Про затвердження форми звітності № 1А - риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та інструкції щодо її заповнення

Мінагрополітики України; Наказ, Форма, Інструкція від 21.03.2012 № 141

Про затвердження форми звітності № 1А - риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та інструкції щодо її заповнення

Реєстрація: Мін'юст України від 09.04.2012 № 514/20827

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0514-12

Текст документа від 31.12.2013:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2012 р.
за № 514/20827

Про затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та інструкції щодо її заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 714 від 03.12.2013}

Відповідно до абзацу двадцять шостого статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", з метою удосконалення звітності щодо виробництва продукції аквакультури та запровадження спеціальної форми звітності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, та ввести в дію зі звіту за 2012 рік:

1.1. Форму звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.".

2. Поширити форму звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.", затверджену цим наказом, на юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють виробництво посадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури.

3. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В.С.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.", затвердженою цим наказом.

4. Керівникам органів рибоохорони Державного агентства рибного господарства України забезпечити збирання та опрацювання даних за формою звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.", затвердженою цим наказом.

5. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В.С.) забезпечити узагальнення у цілому по Україні інформації за формою звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.", затвердженою цим наказом, та надання зведених даних Державній службі статистики України у терміни, визначені формою звітності.

6. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В.С.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України

В.о. Голови Державного агентства
рибного господарства України

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату
О.Г. Осауленко


О.Ю. Овчарук


В.П. Павленко


ЗВІТНІСТЬ
виробництво продукції аквакультури

{Форма звітності № 1А-риба (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 714 від 03.12.2013 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
21.03.2012 № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2012 р.
за № 514/20827

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1А-риба "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." (річна)

І. Загальні положення

1.1. Форма звітності № 1А-риба "Виробництво продукції аквакультури за 20____р." (річна) (далі - звіт) подається територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері рибного господарства за місцезнаходженням/місцем проживання респондента, який здійснює виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури.

1.2. У верхній частині звіту вказують код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1.3. В адресній частині звіту вказують найменування респондента, що подає звіт (для юридичних осіб - згідно з установчими документами), його місцезнаходження (для фізичних осіб - підприємців - місце проживання).

1.4. Розділи I, III, IV, V, VI і VII звіту складають за звітний рік (з 01 січня до 31 грудня), розділ II - станом на початок звітного року.

1.5. Заповнення звіту здійснюють на підставі даних спеціалізованих форм первинної документації для підприємств по вирощуванню аквакультури.

1.6. Усі показники звіту повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.7. Заповнений звіт перевірять на арифметичні та логічні ув’язки, зазначені на бланку форми та в цій Інструкції. За наявності невідповідностей, викликаних об’єктивними чинниками, респондент подає у звіті відповідні пояснення.

1.8. Показники щодо видів риб, не передбачених переліком, включаючи декоративних (акваріумних) риб, за всіма розділами проставляють у графі «інші».

Розшифровку назв інших видів риб, у тому числі декоративних (акваріумних), за всіма розділами наводять у поясненнях до звіту.

1.9. Показники звіту за всіма розділами заповнюють в одиницях виміру, визначених бланком, з одним знаком після коми:

площа водних об’єктів - у гектарах, квадратних метрах, кубічних метрах;

кількість рибопосадкового матеріалу, ремонтно-маточного поголів’я - у тисячах штук;

вага рибопосадкового матеріалу, ремонтно-маточного поголів’я, товарної риби (у тому числі декоративних (акваріумних) риб), обсяги витрат кормів та внесення добрив - у кілограмах;

вартість продукції аквакультури - у тисячах гривень.

1.10. У рядках звіту, де показники відсутні, ставиться прочерк.

ІІ. Порядок заповнення розділу I "Баланс площ виробничих потужностей водних об’єктів за звітний рік"

2.1. У розділі I відображають дані щодо наявності та руху протягом року виробничих площ за категоріями водних об’єктів. У разі наявності водних об’єктів, не передбачених цим розділом, їх слід відобразити у рядках 10, 11, 19 і 20.

2.2. Наявність площ, придатних для проведення рибогосподарської діяльності на початок звітного року, проставляють у графі 1, на кінець звітного року - у графі 4.

2.3. Зміни розмірів площ виробничих потужностей протягом звітного року відображають у графах 2 і 3: у графі 2 наводять дані щодо площ, уведених в експлуатацію, у графі 3 - щодо площ, виведених з експлуатації з різних причин (реконструкція, ремонт, літування, списання з балансу, передача іншим суб’єктам господарювання тощо).

2.4. У разі переведення вирощувальних площ у нагульні для вирощування товарної риби такі зміни відображають відповідно у графі 2 у рядках 07, 14 і 17 та у графі 3 у рядках 04, 05, 06, 13 і 16.

2.5. За умови переведення нагульних площ під вирощування рибопосадкового матеріалу такі зміни відображають відповідно у графі 2 у рядках 04, 05, 06, 13 і 16 та у графі 3 у рядках 07, 14 і 17.

2.6. У всіх рядках розділу I дані графи 4 повинні дорівнювати даним графи 1 плюс дані графи 2 мінус дані графи 3.

2.7. У графі 5 відображають дані щодо площ водних об’єктів, які фактично були в експлуатації протягом звітного року.

ІІІ. Порядок заповнення розділу II

"Наявність ремонтно-маточного поголів’я"

3.1. У розділі II відображають дані щодо наявності ремонтно-маточного поголів’я за видами риб станом на початок звітного року.

3.2. У рядку 21 наводять дані щодо загальної кількості маточного поголів’я, з якої у рядках 22 і 23 відображають відповідно дані щодо кількості окремо самок і самців.

3.3. Дані щодо загальної наявності ремонтного поголів’я, незалежно від статі, проставляють у рядку 24. До ремонтного поголів’я відносять молодь риб різного віку, яку відбирають для поповнення маточного стада.

3.4. За всіма рядками графа 1 дорівнює сумі граф 3, 5, 7, 9, 11 і 13; графа 2 - сумі граф 4, 6, 8, 10, 12 і 14.

IV. Порядок заповнення розділу III "Вирощування рибопосадкового матеріалу"

4.1. У розділі III відображають джерела отримання, результати відтворення, вирощування та вилову рибопосадкового матеріалу за видами риб, за віковими категоріями рибопосадкового матеріалу та в розрізі категорій водних об’єктів за звітний рік.

4.2. У графах 1 і 2 відображають загальну масу та кількість рибопосадкового матеріалу, отриманого, вирощеного, виловленого, купленого, посадженого на зимівлю. Дані щодо маси та кількості рибопосадкового матеріалу за видами риб відображають у графах 3 - 16.

4.3. За всіма рядками графа 1 дорівнює сумі граф 3, 5, 7, 9, 11 і 13; графа 2 - сумі граф 4, 6, 8, 10, 12 і 14.

4.4. Інформацію щодо личинок (рядки 25, 26 і 48) проставляють за джерелами їх отримання.

4.5. Характеристику вирощеного та виловленого рибопосадкового матеріалу (за віковими категоріями) наводять у рядках 27 - 47.

4.6. Дані щодо маси та кількості рибопосадкового матеріалу (за віковими категоріями), купленого в інших суб’єктів господарювання для забезпечення потреб виробництва, відображають у рядках 48 - 52.

4.7. Масу та кількість цьоголіток і дволіток, яка залишена у суб’єкта та посаджена на зимівлю, відображають у рядках 53 і 54.

V. Порядок заповнення розділу IV "Вирощування товарної продукції"

5.1. Розділ IV характеризує показники вирощування товарної риби за категоріями водних об’єктів та видами риб за звітний рік. У разі вирощування товарної риби у водних об’єктах, не визначених цим розділом, їх слід відобразити у рядках 59 і 60.

5.2. У графі 1 у рядках  55 - 60 указують площі водних об’єктів, які були зариблені під вирощування товарної риби.

5.3. Дані щодо обсягу вирощеної товарної риби (в цілому та за видами риб) у розрізі категорій водних об’єктів наводять у графах 2 - 9 у рядках 55 - 60.

5.4. За всіма рядками графа 2 дорівнює сумі граф 3 - 8.

VI. Порядок заповнення розділу V "Вилов товарної продукції"

6.1. У розділі V відображають дані щодо результатів вилову товарної риби за звітний рік за категоріями водних об’єктів та видами риб. У разі вилову товарної риби у водних об’єктах, не визначених цим розділом, їх слід відобразити у рядках 65 і 66.

6.2. У графі 1 у рядках 61 - 66 відображають площу водних об’єктів, яку було обловлено для отримання товарної риби.

6.3. Дані щодо обсягу виловленої товарної риби (в цілому та за видами риб) проставляють у графах 2 - 9 у рядках 61 - 66.

6.4. За всіма рядками графа 2 дорівнює сумі граф 3 - 8.

VII. Порядок заповнення розділу VI"Витрати кормів та внесення добрив"

7.1. Розділ VI містить показники щодо загальних витрат кормів та добрив (у цілому та за видами риб), використаних у звітному році на вирощування рибопосадкового матеріалу, ремонтно-маточного стада, товарної риби.

7.2. Дані щодо кількості кормів (у натуральному вираженні), витрачених на вирощування рибопосадкового матеріалу, ремонтно-маточного стада, товарної риби, відображають у графах 1 - 8 у рядках 67 - 71.

7.3. Дані щодо кількості внесених добрив за видами (органічні та мінеральні) відображають у графах 1 - 8 у рядках 72 - 74. Обсяг внесених добрив проставляють у натуральних одиницях (без перерахунку на діючу речовину).

7.4. За всіма рядками графа 1 дорівнює сумі граф 2 - 7.

VIII. Порядок заповнення розділу VII "Економічні показники виробництва продукції аквакультури"

8.1. У розділі VII відображають дані щодо економічних показників виробництва продукції аквакультури (у цілому та за видами риб) за звітний рік: у рядках 75 - 85 - кількість та вартість аквакультури, яка була реалізована (у цілому та за основними видами продукції), у рядках 86 і 87 - кількість та вартість аквакультури, вселеної у природні водні об’єкти.

8.2. За всіма рядками графа 1 дорівнює сумі граф 3, 5, 7, 9, 11 і 13; графа 2 - сумі граф 4, 6, 8, 10, 12 і 14.

8.3. Вартість продукції аквакультури наводять за фактичними цінами виробника (без врахування податку на додану вартість, акцизного податку та інших непрямих податків), за якими її було реалізовано.

Директор Департаменту
тваринництва Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
А.А. Гетя

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси