Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 серпня 2015 р. № 671 Київ Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 405 від 07.06.2017 № 958 від 15.09.2021} Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, що додається. 2. Установити, що: органи державного архітектурно-будівельного контролю є правонаступниками прав та обов'язків Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо здійснення повноважень відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та продовжують здійснювати повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю після початку здійснення відповідних повноважень та виконання відповідних функцій Державною інспекцією архітектури та містобудування; у разі, коли сільські, селищні, міські ради не утворили органи державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” до 18 березня 2020 р., повноваження таких органів здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 958 від 15.09.2021} 3. Державній інспекції архітектури та містобудування з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення зазначеною Інспекцією здійснення повноважень і функцій з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду забезпечити відповідно до абзацу п'ятого пункту 91 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” за зверненням відповідного органу місцевого самоврядування створення спеціальної комісії з передачі відповідної документації та вирішення питань, пов'язаних з утворенням та функціонуванням органу державного архітектурно-будівельного контролю. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 405 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 958 від 15.09.2021} Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про органи державного архітектурно-будівельного контролю {У тексті Примірного положення слова “державних стандартів” замінено словом “стандартів” згідно з Постановою КМ № 405 від 07.06.2017} {У тексті Примірного положення слово “Держархбудінспекція” в усіх відмінках замінено словом “ДІАМ” згідно з Постановою КМ № 958 від 15.09.2021} 1. Орган державного архітектурно-будівельного контролю утворюється як структурний підрозділ Київської та Севастопольської міськдержадміністрації та як виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (далі - орган держархбудконтролю). Орган держархбудконтролю з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підконтрольним ДІАМ. 2. Орган держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та ДІАМ, розпорядженнями голів Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 3. Основним завданням органу держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності. 4. Орган держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань: 1) надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію; {Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 405 від 07.06.2017} 2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків); {Підпункт 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 958 від 15.09.2021} 4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів; 5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю; 6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю; 7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень; 8) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Посадові особи органу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право: 1) безперешкодного доступу до місця будівництва об'єкта та до прийнятих в експлуатацію об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню; 2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону; 3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов'язкові для виконання приписи щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; зупинення підготовчих та будівельних робіт; {Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 405 від 07.06.2017} 4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації; 5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил; 6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій; 7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; 8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу держархбудконтролю чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію; 10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки; {Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 405 від 07.06.2017} 11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. 6. Орган держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. 7. У разі утворення органу держархбудконтролю як структурного підрозділу Київської або Севастопольської міськдержадміністрації керівник органу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідної місцевої держадміністрації за погодженням з Головою ДІАМ. {Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 405 від 07.06.2017} У разі утворення органу держархбудконтролю як виконавчого органу сільської, селищної або міської ради керівник органу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади сільським, селищним або міським головою відповідно. Київська та Севастопольська міськдержадміністрації і виконавчі органи сільських, селищних, міських рад протягом трьох днів після призначення керівника органу держархбудконтролю інформують про це ДІАМ. На посаду керівника органу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п'ять років. 8. Керівник органу держархбудконтролю: 1) очолює орган держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань; 2) організовує та контролює виконання в органі держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, ДІАМ, розпоряджень голів Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 3) призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників органу держархбудконтролю; 4) здійснює інші повноваження, визначені законом. {Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 958 від 15.09.2021} 10. Орган держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання. 11. Керівник органу держархбудконтролю має заступника (заступників, у тому числі одного першого), який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до закону. 12. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис органу держархбудконтролю затверджуються в установленому законодавством порядку. Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися органом держархбудконтролю. Орган держархбудконтролю та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси