Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення від 01.10.2012 № 1060

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

Реєстрація: Мін'юст України від 05.10.2012 № 1695/22007

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1695-12

Текст документа від 13.02.2018:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 1060


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2012 р.
за № 1695/22007

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1061 від 01.09.2016
№ 1662 від 22.12.2017}

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту" та на виконання підпункту 48.1 пункту 48 розділу IV Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від13 квітня 2011 року № 494, з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про електронні освітні ресурси, що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Віце-президент
Національної академії педагогічних наук УкраїниА.М. ГуржійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
01.10.2012  № 1060


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2012 р.
за № 1695/22007

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні освітні ресурси

{У тексті Положення слова "навчально-виховний процес", "навчальний заклад" у всіх відмінках замінено відповідно словами "освітній процес", "заклад освіти" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1662 від 22.12.2017 }

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), їх види, порядок розроблення та впровадження.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", "Про авторське право і суміжні права", національних стандартів України ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення", ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості", державних освітніх стандартів з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність в сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.

1.3. Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації освітнього процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

1.4. ЕОР є складовою частиною освітнього процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

1.5. Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

ІІ. Основні види та функціональна класифікація ЕОР

2.1. До основних видів ЕОР належать:

електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

електронний аналог друкованого видання (pdf версія тощо) - електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

{Абзац четвертий пункту 2.1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1662 від 22.12.2017 }

електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу освітнього процесу;

інформаційна система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

депозитарій електронних ресурсів - інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

електронний словник - електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

електронна бібліотека цифрових об'єктів - набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію;

{Абзац тринадцятий пункту 2.1 розділу ІІ в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 1061 від 01.09.2016 , № 1662 від 22.12.2017 }

електронні методичні матеріали - електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

електронний освітній ігровий ресурс - різновид електронного освітнього ресурсу навчального призначення, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал та компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі;

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1662 від 22.12.2017 }

курс дистанційного навчання - інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

електронний лабораторний практикум - інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації.

2.2. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як:

навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

IІІ. Загальні вимоги до ЕОР та інструментальні засоби для розроблення ЕОР

3.1. ЕОР повинні відповідати таким вимогам:

відповідність програмі з навчального предмета, для вивчення якого розроблено ЕОР;

наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання ЕОР у професійній діяльності вчителя/викладача;

дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-технічних вимог до ЕОР;

відповідність міжнародним технічним стандартам (SCORM, Experience API тощо);

{Пункт 3.1 розділу IІІ доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1061 від 01.09.2016 }

дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав.

ЕОР не потребують обов’язкового дублювання у паперовому варіанті.

3.2. При розробленні ЕОР можуть бути використані довільні інструментальні програмно-технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і використання об’єктів авторського права і суміжних прав, які регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України.

ІV. Експертиза та поширення ЕОР

4.1. Використання ЕОР у освітньому процесі допускається після проведення науково-методичної експертизи та отримання відповідного документа згідно із Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319.

Для ЕОР, що створюються і використовуються у межах одного закладу освіти, достатньо пройти внутрішню експертизу цього закладу.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1061 від 01.09.2016 }

4.2. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, а також шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, які надають вільний (у технічному та правовому відношенні) доступ до ЕОР усім учасникам освітнього процесу, а також на інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єресько

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси