Про затвердження Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

НКРЗІ; Рішення, Порядок від 29.03.2012 № 169

Про затвердження Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Реєстрація: Мін'юст України від 20.04.2012 № 588/20901

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0588-12

Текст документа від 29.03.2012:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

29.03.2012 № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2012 р.
за № 588/20901

Про затвердження Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», що додається.

2. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату
Г.А. Резніков


Р.І. КузьмінВ.П. ПавленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
29.03.2012 № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2012 р.
за № 588/20901

ПОРЯДОК
регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування та встановлення тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

економічно обґрунтовані витрати - витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів бухгалтерського обліку, державних та галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів (далі - нормативи), норм оплати праці, технологічних регламентів та врахуванням виконання робіт (надання послуг) нормованої якості;

собівартість виконаних робіт та наданих послуг (далі - собівартість робіт (послуг)) - економічно обґрунтовані витрати, що включаються до виробничої собівартості, пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг) УДЦР, адміністративні витрати та інші операційні витрати.

ІІ. Визначення собівартості робіт (послуг) УДЦР

2.1. Формування тарифів на роботи (послуги) УДЦР складається з таких етапів:

а) визначення собівартості робіт (послуг);

б) визначення складових тарифу (планова собівартість робіт (послуг) та прибуток) для виконання робіт (послуг).

2.2. Планова собівартість робіт (послуг) УДЦР визначається із застосуванням нормативного методу на підставі нормативів, норм оплати праці, нормативів витрат з обслуговування та управління виробництвом, нормативів витрат з управління підприємством.

2.3. Витрати, які неможливо встановити із застосуванням нормативів, визначаються шляхом експертної оцінки та аналітичними дослідженнями.

2.4. Планова собівартість робіт та послуг УДЦР включає поточні витрати за попередній період, а також прогноз індексу цін на промислову продукцію, індекс інфляції, зміни законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, витрат, прямо пов’язаних з виконанням робіт, наданням послуг, загальновиробничі витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням виробництвом та інші витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством (адміністративні витрати).

2.5. Прямі витрати складаються з:

а) прямих матеріальних витрат, до яких включається вартість основних матеріалів, що утворюють основу виконаної роботи, наданої послуги, придбаних комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;

б) прямих витрат на оплату праці, до складу яких включаються заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим на виконанні робіт (наданні послуг), які безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;

в) нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

г) амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виконанням робіт, наданням послуг;

ґ) вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з виконанням робіт, наданням послуг;

д) інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну);

е) витрат на експлуатацію транспортних засобів, які безпосередньо пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг).

2.6. До складу загальновиробничих витрат включаються:

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників апарату управління виробничих структурних підрозділів та працівників загальновиробничого забезпечення, витрати на оплату службових відряджень персоналу);

б) амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;

в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виконання робіт та надання послуг (оплата праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, зайнятих удосконаленням технології, поліпшенням якості виконання робіт та надання послуг, підвищенням надійності експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів, оплата послуг сторонніх організацій);

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю проведених робіт (наданих послуг));

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

ж) суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відповідності проведених робіт та наданих послуг, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України «Про підтвердження відповідності»;

з) інші загальновиробничі витрати, пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг), в тому числі плата за оренду.

2.7. До складу інших витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення квартальних, річних та інших нарад органів управління, представницькі витрати, а саме: витрати на прийом і обслуговування іноземних представників та делегацій, які прибули на запрошення для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв’язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва, а також витрати, пов’язані з проведенням офіційного прийому зазначених представників та делегацій, транспортним забезпеченням, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті підприємства;

б) витрати на службові відрядження, утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (у тому числі витрати на оплату праці та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), які не враховані у підпункті «а» пункту 2.6 цього розділу, а саме: працівників, які виконують адміністративно-господарські, фінансові, маркетингові, розрахунково-бухгалтерські, юридичні, дослідницькі, статистичні та інші схожі функції, витрати на службові відрядження цього персоналу;

в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна

оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

г) витрати на консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги для забезпечення господарської діяльності, а саме: оголошення про проведення конкурсних торгів, оцінка майна підприємства для його списання та/або відчуження, забезпечення нормативно-правовою базою, оплата Інтернет-послуг і передплата спеціалізованих періодичних видань;

ґ) витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати);

д) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

е) витрати на врегулювання спорів у судах; а саме: судовий збір, витрати на інформаційно - технічне забезпечення;

є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

ж) інші витрати загальногосподарського призначення, а саме: податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі; перевезення придбаного обладнання радіочастотного моніторингу до місця експлуатації; плата за встановлення земельного сервітуту, а також відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.

2.8. До складу економічно-обґрунтованих витрат не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівної заборгованості;

суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрат від пошкодження цінностей, у тому числі за рішенням суду;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та витрати від курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

втрати від знецінення запасів;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів культурного призначення;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

витрати, пов’язані із зменшенням власного капіталу;

вартість реалізованих виробничих запасів.

2.9. УДЦР забезпечує формування інформації про доходи та витрати при виконанні робіт та наданні послуг на основі даних бухгалтерського обліку.

ІІІ. Формування тарифів на роботи (послуги) УДЦР

3.1. Формування тарифів на роботи (послуги) здійснюється на основі розрахунків тарифів, що проводяться УДЦР, виходячи з економічно обґрунтованих витрат, розрахунку та розподілу загальновиробничих витрат, отриманих на основі фактичних даних бухгалтерського обліку за попередній рік, а також прогнозу індексу цін на промислову продукцію, індексу інфляції, зміни законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, витрат, прямо пов’язаних з виконанням робіт, наданням послуг, загальновиробничих витрат, пов’язаних з обслуговуванням та управлінням виробництвом та інших витрат, пов’язаних з обслуговуванням та управлінням підприємством (адміністративні витрати).

3.2. Основою тарифів є планова собівартість робіт (послуг), до складу якої входять прямі витрати, загальновиробничі та адміністративні витрати, розподіл яких на одиницю калькулювання здійснюється пропорційно основній та додатковій заробітним платам виробничого персоналу. Одиницями калькулювання є радіоелектронний засіб (далі - РЕЗ), випромінювальний пристрій (далі - ВП), базова станція, ретранслятор, термінал, модель (кожної модифікації), номінал частоти, номінал частоти РЕЗ (стаціонарного РЕЗ, стаціонарного РЕЗ для однієї мережі радіозв’язку, базової станції, стаціонарної абонентської станції в кожному секторі базової станції), дуплексна пара частот базової станції, радіочастотне присвоєння, сигнал служби аматорського радіозв'язку, аматорського супутникового радіозв'язку, сигнал розпізнавання (позивних, номерів вибіркового виклику, ідентифікаторів морської рухомої служби) береговим та судновим радіостанціям, висновок, заява, дозвіл на експлуатацію суднової (річкової) станції, ліцензія суднової (морської) станції, людино-година тощо.

3.3. Для спрощення проведення розрахунків тарифів усі роботи (послуги) УДЦР розподіляються на типові групи. Цей розподіл здійснюється шляхом визначення однотипних робіт (послуг) чи робіт (послуг), які є аналогічними за процедурою виконання, на підставі експертних оцінок з подальшим узагальненням визначених груп та об’єднанням їх у блоки за ознакою однотипності визначення трудомісткості робіт (послуг):

роботи (послуги) з розгляду заяв щодо здійснення присвоєння радіочастот;

роботи (послуги) щодо розрахунків електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) РЕЗ та підбору частот;

роботи (послуги) з оформлення дозвільних документів;

роботи (послуги) з міжнародної координації;

роботи (послуги) з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання та забезпечення ЕМС РЕЗ;

роботи (послуги) щодо проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці експлуатації та проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП;

інші види діяльності, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України і передбачені статутом УДЦР;

інші види діяльності, передбачені статутом УДЦР, у тому числі моніторинг мереж електрозв’язку, пошук джерел радіозавад за окремими замовленнями тощо, тарифи на які не підлягають державному регулюванню.

IV. Розрахунок тарифів на роботи (послуги). Зміна тарифів на роботи (послуги)

4.1. Тарифи на одиницю роботи (послуги) визначаються за всіма складовими витратами за формулою

Т=В пр +С заг +АВ+П,

де:В пр

-

прямі витрати на виконання одиниці роботи (послуги), грн;

С заг

-

загальновиробничі витрати підприємства на виконання одиниці роботи (послуги) за даними бухгалтерського обліку за попередній рік з урахуванням росту очікуваних витрат в майбутньому плановому році, розподіл яких на одиницю калькулювання здійснюється згідно з розділом III цього Порядку, грн;

АВ

-

адміністративні витрати підприємства, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, на виконання одиниці роботи (послуги) за даними бухгалтерського обліку за попередній рік з урахуванням росту очікуваних витрат в майбутньому плановому році, розподіл яких на одиницю калькулювання здійснюється згідно з розділом ІІІ цього Порядку, грн;

П

-

прибуток на одиницю роботи (послуги), грн.

4.2. Підставою для перегляду рівня тарифів на роботи (послуги) УДЦР можуть стати зміни норми виробітку, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси, ставок податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які не залежать від господарської діяльності УДЦР, але впливають на рівень його планової собівартості робіт (послуг).

4.3. Перегляд діючих тарифів проводиться на підставі розрахунків УДЦР, що проводяться за його ініціативою або на вимогу НКРЗІ.

4.4. Для перегляду діючих тарифів УДЦР подає до НКРЗІ відповідні пропозиції за підписом керівника, які повинні містити таку інформацію:

економічні показники роботи за останні 2 роки (дані про доходи, витрати);

рентабельність, звіт про виконання фінансового плану;

розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;

порівняльну таблицю діючих та нових тарифів з розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів;

інформацію стосовно прогнозного впливу нового рівня тарифів на розмір надходжень до державного бюджету.

4.5. За результатами розгляду отриманих пропозицій НКРЗІ приймає рішення щодо затвердження тарифів (змін до тарифів) на роботи (послуги) УДЦР. За умови невідповідності наданих матеріалів вимогам пунктів 4.2-4.4 цього розділу, наявності зауважень до виконаних розрахунків, а також недостатнього економічного обґрунтування необхідності змін до тарифів на роботи (послуги) УДЦР НКРЗІ може відмовити або повернути пропозиції на доопрацювання.

4.6. Тарифи набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено рішенням НКРЗІ, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

Заступник директора
Департаменту економічного
аналізу - начальник
відділу статистики
Т. Ієвлєва

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси