Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України

 

______________ І.С. Насалик

 

«____» грудня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2016

 

1. Загальні положення

 

1.1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) є самостійним структурним підрозділом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міністерство або Міненерговугілля), що діє на підставі цього Положення, яке складене відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706.

1.2. Сектор підпорядковується безпосередньо Міністру енергетики та вугільної промисловості України.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

1.4. Завідувач Сектору підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

1.5. Положення про Сектор затверджується Міністром енергетики та вугільної промисловості України.

1.6. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

1.7. До складу Сектору входить: завідувач Сектору та три головних спеціалісти.

 

2. Завдання Сектору

 

2.1. Основними завданнями Сектору є:

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

розроблення засад загальної політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми у апараті Міненерговугілля та на державних підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави
(далі – підприємств Міненерговугілля);

здійснює оцінку корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

здійснює заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків;

здійснює інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.

 

3. Функції Сектору

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

3.2. Надає іншим структурним підрозділам апарату та підприємствам Міненерговугілля роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3.3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб та працівників Міненерговугілля, які виконують функції з обслуговування (далі – працівники), вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

3.4. Повідомляє у письмовій формі Міністра, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами чи працівниками Міненерговугілля;

3.5. Веде облік посадових осіб та працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

3.6. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3.7. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності посадових осіб, працівників Міненерговугілля та працівників підприємств Міненерговугілля, до вчинення корупційних правопорушень;

3.8. Повідомляє у письмовій формі Міністру та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами та працівниками Міненерговугілля;

3.9. Забезпечує розроблення та виконання Антикорупційної програми Міненерговугілля;

3.10. Опрацьовує проекти антикорупційних програм підприємств Міненерговугілля, що подаються на погодження;

3.11. Розглядає на предмет корупційних ризиків надані на погодження в Міненерговугілля правочини, угоди (договори, контракти), тощо;

3.12. Відповідно до частини другої стаття 49 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечує перевірку фактів подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Міненерговугілля, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку;

3.13. Здійснює моніторинг дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель у апараті та підприємствах Міненерговугілля в частині корупційних ризиків;

3.14. Забезпечує взаємодію Міненерговугілля з Національним антикорупційним бюро України, Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною поліцією України, Службою безпеки України з питань запобігання та виявлення корупції;

3.15. Здійснює моніторинг стану врегулювання конфлікту інтересів на підприємствах Міненерговугілля, готує проекти рішень Міністра щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у керівників підприємств Міненерговугілля;

3.16. Здійснює моніторинг стану виконання антикорупційних програм підприємств Міненерговугілля, аналіз господарських операцій підприємств Міненерговугілля на можливі корупційні ризики.

 

4. Права Сектору

 

Сектор має право:

4.1. Отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших структурних підрозділів апарату Міністерства та підприємств Міненерговугілля інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію, якій надано гриф обмеження доступу «Для службового користування» або таку, що містить державну таємницю;

4.2. Отримувати від посадових осіб, працівників Міненерговугілля та підприємств Міненерговугілля, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

4.3. Надсилати запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань;

4.4. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів Міністерства, нарадах, що проводяться в Міністерстві, у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції Сектору;

4.5. Здійснювати підготовку проектів наказів і доручень Міністра з питань, що належать до компетенції Сектору;

4.6. За дорученням керівництва Міністерства в межах повноважень визначених законодавством, розглядати листи підприємств, установ та організацій, звернення та запити громадян;

4.7. Розглядати повідомлення, що надходять до Міненерговугілля відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції».

 

5. Працівники Сектору

 

5.1. Працівники Сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Міністерстві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

5.2. Працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Міністерства, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

5.3. Працівники Сектору залучатися до проведення:

експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

внутрішнього аудиту, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

6. Завдання, обов’язки та повноваження завідувача Сектору

 

6.1. Сектор очолює завідувач (керівник), який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку визначеному Законом України «Про державну службу».

6.2. На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою юридичною освітою, досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою.

6.3. Відповідно до покладених на Сектор завдань його керівник:

6.3.1. Організовує роботу Сектору;

6.3.2. Здійснює керівництво Сектором та несе відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, що передбачені цим Положенням у межах, визначених Законом України «Про державну службу»;

6.3.3. Розподіляє обов'язки між працівниками Сектору;

6.3.4. Забезпечує виконання покладених на Сектор завдань щодо участі у забезпеченні реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії корупції;

6.3.5. Бере участь в аналізі проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції Сектору та бере участь у розробленні нормативно-правових актів з питань, що входять до компетенції Сектору;

6.3.6. Регулює роботу з ефективної взаємодії Сектору з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, підприємствами Міненерговугілля, у сфері запобігання та виявлення корупції, при вирішенні питань, що належать до діяльності Сектору;

6.3.7. Аналізує стан та тенденції розвитку у сфері запобігання та виявлення корупції, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

6.3.8. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи Сектору;

6.3.9. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Сектору звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань напрямку діяльності, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень;

6.3.10. Забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку, а також вживає передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності підлеглих осіб.

5.4.7. Забезпечує оцінку корупційних ризиків у діяльності Сектору, виявляє причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

5.4.8. Невідкладно інформує Міністра про випадки виявлення корупційних порушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією вчинених працівниками Сектору;

6.3.11. За наявності віз виконавців візує проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань;

6.3.12. Погоджує призначення та звільнення керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (осіб відповідальних за реалізацію антикорупційних програм) підприємств Міненерговугілля. У випадках передбачених установчими документами підприємств Міненерговугілля погоджує застосування дисциплінарних стягнень до уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми) підприємств Міненерговугілля.

6.3.13. Вносить державному секретарю Міністерства (особі, що виконує його обов’язки) пропозиції щодо визначення потреб Сектору у фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні.

6.4. Керівник Сектору може входити до складу колегії Міністерства та до складу тендерного комітету, конкурсних комісій з відбору претендентів на заміщення вакантних посад державних службовців, комісій з питань відчуження та списання державного майна, інших створюваних у Міністерстві контрольних та дорадчих органів.

6.5. Завідувач Сектору має право:

6.5.1. За дорученням Міністра представляти Сектор в інших органах виконавчої влади з питань у сфері запобігання, протидії та виявлення корупції;

6.5.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, установ та організацій, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань у сфері запобігання, протидії та виявлення корупції;

6.5.3. Отримувати у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств Міненерговугілля, матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на Сектор;

6.5.4. Брати участь в організації та проведенні інструктивних нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Сектору;

6.5.5. Вносити на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору та державної служби в цілому.

6.5.6 На час відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору. Покладання обов’язків завідувача Сектору на головного спеціаліста Сектора, відбувається шляхом видання наказу Міненерговугілля про покладання обов’язків.

 

7. Відповідальність

 

7.1. Завідувач Сектору несе встановлену законодавством відповідальність перед керівництвом Міністерства за якісне та своєчасне виконання завдань та функцій Сектору визначену цим положенням.

7.2. Завідувач Сектору, в межах визначених законодавством, несе відповідальність за трудову та виконавську дисципліну працівників Сектору, виконання ними своїх посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

 

Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції                                              Р. Гекалюк

Інформація
Видавники
Типи
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси