Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 11.07.2012 № 1043/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 р. за № 1170/21482 Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013 № 2786/5 від 27.08.2018 № 3860/5 від 05.11.2020} Відповідно до статті 11 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення процесу видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 22 червня 2009 року № 1107/5 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 року за № 565/16581 (із змінами). 3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.): 3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 3.2. Забезпечити належне виконання цього наказу. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Перший заступник Міністра І.І. Ємельянова ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 11.07.2012 № 1043/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 р. за № 1170/21482 ПОРЯДОК видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 1. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - свідоцтво) може бути видане громадянину України, який має повну вищу юридичну освіту зі ступенем не нижче, магістра, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом України "Про нотаріат" випадку успішно пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013, № 3860/5 від 05.11.2020} 2. Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності. 3. Свідоцтво видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (далі - Вища кваліфікаційна комісія нотаріату), що зберігається у справах департаменту відповідно до повноважень (далі - Департамент). {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018} 4. Особа, яка має намір одержати свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. При поданні заяви особисто уповноважена особа Департаменту встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві. {Пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018} До заяви додаються такі документи: документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопія документа про вищу юридичну освіту; {Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013, № 3860/5 від 05.11.2020} фотокопія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою, визначений Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; {Пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3860/5 від 05.11.2020} фотокопія трудової книжки; {Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013} фотокопія паспорта. {Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013} При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Департаменту. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально. {Абзац пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018} 5. Документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, подаються особисто або надсилаються поштовим відправленням до Міністерства юстиції України. {Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013} 6. Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Департаментом протягом п'ятнадцяти днів з дня їх надходження. 7. Заява про видачу свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог про що Міністерство юстиції України повідомляє заявника. {Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013} 8. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, та відповідності їх законодавству готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва. Висновок готується Департаментом та підписується його керівником. {Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013, № 2786/5 від 27.08.2018} На підставі наказу видається свідоцтво за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку, яке підписується Міністром юстиції України. 9. Свідоцтво реєструється в Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю (додаток 2) (далі - Журнал). 10. Свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва. Про надіслання або видачу свідоцтва у графу 7 Журналу заноситься відповідний запис. 11. У разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень видається повторне свідоцтво. 12. Повторне свідоцтво видається на підставі реєстраційного запису в Журналі за заявами осіб, щодо яких складено такий запис. 13. На свідоцтвах, що видаються повторно, на зворотному боці у крайньому правому куті проставляється відмітка «Повторне». 14. Особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. При поданні заяви особисто уповноважена особа Департаменту встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві. {Пункт 14 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018} До заяви додаються такі документи: документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопія паспорта; {Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013} повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення. При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Департаменту. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально. {Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018} 15. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктом 14 цього Порядку, та відповідності їх законодавству приймається рішення про видачу повторного свідоцтва в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Порядку. 16. У графі 9 реєстраційного запису Журналу, на підставі якого було видано свідоцтво, проставляються відмітка про видачу повторного свідоцтва та дата і номер наказу Міністерства юстиції України, на підставі якого видано повторне свідоцтво. 17. Повторне свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу повторного свідоцтва. Про надіслання або видачу повторного свідоцтва у графу 9 Журналу заноситься відповідний запис. 18. Свідоцтво не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтв, а саме: втрата особою громадянства України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмеження її цивільної дієздатності або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру. {Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3860/5 від 05.11.2020} 19. У випадках, передбачених пунктом 18 цього Порядку, готується висновок про відмову у видачі свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про відмову у видачі такого свідоцтва. Висновок готується Департаментом та підписується його керівником. {Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 401/5 від 11.03.2013, № 2786/5 від 27.08.2018} Наказ про відмову у видачі свідоцтва підписується Міністром юстиції України. Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва надсилається заявникові із супровідним листом за підписом директора Департаменту протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про відмову у видачі свідоцтва. Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена в суді у порядку адміністративного судочинства. 20. Свідоцтво може бути анульоване Міністерством юстиції України у випадках, передбачених статтею 12 Закону України «Про нотаріат». У разі анулювання свідоцтва у графі 8 реєстраційного запису Журналу проставляються відмітка про анулювання свідоцтва, дата і номер наказу Міністерства юстиції України про його анулювання. 21. Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до Міністерства юстиції України. 22. Особі, свідоцтво якої анульовано, за її заявою видається виписка з Журналу. В.о. директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу І.О. Наливайко Додаток 1 до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Лицьовий бік Державний Герб України МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ СВІДОЦТВО про право на зайняття нотаріальною діяльністю Зворотний бік Державний Герб України МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ СВІДОЦТВО про право на зайняття нотаріальною діяльністю № Видане Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності. _________________ Міністр юстиції Додаток 2 до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю ЖУРНАЛ реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю № з/п Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано свідоцтво Дата та номер рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату Дата та номер наказу Мін'юсту України про видачу свідоцтва Дата видачі свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові, підпис особи, яка одержала свідоцтво Дата та номер наказу Мін'юсту України про анулюван-ня свідоцтва Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси