Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 07.02.2013 № 73 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 № 48 від 08.02.2014 № 241 від 17.02.2017 № 564 від 20.06.2018 № 226 від 31.05.2019 № 385 від 09.07.2021} Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами). 3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності», затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І. Міністр Ю. Колобов ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Голова Державної служби статистики України М.Ю. Бродський О.Г. Осауленко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013 № 73 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» І. Загальні положення 1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. {Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством. 3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення: активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал; бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів; витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками); {Абзац п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями підприємства; {Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання; доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників); {Абзац восьмий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості; збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати; звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду; звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; {Абзац тринадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід; зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей); {Абзац шістнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства; консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці; {Абзац вісімнадцятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень; міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності; національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку; {Абзац двадцять перший пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів; необоротні активи - всі активи, що не є оборотними; облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності; {Абзац двадцять четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу; {Абзац двадцять п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг; основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу; прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності; принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності; розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності; рух грошових коштів (грошей) - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів; {Абзац тридцять третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом). сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками); суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства; фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства; фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства; {Абзац тридцять восьмий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. {Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. {Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 5. Порядок і строки подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності користувачам визначаються законодавством. {Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} ІІ. Склад та елементи фінансової звітності 1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (І квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати. {Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 2. Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті). {Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019} 3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту). 4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно визначена. 5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках. 6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства. {Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 7. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться. 8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. 9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту. {Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів (грошей) у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів (грошей) до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів. {Абзац другий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік. 11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. ІІІ. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її складання {Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації. {Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. 3. Фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою). Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. {Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств. 5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів. 6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства; безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності; історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей); {Абзац шостий пункту 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності 1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов'язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно. {Абзац другий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 385 від 09.07.2021} 2. У фінансовій звітності обов'язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку. 3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності. Згортання статей активів і зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. 4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає: 4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу). 4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства. 4.3. Назву підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), а також назву фактичної контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву. {Підпункт 4.3 пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду. 4.5. Дату затвердження фінансової звітності. 4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. {Підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 241 від 17.02.2017} 5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. 6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: 6.1. Принципів оцінки статей звітності. 6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності. 7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу). 8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про: 8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі: 8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій. 8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій. 8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку. 8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями: 8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу. 8.2.2. Номінальна вартість акції. 8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу. 8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу. 8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам. 8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють. 8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%. 8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум. 8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями. 8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені. 9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про: 9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками. 9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток. 9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі. 10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про: 10.1. Склад грошових коштів (грошей). {Підпункт 10.1 пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018} 10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків. 10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство. 11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про: 11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу. 11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима. 11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані. 11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов'язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей. Директор департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство ________________________________________ за ЄДРПОУ Територія ____________________________________________ за КАТОТТГ1 Організаційно-правова форма господарювання ____________ за КОПФГ Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД Середня кількість працівників2 _____________________________________ Адреса, телефон _________________________________________________ Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Основні засоби 1010 первісна вартість 1011 знос 1012 Інвестиційна нерухомість 1015 Довгострокові біологічні активи 1020 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 інші фінансові інвестиції 1035 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 II. Оборотні активи Запаси 1100 Поточні біологічні активи 1110 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 з бюджетом 1135 у тому числі з податку на прибуток 1136 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 Витрати майбутніх періодів 1170 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) Усього за розділом I 1495 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання 1500 Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов'язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 розрахунками з бюджетом 1620 у тому числі з податку на прибуток 1621 розрахунками зі страхування 1625 розрахунками з оплати праці 1630 Поточні забезпечення 1660 Доходи майбутніх періодів 1665 Інші поточні зобов'язання 1690 Усього за розділом IІІ 1695 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Баланс 1900 Керівник Головний бухгалтер __________ 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. 2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство ____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за __________________ 20__ р. Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 І. Фінансові результати Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( ) Валовий: прибуток 2090 збиток 2095 ( ) ( ) Інші операційні доходи 2120 Адміністративні витрати 2130 ( ) ( ) Витрати на збут 2150 ( ) ( ) Інші операційні витрати 2180 ( ) ( ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 збиток 2195 ( ) ( ) Дохід від участі в капіталі 2200 Інші фінансові доходи 2220 Інші доходи 2240 Фінансові витрати 2250 ( ) ( ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) Інші витрати 2270 ( ) ( ) Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 збиток 2295 ( ) ( ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 збиток 2355 ( ) ( ) II. Сукупний дохід Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 Накопичені курсові різниці 2410 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 Інший сукупний дохід 2445 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 III. Елементи операційних витрат Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Матеріальні затрати 2500 Витрати на оплату праці 2505 Відрахування на соціальні заходи 2510 Амортизація 2515 Інші операційні витрати 2520 Разом 2550 ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 2600 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 Дивіденди на одну просту акцію 2650 Керівник Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) Підприємство _____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 20___ р. Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 Повернення податків і зборів 3005 у тому числі податку на додану вартість 3006 Цільового фінансування 3010 Інші надходження 3095 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( ) Праці 3105 ( ) ( ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( ) Інші витрачання 3190 ( ) ( ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 необоротних активів 3205 Надходження від отриманих: відсотків 3215 дивідендів 3220 Надходження від деривативів 3225 Інші надходження 3250 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( ) ( ) необоротних активів 3260 ( ) ( ) Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) Інші платежі 3290 ( ) ( ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 Отримання позик 3305 Інші надходження 3340 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( ) ( ) Погашення позик 3350 Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) Інші платежі 3390 ( ) ( ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 Залишок коштів на початок року 3405 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Залишок коштів на кінець року 3415 Керівник Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) Підприємство ____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 20___ р. Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 Х Х збільшення (зменшення) забезпечень 3510 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 Сплачений податок на прибуток 3580 Х Х Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 Х Х необоротних активів 3205 Х Х Надходження від отриманих: відсотків 3215 Х Х дивідендів 3220 Х Х Надходження від деривативів 3225 Х Х Інші надходження 3250 Х Х Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 Х Х необоротних активів 3260 Х Х Виплати за деривативами 3270 Х Х Інші платежі 3290 Х Х Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 Х Х Отримання позик 3305 Х Х Інші надходження 3340 Х Х Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 Х Х Погашення позик 3350 Х Х Сплату дивідендів 3355 Х Х Інші платежі 3390 Х Х Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 Залишок коштів на початок року 3405 Х Х Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Залишок коштів на кінець року 3415 Керівник Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство ____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Звіт про власний капітал за _________________ 20___ р. Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 Коригування: Зміна облікової політики 4005 Виправлення помилок 4010 Інші зміни 4090 Скоригований залишок на початок року 4095 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Відрахування до резервного капіталу 4210 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 Погашення заборгованості з капіталу 4245 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 Вилучення частки в капіталі 4275 Інші зміни в капіталі 4290 Разом змін у капіталі 4295 Залишок на кінець року 4300 Керівник Головний бухгалтер {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014, № 385 від 09.07.2021} Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство ________________________________________ за ЄДРПОУ Територія ____________________________________________ за КАТОТТГ1 Організаційно-правова форма господарювання ____________ за КОПФГ Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД Середня кількість працівників2 _____________________________________ Адреса, телефон _________________________________________________ Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р. Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Основні засоби 1010 первісна вартість 1011 знос 1012 Інвестиційна нерухомість 1015 Довгострокові біологічні активи 1020 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 інші фінансові інвестиції 1035 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Відстрочені податкові активи 1045 Гудвіл при консолідації 1055 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 II. Оборотні активи Запаси 1100 Поточні біологічні активи 1110 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 з бюджетом 1135 у тому числі з податку на прибуток 1136 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 Витрати майбутніх періодів 1170 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) Неконтрольована частка 1490 Усього за розділом I 1495 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання 1500 Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов'язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 розрахунками з бюджетом 1620 у тому числі з податку на прибуток 1621 розрахунками зі страхування 1625 розрахунками з оплати праці 1630 Поточні забезпечення 1660 Доходи майбутніх періодів 1665 Інші поточні зобов'язання 1690 Усього за розділом IІІ 1695 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Баланс 1900 Керівник Головний бухгалтер __________ 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. 2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство ____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за __________________ 20__ р. Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008 І. Фінансові результати Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( ) Валовий: прибуток 2090 збиток 2095 ( ) ( ) Інші операційні доходи 2120 Адміністративні витрати 2130 ( ) ( ) Витрати на збут 2150 ( ) ( ) Інші операційні витрати 2180 ( ) ( ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 збиток 2195 ( ) ( ) Дохід від участі в капіталі 2200 Інші фінансові доходи 2220 Інші доходи 2240 Фінансові витрати 2250 ( ) ( ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) Інші витрати 2270 ( ) ( ) Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 збиток 2295 ( ) ( ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( ) ( ) Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 збиток 2355 ( ) ( ) II. Сукупний дохід Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 Накопичені курсові різниці 2410 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 Інший сукупний дохід 2445 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії 2470 неконтрольованій частці 2475 Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії 2480 неконтрольованій частці 2485 III. Елементи операційних витрат Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Матеріальні затрати 2500 Витрати на оплату праці 2505 Відрахування на соціальні заходи 2510 Амортизація 2515 Інші операційні витрати 2520 Разом 2550 ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 2600 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 Дивіденди на одну просту акцію 2650 Керівник Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) Підприємство _____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за __________________ 20__ р. Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 Повернення податків і зборів 3005 у тому числі податку на додану вартість 3006 Цільового фінансування 3010 Інші надходження 3095 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( ) Праці 3105 ( ) ( ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( ) Інші витрачання 3190 ( ) ( ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 необоротних активів 3205 Надходження від отриманих: відсотків 3215 дивідендів 3220 Надходження від деривативів 3225 Інші надходження 3250 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( ) ( ) необоротних активів 3260 ( ) ( ) Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) Інші платежі 3290 ( ) ( ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 Отримання позик 3305 Інші надходження 3340 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( ) ( ) Погашення позик 3350 Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) Інші платежі 3390 ( ) ( ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 Залишок коштів на початок року 3405 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Залишок коштів на кінець року 3415 Керівник Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) Підприємство _________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за __________________ 20__ р. Форма № 3-кн Код за ДКУД 1801010 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року видаток надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 Х Х збільшення (зменшення) забезпечень 3510 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 Сплачений податок на прибуток 3580 Х Х Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 Х Х необоротних активів 3205 Х Х Надходження від отриманих: відсотків 3215 Х Х дивідендів 3220 Х Х Надходження від деривативів 3225 Х Х Інші надходження 3250 Х Х Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 Х Х необоротних активів 3260 Х Х Виплати за деривативами 3270 Х Х Інші платежі 3290 Х Х Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 Х Х Отримання позик 3305 Х Х Інші надходження 3340 Х Х Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 Х Х Погашення позик 3350 Х Х Сплату дивідендів 3355 Х Х Інші платежі 3390 Х Х Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 Залишок коштів на початок року 3405 Х Х Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Залишок коштів на кінець року 3415 Керівник Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство ____________________________________________ (найменування) за ЄДРПОУ Консолідований звіт про власний капітал за _________________ 20___ р. Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011 Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом зареєстрований (пайовий) капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Залишок на початок року 4000 Коригування: Зміна облікової політики 4005 Виправлення помилок 4010 Інші зміни 4090 Скоригований залишок на початок року 4095 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Відрахування до резервного капіталу 4210 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 Погашення заборгованості з капіталу 4245 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 Вилучення частки в капіталі 4275 Інші зміни в капіталі 4290 Разом змін у капіталі 4295 Залишок на кінець року 4300 Керівник Головний бухгалтер {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014, № 385 від 09.07.2021} Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» ПЕРЕЛІК додаткових статей фінансової звітності Статті Код рядка 1 2 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 Знос інвестиційної нерухомості 1017 Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 Гудвіл 1050 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 Виробничі запаси 1101 Незавершене виробництво 1102 Готова продукція 1103 Товари 1104 Депозити перестрахування 1115 Векселі одержані 1120 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 Готівка 1166 Рахунки в банках 1167 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премій 1183 інших страхових резервах 1184 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 Емісійний дохід 1411 Накопичені курсові різниці 1412 Інші резерви 1435 Пенсійні зобов'язання 1505 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 Благодійна допомога 1526 Страхові резерви 1530 у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань 1531 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премій 1533 інші страхові резерви 1534 Інвестиційні контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Векселі видані 1605 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 Чисті зароблені страхові премії 2010 Премії підписані, валова сума 2011 Премії, передані у перестрахування 2012 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 Дохід від благодійної допомоги 2241 Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 Надходження від повернення авансів 3020 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 Надходження від операційної оренди 3040 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 Надходження від страхових премій 3050 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 Витрачання на оплату авансів 3135 Витрачання на оплату повернення авансів 3140 Витрачання на оплату цільових внесків 3145 Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 Надходження від погашення позик 3230 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 Витрачання на надання позик 3275 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 Витрачання на сплату відсотків 3360 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 Фінансові витрати 3540 Збільшення (зменшення) запасів 3551 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 3567 Сплачені відсотки 3585 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 Накопичені курсові різниці 4113 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 Інший сукупний дохід 4116 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси