Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Національний банк; Постанова від 17.12.2015 № 892

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: v0892500-15

Текст документа від 01.11.2018:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.12.2015 N 892

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 103 ( v0103500-18 ) від 25.09.2018 }

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою впровадження касового обслуговування банків Центральним сховищем Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174 ( z0790-11 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цієї постанови до відома банків, відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 30 грудня 2015 року.

Голова В.О.Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 17.12.2015 N 892

ЗМІНИ до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні ( z0790-11 )

1. У розділі I:

у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з відділами (управлінням) грошового обігу в регіоні Департаменту грошового обігу [далі - відділи (управління) грошового обігу в регіоні], Центральним сховищем Національного банку України (далі - Центральне сховище), іншими банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань";

в абзаці шостому слова "у територіальному управлінні" замінити словами "у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Вимоги цієї Інструкції щодо оформлення касових документів та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та отримання банками готівки національної валюти у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, порядку видачі (приймання) банкнот у касетах поширюються на Операційний департамент, відділи (управління) грошового обігу в регіоні та Центральне сховище".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

назву глави викласти в такій редакції:

"1. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через відділи (управління) грошового обігу в регіоні та Центральне сховище";

у пункті 1.1 слова "Територіальні управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище";

у пункті 1.4:

у першому реченні абзацу першого слова "до територіальних управлінь" замінити словами "до відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища";

у другому реченні абзацу першого слова "Територіальне управління обумовлює", "до територіального управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище обумовлюють", "до відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища" відповідно;

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище розглядають заявки на підкріплення банків (філій, відділень) готівкою, здійснюють аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що перебувають в обігу, і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища, визначають остаточні обсяги підкріплень готівкою";

у пункті 1.6 слова "Територіальне управління здійснює", "до територіального управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище здійснюють", "до відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища" відповідно;

у пункті 1.7 слова "в територіальному управлінні" замінити словами "у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Банк (філія, відділення) отримує готівку через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси відділів (управління) грошового обігу в регіоні за видатковим касовим ордером на підставі довіреності на отримання готівки та інших цінностей (додаток 27), підписаної керівником, головним бухгалтером банку (філії), їх заступниками або уповноваженим керівником особами. Строк дії довіреності не повинен перевищувати 10 календарних днів. Банк визначає внутрішнім положенням порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на отримання готівки та інших цінностей з використанням журналу реєстрації довіреностей (додаток 26).

Інкасатори отримують у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі підкріплення готівкою через приміщення для приймання-передавання готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань перевезення валютних цінностей";

2) доповнити главу 4 після пункту 4.3 новим пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. Банк (філія, відділення) зобов'язаний під час приймання готівки від фізичних і юридичних осіб, а також перед обробленням банкнот автоматизованим способом візуально перевірити банкноти та вилучити ті, які мають пошкодження у вигляді загального або локального (плями) забруднення різного кольору (уключаючи те, що можна помітити а ультрафіолетових променях), як сумнівні, які передаються в установленому порядку до уповноважених підрозділів Національного банку для проведення досліджень".

У зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.18 уважати відповідно пунктами 4.5 - 4.19.

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок видачі (приймання) відділами (управлінням) грошового обігу в регіоні, Центральним сховищем банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах";

2) у главі 1:

у першому реченні пункту 1.1 слова "від територіального управління" замінити словами "від відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища";

у пункті 1.2:

в абзаці першому слова "Територіальні управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище";

в абзаці третьому слова "до територіального управління" замінити словами "до відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища";

в абзаці четвертому слова "Територіальне управління обліковує" замінити словами "Відділ (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище обліковують";

у пункті 1.9:

у першому реченні слова "Територіальні управління", "в територіальному управлінні" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище", "у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі" відповідно;

у другому реченні слова "територіальному управлінню" замінити словами "відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищу";

3) у главі 3:

у пункті 3.1 слова "в територіальних управліннях" замінити словами "у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

в абзаці першому пункту 3.2 слова "у територіальному управлінні" замінити словами "у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

в абзаці першому пункту 3.3 слова "територіального управління" замінити словами "відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища".

4. Доповнити Інструкцію новими додатками 26, 27 у редакції, що додається.

5. У тексті Інструкції слова "територіальне управління" у всіх відмінах та числах замінити словами "відділ (управління) грошового обігу в регіоні" у відповідних відмінках та числах.

Директор Департаменту грошового обігу В.П.Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України Я.В.Смолій

Додаток 26 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (пункт 1.8 глави 1 розділу II)

(титульна сторінка)

------------------------------------------------------------------

|________________________________________________________________|

| [найменування банку (філії)] |

| |

| ЖУРНАЛ |

| реєстрації довіреностей |

| |

| |

|Розпочато_________________ |

|Закінчено ________________ |

------------------------------------------------------------------

(розгорнута сторінка)

--------------------------------------------------------------------------------

|Номер |Дата |Строк |Посада, |Найменування |Номер і |Підпис |Відмітка про|

|довіре-|видачі|дії |прізвище,|банку/відділу|дата |особи, |використання|

|ності | |довіре-|ініціали |(управління) |заявки на|що |довіреності |

| | |ності |особи, |грошового |підкріп- |одержала|(номер і |

| | | |якій |обігу в |лення |довіре- |дата |

| | | |видано |регіоні |готівкою |ність |документа) |

| | | |довіре- | | | | |

| | | |ність | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

Додаток 27 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (пункт 1.8 глави 1 розділу II)

________________________________________________________

[банк-одержувач (відокремлений підрозділ) і його адреса]

______________________________________________________ [банк-платник (філія) і його адреса]

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ ______________________________

Довіреність дійсна до __________ 20____ р.

ДОВІРЕНІСТЬ на отримання готівки та інших цінностей

N _____ _____________ 20____ р. (дата видачі)

Видано ______________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________ Документ, що засвідчує особу, _______________________________ серія ________ N ______ від ___________ 20____ р. Виданий _____________________________________________________ (коли і ким виданий документ) На отримання від ____________________________________________ [найменування відділу (управління) грошового

______________________________________ обігу в регіоні, Центрального сховища] готівки та інших цінностей за __________________________________________________________ (номер і дата заявки)

(зворотний бік)

Перелік цінностей, які належить отримати:

------------------------------------------------------------------

|N з/п |Найменування цінностей |Кількість |Сума (прописом)|

|-------+------------------------+---------------+---------------|

| | | | |

|-------+------------------------+---------------+---------------|

| | | | |

|-------+------------------------+---------------+---------------|

| | | | |

|-------+------------------------+---------------+---------------|

| | | | |

|-------+------------------------+---------------+---------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Підпис ______________________________________________ засвідчую. (зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник банку (філії) __________ __________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ __________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

МП

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси