Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НАКАЗ 06.08.2012 № 153 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за № 1453/21765 Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013 № 372 від 12.10.2017} Відповідно до статті 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що додається. 2. Юридичному відділу (Матвєєва В.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку. 3. Цей наказ набирає чинності з 1 жовтня 2012 року. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Голова О. Миколайчук ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 06.08.2012 № 153 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за № 1453/21765 ПОЛОЖЕННЯ про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії 1. Це Положення визначає перелік документів, що надаються суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії для отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, переоформлення, внесення змін до чинних ліцензій чи видачі дубліката, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту. 2. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню, визначені статтею 7 Закону України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”. 3. Для отримання (переоформлення, внесення змін) ліцензії, видачі дубліката ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - заявник) подає до Держатомрегулювання України чи її територіального органу заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цього Положення. 4. До заяви додаються: копії засвідчених у встановленому порядку установчих документів (статут або положення); документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на момент подання заяви, заявникові достатньо посилатися на ці документи). Перелік документів з урахуванням конкретного виду діяльності наведено в додатках 2, 3 до цього Положення; {Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} {Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії за формою, встановленою додатком 4 до цього Положення; перелік джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде використовувати або виробляти за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення; ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої уносяться зміни; документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії. {Абзац восьмий пункту 4 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} {Абзац дев'ятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 5. Ліцензіат для видачі дубліката ліцензії на провадження окремого виду діяльності подає до Держатомрегулювання України чи її територіального органу такі документи: заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення; непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії; документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур. Начальник Юридичного відділу В.Г. Матвєєва Додаток 1 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ЗАЯВА для отримання (переоформлення, внесення змін, дубліката) ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} Додаток 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ПЕРЕЛІК документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення І. Використання джерел іонізуючого випромінювання 1.1. Звіт про аналіз безпеки об'єкта використання джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ). 1.2. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з використання ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. {Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 1.3. Висновок державної експертизи з радіаційної безпеки проектів ДІВ (у разі введення в експлуатацію нових установок з ДІВ або додаткових ДІВ, що потребують переоцінки рівня безпеки). 1.4. Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях (включаючи методологію та протоколи щодо контролю дозоформуючих параметрів обладнання). 1.5. Дозвіл, виданий територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності). {Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 1.6. План аварійних заходів при провадженні діяльності з використання радіонуклідних ДІВ. 1.7. Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з використання генеруючих пристроїв. 1.8. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії. 1.9. Документи, що засвідчують рівень безпеки нових ДІВ: копія довідки про підтвердження відповідності (для закритих ДІВ), копія сертифіката відповідності (для генеруючих пристроїв), протоколи приймальних випробувань закритих ДІВ тощо. 1.10. Методика виконання робіт щодо проведення випробовувань закритих ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність, узгоджена Держатомрегулюванням України у встановленому законодавством порядку. 1.11. Копія акта прийняття в експлуатацію об'єкта з використання ДІВ (для нових об'єктів). 1.12. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ. {Пункт 1.12 розділу I в редакції Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 1.13. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (у разі наявності ядерних матеріалів): копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів; копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року № 14). {Пункт 1.13 розділу I в редакції Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} ІІ. Виробництво джерел іонізуючого випромінювання 2.1. Звіт про аналіз безпеки об'єкта виробництва ДІВ. 2.2. Узгоджені з Держатомрегулюванням України та зареєстровані в установленому законодавством порядку технічні умови на ДІВ, що виготовляються. 2.3. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з виробництва ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. 2.4. Дозвіл, виданий територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (надається за наявності). {Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 2.5. План аварійних заходів при провадженні діяльності з виробництва радіонуклідних ДІВ. 2.6. Інструкція дій персоналу у випадку радіаційної аварії - при провадженні діяльності з виробництва генеруючих пристроїв. 2.7. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з виробництва ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії. 2.8. Методика контролю дозоформуючих параметрів генеруючих пристроїв власного виробництва та методика контролю доз пацієнтів у разі виробництва генеруючих пристроїв для діагностики. 2.9. Копія акта прийняття об'єкта з виробництва ДІВ в експлуатацію (для нових об'єктів). 2.10. Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки об'єкта для виробництва радіонуклідних ДІВ (для нових об'єктів). 2.11. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ. {Пункт 2.11 розділу II в редакції Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} {Пункт 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} ІІІ. Переробка уранових руд 3.1. Звіт про аналіз безпеки уранового об'єкта. 3.2. Паспорт уранового об'єкта. 3.3. Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки уранового об'єкта. 3.4. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю уранового об'єкта, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. 3.5. Програма поводження з відходами переробки уранових руд (далі - ВПУР), яка містить: загальні положення щодо поводження з ВПУР; відомості про стан поводження з ВПУР (аналіз джерел утворення, динаміка надходження, характеристики накопичених ВПУР, аналіз відповідності проектної та фактичної кількості ВПУР, опис технологічних систем поводження з ВПУР та їх потужність, система контролю за ВПУР, заходи, спрямовані на мінімізацію утворення ВПУР). 3.6. Копія акта прийняття уранового об'єкта в експлуатацію (для нових об'єктів). 3.7. План аварійних заходів. 3.8. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з переробки уранових руд, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії. 3.9. Програма радіаційного моніторингу уранового об'єкта. 3.10. Документ, яким встановлено порядок проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу та радіаційного моніторингу робочих місць, до якого додаються копії документів щодо: атестації вимірювальних лабораторій, галузі вимірювань, участі у міжнародних і національних програмах міжлабораторних порівнянь та партнерських перевірок. 3.11. Перелік приладів радіаційного контролю із зазначенням характеристик цих приладів, інформації про останню державну повірку і калібрування. {Пункт 3.12 розділу III виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} {Розділ IV додатку 2 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 372 від 12.10.2017} {Розділ V додатку 2 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 372 від 12.10.2017} IV. Перевезення радіоактивних матеріалів 4.1. Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, розроблений відповідно до Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31 серпня 2004 року № 141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1127/9726. {Пункт розділу в редакції Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 4.2. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 4 до цього Положення, до якої додаються: копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулюванням України; копії свідоцтв водіїв про допуск до перевезення; програма навчання персоналу з питань, передбачених пунктом 3.13 ПБПРМ-2006, розроблена заявником та узгоджена Держатомрегулюванням України щодо відповідності цієї програми ПБПРМ-2006 у встановленому законодавством порядку. {Абзац четвертий пункту розділу в редакції Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} 4.3. Програма забезпечення якості при перевезенні РМ, розроблена відповідно до Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 25 липня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2006 року за № 1092/12966. 4.4. План аварійних заходів на випадок аварій під час перевезення РМ, розроблений відповідно до Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 7 квітня 2005 року № 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2005 року за № 431/10711. 4.5. Програма радіаційного захисту при перевезенні РМ, розроблена відповідно до ПБПРМ-2006. 4.6. Документ, що підтверджує гарантування заявником відшкодування шкоди, яка може бути завдана внаслідок радіаційної аварії під час перевезення РМ. 4.7. Копії документів (методики, інструкції), що регламентують дії персоналу при підготовці, завантаженні, відправленні, транспортуванні, транзитному зберіганні, розвантаженні і прийманні у кінцевому пункті призначення РМ і упаковок, відповідно до ПБПРМ-2006. 4.8. Копія дозволу на проведення робіт з ДІВ, виданого територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності). {Розділ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013} V. Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки 5.1. Копія положення про навчальний центр. 5.2. Інформація про перспективні плани діяльності навчального центру на 2 роки. 5.3. Довідка експлуатуючої організації, що включає інформацію про наявність: потреб експлуатуючої організації у підготовці посад персоналу, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1683 "Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою", у навчальному центрі на кожний рік з наступних двох років за кожною посадою персоналу; приміщень (класів) навчального центру, їх кількість і обладнання для проведення теоретичної підготовки персоналу, комп'ютерних та тренажерних занять; технічної бібліотеки; узгодженої у встановленому порядку типової програми (програм) підготовки персоналу; інструкторського (викладацького) персоналу, кваліфікація якого відповідає вимогам розділу 3 Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 13 грудня 2004 року № 186, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 січня 2005 року за № 2/10282 (далі - Правил ліцензування підготовки персоналу); комплекту експлуатаційної документації та навчально-методичних матеріалів, які відповідають вимогам розділу 4 Правил ліцензування підготовки персоналу; технічних засобів навчання, що відповідають вимогам розділу 5 Правил ліцензування підготовки персоналу. 5.4. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Інформація, передбачена в абзацах п'ятому - восьмому пункту 7.3 цього розділу, надається щодо кожної заявленої посади персоналу. VI. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 6.1. Копія положення про навчальний заклад. 6.2. Перелік навчальних курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, план-графік проведення навчальних курсів. 6.3. Освітньо-професійні, навчальні програми курсів відповідно до переліку навчальних курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, погодженні з Держатомрегулюванням України. 6.4. Довідка про кваліфікацію викладачів та інструкторів заявника з доданими копіями дипломів, сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію. 6.5. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. 6.6. Довідка про наявність спеціалізованої технічної бібліотеки з переліком наявної тематичної літератури та навчальних посібників для курсів. 6.7. Довідка про наявність навчального обладнання, приміщень для здійснення теоретичної підготовки, проведення комп'ютерних і тренажерних занять та полігона інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. 6.8. Довідка про забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом та засобів технічного захисту інформації, наявність режимно-секретного органу або договору на обслуговування згідно з вимогами законодавства про захист інформації. 6.9. Копія ліцензії на надання освітніх послуг. {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної інспекції ядерного регулювання № 149 від 30.12.2013, № 372 від 12.10.2017} Додаток 3 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ПЕРЕЛІК документів, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 1. Копія акта визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, оформленого в установленому законодавством порядку (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та діяльності підрядної організації, яка передбачає надання послуг з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника). 2. Копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт. 3. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту. Для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, вимагається копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за фізичний захист, облік та збереження радіоактивних відходів до передачі їх замовнику робіт. 4. Довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням України або його територіальним органом, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання України (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів, діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника та на здійснення діяльності з виробництва та використання ДІВ 2 категорії відповідно до категоризації ДІВ, наведеної в додатку 3 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 625 (далі - ДІВ 2 категорії). 5. Фінансовий план забезпечення заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а при подачі заяви на отримання ліцензії на здійснення діяльності з виробництва та використання ДІВ 2 категорії документ, що встановлює порядок фінансування витрат на обладнання об'єкта охоронною сигналізацією (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника). 6. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв'язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану забезпечення заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання за попередній рік за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740, або довідку про фінансування витрат на обладнання об'єкта охоронною сигналізацією для ДІВ 2 категорії (не надається до заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії у зв'язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії для здійснення діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника). 7. План взаємодії у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту на підприємстві, пам'ятки дій для персоналу (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника, використання та виробництва ДІВ 2 категорії). 8. Копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, використання та виробництва ДІВ 2 категорії, переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника). 9. Довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов'язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об'єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об'єктах замовника, використання та виробництва ДІВ 2 категорії). 10. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом об'єктів, призначених для поводження з РАВ, ДІВ (крім ДІВ 2 категорії), розроблена з урахуванням норм та правил з фізичного захисту. Додаток 4 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ДОВІДКА про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії № з/п Посада працівника Прізвище, ім'я та по батькові Освіта (навчальний заклад, кваліфікація, спеціальність) Стаж роботи у сфері використання ядерної енергії Навчальний заклад і термін підвищення кваліфікації (номер свідоцтва встановленого державного зразка) Перевірка знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки або фізичного захисту (дата перевірки, номер протоколу) Інформація про комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки або фізичного захисту (номер наказу про створення комісії, навчальний заклад, підприємство тощо, при якому вона створена) Примітка _________________________ (керівник підприємства) ___________ (підпис) ___________________________________ (прізвище, ініціали) М.П. Додаток 5 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ПЕРЕЛІК джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде використовувати або виробляти № з/п Вид ДІВ Зміст документів, що додаються 1 Закриті ДІВ Технологічний процес, у якому застосовується ДІВ, тип або найменування пристрою (установки), марка, модель (якщо ДІВ зберігається або експлуатується - підприємство, що виготовило пристрій (установку), рік виготовлення і закінчення терміну експлуатації ДІВ, відомості щодо продовження терміну експлуатації ДІВ, заводський номер ДІВ, дата придбання), постачальник, найменування та максимальна активність (у Бк) на час виготовлення радіонукліда, що використовується у приладі (установці), тип закритого джерела, тип контейнера (капсули), що використовується у приладі (установці), реєстраційні номери ДІВ 2 Відкриті ДІВ Технологічний процес, у якому застосовується ДІВ, найменування радіонукліда, фізичний стан, хімічне сполучення, максимальна активність радіонукліда, що в будь-який момент може знаходитися на підприємстві заявника (у МБк), постачальник 3 Нерадіонуклідні установки та пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання (генеруючі ДІВ) Технологічний процес, у якому застосовується ДІВ, тип або найменування пристрою (установки) (якщо ДІВ зберігається або експлуатується - підприємство, що виготовило пристрій (установку), рік виготовлення, заводський номер ДІВ, дата придбання), постачальник, прискорювальна напруга (для рентгенівських установок), енергія, струм та тип частинок (для прискорювачів), щільність та енергія потоку нейтронів (для генераторів нейтронів) реєстраційні номери ДІВ _________________________ (керівник підприємства) ___________ (підпис) ___________________________________ (прізвище, ініціали) М.П.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси