розроблення проектів ліквідації підприємства.
 22. Проводить єдину технічну політику у будівництві, удосконалення технології будівельного виробництва та проектно-кошторисної справи.
 23. Організує  виконання будівельної програми галузі, забезпечення ефективного використання капітальних вкладень, своєчасне введення в експлуатацію виробничих потужностей.
 24. Формує перелік об’єктів, будівництво яких виконується за рахунок коштів держбюджету.
 25. Розглядає з метою затвердження завдання на проектування, проектно-кошторисну документацію та титульні списки на будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету.
 26. Надає методичну допомогу з розроблення та виконання підприємствами заходів з технічного переоснащення шахт, їх модернізації, реконструкції, підготовки нових горизонтів та будівництва технологічних комплексів.
 27. Бере участь у формуванні щорічного бюджетного паспорта з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягів необхідних коштів з питань фінансування будівництва, технічного переоснащення вугледобувних та торфовидобувних підприємств, науково-дослідних робіт.
 28. Розробляє пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки вугледобувних та торфовидобувних підприємств.
 29. Надає пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, консервації вугледобувних підприємств, шахтобудівельних організацій, торфовидобувних підприємств, служб замовника, наукових та проектних інститутів і організацій.
 30. Здійснює аналіз господарської діяльності підприємств відповідного галузевого спрямування, виконання керівниками підвідомчих підприємств виробничих показників, рішень Міненерговугілля в частині виконання програми розвитку гірничих робіт та за результатами такої роботи, у разі невиконання керівниками підвідомчих підприємств покладених на них обов’язків, надає пропозиції керівництву Міністерства стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності таких керівників підприємств або відповідності їх зайнятим посадам.
 31. Надає пропозиції керівництву Міністерства пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади або звільнення з посад керівників підприємств вугільно-промислового та торфовидобувного комплексів, що належать до сфери управління Міненерговугілля.
 32. Проводить семінари, наради з вугледобувними підприємствами, шахтобудівельними організаціями, науковими та проектними інститутами вугільної галузі з питань, які належать до компетенції Департаменту.
 33. Готує довідки, аналітичні матеріали для розгляду на засіданнях колегій та нарадах у керівництва Міністерства.
 34. Координує роботу з удосконалення нормативної бази щодо розроблення проектно-кошторисної документації та визначення вартості ліквідаційних робіт.
 35. Розглядає проектно-кошторисну документацію з ліквідації гірничих підприємств та відповідні до неї матеріали (експертні висновки, обґрунтування), на підставі яких готує пропозиції щодо її затвердження.
 36. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам вугільної промисловості з питань реструктуризації на підставі чинних нормативно-правових актів, якими регулюється процес ліквідації гірничих підприємств
 37. Надає інформацію та роз'яснення  щодо  здійснення  державної політики у сфері функціонування та розвитку вугільної та торф’яної промисловості стосовно питань, що належать до компетенції Департаменту.
 38. Здійснює в межах компетенції координацію роботи підприємств, установ організацій та об’єднань вугільної та торф’яної  галузі, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств в вугільній та торф’яній  галузі, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління  корпоративними правами держави.
 39. У межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.

 

ІV. ПРАВА

 

Департамент має право:

 

 1. Представляти Міністерство за дорученням керівництва Міненерговугілля України в державних органах виконавчої влади, громадських та інших організаціях, а також на підприємствах з питань, що належать до його компетенції.
 2. Одержувати від структурних підрозділів Міненерговугілля, а також підприємств ПЕК необхідні дані для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту.
 3. Брати участь у нарадах та інших заходах, які проводяться в Міністерстві і підприємствах, скликати наради з питань, які належать до його компетенції за погодженням з керівництвом Міністерства.
 4. Надавати пропозиції щодо укладання, розірвання контрактів з керівниками підприємств вугільно-промислового та торфовидобувного комплексів, що належать до сфери управління Міненерговугілля.
 5. Вимагати в установленому порядку звіти керівників підприємств про роботу з питань, що належать до його компетенції.
 6. В межах своїх повноважень на підставі та на виконання законодавства України готувати накази, організовувати і контролювати їх виконання.
 7. Організовувати роботу із забезпечення підприємств нормативно-правовими актами з питань, які належать до його компетенції.
 8. Вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо удосконалення роботи Департаменту, інших структурних підрозділів апарату Міністерства, покращення взаємодії з ними.
 9. За дорученням керівництва Міненерговугілля представляти Міністерство в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 10. Здійснювати підготовку, в межах своїх повноважень, проектів організаційно-розпорядчих документів Міненерговугілля.
 11. За дорученням керівництва Міністерства здійснювати перевірку та контроль підприємств з питань, що належать до його компетенції.
 12. Залучати (за погодженням з керівництвом Міністерства) працівників центрального апарату Міністерства, спеціалістів підприємств для підготовки документів, інших матеріалів, пов’язаних з вирішенням завдань, покладених на Департамент.
 13. Вживати інших необхідних заходів, що відповідають Конституції та законам України, постановам Верховної Ради України, указам                       і розпорядженням Президента України, декретам, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, нормативним актам Міненерговугілля, а також цьому Положенню для виконання покладених на Департамент завдань.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу». Директор Депаратемнту здійснює керівництво його діяльністю згідно із законодавством України. Директор має двох заступників,  які очолюють  Відділ координації очисних робіт та якості видобутого вугілля  та Відділ з питань будівництва, проектно-технічного супроводу та перспективного розвитку.

5.2. На посаду директора  Департаменту призначається особа з вищою гірничою освітою, яка вільно володіє державною мовою, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. На період тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту.

5.4. Директор Департаменту:

 • розподіляє обов’язки між працівниками Департаменту, очолює та контролює їх роботу;
 • забезпечує виконання покладених на Департамент завдань щодо розробки і реалізації виробничих програм Міністерства;
 • бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • готує проекти рішень за напрямами діяльності Департаменту у межах наданих Департаменту повноважень;
 • регулює роботу Департаменту щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Міністерства з питань, що стосуються діяльності Департаменту;
 • аналізує стан і тенденції розвитку за напрямами, які знаходяться в межах компетенції Департаменту, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;
 • організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямами діяльності Департаменту, а також готує проекти відповідних рішень;
 • вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Департаменту;
 • подає пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;
 • забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів;
 • організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та правил внутрішнього службового розпорядку. Вживає заходів щодо  запобігання виникненню потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності підлеглих осіб, а у разі виникнення конфлікту інтересів, вживає заходів до його усунення у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

-забезпечує оцінку корупційних ризиків у діяльності Департаменту, виявляє причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

-невідкладно інформує Міністра та Сектор з питань запобігання корупції про випадки виявлення корупційних порушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією вчинених працівниками Департаменту;

 • відповідно до функціональних обов’язків організовує виконання доручень з питань вугільної промисловості, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики з питань мобілізаційної підготовки та цивільної оборони вугільної галузі. Опрацьовує відомості розвідувальної інформації стосовно питань експорту – імпорту вугілля, яка здобувається СЗР України. У ході роботи використовує відомості за окремими показниками в цілому щодо центрального органу виконавчої влади за статтями 1.12.5, 2.1.4, ЗВДТ за ступенем секретності «Таємно».
 • забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Депараменту.

5.5. Директор Департаменту має право:

 • одержувати від структурних підрозділів Міненерговугілля, а також підприємств ПЕК необхідні дані для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • брати участь у нарадах та інших заходах, які проводяться в Міністерстві і підприємствах, скликати наради з питань, які належать до його компетенції за погодженням з керівництвом Міністерства;
 • представляти Міністерство за його дорученням в органах виконавчої влади, громадських та інших організаціях, а також на підприємствах з питань, які входять до його компетенції за погодженням з керівництвом Міністерства;
 • надавати пропозиції щодо укладання, розірвання контрактів з керівниками підприємств вугільно-промислового та торфовидобувного комплексів, що належать до сфери управління Міненерговугілля;
 • вимагати в установленому порядку звіти керівників підприємств про роботу з питань, що належать до його компетенції;
 • у межах своїх повноважень на підставі та на виконання законодавства України готувати накази, організовувати і контролювати їх виконання;
 • організовувати роботу із забезпечення підприємств нормативно-правовими актами з питань, які належать до його компетенції;
 • вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо удосконалення роботи Департаменту, інших структурних підрозділів апарату Міністерства, покращення взаємодії з ними;
 • за дорученням керівництва Міненерговугілля представляти Міністерство в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • здійснювати підготовку, в межах своїх повноважень, проектів організаційно-розпорядчих документів Міненерговугілля;
 • за дорученням керівництва Міністерства здійснювати перевірку та контроль підприємств з питань, що належать до його компетенції;
 • залучати (за погодженням з керівництвом Міністерства) працівників центрального апарату Міністерства, спеціалістів підприємств для підготовки документів, інших матеріалів, пов’язаних з вирішенням завдань, покладених на Департамент;
 • вживати інших необхідних заходів, що відповідають Конституції та законам України, постановам Верховної Ради України, указам і розпорядженням Президента України, декретам, постановам                              і розпорядженням Кабінету Міністрів України, нормативним актам Міненерговугілля, а також цьому Положенню для виконання покладених     на Департамент завдань.

5.6. Директор Департаменту повинен знати:

 • Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, що стосуються компетенції Департаменту з питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань, що перебувають у сфері компетенції Департаменту;
 • порядок підготовки та внесення на розгляд проектів нормативно-правових актів;
 • сучасні методи управління персоналом;
 • правила ділового етикету;
 • основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
 • ділову мову;
 • володіти державною мовою.

 

VI.    Департамент НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

 

6.1.   Неякісне і несвоєчасне виконання:

- завдань, визначених цим Положенням;

- доручень керівництва Міністерства;

- звітів, інформації, довідок, наказів тощо.

6.2. Невідповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, рішень колегії та інших документів, які Департамент готує або погоджує.

6.3.    Невиконання або неналежне виконання функціональних обов’язків, передбачених законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Правилами етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65, цим Положенням, положенням про відповідні відділи та посадовими інструкціями, посадові особи та працівники Департаменту несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.4. Покладання на Департамент обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

6.5. Відповідальність працівників Департаменту визначається посадовими інструкціями.

 

 

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

7.1. Департамент у своїй роботі взаємодіє з керівництвом Міністерства та працівниками інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, структурними підрозділами апарату Міністерства на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, поставлених перед Міністерством.

7.2.   У випадках виконання спільних з іншими структурними підрозділами доручень керівництва Міністерства, Департамент здійснює свою роботу з підрозділами-співвиконавцями шляхом координування і узгодження дій, планів і строків подачі матеріалів для подальшого узагальнення.

7.3.     У випадках розроблення законодавчих та нормативно-правових актів, а також інших документів Департамент забезпечує чіткість та координованість роботи з іншими підрозділами.

 

 

 

Директор Департаменту

вугільно-промислового комплексу                                         О.Владиченко

Інформація
Видавники
Типи
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси