Деякі питання включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Пропозиції від 17.05.2012 № 384

Деякі питання включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 384-2012-п

Текст документа від 12.06.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 травня 2012 р. № 384
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 387 від 10.05.2018 }

Деякі питання включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (додається).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1141 “Про затвердження Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1579) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. № 384

ПОРЯДОК
подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

1. Цей Порядок встановлює процедуру подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (далі - перелік).

2. Пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку подаються уповноваженими органами управління за формою згідно з додатком 1 до 1 лютого поточного року.

До зазначених пропозицій додаються:

висновки щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до приватизації об’єктів;

прогноз соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств;

завірені уповноваженими органами управління копії статутів підприємств;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

фінансово-господарські показники роботи підприємств за формою згідно з додатком 2 за останні три роки;

копії державних актів на право користування (власності) земельними ділянками;

інформація про розмір і вартість державної частки (паїв, акцій), що належить державі у статутному капіталі господарських товариств.

3. Фонд державного майна формує та затверджує переліки об’єктів груп А, В, Д, Е та Ж, що підлягають приватизації, до 15 березня поточного року доводить їх до уповноважених органів управління, а також Мінфіну із зазначенням отриманої від органів управління прогнозної вартості таких об’єктів.

4. Фонд державного майна разом з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Антимонопольним комітетом формує перелік об’єктів групи Г, що підлягають приватизації у відповідному році, та подає його Кабінетові Міністрів України до 15 березня поточного року.


Додаток 1
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ
стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Порядковий номер

Код згідно з ЄДРПОУ

Назва підприємства (місцезнаходження)

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

Обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний фінансовий рік,
тис. гривень

Вартість майна, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані,
тис. гривень

Загальна площа земельної ділянки, гектарів

Прогнозна вартість об’єкта,
тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник

___________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)Додаток 2
до Порядку

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ


Рік

Рік

Рік (остання звітна дата)

Валовий прибуток, тис. гривень
Дебіторська заборгованість, тис. гривень
Кредиторська заборгованість, тис. гривень
Прострочена кредиторська заборгованість:

з оплати праці, тис. гривень

перед бюджетом, тис. гривень
Чистий прибуток/збиток, тис. гривень
Стан економічної активності
Керівник

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. № 384

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1141

1. У пункті 2 постанови слова “Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції” замінити словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”.

2. У Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 виключити;

2) в абзаці першому пункту 3 слова і цифру “визначених у пункті 2 цього Порядку” замінити словами “запропонованих уповноваженими органами управління для включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації”;

3) пункти 5 і 6 виключити;

4) абзац п’ятий пункту 8 викласти у такій редакції:

“які віднесено згідно із Законом України “Про приватизацію державного майна” до груп А, Д, Е, Ж.”;

5) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”, а слова “органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном,” в усіх відмінках - словами “уповноважені органи управління” у відповідному відмінку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси