Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства

Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт, Журнал від 25.02.2013 № 132

Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства

Реєстрація: Мін'юст України від 14.03.2013 № 412/22944

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0412-13

Текст документа від 21.05.2017:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2013  № 132


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 412/22944

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 169-р від 10.03.2017 }

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 24 від 20.01.2017 }

Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства

Відповідно до статті 188 Земельного кодексу України, Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", підпункту 7.44 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003 року № 312 "Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року за № 1223/8544;

пункт 3 наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 квітня 2009 року № 205 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 № 312", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за № 460/16476.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції
сільського господарства України
О.А. Проскуряков


С.М. ТимченкоМ.Ю. Бродський


М.О. ВашешніковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.02.2013  № 132


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 412/22944

ПОРЯДОК
планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства

I. Загальні положення

1.1. Державний нагляд (контроль) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства здійснюється Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами (далі - інспекційні органи) відповідно до статей 15 - 2 та 188 Земельного кодексу України, статей 5, 6, 9, 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", статей 18 - 1 та 19 Закону України "Про охорону земель", пунктів 4, 5 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, пунктів 4, 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру планування та здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, які використовуються ними у процесі ведення господарської діяльності, визначає організаційні заходи, які необхідно здійснити перед початком проведення перевірок, загальні вимоги до їх здійснення, а також вимоги до оформлення матеріалів за результатами проведених перевірок.

1.3. Інспекційні органи здійснюють планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю).

1.4. Планові та позапланові заходи здійснюються шляхом проведення перевірок, обстежень земельних ділянок.

1.5. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких пов’язана з використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, в частині дотримання ними вимог земельного законодавства, встановленого законодавством порядку використання та охорони земель, а також на інспекційні органи в частині дотримання ними визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та цим Порядком процедур здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

1.6. Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з використанням земель усіх категорій та форм власності, зобов’язані безперешкодно допускати державних інспекторів сільського господарства (далі - державні інспектори) для обстеження земельних ділянок, що перебувають у їх власності чи користуванні, надавати для ознайомлення і перевірки документи, які засвідчують це право, а також інші матеріали та інформацію, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель.

II. Здійснення планових заходів

2.1. Планові заходи проводяться відповідно до річних або квартальних планів робіт, які затверджуються наказом відповідного інспекційного органу до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.2. Річні та квартальні плани робіт складаються з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів.

2.3. Строк здійснення планового заходу визначається відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів. Продовження строку проведення планового заходу не допускається.

2.4. Інспекційний орган зобов’язаний не пізніше десяти днів до дня здійснення планового заходу надіслати суб’єкту господарювання письмове повідомлення про проведення планового заходу.

2.5. Повідомлення про проведення планового заходу повинно містити:

дату початку та дату закінчення планового заходу;

найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється плановий захід;

найменування інспекційного органу, який буде проводити плановий захід, його місцезнаходження та телефон.

2.6. Повідомлення про проведення планового заходу надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто під розписку керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання.

III. Здійснення позапланових заходів

3.1. Позаплановим заходом є захід державного нагляду (контролю), який не передбачений планом роботи інспекційного органу.

3.2. Підставами для здійснення позапланового заходу є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до інспекційного органу про проведення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірка виконання суб’єктами господарювання приписів чи інших розпорядчих документів інспекційного органу щодо усунення порушень вимог земельного законодавства, виданих за результатами раніше проведених планових та позапланових заходів;

отримання заяв, скарг чи звернень фізичних та юридичних осіб, у яких міститься інформація про порушення суб’єктом господарювання вимог земельного законодавства (із обов’язковим зазначенням суті порушення). Позаплановий захід у таких випадках проводиться за наявності згоди Державної інспекції сільського господарства України на його проведення;

неподання у встановлений термін суб’єктами господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

3.3. Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення планової/позапланової перевірки, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

3.4. У разі якщо під час проведення позапланового заходу державні інспектори виявили інші порушення земельного законодавства, які не були зазначені у направленні на проведення планової/позапланової перевірки, про це складається окремий акт у довільній формі, який направляється інспекційним органом до Державної інспекції сільського господарства України для отримання згоди на проведення позапланового заходу.

3.5. Строк здійснення позапланового заходу відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

3.6. Перед здійсненням позапланового заходу інспекційний орган інформує у разі можливості суб’єкта господарювання про його проведення. Повідомлення про проведення позапланового заходу направляється з використанням засобів факсимільного зв’язку або про його проведення повідомляється телефоном. У разі неможливості своєчасного повідомлення суб’єкта господарювання про проведення позапланового заходу (через обмежені строки на його проведення, відсутність телефонного та факсимільного зв’язку, інформації про номери телефонів та місцезнаходження/місце проживання) захід проводиться без попереднього повідомлення суб’єкта господарювання.

ІV. Розпорядчі документи, які оформляються для здійснення планових/позапланових перевірок

4.1. Для здійснення планового чи позапланового заходу інспекційний орган видає наказ, який підписує керівник інспекційного органу чи посадова особа, що виконує його обов’язки. Наказ має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися відповідний захід, та предмет перевірки.

4.2. На підставі наказу інспекційний орган оформляє направлення на проведення планової/позапланової перевірки, яке підписується керівником чи заступником керівника інспекційного органу та засвідчується печаткою інспекційного органу.

4.3. У направленні на проведення планової/позапланової перевірки зазначаються:

найменування інспекційного органу, який проводить відповідний захід, його місцезнаходження та телефон;

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, місцезнаходження чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні заходу, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку проведення та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий, позаплановий);

вид заходу (перевірка, обстеження земельної ділянки);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу (перелік питань, які підлягають перевірці);

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

4.4. Направлення на проведення відповідного заходу є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

V. Вимоги до проведення планових/позапланових перевірок та оформлення розпорядчих документів за їх результатами

5.1. Державні інспектори, які беруть участь у здійсненні відповідних заходів, зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання чи уповноваженій ним особі або фізичній особі - підприємцю чи її представнику направлення на проведення планової/позапланової перевірки та службові посвідчення, що засвідчують їх особи, і надати їм копію направлення на проведення планової/позапланової перевірки, яка вручається вищезазначеним особам під підпис.

5.2. Державні інспектори не мають права здійснювати відповідні заходи без наявності направлення на проведення планової/позапланової перевірки та службових посвідчень. Суб’єкти господарювання, що перевіряються, мають право не допускати державних інспекторів до проведення відповідних заходів, якщо вони не пред’явили документи, визначені пунктом 5.1 цього розділу.

5.3. За результатами здійснення планових та позапланових заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, які використовуються ними у процесі ведення господарської діяльності, державні інспектори складають акт перевірки згідно з уніфікованою формою акта перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства (додаток до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 липня 2012 року № 424 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 року за № 1289/21601) (далі - акт перевірки).

5.4. У разі якщо суб’єкт господарювання відмовляється допустити державних інспекторів до проведення відповідного заходу, який здійснюється в установленому законодавством порядку, державні інспектори складають акт про відмову у проведенні планової/позапланової перевірки, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку, а також вживають заходів, передбачених чинним законодавством, для притягнення суб’єктів господарювання (керівників юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців) до передбаченої законодавством відповідальності.

Інформація про недопущення суб’єктом господарювання державних інспекторів до здійснення відповідного заходу направляється інспекційним органом разом із копією акта про відмову у проведенні планової/позапланової перевірки до відповідного органу прокуратури, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки для вжиття визначених чинним законодавством заходів реагування.

5.5. Перед початком проведення відповідного заходу державний інспектор чи керівник робочої групи (у разі проведення спільних перевірок з іншими контролюючими органами) вносить запис до відповідного журналу, у якому суб’єктом господарювання, що перевіряється, фіксуються перевірки контролюючих органів (за його наявності). Планові та позапланові заходи здійснюються у робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.6. Планові та позапланові заходи з питань перевірки стану дотримання суб’єктом господарювання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, які використовуються ним у процесі ведення господарської діяльності, проводяться за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання у присутності керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи чи у присутності фізичної особи - підприємця або його представника.

Якщо суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (представник) відмовляється бути присутнім при проведенні відповідного заходу, про це робиться відповідна відмітка в акті перевірки. У такому випадку захід здійснюється державними інспекторами без присутності суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи (представника).

5.7. Планові та позапланові заходи щодо перевірки стану фактичного використання та охорони земель проводяться в обов’язковому порядку на території земельних ділянок, що використовуються суб’єктами господарювання. При проведенні заходу можуть бути присутні особи, права чи законні інтереси яких порушені внаслідок неправомірної діяльності суб’єкта господарювання, а також особи, безпосередньо причетні до порушення вимог земельного законодавства.

5.8. У разі виявлення порушення вимог земельного законодавства державні інспектори:

з’ясовують обставини та суть вчиненого порушення земельного законодавства, установлюють особу, яка його вчинила, чи особу, внаслідок бездіяльності якої порушено вимоги земельного законодавства;

установлюють, чи є в діях осіб, які вчинили правопорушення, чи осіб, внаслідок бездіяльності яких порушено вимоги земельного законодавства, ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення;

встановлюють шляхом обстеження земельних ділянок, чи завдана суб’єктом господарювання або третіми особами шкода земельним ресурсам унаслідок здійснення ними господарської чи іншої діяльності.

5.9. Обстеження земельних ділянок, які використовуються суб’єктами господарювання, що перевіряються, здійснюються інспекційними органами під час проведення планових та позапланових заходів у разі, якщо це пов’язано із необхідністю:

визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок без спеціального дозволу;

перевірки умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у відповідному проекті землеустрою, стану проведення рекультивації порушених земель;

визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель;

підготовки матеріалів з питань:

визначення розміру збитків, завданих суб’єктам господарювання (власникам та користувачам земельних ділянок) внаслідок вилучення (викупу) та тимчасового зайняття земельних ділянок, що перебувають у їх власності чи користуванні, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведення їх у непридатний для використання стан та неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок;

прийняття в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель.

5.10. Державні інспектори, а також суб’єкти господарювання, що перевіряються, мають право фіксувати процес проведення відповідного заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому здійсненню заходу.

5.11. Державні інспектори під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана державним інспектором під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом. Інспекційний орган забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

VI. Оформлення матеріалів за результатами здійснення планових/позапланових перевірок

6.1. У разі необхідності в акті перевірки наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки з прив’язкою до місцевості та зазначенням суміжних землекористувачів). На плані-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття, нецільове використання земельної ділянки тощо).

6.2. Акт перевірки складається у двох примірниках і підписується не пізніше останнього дня проведення перевірки державними інспекторами, які проводять відповідний захід, керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи фізичною особою - підприємцем або її представником.

Перший примірник акта залишається в інспекційному органі, який проводить перевірку, другий - вручається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі чи фізичній особі - підприємцю або її представнику. При врученні акта перевірки у примірнику акта, який залишається в інспекційному органі, робиться відмітка про дату вручення акта та ставиться підпис особи, яка його отримує.

Якщо державні інспектори беруть участь у проведенні спільної перевірки разом з іншими контролюючими органами, вони складають в межах наданих повноважень окремий акт перевірки та передають копію такого акта керівнику, що очолює робочу групу.

6.3. Якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа чи фізична особа - підприємець або її представник не погоджуються з актом перевірки, вони підписують акт із зауваженнями. Зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки і повинні надаватись суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки із зауваженнями.

6.4. У разі відмови суб’єкта господарювання від ознайомлення з актом перевірки, його підписання, надання пояснень, отримання копії акта перевірки державні інспектори, що здійснюють планову/позапланову перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис, засвідчуючи це своїми підписами.

Другий примірник акта перевірки направляється суб’єкту господарювання поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох робочих днів після закінчення здійснення відповідного заходу.

На примірнику акта перевірки, який залишається в інспекційному органі, робиться відмітка про дату його надсилання поштою із зазначенням прізвища та ініціалів особи, яка відправила акт перевірки суб’єкту господарювання.

6.5. Акти перевірок реєструються у журналі реєстрації актів перевірок дотримання вимог земельного законодавства, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

6.6. За результатами проведення обстеження земельних ділянок державні інспектори складають акт обстеження земельної ділянки, форма якого наведена у додатку 4 до цього Порядку.

Акти обстежень земельних ділянок реєструються у журналі реєстрації актів обстежень земельних ділянок, форма якого наведена у додатку 5 до цього Порядку.

6.7. Журнали реєстрації актів перевірок дотримання вимог земельного законодавства та реєстрації актів обстежень земельних ділянок повинні бути включені до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу. Сторінки журналів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані, на останній сторінці журналу проставляється відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

Заступник директора
Департаменту землеробства


Ю.Л. ЖарунДодаток 1
до Порядку планування та здійснення
контрольних заходів з питань перевірки
стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог
земельного законодавства

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки


Додаток 2
до Порядку планування та здійснення
контрольних заходів з питань перевірки
стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог
земельного законодавства

АКТ
про відмову у проведенні планової/позапланової перевірки


Додаток 3
до Порядку планування та здійснення
контрольних заходів з питань перевірки
стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог
земельного законодавства

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок дотримання вимог земельного законодавства ,

виданих _________________________________________________________________
(структурний підрозділ територіального органу Держсільгоспінспекції України, що здійснює перевірку)

Розпочато "___" ______________ 20 ___ року

Закінчено "___" ______________ 20___ року

Ліва сторінка журналу

Порядковий номер

Дата складання акта перевірки

Найменування суб’єкта господарювання чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, які перевірялись

Посада, прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора (інспекторів), який (які) склав (склали) акт перевірки

1

2

3

4

Права сторінка журналу

Стислий зміст виявлених порушень (якщо порушення виявлені)

Заходи, які вжиті за результатами перевірки (складено протокол, видано припис тощо)

Строк виконання припису (у разі видання)

Додаткові заходи, які вжиті для усунення порушення (повторні перевірки, приписи, клопотання, направлення матеріалів до органів прокуратури тощо)

5

6

7

8Додаток 4
до Порядку планування та здійснення
контрольних заходів з питань перевірки
стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог
земельного законодавства

АКТ
обстеження земельної ділянки


Додаток 5
до Порядку планування та здійснення
контрольних заходів з питань перевірки
стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог
земельного законодавства

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації актів обстежень земельних ділянок,

виданих _________________________________________________________________
(структурний підрозділ територіального органу Держсільгоспінспекції України)

Розпочато " ___ " ______________ 20 ___ року

Закінчено " ___ " ______________ 20 ___ року

Ліва сторінка журналу

Порядковий номер

Дата складання акта обстеження

Найменування суб’єкта господарювання чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця (власника або користувача земельною ділянкою)

Посада, прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора (інспекторів), який (які) склав (склали) акт обстеження

1

2

3

4

Права сторінка журналу

Заходи, які вжиті за результатами обстеження земельної ділянки (складено протокол, видано припис, розраховано розмір заподіяної шкоди, направлено клопотання, матеріали передано до органів прокуратури тощо)

Строк проведення повторної позапланової перевірки (за необхідності)

Додаткові заходи, які вжиті для усунення порушення (повторні перевірки, приписи, клопотання, направлення матеріалів до органів прокуратури тощо)

5

6

7

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси