Положення про Головні управління Держземагентства у м. Києві та м. Севастополі

Мінагрополітики України; Наказ, Положення від 10.05.2012 № 258

Положення про Головні управління Держземагентства у м. Києві та м. Севастополі

Реєстрація: Мін'юст України від 30.05.2012 № 853/21165

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0853-12

Текст документа від 30.04.2015:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10.05.2012  № 258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2012 р.
за № 853/21165

{Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 49 від 16.02.2015 }

ПОЛОЖЕННЯ
про Головні управління Держземагентства у м. Києві та м. Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 40 від 25.01.2013}

1. Головні управління Держземагентства у м. Києві та м. Севастополі (далі - Головне управління) є територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів України та йому підпорядковані.

Голова місцевої державної адміністрації координує діяльність Головного управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) та його заступників, наказами Держземагентства України, дорученнями Голови Держземагентства України та його заступників, актами місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням Головного управління є реалізація повноважень Держземагентства України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Розробляє та подає Голові Держземагентства України пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України.

4.2. Розробляє та подає для затвердження Голові Держземагентства України план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Головного управління.

4.3. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж міста, району в місті, регулювання земельних відносин.

4.4. Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж міста, району в місті, у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру і територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.5. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції.

4.6. Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

4.7. Здійснює підготовку організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель.

{Підпункт 4.7 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.8. Забезпечує проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи.

4.9. Бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

4.10. Готує в межах своїх повноважень і подає Голові Держземагентства України пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері землеустрою, використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм.

4.11. Здійснює землеустрій відповідно до Закону України “Про землеустрій”, у тому числі забезпечує проведення інвентаризації земель.

4.12. Забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

4.13. У межах, визначених законодавством, проводить заходи з моніторингу та охорону земель.

4.14. Здійснює ведення державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок.

4.15. Здійснює ведення Поземельних книг та їх зберігання.

4.16. Організовує здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

{Підпункт 4.16 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.17. Створює, формує і веде регіональний фонд документації із землеустрою.

4.18. Здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх використанні.

{Підпункт 4.18 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.19. Виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель та виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт.

4.20. Здійснює відповідно до законодавства державне регулювання у сфері планування територій, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

{Підпункт 4.20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.21. Створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів.

4.22. Проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів та надає за результатами її проведення відповідні висновки.

4.23. У межах компетенції, встановленої законодавством, бере участь у погодженні документації із землеустрою.

4.24. Здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.25. Організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру.

4.26. Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності суб'єктів землеустрою.

4.27. Вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

4.28. Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності науково-дослідних, інших підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства України, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4.29. Розробляє та подає Голові Держземагентства України пропозиції щодо нормативів надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації, здійснює контроль у межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів.

4.30. Здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

4.31. Проводить у випадках, передбачених законодавством, контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов.

4.32. Здійснює у випадках, передбачених законодавством, державний нагляд у сфері землеустрою.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.32 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.33. Передає відповідно до закону земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або в користування для всіх потреб в межах міста.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.33 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.34. Виступає організатором земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в межах міста з усіма правами та обов’язками, визначеними законодавством.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.34 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 40 від 25.01.2013 }

4.35. Уживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань порушення вимог законодавства.

4.36. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

5. Головне управління з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Головне управління має право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні органи завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території області.

8. Головне управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Головного управління можуть бути скасовані Головою Держземагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, а також Міністром у разі відмови Голови Держземагентства України скасувати такий акт.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром і головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Держземагентства України.

Начальник Головного управління має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром та звільняються з посад Головою Держземагентства України.

10. Начальник Головного управління:

10.1. Здійснює керівництво Головним управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

10.2. Організовує та забезпечує виконання Головним управлінням відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України, доручень Міністра та його заступників, наказів Держземагентства України, доручень Голови Держземагентства України.

10.3. Вносить Голові Держземагентства України пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні).

10.4. Звітує перед Головою Держземагентства України щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи.

10.5. Здійснює добір кадрів у Головне управління, формує кадровий резерв на відповідні посади.

10.6. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

10.7. Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Головного управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

10.8. Порушує перед Головою Держземагентства України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

10.9. Підписує накази Головного управління.

10.10. Розподіляє за погодженням з Головою Держземагентства України обов’язки між своїми заступниками.

10.11. Затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників.

10.12. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Головного управління підзвітний та підконтрольний відповідно голові місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

11. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Головного управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління.

12. Головне управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Держземагентства України.

13. Головне управління утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Головного управління затверджує Голова Держземагентства України за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує Голова Держземагентства України.

Чисельність працівників Головного управління затверджує Голова Держземагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держземагентства України.

14. Головне управління утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

15. Головне управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси