Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 17.12.2015 № 3201 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2015 р. за № 1634/28079 {Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови Національного банку № 123 від 25.11.2021} Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1840 від 19.09.2019} Відповідно до пунктів 1, 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА: 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються. 2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації. 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М. Голова Комісії І. Пашко ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 17.12.2015 № 3201 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2015 р. за № 1634/28079 ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України {Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1840 від 19.09.2019} 2. Унести до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, такі зміни: 1) у розділі 2: в абзаці четвертому пункту цифру "9" замінити цифрами "10"; у пункті 2.2: підпункт 2.2.1 після абзацу десятого доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятими такого змісту: "Звітні дані про стан виконання зобов'язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки (додаток 9). Кредитні спілки подають звітні дані про стан виконання зобов'язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки в електронній або паперовій формі."; у другому реченні підпункті 2.2.3 цифру "9" замінити цифрами "10"; 2) у розділі 3: перше речення абзацу першого після слів "звітний період" доповнити словами "без врахування зменшення корисності фінансових активів"; абзац перший після першого речення доповнити трьома новими реченнями такого змісту: "Процентні доходи та витрати відображаються за номінальними ставками. Складові капіталу відображаються відповідно до Закону України "Про кредитні спілки". Усі договори, укладені кредитною спілкою, відображаються за початковим терміном погашення. Початковим терміном погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до внесення будь-яких змін та доповнень до нього."; в абзаці тринадцятому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 друге речення викласти в такій редакції: "При цьому операції щодо резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок на нараховані проценти за користування кредитами не відображаються в складі звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки та в складі звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки."; після пункту 3.7 доповнити розділ новим пунктом 3.8 такого змісту: "3.8. Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9). У графі 3 рядка 010 наводиться інформація про кількість договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, укладені кредитною спілкою з її членами за звітний період. У графі 3 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті, на яку укладено кредитною спілкою з її членами договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за звітний період. Дані графи 3 рядка 020 додатка 9 збігаються з даними графи 4 рядка 120 додатка 2 та графи 4 рядка 200 або 2000 додатка 8. У графі 4 рядка 010 наводиться інформація про кількість (усього) договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов'язання, у тому числі прострочені зобов'язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання. У графі 4 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов'язання, у тому числі зобов'язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання. Дані графи 4 рядка 020 збігаються з даними графи 6 рядка 120 додатка 2, графи 4 рядка 170 додатка 3 та графи 6 рядка 200 або 2000 додатка 8. У графі 5 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов'язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав на кінець звітного періоду. У графі 6 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) невиконаних вимог за зобов'язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду. Графа 6 рядків 010 та 020 є підсумком граф 7, 8 рядків 010, 020. У графі 7 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних до 30 календарних днів вимог за зобов'язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги). У графі 8 рядків 010, 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог за зобов'язаннями кредитної спілки за договорами залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги). У графі 8 рядка 030 наводиться інформація про питому вагу невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог щодо виконання зобов'язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (результат від ділення графи 8 на графу 6 рядка 020, у процентах).". У зв'язку з цим пункт 3.8 вважати відповідно пунктом 3.9; в абзаці першому пункту 3.9 цифру "9" замінити цифрами "10"; 3) доповнити Порядок новим додатком 9 такого змісту: " Додаток 9 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Інформація щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за ___________________ 20__ року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) ___________________________________________________ (назва кредитної спілки) Назва показника Код рядка Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки Зобов'язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки Зобов'язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав Невиконані вимоги щодо зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки У тому числі: до 30 календарних днів з дати отримання вимоги 30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги 1 2 3 4 5 6 7 8 Кількість договорів (одиниць) 010 Сума, грн 020 Питома вага в прострочених зобов'язаннях 030 Х Керівник кредитної спілки ___________________ (підпис) // ______________________ (П.І.Б.) Головний бухгалтер ___________________ (підпис) // ______________________ (П.І.Б.) ". У зв'язку з цим додаток 9 вважати додатком 10. Директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Л. Мендрул
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси