Зміни до Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

Фонд державного майна; Наказ від 09.09.2015 № 1325

Зміни до Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

Реєстрація: Мін'юст України від 25.09.2015 № 1148/27593

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1148-15

Текст документа від 10.07.2018:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна
України
09.09.2015  № 1325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2015 р.
за № 1148/27593

{Зміни до Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 510 від 17.04.2018 }

ЗМІНИ
до Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Пункт 1.10 розділу І після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«індивідуальний код учасника - набір цифр, що автоматично присвоюється системою у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів та відображається в ході проведення аукціону;».

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий відповідно вважати абзацами третім - сьомим;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

«система електронних торгів - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів проведення аукціонів в електронній формі та обробку інформації про аукціони.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2.2 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим - чотирнадцятим такого змісту:

«форму проведення аукціону;

для аукціонів, що проводяться в електронній формі:

час початку торгів та закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій);

адресу веб-сайту організатора аукціону, зобов’язання організатора аукціону щодо забезпечення додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства з приватизації;

наявність договору з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності;

обов’язок організатора аукціону забезпечити організацію і проведення аукціону в цілодобовому режимі, безперешкодний допуск учасників до участі в аукціоні в електронній формі, рівні умови для всіх учасників аукціону в електронній формі, пошук і перегляд повної та достовірної інформації щодо проведення аукціону в електронній формі, захист даних, блокування несанкціонованих дій щодо отримання інформації про об’єкти, що виставляються на продаж, хід аукціону в електронній формі та його учасників;».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

2) розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.10. Державний орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону, у тому числі аукціону за методом зниження ціни, в електронній формі. Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі аукціону за методом зниження ціни, визначається Фондом державного майна України.».

3. Пункт 3.1 розділу ІІІ після слів «Продаж об’єктів на аукціоні» доповнити словами «(у тому числі в електронній формі)».

4. Перше речення пункту 4.1 розділу IV після слів «за методом зниження ціни» доповнити словами «(у тому числі в електронній формі)».

5. Пункт 10.3 розділу Х після слів «виключно на аукціонах» доповнити словами «(у тому числі в електронній формі)».

6. Пункт 11.1 розділу XI після слів «на аукціоні» доповнити словами «(у тому числі в електронній формі)».

Директор
Департаменту конкурентних
продажів об’єктів приватизаціїЯ. Берназюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна
України
09.09.2015  № 1325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2015 р.
за № 1148/27593

{Зміни до наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж» втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 675 від 22.05.2018 }

ЗМІНИ
до наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж»

1. У заголовку, тексті наказу слова «заяви про приватизацію» в усіх відмінках замінити словами «заяви на участь в аукціоні, конкурсі» у відповідних відмінках.

2. У Порядку:

1) у заголовку та тексті Порядку слова «заява про приватизацію» в усіх відмінках замінити словами «заява на участь в аукціоні, конкурсі» у відповідних відмінках;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2:

в абзаці п’ятому підпункту «а» слова та цифри «(з дня набрання чинності абзацу п’ятого підпункту 8 пункту 1 розділу І Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки»)» виключити;

у підпункті «б»:

в абзаці третьому слова «виписки або» виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці сьомому слова та цифри «(з дня набрання чинності абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1 розділу І Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки»)» виключити;

у підпункті «в»:

в абзаці другому слова «державної податкової служби» замінити словами «доходів і зборів»;

в абзаці третьому слова «виписки або» виключити;

абзац четвертий виключити;

пункт 2.6 після слова «подається» доповнити словами «у письмовій формі»;

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Заява на участь в аукціоні, конкурсі об’єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації, який здійснює приватизацію об’єкта, зазначеного в заяві, у письмовій формі.

При проведенні аукціону в електронній формі заява на участь в аукціоні та документи, що є додатками до заяви, подаються організатору аукціону в електронному вигляді. У заяві, що подається в електронній формі, обов’язково мають бути заповненні всі електронні поля. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу організатора аукціону оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.»;

абзац другий пункту 2.9 після слів «засвідчується печаткою юридичної особи» доповнити словами «(за наявності печатки)»;

пункт 2.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При проведенні аукціону в електронній формі на підставі отриманих у електронному вигляді заяви та документів, що є додатками до заяви, організатор аукціону за погодженням із замовником аукціону приймає рішення щодо реєстрації заявника в системі електронних торгів або відмови в реєстрації. Про відмову в реєстрації заяви на участь в аукціоні організатор аукціону повідомляє в електронній формі заявника до початку аукціону та письмово протягом трьох робочих днів з дня надходження в електронному вигляді заяви на участь в аукціоні та документів, що є додатками до заяви.»;

пункт 2.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При проведенні аукціону в електронній формі один примірник заяви зберігається в організатора аукціону.»;

3) пункт 3.2 розділу ІІІ Порядку доповнити новими абзацами такого змісту:

«При проведенні аукціону, у тому числі за методом зниження ціни, в електронній формі організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви на участь в аукціоні у разі:

ненадання або надання в неповному обсязі документів, передбачених формою заяви;

виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві, доданим документам;

надання заяви не за встановленою формою;

несплати у повному розмірі реєстраційного внеску та/або грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта приватизації;

учасник аукціону не може бути покупцем об’єкта малої приватизації з причин, зазначених у частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна.».

3. Додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

Директор
Департаменту конкурентних
продажів об’єктів приватизаціїЯ. Берназюк


Додаток 1
до Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації


Додаток 2
до Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
на участь в аукціоні, конкурсі

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси