Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

НКРЗІ; Рішення, Порядок, Перелік від 25.10.2012 № 540

Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

Реєстрація: Мін'юст України від 12.11.2012 № 1901/22213

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1901-12

Текст документа від 25.10.2012:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

25.10.2012  № 540


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2012 р.
за № 1901/22213

Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, що додається.

2. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. Голови
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

М.Ю. Бродський

В.П. ЦушкоО.Г. ЦуркінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
25.10.2012  № 540


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2012 р.
за № 1901/22213

ПОРЯДОК
регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування та встановлення тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку (далі - ККЕ) операторів телекомунікацій.

1.2. Цей Порядок поширюється на операторів телекомунікацій - власників (володільців) ККЕ, які надають її в користування і розташовані на території України.

1.3. Регулювання тарифів на надання в користування ККЕ здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, шляхом установлення граничних тарифів (далі - тарифи) на такі послуги:

розробка та видача технічних умов (далі - ТУ);

погодження робочого проекту;

технічний нагляд постачальником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ.

1.4. При прийнятті рішень щодо встановлення тарифів НКРЗІ враховує інформацію про діяльність операторів телекомунікацій - власників (володільців) ККЕ, які надають її в користування, а також іншу інформацію за результатами оприлюднення таких рішень та громадських слухань.

1.5. Оператори телекомунікацій, які надають у користування належну їм ККЕ, мають право знижувати розмір граничних тарифів, встановлених згідно з пунктом 1.3 цього розділу, не більш ніж на 40 відсотків, але не нижче собівартості відповідних послуг.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

економічно обґрунтовані витрати - витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, норм і нормативів трудових та матеріальних витрат, технологічних регламентів та врахуванням надання послуг нормованої якості;

одиниця тарифікації послуг надання місця в каналі, використання ККЕ та бронювання ККЕ - місце у стандартному каналі ККЕ довжиною 1 км, яке необхідне для прокладання кабелю визначеного діаметра;

планова собівартість послуг - прогнозована собівартість на перший плановий рік дії тарифів;

собівартість послуг - економічно обґрунтовані витрати, що пов’язані з наданням у користування ККЕ, а саме: виробнича собівартість та адміністративні витрати;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актах у сфері телекомунікацій.

ІІ. Формування тарифів на надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій

2.1. Формування тарифів на надання в користування ККЕ здійснюється на основі розрахунку тарифів, що проводиться, виходячи з планової собівартості послуг на надання в користування ККЕ.

2.2. Собівартість послуг із надання в користування ККЕ визначається із застосуванням нормативного методу на підставі державних та галузевих нормативів використання матеріальних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з обслуговування виробництва (далі - виробнича собівартість), нормативів витрат з управління підприємством (далі - адміністративні витрати) для кожної послуги окремо.

2.3. Витрати, встановлення яких із застосуванням нормативів неможливе, визначаються на підставі фактичних витрат операторів телекомунікацій - власників (володільців) ККЕ, які надають її в користування.

2.4. При визначенні планової собівартості послуг враховуються витрати за попередній період, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідний період, схвалені Кабінетом Міністрів України.

2.5. До складу собівартості послуг із надання в користування ККЕ включаються:

прямі матеріальні витрати, до складу яких входять витрати, пов’язані з використанням матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення виробничого процесу;

прямі витрати на оплату праці, в тому числі оплата праці за розцінками, тарифами та окладами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток, інші виплати з оплати праці персоналу, що безпосередньо задіяний у наданні в користування ККЕ;

витрати на експлуатацію машин та механізмів, які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат за прямою ознакою, а саме: основна та додаткова заробітна плата робітників, які зайняті керуванням, обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом і технічним обслуговуванням власних і орендованих будівельних машин та механізмів, вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонту, технічного контролю та технічного обслуговування власної та орендованої техніки, витрати на перебазування машин та механізмів з об’єкта на об’єкт, сума орендної плати (лізингового платежу) у разі оперативної оренди (оперативного лізингу) будівельних машин та механізмів, вартість послуг, наданих сторонніми спеціалізованими організаціями під час виконання робіт, амортизаційні відрахування від вартості будівельних машин та механізмів;

інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання в користування ККЕ, зокрема суми внесків на соціальні заходи від заробітної плати, віднесеної до прямих витрат, амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із виконанням робіт та наданням послуг;

загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням у користування ККЕ операторів телекомунікацій, до складу яких входять:

витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління виробництвом, працівників загальновиробничого забезпечення, внески на соціальні заходи, медичне страхування працівників апарату управління виробництвом; витрати на оплату службових відряджень персоналу, який обслуговує виробництво);

амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на вдосконалення технології й організації виробництва;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

інші загальновиробничі витрати.

До складу адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, а саме:

витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (у тому числі витрати на оплату праці та суми внесків на соціальні заходи й медичне страхування), які не враховані у складі загальновиробничих витрат;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних активів загальногосподарського використання, зокрема оперативна оренда, страхування майна, амортизація основних засобів загальногосподарського призначення, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона;

витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок та інші подібні витрати);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судах (судовий збір, витрати на інформаційно-технічне забезпечення);

податки, збори, що включаються до виробничої собівартості;

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

2.6. До складу економічно обгрунтованихобґрунтованих витрат не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрат від псування цінностей, у тому числі за рішенням суду;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

втрати від знецінення запасів;

витрати на утримання об’єктів соціально - культурного призначення;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, пов’язані із зменшенням власного капіталу.

2.7. Постачальники ККЕ у разі потреби забезпечують формування інформації про доходи та витрати на надання в користування ККЕ на основі даних первинних документів шляхом розподілу витрат за напрямами діяльності, а також даних, отриманих шляхом калькулювання безпосередньо на місцях проведення робіт.

2.8. При визначенні собівартості послуг прямі витрати відносяться на об’єкт калькулювання безпосередньо, а загальновиробничі та адміністративні витрати визначаються розрахунковим шляхом пропорційно прямим витратам.

ІІІ. Визначення собівартості послуг із надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій

3.1. Визначення собівартості послуг з розробки та видачі технічних умов здійснюється таким чином:

3.1.1. Собівартість послуги розраховується, виходячи з витрат на оплату праці, сум внесків на соціальні заходи та з врахуванням загальновиробничих та адміністративних витрат без урахування витрат постачальника ККЕ, пов’язаних із використанням транспортних засобів для виконання робіт із виїздом на місце, які відшкодовуються замовником додатково.

Розмір відшкодування встановлюється постачальником ККЕ на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із використанням транспортних засобів, які здійснюють доставку працівників до місця проведення робіт для виконання робіт із виїздом на місце при наданні послуги «Розробка та видача ТУ».

3.1.2. Перелік основних робіт, що виконуються постачальником ККЕ операторів телекомунікацій для надання послуги «Розробка та видача технічних умов» та включаються до розрахунку собівартості, наведено у додатку 1 до цього Порядку.

3.1.3. Одиницею калькулювання собівартості послуги вважається 1 людино-година.

3.2. Визначення собівартості послуг із погодження робочого проекту здійснюється таким чином:

3.2.1. Собівартість послуги розраховується, виходячи з витрат на оплату праці, сум внесків на соціальні заходи та з врахуванням загальновиробничих та адміністративних витрат.

3.2.2. Перелік основних робіт, що виконуються постачальником ККЕ операторів телекомунікацій для надання послуги «Погодження робочого проекту» та включаються до розрахунку собівартості, наведено у додатку 2 до цього Порядку.

3.2.3. Одиницею калькулювання собівартості послуги вважається 1 людино-година.

3.3. Визначення собівартості послуги з технічного нагляду постачальником ККЕ здійснюється таким чином:

3.3.1. Собівартість розраховується, виходячи з оплати праці фахівця необхідної кваліфікації, сум внесків на соціальні заходи та з врахуванням загальновиробничих та адміністративних витрат.

3.3.2. Перелік основних робіт, що виконуються постачальником ККЕ операторів телекомунікацій для надання послуги «Технічний нагляд постачальником ККЕ» та включаються до розрахунку собівартості, наведено у додатку 3 до цього Порядку.

3.3.3. Одиницею калькулювання собівартості послуги вважається 1 людино-година.

3.3.4. Собівартість послуги може визначатись за періодами доби з додержанням інтервалів: від 9.00 до 18.00; від 18.00 до 22.00; від 22.00 до 9.00 окремо для робочих, а також вихідних, святкових та неробочих днів.

3.4. Визначення собівартості послуг із бронювання місця в ККЕ, надання місця в каналі ККЕ, використання ККЕ здійснюється таким чином:

3.4.1. Собівартість послуг визначається з урахуванням виконання робіт, зазначених у переліку основних робіт, що виконуються постачальником ККЕ операторів телекомунікацій для надання послуги «Використання ККЕ» та включаються до розрахунку собівартості (додаток 4 до цього Порядку).

3.4.2. Одиницею калькулювання собівартості є стандартний канал ККЕ внутрішнім діаметром 100 мм та довжиною 1 км.

3.4.3. Під час визначення собівартості враховується необхідність утримання постачальником ККЕ технологічного резерву вільних каналів ККЕ, який встановлюється у розмірі 20% від кількості каналів.

3.4.4. Собівартість розраховується, виходячи з прямих витрат на виконання робіт з експлуатації ККЕ, до яких відносяться витрати на оплату праці, суми внесків на соціальні заходи, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на експлуатацію машин та механізмів, амортизація основних засобів, з врахуванням загальновиробничих та адміністративних витрат.

3.4.5. При визначенні собівартості враховується відновлювальна вартість основних засобів ККЕ, яка відповідає витратам на створення нового місця в каналі ККЕ шляхом її реконструкції (добудови) та/або будівництва нової за попередній фінансовий рік за умови їх повернення протягом 20 років.

IV. Розрахунок тарифів на надання в користування ККЕ

4.1. Тариф на надання послуги «Розробка та видача ТУ» (Т ту ) складається з планової собівартості цієї послуги (С ту ) з урахуванням отримання прибутку (П):

Т ту = С ту + П.

4.2. Тариф на надання послуги «Погодження робочого проекту» (Т пп ) складається з планової собівартості цієї послуги (С пп ) з урахуванням отримання прибутку (П):

Т пп = С пп + П.

4.3. Тариф на надання послуги «Технічний нагляд постачальником ККЕ» (Т нп ) складається з планової собівартості цієї послуги (Снп) з урахуванням отримання прибутку (П):

Т нп = С нп + П.

4.4. Тариф на послугу надання місця в каналі ККЕ (одноразова плата) визначається розрахунковим шляхом, виходячи з середньої вартості створення нового місця в каналі ККЕ за попередній фінансовий рік за умови її повернення за рахунок цього тарифу та амортизаційних відрахувань, закладених у розрахунок тарифу на надання послуги «Використання ККЕ», протягом 20 років.

4.5. Тариф на надання послуги «Використання ККЕ» (Т вкк ) складається з планової собівартості обслуговування одного канало-кілометра ККЕ за один місяць (С кан-км/міс ) з урахуванням коефіцієнта завантаженості каналу ККЕ (К з ) та з урахуванням отримання прибутку (П):

Т вкк = С кан-км/міс х К з + П.

Коефіцієнт завантаженості каналу ККЕ (К з ) визначається за формулою

К з = S каб / S кан ,

де

S каб

-

площа перетину кабелю, що прокладається в каналі ККЕ, мм - 2 ;


S кан

-

корисна площа перетину каналу ККЕ, мм - 2 .

Площа перетину кабелю (S каб ), що прокладається в каналі ККЕ, визначається за формулою

S каб = π х D каб - 2 /4,

де

π =3,14;D каб

-

діаметр поперечного перетину кабелю, мм.

Корисна площа перетину каналу ККЕ (S кан ) визначається з урахуванням норми завантаженості каналу ККЕ, яка встановлюється відомчими будівельними нормами та станом на 01 жовтня 2012 року дорівнює 0,75 діаметра каналу, за формулою

S кан = π х D кан - 2 /4,

де

π = 3,14;D кан

-

внутрішній діаметр каналу ККЕ, мм.

4.6. Плановий прибуток спрямовується для здійснення капітальних інвестицій, повернення вартості капіталу та досягнення інших цілей відповідно до законодавства.

4.7. Під час затвердження тарифів на послуги «Надання місця в каналі ККЕ» та «Використання ККЕ» може встановлюватись коефіцієнт зменшення для установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розмір якого визначається НКРЗІ. Тарифи, установлені для таких установ та організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про їх повне фінансування за рахунок бюджетних коштів.

4.8. При встановленні тарифів на послугу «Використання ККЕ» застосовуються коефіцієнти залежно від типу населеного пункту до встановленого тарифу для міста Києва, а саме:

місто Київ - 1,0;

обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн - 0,9;

обласні центри з кількістю мешканців до 1 млн - 0,8;

місто Севастополь та інші населенні пункти Автономної Республіки Крим - 0,8;

інші міста та селища міського типу - 0,75.

4.9. Тариф на послугу «Бронювання місця в ККЕ» встановлюється на рівні відповідного тарифу на надання послуги «Використання ККЕ».

V. Зміна тарифів на надання в користування ККЕ

5.1. Підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.

5.2. Перегляд чинних тарифів проводиться на підставі розрахунку НКРЗІ або за ініціативою операторів - власників (володільців) ККЕ, які надають її в користування.

5.3. Для перегляду чинних тарифів оператор телекомунікацій подає до НКРЗІ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:

економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність);

розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;

порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів.

5.4. За результатами розгляду отриманих пропозицій НКРЗІ приймає рішення щодо затвердження змін до тарифів на надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій.

5.5. За умови невідповідності наданих матеріалів вимогам пунктів 5.1, 5.3 цього розділу, наявності обґрунтованих зауважень до виконаних розрахунків, а також недостатнього економічного обґрунтування необхідності зміни тарифів НКРЗІ може відмовити в затвердженні змін до тарифів або повернути пропозиції на доопрацювання оператору телекомунікацій - власнику (володільцю) ККЕ.

Директор Департаменту
економічного аналізу


А. БарабінДодаток 1
до Порядку регулювання тарифів
на надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку
операторів телекомунікацій

ПЕРЕЛІК
основних робіт, що виконуються постачальником кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій для надання послуги «Розробка та видача технічних умов» та включаються до розрахунку собівартості

1. Вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в кабельній каналізації електрозв’язку та визначення ділянок, де необхідно проводити реконструкцію кабельної каналізації електрозв’язку.

2. Внесення даних про резервування (бронювання) вільного місця у систему обліку.

3. Розробка схеми (траси) прокладання кабелю.

4. Розробка, оформлення та видача технічних умов на прокладання кабелю (з урахуванням реконструкції або добудови кабельної каналізації електрозв’язку у разі відсутності вільної ємності).

5. Підготовка проектів відповідних договорів.


Додаток 2
до Порядку регулювання тарифів
на надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку
операторів телекомунікацій

ПЕРЕЛІК
основних робіт, що виконуються постачальником кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій для надання послуги «Погодження робочого проекту» та включаються до розрахунку собівартості

1. Перевірка траси прокладання кабелю.

2. Перевірка картограми прокладання кабелю на правильність зайняття каналу, в якому прокладатиметься кабель.

Визначення умов прокладання проектованого кабелю.


Додаток 3
до Порядку регулювання тарифів
на надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку
операторів телекомунікацій

ПЕРЕЛІК
основних робіт, що виконуються постачальником кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій для надання послуги «Технічний нагляд постачальником кабельної каналізації електрозв’язку» та включаються до розрахунку собівартості

1. Виїзд спеціалістів до місця проведення робіт.

2. Технічний нагляд за суб’єктами господарської діяльності, що виконують роботи з прокладання кабелю в каналі кабельної каналізації.

3. Технічний нагляд за суб’єктами господарської діяльності, що виконують в кабельній каналізації електрозв’язку планові та позапланові роботи з обслуговування прокладеного кабелю в каналі кабельної каналізації.

4. Технічний нагляд за суб’єктами господарської діяльності, що виконують реконструкцію, проведення ремонтних і відновлювальних робіт прокладеного кабелю.


Додаток 4
до Порядку регулювання тарифів
на надання в користування
кабельної каналізації електрозв’язку
операторів телекомунікацій

ПЕРЕЛІК
основних робіт, що виконуються постачальником кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій для надання послуги «Використання ККЕ» та включаються до розрахунку собівартості

1. Перевірка та оцінювання технічного стану оглядових пристроїв.

2. Ремонт металевих деталей колодязя зв’язку.

3. Перевірка та оцінювання технічного стану каналів кабельної каналізації електрозв’язку, перевірка прохідності каналу.

4. Ремонт люків та горловини колодязя зв’язку.

5. Укріплення люка колодязя зв’язку в місцях схилів та проїздів.

6. Очищення і фарбування внутрішніх кришок люків, замків, каналів та оглядових пристроїв.

7. Усунення пошкоджень кабельної каналізації електрозв’язку.

8. Гідроізоляція колодязів кабельної каналізації електрозв’язку.

9. Влаштування сигналізації колодязя зв’язку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси